Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Υπ. Οικ.: Οδηγίες για τα χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων με εμβάσματα στο εξωτερικό στους οποίους έχει αποσταλεί πρόσκληση

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι φορολογούμενοι, που έχουν αποστείλει χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού, μπορούν να δικαιολογήσουν τις διαφορές που έχουν εντοπισθεί μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και των καταθέσεών τους στην αλλοδαπή, απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ΔΟΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τα χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων με εμβάσματα στο εξωτερικό στους οποίους έχει αποσταλεί πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.»

Mε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α' 180) ορίζεται ότι: 
«όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι».

Σύμφωνα δε με τη παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: 
«Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως και Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4.
Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μη φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία προήλθε η προσαύξηση» (σχετ. ΠΟΛ.1095/29.4.2011),

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να αξιοποιηθούν στοιχεία τα οποία προέκυψαν από διασταύρωση των εμβασμάτων του εξωτερικού των χρήσεων 2009 έως και 2011, με τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων από τη χρήση 2003 και εφεξής, η Γ.Γ.Π.Σ. έστειλε σχετικές προσκλήσεις υπογεγραμμένες από το Γενικό Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι εν λόγω φορολογούμενοι να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr (Επιλογή «Υπηρεσίες προς πολίτες», «(Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής/ανάκτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  Ε1») της Γ.Γ.Π.Σ., με δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των προηγούμενων ετών.

Μετά την παραλαβή της ως άνω πρόσκλησης ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς πρόσβασής του για το TAXISNET, θα εισέρχεται στην ως άνω ειδική εφαρμογή και θα συμπληρώνει σχετική κατάσταση προσδιορισμού του πλεονάζοντος κεφαλαίου που σχηματίζεται από δηλωθέντα εισοδήματα και λοιπά χρηματικά ποσά, (ακολουθώντας τις οδηγίες που ήδη έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή), διακεκριμένα για κάθε διαχειριστική περίοδο, εντός της οριζόμενης από την πρόσκληση που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., προθεσμίας.

Επίσης θα καταχωρεί αναλυτικά στο οικείο έτος τα στοιχεία με τα εμβάσματα και στοιχεία τυχόν συνδικαιούχων.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και πριν την οριστικοποίηση της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο φορολογούμενος δύναται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατά τις κείμενες διατάξεις, μέχρι και το χρόνο μεταφοράς των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, προκειμένου να μειώσει την προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος (σχετ. διατάξεις της παρ.2 άρθρου 19 ν.2238/1994).

Επομένως, εφόσον το επιθυμεί, δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να προσδιορίσει ο ίδιος την τυχόν προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος, η οποία θεωρείται «προσαύξηση περιουσίας» και η οποία θα φορολογηθεί σύμφωνο με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στις διαχειριστικές περιόδους που μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, (ήτοι στις χρήσεις 2009, 2010 και 2011), υποβάλλοντας για τις χρήσεις αυτές ηλεκτρονικά συμπληρωματικές δηλώσεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από το φορολογούμενο, του χρόνου της προσαύξησης περιουσίας, δύναται ο ίδιος να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από την διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. (ΠΟΛ.1095/29.4.2011), υποβάλλοντας, δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επί πλέον ο φορολογούμενος εντός της οριζόμενης προθεσμίας από την πρόσκληση, που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των Τραπεζών καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος.

2. Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το οικον. έτος 2004, εφόσον επικαλείται διαθέσιμα κεφάλαια για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 ν.2238/1994.

3. Τυχόν αντίγραφα αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στην ειδική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. θα συμπληρώσουν αθροιστικά το οικ. έτος 2000 στοιχεία και προηγούμενων χρόνων (1999, 1998 κ.λπ.) όπως αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, στο φάκελο δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να συμπεριλάβουν και χειρόγραφη κατάσταση όμοια με αυτήν της ειδικής ως άνω εφαρμογής, στην οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά ανά έτος τα ποσά που αναγράφονται συγκεντρωτικά το οικ. έτος 2000.

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσουν για την οργάνωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων φακέλων των εν λόγω φορολογουμένων και πιο συγκεκριμένα:  

1. Να ορίσουν υπάλληλο για την παροχή οδηγιών στους φορολογούμενους καθώς και την παραλαβή, έλεγχο και την κατά προτεραιότητα άμεση εκκαθάριση των υποβληθεισών ως άνω δηλώσεων. εφόσον επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της πρόσκλησης, ότι πρόκειται για φορολογούμενο με έμβασμα στο εξωτερικό.

2. Να γίνει έρευνα στο αρχείο για τυχόν εκκρεμείς αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις των εν λόγω φορολογημένων και να εκκαθαριστούν άμεσα, για να μη υπάρχουν διαφορές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των υποθέσεων που θα ελεγχθούν υποχρεωτικά.

3. Να καταχωρήσουν τους υποβληθέντες φακέλους σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ, και να δημιουργήσουν χωριστό αρχείο, για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η μη ανταπόκριση των φορολογουμένων στην πρόσκληση που στάλθηκε από την Γ.Π.Π.Σ., δηλαδή η μη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα ή μη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών, θα έχει ως συνέπεια να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, όπως θα καθοριστούν με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Οι φορολογούμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.2131332033 m 2131332616.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description makakas | January 22, 2013 10:15 AM | Reply
Eπίσης προτείνεται στο Υπ.οικ. να ανοίξει τα γκαβά του και να δει από τις ΔΟΥ τα Ε3 των επιτηδευματιών που έλαβαν πρόσκληση για εμβάσματα και να ελέγξει αν στη σελίδα των αγορών υπάρχουν αγορές από εξωτερικό και ενδοκοινοτικές,Να πάρει και τις εκκαθαριστικές ΦΠΑ να δει και απο κει και εν τέλει ας δει και τα Listing -Intrastat. Μπορεί επίσης να απευθύνεται στους λογιστές πριν να εκδίδει προσκλήσεις για έλεγχο μπας και ανοίξουν τα ματάκια τους. Τέλος ευχαριστούμε τον κο Στουρνάρι γιατί θα τρελλαθούμε στο ευρώ εμεις οι λογιστές. Με τόσες προκλήσεις που φθάνουν καθημερινά αρχίζουμε επιτέλους να παίρνουμς λεφτά για τις ώρες που θα φάμε στις ΔΟΥ για να τακτοποιήσουμε τα παραπάνω. Τέλος να ενημερώσετε το ΥΠ.ΟΙΚ. ότι αν έχουν λόξυγκα είναι από τα καντήλια που τρώνε καθημερινά από επιτηδευματίες κυρίως και μή. Μπράβο συνεχίστε έτσι καμάρια μας
image description tomcat | January 22, 2013 11:51 AM | Reply
Παλι τιποτα για τους ΜΚΕ, καμια οδηγια...!!!
image description Δικηγόρος | January 22, 2013 2:51 PM | Reply
Αφού δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν όσους είναι τώρα, ή όσους υπήρξαν στο περελθόν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικοί, όπου είχαν βγάλει και δηλώσει χρήματα δεκαετίες πριν. Πώς θα ζητήσει τώρα η εφορία σε κάποιον που είχε πριν το 1990 ή πριν το 1980 εισοδήματα δηλωμένα στο εξωτερικό; Του ζητάει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφας. Πού να βρει ο άνθρωπος σήμερα δηλώσεις του πριν από 30 χρόνια;
image description Παρανομεί το Υπ, Οικ. | January 22, 2013 11:35 AM | Reply
Πρώτα έχει στείλει το ΥΠ.ΟΙΚ. τις Προσκλήσεις, έχει ήδη παρέλθει η 20ήμερος προθεσμία για αρκετές, αλλά τώρα μόλις έβγαλε διευκρινίσεις και σε κανά μήνα θα οργανωθούν οι ΔΟΥ για το θέμα αυτό. Επίσης, στην ΓΓΠΣ αρνούνται να σε δεχθούν σε γραφείο, κατεβαίνουν στην είδοσο και σε ενημερώνουν, μαζί με καμιά δεκαριά άλλους που ακούνε την δική σου υπόθεση. Εν τω μεταξύ, αν πιάσεις έναν από τους δύο τηλεφ. αριθμούς, καλό είναι να τρέξεις αμέσως να παίξεις ΛΟΤΟ! Εκείνοι που είναι 70 χρονών και είχαν εισόδημα πριν από 30 και 20 χρόνια, πώς θα βρουν τις δηλώσεις τους και άλλα έγγραφα, ίσως και από εξωτερικό, ότι είχαν τότε νόμιμα δηλώσει τα χρήματα που μάζευαν μία ζωή; Και έρχεται το ΥΠ.ΟΙΚ. το 2013 ξαφνικά να σου ζητήσει χαρτιά από το ...1978; Δεν είστε σοβαρή διοίκηση. Είστε εστία παρανομιών. Πρώτοι εσείς.
image description Ο ταλαπωρημενος | January 30, 2013 8:33 AM | Reply
Ενας-ενας να πεθανει Και εμεις να πινουμε στον ταφο τους.
image description λετα | February 19, 2013 12:50 AM | Reply
Δεν μπορω να καταλαβω τι πρεπει να γινει με υπηκοους αλλων χωρων οι οποιοι εχουν ακινητα στην Ελλαδα αλλα ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΔ (κατοικια κατω των 150 τμ. ,οχι ιχ κλπ) και φυσικα δεν γνωριζαν οτι καθε φορα που εφερναν χρηματα στην Ελλαδα θα επρεπε να τα στειλουν μεσω λογ/σμου γιατι θα ερχονταν η στιγμη που θα επρεπε να αποδειξουν τον τροπο εισαγωγης αυτων (για δικαιολογηση,) τι γινεται τωρα ,καλυπτονται με βεβαιωση μονιμης κατοικιας στην αλλοδαπη και βεβαιωση υποβολησ φ.δ. για τα εισοδηματα στην αλλοδαπη? Τι αλλο θα μπορουσαν να παρουσιασουν/ καποιος βοηθεια?????//
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο