Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Απογραφή συνταξιούχων ΤΑΝΤΠ/ΟΑΕΕ έτους 2013 με υποχρεωτική φυσική παρουσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΑΕΕ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19,ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Τ.Κ.185 35                                                                          
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / Ε. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ
ΤΗΛ.: 210 - 4170271-4, 210-4221025 ,
FAX.:210 - 4171095,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
                                                                                                               
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                         

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΝΤΠ/ΟΑΕΕ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Τομέας Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ θα πραγματοποιήσει απογραφή των συνταξιούχων του για το έτος 2013, κατά το χρονικό διάστημα από 01/02/2013  έως 15/2/2013.

Υποχρέωση να απογραφούν έχουν όλοι οι συνταξιούχοι του Τομέα.

Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί με υποχρεωτική ταυτοπρόσωπη φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε (όπου επιθυμεί ο συνταξιούχος) Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) συμμετέχει στο ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ, ή στα ΕΛΤΑ, στις περιπτώσεις εκείνες των συνταξιούχων, στους οποίους η καταβολή της σύνταξης γίνεται, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Αυτό είναι απαραίτητο διότι η απογραφή θα χρησιμοποιηθεί και ως καταγραφή της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων.

Υπενθυμίζουμε ότι εάν ο λογαριασμός είναι κοινός, πρέπει απαραίτητα, ως πρώτο όνομα, να είναι εκείνο του δικαιούχου της σύνταξης.

Κατ’ εξαίρεση, για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα προς κάθε δικαιοπραξία, πρώτο όνομα απαιτείται να είναι το όνομα του γονέα, ή εκείνου που ασκεί την γονική μέριμνα-επιτρόπου.

Δικαιούχοι περισσότερων της μιας παροχής (κύριες συντάξεις, εξωιδρυματικά επιδόματα κλπ) θα απογραφούν για κάθε παροχή χωριστά.

Παρακαλούμε, για την απογραφή, να προσέλθετε, αυτοπροσώπως, μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα), ή στα ΕΛΤΑ, προσκομίζοντας υποχρεωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Την αστυνομική σας ταυτότητα, ή διαβατήριο, σε ισχύ (για αλλοδαπούς).
2) Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής της σύνταξης, που χορηγεί η ΕΤΕ.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία του συνταξιούχου, όπως αναγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα, διαφέρουν από αυτά της αστυνομικής ταυτότητας (π.χ. όνομα, ή επώνυμο συζύγου, αντί πατρός) και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία απογραφής, ο δικαιούχος απαιτείται να προσκομίσει στην τράπεζα, ή στα ΕΛΤΑ, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό Δήμου) από το οποίο θα πρέπει αυτά να ταυτοποιύνται.

3) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ).
Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, για να λάβει βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

4) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ (κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ή βιβλιάριο υγείας, ή επιστολή γνωστοποίησης του ΑΜΚΑ).

Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν διαθέτει ΑΜΚΑ πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ, για την απόκτησή του.
Συστήνεται να προσκομίσετε την παρούσα επιστολή και να γνωρίζετε (εφόσον υπάρχει) τον αριθμό λογαριασμού που πιστώνεται η μηνιαία σας σύνταξη (π.χ. έχοντας μαζί σας το βιβλιάριο καταθέσεων, ή αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατ’ εξαίρεση, δεν θα προσέλθουν στην Τράπεζα, ή στα ΕΛΤΑ, οι κάτωθι κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα απογραφούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για την Περιφέρεια Αττικής στην Δ/νση του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και για την υπόλοιπη Ελλάδα στα, κατά τόπους, Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ:

1) Οι συνταξιούχοι που, λόγω αδυναμίας μετακίνησης, δεν μπορούν να προσέλθουν για αυτοπρόσωπη απογραφή στην τράπεζα, ή στα ΕΛΤΑ.

2) Οι συνταξιούχοι που πληρώνονται, μέσω πληρεξουσίου, όπως συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού, ή συνταξιούχοι, που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας.

3) Οι ανήλικοι, κάτω των 14 ετών, δικαιούχοι σύνταξης, ή εξωιδρυματικού επιδόματος.

Ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίζει, εκτός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών και τα επί πλέον ανά κατηγορία δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω :

Α. Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για φυσική καταγραφή συνταξιούχων :

Πρόσφατο πληρεξούσιο (τελευταίου εξαμήνου), ή σε περίπτωση παλαιού πληρεξουσίου, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 , με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, δια της οποίας ο συνταξιούχος θα δηλώνει ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ. Ελλείψει πληρεξουσίου, κατά την προηγούμενη έννοια, θα απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση για την διενέργεια της απογραφής, εκδοθείσα κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής, ή το μέγιστο, ένα μήνα, πριν από την έναρξη της απογραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ, ή Αστυνομία). Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης, να βεβαιωθεί και με την παρουσία, κατ’ οίκον, της Δημοτικής Αστυνομίας, ή της Αστυνομικής Αρχής.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς), τόσο του συνταξιούχου όσο και του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτουμένου.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου (οποιοδήποτε αποδεικτικό).

Β. Περιπτώσεις που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία:

Απόφαση Δικαστηρίου, για τον διορισμό συμπαραστάτη/επιτρόπου.

Βεβαίωση δημόσιας αρχής (π.χ. Αστυνομίας), ή πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου θα προκύπτει ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται, εν ζωή.

Γ. Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται, μέσω πληρεξουσίου:

Εκτός των προβλεπομένων, ως άνω, υποχρεωτικών δικαιολογητικών, για την απογραφή της εν λόγω κατηγορίας, ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπό Α περίπτωση των εξαιρέσεων.

Επισημαίνεται ότι και οι συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Σε περίπτωση ου δεν διαθέτουν, θα πρέπει πρώτα να εκδίδονται οι, εν λόγω, αριθμοί και κατόπιν να προχωρεί η απογραφή των συνταξιούχων.

Δ. Ανήλικοι δικαιούχοι:

Βιβλιάριο υγείας του ανηλίκου.
Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, προσώπου που έχει την γονική μέριμνα-επιτροπεία, με δικαστική απόφαση.

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την απογραφή και με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία του Τομέα μαζί σας, θα σας ζητηθούν τα σημερινά στοιχεία επικοινωνίας (πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που αναγράφονται στις πληροφορίες.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην απογραφή, μέχρι 15/2/2013, δεδομένου ότι παράλειψη απογραφής θα συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο