Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Όλες οι σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας

Αναλυτικά όλες οι σημαντικές αλλαγές που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο του Υπ.Εργασίας .

-Με το άρθρο 1 δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και τηρείται κεντρική βάση δεδομένων αυτού. Από αυτήν την κεντρική βάση δεδομένων, μπορούν να αντλήσουν ληξιαρχικά στοιχεία πολιτών φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και κάθε άλλος διαπιστευμένος φορέας.

-Η αυστηροποίηση της αντιμετώπισης των παραβατικών συμπεριφορών υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που στρέφονται κατά του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

-Προβλέπεται ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών – καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής

-Προβλέπεται επέκταση του αντικειμένου της αποστολής της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ώστε να συμπεριλάβει και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

- Στο εξής θα υπάρχει η υποχρέωση της ΗΔΙΚΑ να ενημερώνει την ΓΓΠΣ για την φορολογητέα ύλη κάθε μορφής σύνταξης με στόχο την καταπολέμηση γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής.
Με την θεσπιζόμενη διάταξη για πρώτη φορά και από εδώ και στο εξής η ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου της καταβολής έτους υποχρεούται να μεταφέρει ηλεκτρονικά το σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε μορφής σύνταξης ανά συνταξιούχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τη σειρά της, σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της πληροφορίας της παραγράφου 1 προβαίνει υποχρεωτικά στη προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Με τη διάταξη αυτή δεν θα αποστέλλονται πλέον ετήσια εκκαθαριστικά των συντάξεων σε κανένα συνταξιούχο καθώς τα σχετικά ποσά θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική δήλωση κάθε συνταξιούχου. Το όφελος από την θεσπιζόμενη εφαρμογή είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς δημιουργεί σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών λόγω της μη αποστολής εκατομμυρίων εκκαθαριστικών κάθε χρόνο. Έτσι εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι, καταπολεμάται η γραφειοκρατία αλλά προκύπτει και ένα τεράστιο όφελος από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που έχει διαπιστωθεί (από πρόσφατες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις) σε συνταξιούχους λόγω της ανακριβούς δήλωσης των εσόδων από τις συντάξεις.


-Θεσπίζεται  υποχρέωση του ΣΕΠΕ να ενημερώνει άμεσα τον ΟΑΕΔ για περιπτώσεις που αφορούν στην απασχόληση, με οποιαδήποτε μορφή, εργαζομένου που δεν έχει δηλωθεί νομίμως από τον εργοδότη στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου – μέσω διασταυρώσεων - να διαπιστωθεί εάν ο παραπάνω εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα ανεργίας, λόγω καταγγελίας ή λήξης σύμβασης εργασίας στον ίδιο ή άλλο εργοδότη. Επιπλέον, η διάταξη ορίζει ότι, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν.3996/11 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο που απασχολεί. Το πρόστιμο αυξάνεται στις 5.000 ευρώ, εάν ο παράνομα απασχολούμενος λαμβάνει επίδομα ανεργίας, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας από τον ίδιο εργοδότη, καθώς η περίπτωση αυτή υποκρύπτει εικονικότητα της παραπάνω καταγγελίας σύμβασης.


-Αντικαθίσταται το άρθρο 3 του νόμου 3996/2011, το οποίο διακρίνεται πλέον σε δύο κεφάλαια:
«Α. Συμφιλιωτική Διαδικασία» και
«Β. Επίλυση Εργατικών Διαφορών».
Α. Συμφιλιωτική διαδικασία
Η αντικατάσταση του άρθρου 3 Ν. 3996/2011 κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διαχωριστεί και να οριοθετηθεί η διαδικασία της συμφιλίωσης από την διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών. Δηλαδή, ενώ στην συμφιλιωτική διαδικασία τα ενδιαφερόμενα μέρη προσέρχονται και συμμετέχουν οικειοθελώς, στην διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών η προσέλευση των μερών και η προσκόμιση των αιτηθέντων από τον Επιθεωρητή Εργασίας στοιχείων είναι υποχρεωτική, και τυχόν παραβίαση της σχετικής υποχρέωσης επισύρει διοικητικές κυρώσεις.
Β. Επίλυση εργατικών διαφορών
Εργατικές διαφορές είναι κάθε είδους διαφωνίες μεταξύ εργαζομένου ή εργαζομένων και εργοδότη, που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας αναφορικά με την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Για την επίλυση των εργατικών διαφορών ο εργαζόμενος ή περισσότεροι εργαζόμενοι που επικαλούνται κοινό συμφέρον, ο εργοδότης, καθώς και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την παρέμβαση του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Η διαδικασία της εργατικής διαφοράς διεξάγεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος ή από τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και εφόσον ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος ή ο Προϊστάμενος της αρμοδίας Περιφερειακής Διεύθυνσης κρίνει ότι η εργατική διαφορά χρήζει περαιτέρω εξέτασης, αυτή διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό από τον Προϊστάμενο της αρμοδίας Περιφερειακής Διεύθυνσης.


-Στις επιχειρήσεις θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία αν διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Μειώνεται το κατώτατο όριο της κλίμακας επιβολής διοικητικών προστίμων από το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ και δίνεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες κατά την διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή ή την αρτιμέλεια των εργαζόμενων, ο ελέγχων Επιθεωρητής Εργασίας να προβαίνει με το δελτίο ελέγχου σε διαπίστωση της συνδρομής του ως άνω κινδύνου και να καλεί τον εργοδότη να προβεί σε άμεση διακοπή των εργασιών εν όλω ή εν μέρει προκειμένου να αποτραπεί η επέλευση του κινδύνου. Επισημαίνεται ακόμα ότι για την διασφάλιση της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία από άμεσο κίνδυνο παραλείπεται η πρόσκληση στον παραβάτη εργοδότη για παροχή γραπτών εξηγήσεων, όπως άλλωστε συμβαίνει στις οικοδομές και στα τεχνικά έργα (σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2690/99 «Κύρωση Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»). Επιπλέον, προβλέπεται ότι η επιβολή σε βάρος του εργοδότη δύο ή περισσοτέρων πράξεων επιβολής προστίμου κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών πριν από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης επιφέρει, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, τον αποκλεισμό του εργοδότη από την σύναψη της δημόσιας σύμβασης, με απόφαση της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής.


-Με το άρθρο 24 προβλέπεται ότι η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) ημέρες επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή, ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας. Ακόμη, προβλέπεται ότι η προσωρινή, άνω των τριών ημερών, ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιβάλλεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε». Τέλος, προβλέπεται ότι η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και ορίζεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών για την παροχή εξηγήσεων από τον εργοδότη, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις των άρθρων 85 και 87 του νόμου 4052/2012.

-Επιπλέον με τα άρθρα 9, παρ. 4, 7 και 21, παρ. 3, εδάφιο (γ) στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δηλώνεται μεταξύ άλλων το ωράριο απασχόλησης των τεχνικών ασφάλειας και των ιατρών εργασίας.


-Με το άρθρο 49 εναρμονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών του ΔΣ του ΟΑΕΕ. Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 3518/2006 (Α’ 272) και την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπήγοντο τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον ήταν μέτοχοι με ποσοστό 3% τουλάχιστον. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων β) και γ) της παρ. 9α του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) επήλθε διαφοροποίηση του ως άνω ενιαίου ποσοστού και συγκεκριμένα, για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. προβλέπεται για μεν τα μέλη Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα κατοχή μετοχών ποσοστού 5%, για δε τα μέλη Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο εμπορική δραστηριότητα κατοχή μετοχών ποσοστού 3%. Επειδή με τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκαλείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ως άνω ασφαλιστέων στον Ο.Α.Ε.Ε. προσώπων, λόγω διαφοροποίησης του ως άνω ποσοστού, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων αυτών προκειμένου για την υπαγωγή των μελών Δ.Σ. των Α.Ε. να υφίσταται ενιαίο ποσοστό κατοχής μετοχών 3% τουλάχιστον, ανεξαρτήτως του αντικειμένου επιχείρησης ως επαγγελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής.


-Με το άρθρο 53 παρέχεται μια εύλογη χρονική παράταση στα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η χρονική αυτή παράταση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι απαιτείται περίοδος προσαρμογής για την προετοιμασία και προεργασία για την ευχερή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των Ταμείων στα ως άνω Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να εκδώσει απόφαση με την οποία θα καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2042/1992 (ΦΕΚ 75Α).


-Με το άρθρο 57, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση συνταξιούχων στα πιστωτικά ιδρύματα για να λάβουν τη σύνταξή τους και η αποφυγή άσκοπη ταλαιπωρίας των συνταξιούχων της χώρας προτείνεται ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου η προτελευταία εργάσιμη. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους την 1η ημέρα κάθε μήνα (όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα).


-Με το άρθρο 58 τροποποιείται η ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 και το άρθρο 32 του ν. 4075/2012, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων υπάγονται ανάλογα με τη δυναμικότητα του αριθμού των δωματίων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ, με βάση πληθυσμιακά ή εισοδηματικά κριτήρια. Επειδή το πλαίσιο αυτό της ύπαρξης των κριτηρίων και ειδικότερα ο εκ των υστέρων έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ των ιδιοκτητών μέχρι 5 δωμάτια καθώς και η παραμονή στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ με έκπτωση 30% των ιδιοκτητών από 6-10 δωμάτια δημιουργεί προβλήματα με τις αλλεπάλληλες επικαλύψεις ως προς την ασφάλιση των εν λόγω προσώπων, από τις συνεχείς τροποποιήσεις των διατάξεων, με ό,τι τούτο συνεπάγεται στον οικονομικό προγραμματισμό ιδίως των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της περιφέρειας, και λαμβάνοντας υπόψη την όλη οικονομική συγκυρία, προτείνονται οι κατωτέρω διατάξεις με σκοπό τη θέσπιση ενός απλούστερου και σταθερού καθεστώτος ασφάλισης των προσώπων αυτών με βάση μόνο τη δυναμικότητα των δωματίων σε όλη την επικράτεια.


- Με το άρθρο 74 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του εργοσήμου.
Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζονται οι ειδικότητες του κατ΄οίκον απασχολούμενου προσωπικού που αμείβεται με το εργόσημο, προστίθενται ορισμένες νέες κατηγορίες, ενώ αυστηροποιούνται και οι όροι χρήσης αυτού.
Ειδικότερα επεκτείνεται η εφαρμογή του σε δύο νέες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και φροντίδας κήπου σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας –εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι υπάλληλοι ή μέλη εταιριών.
Επίσης αυξάνεται το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 30%, καταργείται ο διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης που προκύπτουν από το εργόσημο και θεσπίζονται 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή 300 ανά έτος (έναντι 30 ημερών ασφάλισης και 360 αντίστοιχα που ισχύει μέχρι σήμερα), προκειμένου η σχέση μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και καταβαλλόμενων παροχών να γίνει πιο αναλογική και να αποτραπεί η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επίσης, οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Proodeytiki | Φεβρουαρίου 19, 2013 10:30 π.μ. | Reply
Με τη διάταξη αυτή δεν θα αποστέλλονται πλέον ετήσια εκκαθαριστικά των συντάξεων σε κανένα συνταξιούχο καθώς τα σχετικά ποσά θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική δήλωση κάθε συνταξιούχου.
....Επιτελους επρεπε ναχει γινει χρόνια τώρα !!!!
image description cris | Φεβρουαρίου 19, 2013 11:10 π.μ. | Reply
ΑΥΤΑ ΜΑΣ..... ΜΑΡΑΝΑΝΕ !!!!!!!!!! ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ . ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΩΝ......
image description PANICD7 | Φεβρουαρίου 19, 2013 2:59 μ.μ. | Reply
Απ΄'οτι φαίνεται το επάγγελμα οδηγείται σε εξαφάνιση ταχέως . Το επόμενο βήμα είναι η δήλωση να έρχεται προσυμπληρωμένη ( ειδικά για μισθωτούς κ συνταξιούχους ) των οποίων τα πάγια - τεκμήρια ( οικίες αυτοκίνητα ) κ τα λοιπά στοιχεία ( καταθέσεις, ομολογα κ.α.) θα είναι απο του χρόνου γνωστά . Επίσης τα τιμολόγια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενημερώνουν την ΓΓΠΣ ( λόγω αυτού τα έκαναν αθεώρητα), οπότε θα χρειάζονται ακόμα λιγότεροι λογιστές .
image description 969 | Φεβρουαρίου 19, 2013 2:45 μ.μ. | Reply
Γιατί απορείτε...
Στην Ισπανία πχ η δήλωση - φόρμα έρχεται με ένα mail , το αποδέχεται με απάντηση ο φορολογούμενος , του έρχεται πίσω το ποσό του φόρου που είναι να πληρώσει και τελείωσε και πάει. Τι νομίζατε ότι μας θέλει εμάς το Υπουργείο : για να καθοδηγήσουμε τους φορολογούμενους προς το taxis ( τζάμπα δουλειά από εμάς προς το Υ.Ο. ) για να μηχανογραφήσουμε στα πρώτα βήματα και από εδώ παν και οι άλλοι . Ας το κάνανε αυτό και στους δικηγόρους ή στους συμβολαιογράφους και τότε θα βλέπατε...
image description ΕΙΡΗΝΗ | Φεβρουαρίου 19, 2013 3:50 μ.μ. | Reply
Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ισπανία. Το μέτρο δεν είναι λάθος. Ο μισθωτός και ο συνταξιούχος που θα έχει και άλλα εισοδήματα, τεκμήρια, αναλώσεις κλπ θα πάει στο λογιστή. Δεν κινδυνεύουμε από τους μισθωτούς. Από τις ελεκτικές εταιρείες κινδυνεύουμε...
image description TEMETERON | Φεβρουαρίου 19, 2013 3:00 μ.μ. | Reply
ενω τώρα είναι δύσκολο ο συνταξιούχος να ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ το ποσό του εκκαθαριστικού του στον αντίστοιχο κωδικό με τα προηγούμενα χρόνια..αυτο θα εξαφανίσει το επάγγελμά μας?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο