Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ε.Λ.Τ.Ε. - Ενημερωτικό δελτίο «Ποιοτικοί έλεγχοι 2012-2013»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2012-2013»

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Οι Ποιοτικοί Έλεγχοι επί των εργασιών των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για το χρονικό διάστημα 2012/2013 έχουν εκκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Μάιο του 2013. Οι εν λόγω ποιοτικοί έλεγχοι θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση:

(α)του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί το ελεγκτικό γραφείο (ΔΠΔΠ-1).

(β)των ελεγκτικών εργασιών, επί των υποχρεωτικών ελέγχων

(γ)του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας (άρθρο 36 του ν. 3693/2008)

(δ)της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει τα ελεγκτικά γραφεία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. (004/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ).
Για την επιλογή των ελεγχόμενων φορέων, που θα υπαχθούν σε ποιοτικό έλεγχο, θα εφαρμοστεί κινδυνοκεντρική προσέγγιση δίδοντας έμφαση σε παράγοντες, όπως ο βαθμός συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα, επίκαιρα ζητήματα, διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και ευρήματα, καθώς και καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε.





Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα :

1. Αρμόδια Αρχή για την εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων είναι η ΕΛΤΕ. Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).

2. Οι ποιοτικοί έλεγχοι της ΕΛΤΕ για το έτος 2012 θα πραγματοποιηθούν από τους εντεταλμένους ελεγκτές του ΣΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ 007/2010 «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος», και θα περιλαμβάνουν την :

(α) Αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί το ελεγκτικό γραφείο (ΔΠΔΠ-1).
(β) Αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών, επί των υποχρεωτικών ελέγχων
(γ) Αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας (άρθρο 36 του  ν.3693/2008).
(δ) Αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει τα ελεγκτικά γραφεία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. (004/2009 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε.).

3. Για την επιλογή των ελεγχόμενων φορέων, που θα υπαχθούν σε ποιοτικό έλεγχο, θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα ακόλουθα :
(α) Ο βαθμός συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα.
(β) Ο βαθμός συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.
(γ) Την δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.
(δ) Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.
(ε) Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παρεμβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη διενεργήσει .
(στ) Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε.

4. Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση πλήρους και απρόσκοπτης συνεργασίας με τους εντεταλμένους ελεγκτές της ΕΛΤΕ στο πλαίσιο της διενέργειας των ως άνω ποιοτικών ελέγχων, σχετικά με:
(α) Την προετοιμασία και διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εγγράφων, στοιχείων πληροφοριών και αρμοδίου προσωπικού.
(β) Την παροχή πρόσβασης και τη διαβίβαση κάθε εγγράφου, στοιχείου και πληροφορίας που σχετίζονται ή μπορεί να σχετίζονται με τον υπό εκτέλεση ποιοτικό έλεγχο.
(γ) Την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων μέσω συνεντεύξεων, γραπτών αναφορών ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.

5. Το ΔΣ της ΕΛΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κανονιστική πράξη 007/2010 «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος», διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να δημοσιεύει ετησίως ή όταν κρίνει  απαραίτητο :
(α) Συγκεντρωτικές εκθέσεις με αντικείμενο θέματα κα παρατηρήσεις που προκύπτουν από τους ποιοτικούς ελέγχους που διενεργεί.
(β) Ατομικές εκθέσεις για κάθε ελεγκτικό γραφείο με συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε αυτό.





Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο