Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τι επιπτώσεις είχε και τι απέδωσε στο δημόσιο η πρώτη εφαρμογή της έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2011

Τι επιπτώσεις είχε και τι απέδωσε στο δημόσιο η πρώτη εφαρμογή της έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2011.


Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 η ΕΛΤΕ πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Φορολογικό Πιστοποιητικό – Ένα έτος εφαρμογής» στο ξενοδοχείο ‘INTERCONTINENTAL’.
Την τίμησαν με την παρουσία τους πάνω από 1000 οικονομικοί διευθυντές και άλλα επιτελικά στελέχη από τις 5000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι θεσμικών και επαγγελματικών φορέων, καθώς και ακαδημαϊκοί. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ Καθηγητής κ. Απόστολος Ρεφενές, στην παρουσίαση του αποτίμησε τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν σε πληθυσμό 4,668 επιχειρήσεων (συμμόρφωση της τάξεως του 93.5%).

Ειδικότερα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «από τα στοιχεία που διαθέτουμε, όπως αυτά υποβλήθηκαν στη ΓΓΠΣ το 2012, καταφαίνεται ότι ο θεσμός του φορολογικού πιστοποιητικού αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Επέφερε διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά περίπου € 3.4 δις (1,8% του ΑΕΠ), τεκμαρτό φορολογικό όφελος μεταξύ 0.4% και 0.5% του ΑΕΠ, παρουσίασε απόδοση τριπλάσια σε σχέση με την προσδοκώμενη και, ίσως το σημαντικότερο στοιχείο, είναι ότι έθεσε de facto benchmark για την απόδοση των φορολογικών ελέγχων σε μελλοντικές χρήσεις, καθώς και σε ανέλεγκτες χρήσεις του παρελθόντος, ανεξαρτήτως του φορέα διενέργεια τους».
Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κ. Αντώνης Νανόπουλος, στην παρουσίαση του χαιρέτισε την επιτυχία της μεταρρύθμισης τονίζοντας ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στην υπηρεσία των δημόσιων ελεγκτικών φορέων, καθώς και των ελεγχόμενων εταιρειών. Υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης του θεσμού, καθώς και επέκτασης του, όπου αυτό απαιτείται. Επιπλέον, ο κ. Νανόπουλος περιέγραψε το πρόγραμμα δειγματοληπτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη χρήση του 2012, το οποίο αξιοποιώντας τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού, δεν θα βασιστεί μόνον σε εμπειρικά δεδομένα, αλλά για πρώτη φορά και σε στατιστικά στοιχεία, η χρήση των οποίων θα επιτρέψει την καλύτερη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο, καθώς και τη μεγαλύτερη φορολογική απόδοση.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, από κοινού με τον Επικεφαλής του Τμήματος Ποιοτικών Ελέγχων της ΕΛΤΕ κ. Βασίλη Τζίφα, στην παρουσίαση τους περιέγραψαν το πρόγραμμα διενέργειας των ποιοτικών ελέγχων στις υποχρεωτικές εργασίες των νόμιμων ελεγκτών, δίδοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, στις προτεραιότητες και το σχεδιασμό για τις χρήσεις 2012-2013, καθώς και στις πειθαρχικές κυρώσεις που συνεπάγεται σε βάρος των ελεγκτών η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων εντάχθηκαν κατά προτεραιότητα υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ ως υποθέσεις «υψηλού κινδύνου», όπως για παράδειγμα Proton Bank, Alapis, ΑΣΠΙΣ και ALTER.
Το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, κ. Δημήτριος Σούρμπης, στην παρουσίαση του υπέβαλε τις προτάσεις του επαγγελματικού φορέα για την αναμόρφωση της νομοθεσίας του φορολογικού πιστοποιητικού με απώτερο στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή συζήτησης σε πάνελ με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων περί του θεσμού μεταξύ στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και παραγόντων της αγοράς. Το συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος κ. Τάσος Τέλλογλου.


ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Χρήση 2011

Εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης όπως υποβλήθηκαν στη ΓΓΠΣ 2012 από 26 εταιρείες ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2011

Στο Σύνολο πληθυσμού δόθηκαν 4,468 φορολογικά πιστοποιητικά για ισάριθμες επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών €193 δις
Το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν > 90%.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

-Με ύφεση 7.1%, ο τζίρος των εταιριών παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8% .
-Ενώ τα αποθέματα των εταιριών που ελέγχθηκαν παρουσιάζονται μειωμένα, αυξάνονται οι πωλήσεις, μειώνεται το κόστος .. και τετραπλασιάζονται οι ζημιές


ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ενώ οι ζημιές υπέρ τετραπλασιάζονται .. ,ο φόρος εισοδήματος (CIT) μειώνεται μόνο κατά 14,6% *


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο φόρος χαρτοσήμου που αποδόθηκε στις εταιρίες που ελέγχθηκαν παρουσιάστηκε αυξημένος κατά 27% ..
και «προ βεβαιώνονται» €90 εκ μέσω των παρατηρήσεων


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Με τις λογιστικές αναμορφώσεις που έγιναν στις δηλώσεις των εταιριών που ελέγχθηκαν η φορολογική βάση διευρύνεται κατά €3.4 δις

Με αναμορφώσεις αυξημένες κατά 73%

- ισοδυναμεί σχεδόν με το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων από ελευθέρια επαγγέλματα (3.7 δις) την χρήση 2011,
- παράγει τεκμαρτό φορολογικό όφελος (άμεσο η «αναβαλλόμενο») μεταξύ €675 και €879 εκ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
oι πρόσθετες αναμορφώσεις που έπονται του ελέγχου, συχνά θεωρούνται μέτρο αποτελεσματικότητας του ελέγχου.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

• Ελέγχθηκαν 4,468 επιχειρήσεις, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού (συμμόρφωση 93.2%).
• Διευρύνθηκε η φορολογική βάση κατά €3.4 δις ή 1.8% του ΑΕΠ, με τεκμαρτό φορολογικό όφελος μεταξύ 0.4% και 0.5% ΑΕΠ.
• Αυξήθηκε και επιταχύνθηκε ή είσπραξη φορολογικών εσόδων (π.χ. χαρτόσημο) παρά την ύφεση.
• «Προ-βεβαιώθηκαν», μέσω των παρατηρήσεων των ΟΕΛ τουλάχιστον €90 εκ., χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.
• Διαπιστώθηκαν, μέσω των παρατηρήσεων, πρόσθετες μη ποσοτικοποιημένες φορολογικές παραβάσεις (για τις Φ/Αρχές).
• Ετέθη benchmark αποτελεσματικότητας για παρελθούσες ανέλεγκτες χρήσεις.
• Ετέθη benchmark συμμόρφωσης για μελλοντικές χρήσεις.Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης – Αποτίμηση Αποτελεσμάτων
Ρεφενές Α. Πρόεδρος ΕΛΤΕ

refenes

ppt1

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις - 2012
Νανόπουλος Α. Γενικός Διευθυντής Φορολογίας

nanopoulos

ppt1

Ποιοτικοί Έλεγχοι 2012 - 2013
Κοτσιλίνης Κ. Αντιπρόεδρος ΕΛΤΕ

kotsilinis

ppt1

Ποιοτικοί Έλεγχοι 2012 - 2013
Τζίφας Β. Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου ΕΛΤΕ

tzifas

ppt1

Προτάσεις αναμόρφωσης νομοθεσίας της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης – ΣΟΕΛ
Σούρμπης Δ. εκπρόσωπος ΣΟΕΛ

sourmpis

ppt1
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description dinos | Ιανουαρίου 21, 2013 11:41 π.μ. | Reply
Λαμβάνοντας πάντα υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και την πραγματική φοροδοτική της ικανότητα. Έπρεπε να έχει εφαρμοστεί χρόνια πριν. Χρειάζεται σωστός έλεγχος των ελεγκτικών εταιρειών από το ΥΠ.ΟΙΚ. με σωστούς (τίμιους) ελεγκτές. Αργήσαμε πολύ. Ο θεός να βάλει το χέρι του
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο