Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πώς επέδρασε η κρίση στις τιμές των ακινήτων το 2012 - Μείωση έως και 15%


Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2012

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δ΄ τρίμηνο του 2012 εκτιμάται ότι ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (έναντι ρυθμών μείωσης 10,2%, 10,8% και 12,6% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία). Για το σύνολο του 2012 οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 11,7% σε σχέση με το 2011, έναντι 5,5% το 2011.

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 ήταν 11,0% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών (έναντι 11,1%, 11,5% και 13,5% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία) και 14,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2012: 9,5%, 10,4%, και 11,9%, αντίστοιχα). Για το σύνολο του 2012, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι 5,0% το 2011, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 11,6% το 2012, έναντι 5,8% το 2011.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 κατά 13,1% στην Αθήνα, 14,7% στη Θεσσαλονίκη, και 12,9% τόσο στις άλλες μεγάλες πόλεις όσο και στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το α΄ τρίμηνο του 2012 οι αντίστοιχοι ετήσιοι ρυθμοί μείωσης των τιμών στις ίδιες περιοχές ήταν 9,9%, 12,2%, 9,0% και 10,9%, για το β΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 11,3%, 14,1%, 10,1% και 9,3%, ενώ για το γ΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 12,8%, 14,0%, 11,7% και 12,5%, αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο του 2012 ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, μέση ετήσια μεταβολή: -11,8% και Θεσσαλονίκη: -13,7%).

Πιο αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις, λοιπές περιοχές) και με διάκριση μεταξύ «νέων» (έως 5 ετών) και «παλαιών» (άνω των 5 ετών) διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» (Πίνακες ΙΙ.7.1 και ΙΙ.7.2) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Από την ανάλυση των στοιχείων για τα “νέα” διαμερίσματα κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές τους για το σύνολο του 2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το 2011 κατά 12,7% στην Αθήνα, 11,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 11,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ οι ρυθμοί μείωσης των τιμών των “παλαιών” διαμερισμάτων ήταν 11,3%, 14,8%, 10,6% και 11,6%, αντίστοιχα.
 
Δείκτες εκτιμήσεων-συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων(2)

Οι εκτιμήσεις - συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος έφθασαν το δ΄ τρίμηνο του 2012 τις 9,5 χιλιάδες, έναντι 5,4 χιλιάδων το γ΄ τρίμηνο, 6,7 χιλ. το β΄ τρίμηνο και 6,5 χιλ. το α΄ τρίμηνο του 2012 (στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα). Το δ΄ τρίμηνο του 2012 οι εκτιμήσεις επί οικιστικών ακινήτων που έγιναν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη, επανεκτιμήσεις χαρτοφυλακίου κ.λπ.) ήταν αυξημένες κατά 15,4% έναντι του δ΄ τριμήνου του 2011 σε σύγκριση με σημαντική μείωση κατά τα προηγούμενα τρίμηνα του 2012 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2012: -49,3%, -44,2% και -44,2%, αντίστοιχα). Η αύξηση του αριθμού των εκτιμήσεων στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 είναι αποτέλεσμα της απόφασης ορισμένων μεγάλων εμπορικών τραπεζών για την επανεκτίμηση σημαντικού μέρους των οικιστικών ακινήτων τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλισης χορηγούμενων δανείων. Ωστόσο, σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 28,2 χιλιάδες, καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά 34,2% έναντι του προηγούμενου έτους (2011: 42,8 χιλιάδες). Το 2011 η αντίστοιχη μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη και ανήλθε στο 42,5% (2010: 74,5 χιλιάδες).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις - συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν αυξημένος κατά 14,5% το δ΄ τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2012: -47,8%, -44,1% και -43,7% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία). Για ολόκληρο το 2012 ο όγκος αυτός μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,6%, έναντι ακόμη μεγαλύτερης μείωσης κατά 39,8% το 2011.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2012 μειωμένη κατά 2,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2012: -51,6%, -50,2% και -49,3% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία). Η μέση ετήσια μείωση στην αξία των οικιστικών ακινήτων ήταν μεγαλύτερη το 2012 (41,4%), έναντι 40,1% το 2011.
 ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)


(2007=100)2010

2011

2012*

2011

2012 *Q4

Q1*

Q2*

Q3*

Q4*


Ι. ΣΥΝΟΛΟ


Δείκτης τιμών

93,3

88,2

78,0

84,9

81,9

79,7

76,6

73,7


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-4,7%

-5,5%

-11,7%

-6,6%

-10,2%

-10,8%

-12,6%

-13,2%
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ


1. Νέα (έως 5 ετών)


Δείκτης τιμών

96,0

91,2

80,4

87,3

83,4

81,5

79,0

77,7


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-4,2%

-5,0%

-11,8%

-6,7%

-11,1%

-11,5%

-13,5%

-11,0%


2. Παλαιά (πάνω από 5 ετών)


Δείκτης τιμών

91,7

86,4

76,4

83,3

80,9

78,6

75,1

71,2


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-5,0%

-5,8%

-11,6%

-6,6%

-9,5%

-10,4%

-11,9%

-14,6%
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


1. Αθήνα


Δείκτης τιμών

93,2

87,2

76,9

83,5

81,1

78,3

75,8

72,6


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-3,2%

-6,4%

-11,8%

-8,0%

-9,9%

-11,3%

-12,8%

-13,1%


2. Θεσσαλονίκη


Δείκτης τιμών

88,4

82,4

71,1

78,7

74,5

73,2

69,5

67,1


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-7,4%

-6,8%

-13,7%

-8,7%

-12,2%

-14,1%

-14,0%

-14,7%


3. Άλλες μεγάλες πόλεις


Δείκτης τιμών

93,7

89,9

80,1

87,2

84,2

81,7

78,6

75,9


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-5,3%

-4,1%

-10,9%

-5,0%

-9,0%

-10,1%

-11,7%

-12,9%


4. Λοιπές περιοχές


Δείκτης τιμών

95,4

91,2

80,9

87,9

84,3

83,5

79,2

76,5


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-5,8%

-4,4%

-11,4%

-4,7%

-10,9%

-9,3%

-12,5%

-12,9%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (2)2010

2011

2012*

2011

2012 *Q4

Q1*

Q2*

Q3*

Q4*


1. Εκτιμήσεις-συναλλαγές


Αριθμός

74.457

42.814

28.160

8.251

6.498

6.722

5.418

9.522


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-0,2%

-42,5%

-34,2%

-47,1%

-49,3%

-44,2%

-44,2%

15,4%


2. Όγκος εκτιμήσεων-συναλλαγών (τετραγωνικά μέτρα)


Δείκτης όγκου (2007=100)

46,7

28,1

18,7

22,1

17,4

17,6

14,4

25,3


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-0,1%

-39,8%

-33,6%

-45,7%

-47,8%

-44,1%

-43,7%

14,5%


3. Αξία εκτιμήσεων-συναλλαγών


Δείκτης αξίας (2007=100)

45,0

27,0

15,8

20,4

15,9

15,2

12,2

19,9


(%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-6,2%

-40,1%

-41,4%

-48,6%

-51,6%

-50,2%

-49,3%

-2,5%


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο