Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πώς θα λειτουργούν τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Δημιουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται:

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού, δημιουργούνται Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), τα οποία έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα.

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), που λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, στεγάζονται σε χώρους των ΟΤΑ και λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:

Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους
    
Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα:

α. φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους

β. δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών

γ. δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

δ. αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες

ε. δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων

Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες
    
Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
    
Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
    
Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.

Επισημαίνεται ότι:

Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες
    
Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π.
    
Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου – TAXISnet

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3042/2012), οι αρμοδιότητες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) είναι:

«1δ) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, κατά Τμήμα, είναι οι εξής:

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.

β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..

δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην  Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α. ) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώρηση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1265/30.12.2011).

ΙΙΙ.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.

α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β)  Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ.

γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα  δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).

β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΩΔΙΚΑ  BIΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.      

V.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ

α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)

β)  Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:

αα) Δήλωση έναρξης εργασιών  φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)

ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης  (έντυπο Μ5)             

γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών

αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη  (έντυπο Μ1)

ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:

- μεταφορά έδρας της επιχείρησης

- μεταφορά έδρας υποκαταστήματος

- αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

- αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης

- άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση

- υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

- τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια – εποχικά – πλανόδια)

- ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:

- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση

- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης

- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης

- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης  (έντυπο Μ5)

Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ)  Αιτήσεις

αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου

ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών

στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό  δικαιολογητικά, στην  Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

α)  Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται  απευθείας στην  Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης

β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:

αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση το άρθρ.6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.

ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας.

γγ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων.

δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.

εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.

στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ.6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.

ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης  οφειλής.

ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων

αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ

ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του ν.2238/1994.

δ) Χορήγηση εντύπων

ε)Παροχή πληροφοριών».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description telika ? | Ιανουαρίου 17, 2013 7:36 μ.μ. | Reply
Οι λογιστές τι θα κάνουν στο τέλος?
image description LAMMERGEIER | Ιανουαρίου 18, 2013 9:06 π.μ. | Reply
τότε ποιός ο λόγος να κλείσουν οι ΔΟΥ???
ας τις μετέφεραν κι αυτές σε αίθουσες ΟΤΑ...
image description cristin | Ιανουαρίου 18, 2013 10:21 π.μ. | Reply
Και πως θα βολέψουν τους ....υμέτερους???????
image description OKTAVIOS | Ιανουαρίου 18, 2013 10:48 π.μ. | Reply
1) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΣΕ ΧΑΜΑΛΟΔΟΥΛΕΙΆ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΟΣΙΩΘΟΎΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ,
2) ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΊ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΟΠΟΙΑ ....ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

image description OKTAVIOS | Ιανουαρίου 18, 2013 10:45 π.μ. | Reply
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
ΕΛΠΙΖΩ ΕΤΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΊ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΟΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.......ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ......
image description avissos | Ιανουαρίου 18, 2013 11:48 π.μ. | Reply
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ!!!!!!!!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ, ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ.... ΜΠΟΡΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ ΤΑ 1000 Α.Φ.Μ. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΛΥΤΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ ΤΩΝ ΒΟΛΕΜΕΝΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ! ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ!
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Ιανουαρίου 18, 2013 11:43 π.μ. | Reply
Και μετά ξυπνήσατε και ήρθε το χάος. Ναι γιατί περί χάους πρόκειται όταν: Θα γίνει το αδιαχώρητο μέσα στους χώρους των ΟΤΑ .
Δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες αφού μένουν 1 - 2 άτομα πίσω, ενώ οι άλλοι την έχουν κάνει είτε σε εφορίες είτε σε τελωνεία με μετατάξεις. και το σπουδαιότερο !!!!!
Αυτοί που μένουν πίσω στην πλειονότητα είναι άσχετοι και δεν ξέρουν τις μισές και παραπάνω ορολογίες από αυτές που πρέπει να εξυπηρετήσουν.
Αρα τσάμπα θα πληρώνονται θα ταλαιπωρε΄θται πάλι ο φορολογούμενος και η βλακεία του υπουργείου θα βασιλεύει.
image description ΡΟΔΟΣ | Ιανουαρίου 18, 2013 1:10 μ.μ. | Reply
δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.
Αυτό ειδικά θα γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, με άνετα σαλονάκια, προσφορά καφέ ή αναψυκτικού και ο κάθε εξουσιοδοτημένος από την πολιτεία και άρτια καταρτισμένος υπάλληλος, θα εξηγεί και θα αναλύει στους φορολογούμενους, με απλό τρόπο τις διατάξεις, τους νόμους, τις εγκυκλίους, τις ΠΟΛ, κ.λ.π.............
image description dimgian | Ιανουαρίου 18, 2013 7:54 μ.μ. | Reply
το Υπουργειο Οικονομικών απλώς τώρα ρίχνει στάχτη στα μάτια για να ηρεμήσουν οι τοπικές κοινωνίες . Σε δύο μήνες θα έχει αποδειχθεί ότι τα κέντρα αυτά δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες διότι δεν θα διαθέτουν καμμιά μηχανογραφική υποστήρηξη,δεν θα έχουν αρχείο , θα διαβιβάζουν όλα τα αιτήματα στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του Νομού και θα περιμένουν απάντηση , οι λογιστές δεν θα τα έχουν ανάγκη η δεν θα μπορούν να εξηπυρετηθούν από αυτά ,οι υπάλληλοι αυτών των κέντρων δεν θα μπορούν να έχουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου των Δ.Ο.Υ., δεν θα μπορούν να κάνουν εισπράξεις , Στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής που έχουν μεταβιβασθεί τα αντικείμενα οι υπάλληλοι δεν θα επαρκούν για να ανταποκριθούν στον όγκο της δουλειάς ενώ οι υπάλληλοι αυτών των κέντρων για να περάσει η ώρα τους , θα πλέκουν θα κεντάνε η θα τσακώνονται με δ'ύστροπους ηλικιωμένους που θα τους υποβάλλουν ερωτήσεις για να γεμίσουν τις ώρες τους.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο