Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι αλλαγές σχετικά με την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού που περιέχει ο νέος επενδυτικός νόμος.

Αιτιολογική έκθεση.

Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 2515/1997
Στο ν. 2515/1997 προβλέπεται μεταξύ άλλων η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού στους πτυχιούχους ορισμένων Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
Από την ψήφιση του παραπάνω νόμου έχουν συσταθεί και ενδέχεται να συσταθούν και μελλοντικά στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης, στους πτυχιούχους των οποίων δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού.
Με το άρθρο αυτό και προκειμένου να μη γίνονται αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ κατόχων πτυχίων οικονομικών σχολών Τ.ΕΙ. και κατόχων πτυχίων οικονομικών σχολών Α.Ε.Ι. ως προς τη δυνατότητα απόκτησης άδειας λογιστή φοροτεχνικού, εισάγεται διάταξη με την οποία επεκτείνεται η δυνατότητα αυτή.


Σχέδιο νόμου

Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 2515/1997
1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού – Λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄154) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)"
2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αντί της φράσης "των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)" τίθεται η φράση "των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)".
3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αντί της φράσης αντί της φράσης "των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)" τίθεται η φράση "των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)".


Το άρθρο 1 του νόμου 2515/1997 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ως εξής :


Αρθρο 1. Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού


1.Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού. απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'), ασκείται:
α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 τουν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α').
β.από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και
γ. από μη πτυχιούχους.

2.Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α', Β', Γ' και Δ' τάξεως:
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κάτοχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί δώδεκα (12) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή η στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου η Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του απολυτήριου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος μπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ' τάξεως.
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.
γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.
δ) Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως.
ε) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
στ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
z) Οι νομίμως ασκούντες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν το δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, εντασσόμενοι σε κατηγορία αντίστοιχη αυτής που ανήκουν με βάση το άρθρο 29 του π.δ/τος 186/1992 περί Κ.Β.Σ..
...
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description εγκλωβισμενοσ | Φεβρουαρίου 22, 2013 12:55 μ.μ. | Reply
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ - ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
image description kostologos Tei | Φεβρουαρίου 22, 2013 12:46 μ.μ. | Reply
ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΡΑ !! ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΟΕΕ. ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΡΗΤΙΡΙΑ 1) ΠΤΥΧΙΟ , 2) ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
3) CPD'S ΑΠΌ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, 4) Η ΑΓΟΡΑ Η ΙΔΙΑ
image description Περιεργοσ | Φεβρουαρίου 22, 2013 12:09 μ.μ. | Reply
Μα σε λίγα χρόνια τα Τ.Ε.Ι. θα έχουν καταργηθεί μιάς και ποτέ δέν ανωτατοποιήθηκαν. Βλέπω το Ο.Ε.Ε. πάντα ανημερωμένο, ακόμα και το σχέδιο "Αθηνά" διάβασε, μπράβο. Άρε Τ.Ε.Ε. που σας χρειάζεται και σας, παιδάκια των 7.000-8.000 μορίων.
image description Your Name | Φεβρουαρίου 22, 2013 1:42 μ.μ. | Reply
Έλα να ανάψουν λίγο τα αίματα!!!!! Να δούμε καβγάδες ανάμεσα ΑΕΙτζηδων - ΤΕΙτζηδων. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Μια που δεν έχουμε άλλα προβλήματα.........
image description ΑΜΑΝ | Φεβρουαρίου 22, 2013 4:52 μ.μ. | Reply
ΦΙΛΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΑΥΓΩΝ ΠΟΥLΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΕΙ
ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑ ΤΕΙΤΖΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΕΙΤΖΗΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕΔΕΣ ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑ
image description Schumacher | Φεβρουαρίου 22, 2013 12:34 μ.μ. | Reply
Απο οτι κατάλαβα άλλαξε το όνομα μόνο αντί να λένε αναλυτικά τα τμήματα αναφέρουν (των λοιπών τμημάτων),πάντως δεν βρίσκω καμία ουσιαστική αλλαγή,
Ολοι οι πτυχιούχοι απο ΤΕΙ και εμείς απο Λογιστική θέλουμε δύο χρόνια προϋπρεσία για άδεια γ'τάξης,
Εδώ που τα λέμε μια χαρά νόμος είναι γιατί χωρίς προϋπηρεσία πως θα ανοίξουμε δικό μας λογιστικό γραφείο,(βέβαια θα μπορούσαμε να πηγαίναμε χωρίς να πληρωνόμαστε να μάθουμε και να ανοίγαμε μετά,τώρα πρέπει έστω και γαι δύο χρόνια να υπογράψουμε σύμβαση ορισμένου χρόνου με τα απαραίτητα ένσημα κ.λ.π
image description Your Nameαναβαθμισης | Φεβρουαρίου 22, 2013 2:03 μ.μ. | Reply
Γνωρίζει κανεις καθε ποτε βγαζει σεμιναρια αναβαθμισης απο Γ σε Β ταξη το ΟΕΕ?
image description Περιεργοσ | Φεβρουαρίου 22, 2013 4:06 μ.μ. | Reply
Λογοκρισία? Όταν σβήνουμε κάτι σβήνουμε και στις 2 πλευρές. Αλλά προφανώς και ο υπεύθυνος της Ο.Δ. είναι απο τα ΚΑΤΕΕ.
image description vaghelis | Φεβρουαρίου 22, 2013 5:49 μ.μ. | Reply
Κάποια σχόλια σε διάφορες σημερινές ειδήσεις διαγράφτηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος. Μπορείτε να ξαναγράψετε το σχόλιό σας.
image description jim | Φεβρουαρίου 22, 2013 7:05 μ.μ. | Reply
Απευθύνομαι προς τους ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπάρχει ελπίδα ποτέ να πάρουμε την άδεια Α΄τάξης; Ποτέ αφού ούτε οι οι ίδιοι οι καθηγητές μας δεν μας υποστηρίζουν αλλά και εμείς ποτέ ως σύλλογος ως κάτι τελος πάντων δεν διεκδικήσαμε τίποτα.......... Οπότε θα ζούμε με τα ψίχουλα
image description Tassos | Φεβρουαρίου 22, 2013 10:17 μ.μ. | Reply
Γιατί αυτός ο ρατσισμός στους αποφοίτους των ΤΕΙ ;
Οι του τμήματος λογιστικής της ΣΔΟ και οι πτυχιούχοι των λοιπών οικονομικών τμημάτων των ΤΕΙ, οικονομική σχολή δεν είναι η ΣΔΟ (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας).
Αλήθεια οι των ΑΕΙ από όποια οικονομική σχολή και αν προέρχονται (άσχετα με τα προγράμματα σπουδών τους) έχουν τα ίδια δικαιώματα. Υπάρχουν οικονομικές σχολές που το μάθημα λογιστικής το ακουμπήσανε λίγο, δίκαιο δεν κάνανε καθόλου, αλλά από οικονομική θεωρία μίκρο - μάκρο, θεωρίες παιγνίων , οικονομετρίες και μαθηματικά τα σχίσανε και όμως όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Γιατί οι πτυχιούχοι των λοιπών οικονομικών τμημάτων των ΤΕΙ να μένουν μέχρι τη Β τάξη και να μην μπορούν να πάνε στη Α έστω μετά από μια μεγαλύτερη προϋπηρεσία πχ 10 χρόνων ;
Ποια ή διαφορά εταιρείας για την λογιστική της παρακολούθηση με διπλογραφικά βιβλία που έχει τζίρο 2.050.000 και τζίρο 4.500.000 με βάση τις διατάξεις του ΚΦΑΣ. ;
Να απαντήσω καμία. Άρα γιατί ο πτυχιούχος των λοιπών οικονομικών τμημάτων των ΤΕΙ να μην μπορεί να υπογράψει ;
Θα μπορούσα να δεχθώ σαν όριο διαφοροποίησης για τους πτυχιούχος των λοιπών οικονομικών τμημάτων των ΤΕΙ που είναι Β τάξης , εταιρίες με τζίρο πάνω από το όριο της τήρησης του λογαριασμού 94 (πρώην βιβλίο αποθήκης) , εκεί έχουμε κάτι παραπάνω.
Εν τέλει άμα δεν έχεις κότσια και γνώση δεν στέκεσαι στην αγορά.
Αλλά στην Ελλάδα τα ράσα κάνουν τον παπά
Ένας πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ
image description Περιεργος | Φεβρουαρίου 22, 2013 10:35 μ.μ. | Reply
Γιατί είτε το θέλεις ειτε όχι πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα τυπικά προσόντα. Με την ίδια λογική η γυναίκα του Λογιστή της γειτονιάς που παρέα στον σύντροφό της έμαθε μισθοδοσία άριστη και δέν έχει παρακολουθήσει όχι κάποια σχολή αλλά ούτε σεμινάριο να μπορεί να υπογράψει και ισολογισμούς και οτιδήποτε, αφού με την λογίκη σου τα ξέρει.
Όπως επίσης με την ίδια λογική και ο απόφοιτος Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας να μπορεί να αναλάβει κάθε είδους μελέτη Δημοσίου, αφού πιθανόν να ξέρει, δουλεύοντας 15 χρόνια δίπλα σε κάποιον Διπλωματούχο Μηχανικό.
Βέβαια το δεδομένο πώς ο μέν αξιολογήθηκε στην αναλυτική του ικανότητα, την γνωστική του ικανότητα ή και την οργάνωτικότητά του, μέσω των πιό αδιάβλητων εξετάσεων(Πανελλήνιες) και έβγαλε 7.000 με 8.000 ή 13.000 μόρια και ο άλλος είχε τοθλάχιστον 5.000 μόρια πάνω απ'αυτόν, λέει πάρα πολλά.
Επίσης το να αριθμείς πόσα μαθήματα Λογιστικής έκανε ένας σε Πανεπιστήμιο και πόσα ένας σε Τ.Ε.Ι. εκτός του ότι έχεις λανθασμένη εντύπωση γιατί εγώ θυμάμαι να έκανα κοντά στα 15 μαθήματα λογιστικής τότε στον τομέα μου και πολλά μαθήματα Δικαίου γιατί ήταν το Οικονομικό της Νομικής, βάλε στο μυαλό σου λίγο και το πόσο εμβαθύνει το μέν και το δέ στο κάθε αντικείμενο. Τί θες να μου πείς για τα Τ.Ε.Ι.(πρώην ΚΑΤΕΕ) που απο τα 38 μαθήματά τους τα 25 ήταν με διαφάνειες?
Επίσης πώς αυτός ο καθηγητής του Τ.Ε.Ι. θα περιμένει αυξημένες δυνατότητες απο φοιτητές που γράψαν 5-6-7.000 μόρια και για να προχωρήσει σε βασικά θέματα ποσοτικών μεθόδων(οικονομικών μαθηματικών) και να ανταπεξέλθουν? Αναγκαστικά λοιπόν προσαρμόζεται και ο καθηγητής στο επίπεδό τους, και μιά ύλη που είναι να βγεί στο Πανεπιστήμιο σε 3 μήνες στο Τ.Ε.Ι. θα θέλει ένα εξάμηνο. Έχω δεί και έχω μιλήσει κιόλας με καθηγητές Τ.Ε.Ι. και σίγουρα ομολογούν το αυτό.
Και ναί έχει μεγάλη διαφορά μια εταιρία 2.050.000 ευρώ απο μιά 4.500.000, γιατί προφανώς αυτά τα extra 2.000.000 τζίρου, εκφράζονται σε μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό προσωπικού, το οποίο θα απαιτήσει και γνώσεις HR απο τον αρχι-Λογιστή ή τον Οικονομικό διευθυντή, εκφράζονται σε μεγαλύτερο χωροταξικό περιβάλλον που θα απαιτήσουν γνώσεις προχωρημένης οικονομικής Χώρου ή Logistics, εκρφάζονται σε μεγαλύτερες διοικητικές δεξιότητες και συντονισμού που απαιτούν σφαρικές γνώσεις στρατηγικής διοίκησης, εκφράζονται και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομικής οντότητας, από την προμήθεια μέχρι τις τεχνικές ελέγχου, τις οποίες όχι ότι θα τις ξέρει ο απόφοιτος Α.Ε.Ι. βάση του πτυχίου του, αλλά θα μπορέσει σίγουρα πιό εύκολα να αφομοιώσει όταν θα τα δεί μετά από κάποια χρόνια να αναλύονται πρακτικά μπροστά του, έχοντας πρώτα όπως είπες "ξετινάξει" μέσα στο Πανεπιστήμιο ώς ακαδημαϊκά μαθήματα.
Άν τώρα όλα αυτά πιστεύεις πώς είναι αποκύημα της φαντασίας του κάθε Α.Ε.Ι.τζή και δέν εφαρμόζονται αυτά στην πράξη, τότε καλά κάνεις γιατί μέχρι εκεί μπορείς να δείς. Παρατήρησε μόνο ότι όσες επιχειρήσεις επιβιώνουν στην σημερινή κρίση είναι κάποιες Πολυεθνικές ή Μεγάλες εγχώριες που είχαν σωστά τμήματα H.R. και δέν απέλυαν τον πιό αδύναμο κρίκο των στελεχών του και τον πιό δαπανηρό πολλές φορές, ο οποίος στην συνέχεια θα πάει στην δίπλα εταιρία ή την εταιρία του 2016 και θα εφαρμόσει εκεί ότι αποκόμησε όλα αυτά τα χρόνια αλλά στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχουν διώξει τα πιό έμπειρα στελέχη γιατί κόστιζαν πολύ και ψάχνουν να βρούν "Νέο εώς 30 ετών, με 10ετή εμπειρία, 3 μεταπτυχιακά και και και, δηλαδή ψάχνουν για άτομα ρομπότ. Και πολλά άλλα για τα οποία θέλω 3 σελίδες να γράφω...
image description Your Name | Φεβρουαρίου 23, 2013 10:03 π.μ. | Reply
Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε δουλειά ή πελάτες με το κιάλι και το πρόβλημά σας είναι το πτυχίο. Είναι αστεία αυτή η αντιπαράθεση. Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Το να κρίνουμε διαφορές μεταξύ ΑΕΙ - ΤΕΙ είναι ανόητο. Το να κρίνουμε συγκεκριμένα τμήματα μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ το θεωρώ πιο λογικό. Στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε πόσο στο πόδι έχουν γίνονται σχεδόν όλα. Υπάρχουν τμήματα των ΤΕΙ που κάνουν καταπληκτική δουλειά και άλλα που θα έπρεπε να έχουν κλείσει εδώ και χρόνια. Υπάρχουν τμήματα των ΑΕΙ που κάνουν αστρονομική δουλειά και άλλα που δεν τιμούν τον όρο "ανώτατο". Δυστυχώς αυτή η κωλοαξιολόγηση που ακούμε χρόνια δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και εξαιτίας αυτού ξεκινούν πολλά προβλήματα. Και το δεύτερο σχετικά με τις πανελλήνιες. Από πότε ρε φίλε μου είναι κριτήριο αξιολόγησης εξυπνάδας, ικανότητας κτλ το πόσο έγραψες στις εξετάσεις;; Όχι μόνο δε λέει πάρα πολλά, αλλά δε λέει σχεδόν τίποτα. Είναι μια εξέταση της λίγων ημερών με όρους παπαγαλίας. Μια κυρίως Ελληνική πατέντα που σε τίποτα δεν έχει σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες. Τουλάχιστον μεταξύ μας ας μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε σε τι μπουρδέλο χώρα ζούμε
image description Tassos | Φεβρουαρίου 23, 2013 11:41 π.μ. | Reply
Αγαπητέ περίεργε, σωστά όλα όσα αναφέρεις περί διοικητικών δεξιοτήτων συντονισμού , σφαιρικών γνώσεων στρατηγικής διοίκησης και γνώσεις H.R. Αυτά ανήκουν στη σφαίρα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, όχι στο Λογιστικό-Φοροτεχνικό κομμάτι. Εκτός και αν θεωρείς όποιος λαμβάνει άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α τάξης θεωρείται κατ' επέκταση ότι είναι συγχρόνως Λογιατής-Φοροτεχνικός , Μanager , Οικονομικός αναλυτικής, Οικονομικόες μελετητής και δεν ξέρω τι άλλο.
Επίσης ασπάζομαι της λογισκής να υπάρχουν κανόνες και όρια αν προσέξεις στα γραφόμενά δέχομαι και όρια διαφοροποίησης. Δεν ισιοπεδώνω τα πάντα.
Ενας πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ
image description Περιεργος | Φεβρουαρίου 23, 2013 12:28 μ.μ. | Reply
Από τα γραφόμενά σου φαίνεται καθαρά πώς τον Λ/Φ τον φαντάζεσαι μονάχα ώς ελεύθερο επαγγελματία και όχι ώς στέλεχος εταιρίας. Ίσως κιόλας να εργάζεσαι και σε χώρο λογιστικού γραφείου, γι'αυτό και δέν καταλαβαίνεις πώς ένας Αρχι-Λογιστής ή Οικονομικός Διευθυντής μιάς εταιρίας, εφαρμόζει την λογιστική τεχνική μέσα σε ένα πλέγμα Διοικητικών Λειτουργιών. Άν δέν ενημερώση στα Δ.Σ. ο Λογιστής τους μετόχους για την βιωσιμότητα για για για... Ποιός θα το κάνει? Τώρα άν νομίζεις ότι η Α' κατηγορία θα σου χρησιμέψει για να πάρεις στο γραφείο της γειτονιάς 2-3 περισσότερες Α.Ε. διπλογραφικών βιβλίων, συγνώμη αλλά έχεις καταλάβει λάθος την όλη κατάσταση. Έχει διαφορά να τηρείς την ίδια Α.Ε. απο το γραφείο σου και όλη την ευθύνη της οργάνωσης να την έχει άλλος(ίσως κάποιος λογιστής χωρίς άδεια ή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης) και άλλο να σε έχουν βάλει σε μιά Α.Ε. 5.000.000 όπως λες και είσαι υπεύθυνος για την οργάνωση του λογιστηριου, της αποθήκης, τον επενδυτικων-τραπεζικών εργασιών, της επιλογής προσωπικού και πολλά άλλα. Τωρά ο καθένας φαντάζεται τα πράγματα όπως ακριβώς τα ζεί πιθανόν. Όσο για το ότι θα πρέπει μερικά και Α.Ε.Ι. να είχαν κλείσει γιατί δημιούργηθηκαν "εν μια νυχτι" για σκοπιμότητες ατόμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενοικιαστών διαμερισμάτων, συμφωνώ απόλυτα.
image description Your Name | Φεβρουαρίου 23, 2013 1:48 μ.μ. | Reply
Φίλε περίεργε εσύ το πας αλλού. Φαντάζομαι πως ο συνάδελφος μιλούσε για τήρηση βιβλίων λογιστικό γραφείο. Τα πράγματα είναι απλά. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όλους τους απόφοιτους ΤΕΙ -ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου. Από κει και πέρα η κάθε επιχείρηση να αποφασίσει ποιος της κάνει. Ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις που ζητάνε οικονομικό διευθυντή το τελευταίο που τους απασχολεί είναι η Α τάξη. Και 20 χρόνια να έχεις την Α τάξη θα μετρήσουν κυρίως τα υπόλοιπα προσόντα και ικανότητες.
image description Your Name | Φεβρουαρίου 23, 2013 3:20 μ.μ. | Reply
Καλησπέρα, και οι μέν έχουν τα δίκια τους και οι δέ έχουν τα δίκια τους, και τα ΑΕΙ βγάζουν πτυχία άσχετα με το επάγγελμα που παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την εγγραφή στον ΟΕΕ και τα ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ που με ενα έως δύο χρόνια σπουδές χωρίς να προσμετρωνται εξαμηνιαίες απεργίες και αντικέιμενο κατα πολύ κατώτερο και των ιδιωτικών ΙΕΚ που στην πράξη μεχρι την πιστοποίηση κάνουν 3 χρόνια (χωρίς απεργίες) και με εξετάσεις ανωτατοποιήθηκαν σε μία νύχτα(πολλοί ακόμα δέν το έχουν πιστέψει).
Συμπέρασμα, γραπτές παννελήνιες εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ, για όλους νέους και παλιούς, νέες άδειες, δυνατότητα επέκτασεις βάσει νέων εξετάσεων ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.
image description Tassos | Φεβρουαρίου 23, 2013 3:42 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ περίεργε, Τώρα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το θέμα. Όντως οι μέτοχοι και οι επιχειρηματίες θα συμπλήρωνα εγώ (όλες οι εταιρείες δεν έχουν την μορφή Α.Ε), θέλουν ενημέρωση και οι εταιρείες θέλουν οργάνωση των διαφόρων τμημάτων , οι εταιρείες θέλουν αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και τραπεζικών εργασιών . Επίσης όσα ποιό πολύ αναλύσεις το θέμα τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται ότι όλα αυτά αφορούν τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, τους οικονομικούς μελετητές και συμβούλους επιχειρήσεων . Ο τάξη των λογιστών – φοροτεχνών αφορά τα δικαιώματα που έχουν , αν δεν απατώμαι, σχέση με την σωστή απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων των επιχειρήσεων στις οικονομικές καταστάσεις, τη μεταφορά αυτών στις διάφορες δηλώσεις και έντυπα και την σωστή εφαρμογή της φορολογικής και εργατικής μισθοδοσίας . Αν τώρα κάποιος είναι και Λογιστής –Φοροτεχνικός και έχει και όλα τα προσόντα που αναφέρεις, ο επιχειρηματίας ή οι μέτοχοι που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του, πέτυχαν διάνα.
Τέλος δεν φαντάζομαι το λογιστή-φοροτέχνη μόνο ως ελεύθερο επαγγελματία , τον φαντάζομαι και ως κρίκο στην αλυσίδα της Διοικητικής λειτουργίας μιας επιχείρησης, έχω όμως την εντύπωση ότι εσύ φαντάζεσαι όσοι μπορούν να έχουν Α τάξη Λογιστή_Φοροτεχνικού μπορούν να κάνουν όλα αυτά που περιγράφεις !!!
Ο φίλος Your Name περιγράφει καλλίτερα τα γεγονότα Η αγορά και η γνώση καθορίζει τα πάντα. Δεν θα πάω να γίνω στέλεχος σε εταιρεία που απαιτεί γνώση και ικανότητες που δεν τις φτάνω. Θα μείνω απλώς και ταπεινός Λογιστής- Φοροτεχνικός μέχρι εκεί που μπορώ , αν όμως μπορώ γιατί να μην γίνω Αρχι-Λογιστής και οικονομικός Δ/ντής.
Ένας πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ
image description Περιεργοσ | Φεβρουαρίου 23, 2013 3:29 μ.μ. | Reply
Σταματώ την συζήτηση γιατί το θέμα έχει ήδη κορεστεί. Σημασία έχει ότι σε λίγα χρόνια δέν θα μιλάει κανείς για Τ.Ε.Ι. ήδη οι εισακτέοι φέτος θα είναι κοντά στις 9.000 από 18.000 πέρσι και σε λίγα χρόνια θα πάνε στο μισό, αφήνοντας μονάχα κάποια κεντρικά Τ.Ε.Ι. νοσηλευτικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων. Άν παρατήρησες των Υπουργό του ξέφυγε σε συνέντευξή του, πώς τα Οικονομικής φύσεως Τ.Ε.Ι. και τα Μηχανολογικά Τ.Ε.Ι. θα κλείσουν σε βάθος χρόνου. Οπότε τζάμπα συζήτηση γίνεται. Θα βγαίνουν Οικονομολόγοι απο Α.Ε.Ι. και Μηχανολόγοι απο Α.Ε.Ι. σε λίγα χρόνια και μιά πολύ μικρή μερίδα απο Τ.Ε.Ι. οι οποίοι λόγο μικρότερης κλίμακας απο την σημερινή θα μπορούν να διαχειριστούν απο τα αρμόδια επιμελητήρια.
image description Your Name | Φεβρουαρίου 23, 2013 5:48 μ.μ. | Reply
Ολο ανοίγει το επάγγελμα και όλο κλειστό είναι...α ρε κλακαδόροι των συντεχνιών, εχουν ξεσκίσει τον κόσμο αλλά η συντεχνία συντεχνία..κανεις δεν την πειράζει
image description μαριοσ | Φεβρουαρίου 27, 2013 9:06 μ.μ. | Reply
Μήπως θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει γιατί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνίκου θεωρείται κλειστό.Υπάρχει περιορισμένος αριθμός λογιστικών γραφείων που πρέπει να λειτουργούν,όπως π.χ. στα φαρμακεία που πρέπει ή να περιμένεις να βγει κάποιος φαρμακοποιος στη σύνταξη ή (το πιο συνηθισμενο)να σου πουλήσει κάποιος την άδεια του φαρμακείου του.Γνωρίζω παιδιά από ΑΕΙ και ΤΕΙ λογιστικής που μόλις πήραν το πτυχίο τους και κατόπιν τη Γ τάξη άνοιξαν κατευθείαν λογιστικό γραφείο με το μόνο περιορισμό να κρατούν βιβλία μέχρι εκεί που επιτρέπει η Γ τάξη.Εγώ μόλις πριν μια εβδομάδα τελείωσα το τει λογιστικής.Ξέρει κανείς να μου απαντήσει αν προλαβαίνω να πάρω τη Γ τάξη πριν γίνουν αυτές οι αλλαγές?Ευχαριστώ εκ τον προτέρων
image description ακησ | Φεβρουαρίου 28, 2013 2:45 μ.μ. | Reply
δε ξερω αν οι τειατζηδες πρεπει να ανωτατοποιηθουν , αυτο που ξερω ομως ειναι ολοι αυτοι οι τειατζηδες που παιρνουν 20 ευρω για τα Β , και εχουν κανει τετοιο κακο στο επαγγελμα , να πανε απο εκει που ηρθαν ..... που θελετε να κανετε και σχολια .....
image description μαριοσ | Φεβρουαρίου 28, 2013 7:10 μ.μ. | Reply
Ο ξεφτίλας που θα πάρει 20 ευρώ για τα Β δε σέβεται τον εαυτό του και τη δουλειά του.Σχόλια μπορεί να κάνει ο καθένας,δεν έχουμε χούντα ακόμη.
image description tasos | Μαρτίου 6, 2013 12:32 μ.μ. | Reply
γνωρίζει κανείς πότε θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος
image description juan | Μαρτίου 13, 2013 2:16 μ.μ. | Reply
Tο πράγμα είναι απλό, ο καλός ο λογιστής θα φανεί στην πορεία των χρόνων και δεν έχει να κάνει από την κατηγορία βιβλίων που κρατάει και από πιο δρόμο έφτασε (Α.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι,Ι.Ε.Κ) άμα το γουστάρεις το κάνεις...εκεί φαίνεται ο επαγγελματίας όταν υπάρχει ανταγωνισμός...όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ απλό
κους-κους... gracias
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο