Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ετήσια εισφορά για τα έτη 2012-2015 και στις ναυτιλιακές το νόμου 27/1975

Με το νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην βουλή προβλέπεται :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 45

Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 (Α'77)

1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ΦΕΚ Α'77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκια υπολογισμού της εισφοράς
Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολλάρια) Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο  εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολλάρια ΗΠΑ) Σύνολο φόρου (σε δολλάρια ΗΠΑ)
         
200000 10 20000 200000 20000
200000 8 16000 400000 36000
Υπερβάλλον 6      

      

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας  2012-2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α..

2.    Οι παραπάνω υπόχρεοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος του προηγούμενου έτους με την οποία συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτής. Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βάση την δήλωση. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.

3.    Ο φόρος υπολογίζεται σε δολλάρια Η.Π.Α. και καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από τον νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης
επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2523/1997 όπως ισχύουν.

4.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την ποβολή της εισφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.Αιτιολογική
Με το Κεφάλαιο ΙΑ' εισάγονται φορολογικές διατάξεις.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις  του άρθρου 45 θεσπίζεται ετήσια εισφορά για τα έτη 2012-2015 στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκατεστημένα στην Ελλάδα και τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω
αναφερόμενες δραστηριότητες .Η εισφορά επιβάλλεται επί των ποσών του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015 και υπολογίζεται κλιμακωτά με διαφορετικούς συντελεστές. Προβλέπεται για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης και για την συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας στην κατανομή των φορολογικών βαρών.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Τάσος | January 13, 2013 3:59 PM | Reply
Σε ποίο νόμο είναι αυτό ρε παιδιά?
image description DAS | January 13, 2013 6:43 PM | Reply
Νομοσχεδιο με επτά πραξεις Νομοθετικου περιεχομένου είναι που κατατεθηκε με την διαδικασια του κατεπείγοντος και πρεπει να ψηφιστεί μέχρι άυριο . Ειναι το ιδιο νομοσχεδιο που αναφερεται στον φορο πολυτελείας .
image description Τάσος | January 13, 2013 6:39 PM | Reply
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση
image description tolti8201 | January 13, 2013 10:10 PM | Reply
ηρθε το τελος....
image description gkazan | January 14, 2013 9:55 AM | Reply
Ωραία, προβλέπω να "χάνουμε" και τους μόνους πελάτες που μας πληρώνουν ακόμη...
image description Info | January 14, 2013 5:03 PM | Reply
Θα παραμείνει μόνο για τους brokers. Θα εξαιρεθούν οι εγκατεστημένες με άδεια για εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίου.
image description snp | May 15, 2013 11:13 AM | Reply
Εν τελει ισχύει μόνο για τους brokers? Υπάρχει καποιο σημείο που να το διευκρινίζει?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο