Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκαν στην βουλή και οι διατάξεις για τα πρόστιμα του Νέου ΚΦΑΣ

(Η κατωτέρω διάταξη αποσύρθηκε τελικώς από το νομοσχέδιο)

Στη Βουλή κατατέθηκε, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει επτά πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Οι συγκεκριμένες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει η χώρα προκειμένου να πάρει την επόμενη δόση.

Να σημειώσουμε εδώ ότι πολλές από τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό το σχέδιο νόμου έχουν ήδη κατατεθεί στην βουλή με Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου και έχει ήδη αρχίσει η ισχύς τους.

Σχετικά με τις ποινές που θα πλαισιώσουν τις παραβάσεις του Νέο Κ.Φ.Α.Σ. στο νομοσχέδιο αναφέρονται τα εξής :


Αρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν.2523/1997

1. Ο τίτλος του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόστιμα - Κυρώσεις»

2. Στο άρθρο 4 του ν.2523/1997 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις ως εξής:
Α. Επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, επί του συνόλου των κερδών μετά τη φορολογική αναμόρφωση της χρήσης, στον υπόχρεο ο οποίος:
α) δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς στοιχεία πώλησης ή δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς εμπορεύσιμα είδη ή πρώτες και βοηθητικές ύλες στο βιβλίο απονραφών ως προς την ποσότητα,


β) δεν εμφανίζει τις πληροφορίες που ορίζονται από την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (ν. 4093/2012- Α' 222),

y) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς στοιχείο ή συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, δ) παραβιάζει ή παραποιεί Φορολογική Ταμειακή Μηχανή και Συστήματα που ορίζονται στο ν. 1809/1988.


Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη, όπως διαμορφώνονται μετά από την αναπροσαρμογή των ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών, με τον τρόπο που ορίζεται με τις πιο κάτω διατάξεις.


Αν η παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αφορά στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται ότι αυτά προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης δέκα τοις εκατό (10%), στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:


ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00% 10% 0,4 4%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00% 10% 0,8 8%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 10,00% 10% 1.4 14%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00% 10% 2 20%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00% 10% 4 40%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ 10% 6 60%Αν η παράβαση φορολογικής νομοθεσίας αφορά στις δαπάνες, ο Σ. Β. ορίζεται αυτά  προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης 10%, στο σύνολο των δαπανών της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.
Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των δαπανών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00% 10% 0,4 4%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00% 10% 0,8 8%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 10,00% 10% 1.4 14%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00% 10% 2 20%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00% 10% 4 40%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ 10% 6 60%Β. Επιβάλλεται ειδικός συμπληρωματικός φόρος, επί του συνόλου των κερδών μετά τη  φορολογική αναμόρφωση της χρήσης, σε υπόχρεο ο οποίος:

α) εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία,
β) λαμβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία,
γ) νοθεύει φορολογικά στοιχεία ή δικαιολογητικά των εγγραφών,
δ) καταχωρεί στα βιβλία αγορές ή έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο,
ε) διενεργεί πολλαπλές εγγραφές με το ίδιο παραστατικό ή με αξία διαφορετική αυτής που αφορά το παραστατικό, αντιλογίζει έσοδα ή διενεργεί εγγραφές ανύπαρκτων επιστροφών ή εκπτώσεων ή πραγματοποιεί αθροιστικά λάθη, εφόσον από τις πράξεις αυτές
επηρεάζεται αρνητικά το οικονομικό αποτέλεσμα.

Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη, όπως διαμορφώνονται  μετά από την αναπροσαρμογή των ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών, με τον τρόπο που ορίζεται με τις παρακάτω διατάξεις:

α. Αν η παράβαση φορολογικής νομοθεσίας αφορά στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται ότι αυτά προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης δέκα πέντε τοις εκατό (15%), στο σύνολο των
ακαθάριστων εσόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00% 15% 0,4 6%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00% 15% 0,8 12%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 10,00% 15% 1.4 21%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00% 15% 2 30%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00% 15% 4 60%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ 15% 5 75%β. Αν η παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αφορά στις δαπάνες, ο Σ.Β. ορίζεται αυτά  προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης δέκα πέντε τοις εκατό (15%), στο σύνολο των δαπανών της ίδιας
διαχειριστικής περιόδου.
Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των δαπανών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙς ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00% 15% 0,4 6%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00% 15% 0,8 12%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 10,00% 15% 1.4 21%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00% 15% 2 30%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00% 15% 4 60%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ 15% 5 75%


Γ. α) Εάν η αξία των παραβάσεων των παραπάνω περιπτώσεων είναι μικρότερη συνολικά  των 3.000,00 ευρώ, τότε ο Σ.Β. της πρώτης κλίμακας μειώνεται στο ήμισυ.
β) Αν διαπιστωθούν δέκα (10) και άνω περιπτώσεις παραβάσεων μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών ως προς τη συναλλαγή στοιχείω ν ή νόθευσης αυτών ή μη καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής ή ελλιπούς περιγραφής των ειδών ή υπηρεσιών στα βιβλία ή στοιχεία, από τον ίδιο έλεγχο καθώς και από διαφορετικούς ελέγχους μέσα στην ίδια χρήση, ο εφαρμοζόμενος Συντελεστής Βαρύτητας προσαυξάνεται κατά 50%. Το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του οικονομικού έτους που βαρύνεται με τις παραπάνω παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας βάσει των οποίων προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων, συμψηφίζεται με τη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων που προκύπτουν κατ' εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων, τυχόν δε υπόλοιπο αρνητικού στοιχείου (ζημία) του έτους αυτού μηδενίζεται. Αρνητικό στοιχείο (ζημία) προηγούμενων οικονομικών ετών για τα οποία δεν υφίστανται  περιπτώσεις των παραπάνω παραβάσεων, μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα υπολειπόμενα της πενταετίας οικονομικά έτη.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές  περιόδους που λήγουν μετά την 1.1.2013.»


Αιτιολογική έκθεση

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 θεσπίζονται τροποποιήσεις στο σύστημα κυρώσεων του ν.  2523/1997 προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα της συμμετοχής των πολιτών στην κατανομή των δημοσίων βαρών. Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο γενικότερο
σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών για αναμόρφωση του κυρωτικού πλαισίου με στόχο, αφενός τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και, αφετέρου, την ορθολογικότερη διάπλαση αυτών. Τέλος, οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αναγκαίες δεδομένης της μετάβασης από τον ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ με το ν.4093/2012.

-----

Ενδιαφέρον έχει ότι δύο παράγραφοι 3,4 του άρθρου 4 που προσθέτει το νέο σχέδιο νόμου υπάρχουν ήδη σαν παράγραφοι (με άλλο περιεχόμενο) και έχουν προστεθεί με τον νόμο 3943/2011. Ελπίζουμε ότι το υπουργείο θα το δει σύντομα και θα διορθώσει την ανωτέρω διάταξη, έτσι ώστε οι δύο νέες παράγραφοι που θα προστεθούν να είναι οι 6,7


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Nikos | Ιανουαρίου 12, 2013 9:52 μ.μ. | Reply
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τα παραπάνω και δεν μπορώ να πιστέψω πως μια εταιρεία , με τζίρο 100.000.000 με 10 υποκαταστήματα λιανικής, θα έχει να αντιμετωπίσει λογιστικές διαφορές 2.000.000 αν ένας υπαλληλος δεν εκδώσει μια απόδειξη για ένα μπουκαλάκι νερό αξίας 0,50. (τα νούμερα και το γεγονός είναι πραγματικά περιστατικά , μη έκδοση, υπαιτιότητα του υπαλλήλου γιατί έιχε πολύ κόσμο και δεν προλάβαινε!!!!!). Και για να μην τρέξουν κάποιοι και κάνουν τους υπολογισμούς για το καθαρό κερδος, να πώ πώς λόγω του αντικειμένου ο συντελεστής δεν είναι πάνω από 0,07%!!!
image description KOSTAS | Ιανουαρίου 13, 2013 12:00 π.μ. | Reply
φιλε να παιρνουν τα χρηματα προλαβαινουν να κοψουν αποδειξεις δεν προλαβαινουν? ασε τωρα
image description SARAKINOS | Ιανουαρίου 13, 2013 8:35 π.μ. | Reply
Φίλε, ας μη ρίχνουμε στον υπάλληλο την ευθύνη, όταν η ελαστικότητα του επιχειρηματία επιτρέπει τέτοιου είδους "αβλεψίες". Υπάρχουν τρόποι και το γνωρίζεις να εκδίδονται όλες οι αποδείξεις και να ελέγχονται οι ταμίες. Αστο, λοιπόν...
image description Nikos | Ιανουαρίου 13, 2013 6:07 μ.μ. | Reply
Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, για αυτό μια ζώη θα είμαστε τρίτη χώρα! Το σχόλιο αφορούσε το ύψος των προστίμων (που προφάνως δεν έχετε πάρει χαμπάρι) με βάσει τις νέες διατάξεις και όχι τι θα κάνω αν κάποιος υπάλληλος προτιμά να κόβει τα μπουκαλάκια με το νέρο δέκα-δέκα , κατόπιν εορτής, αντί για ένα ένα σε κάθε πελάτη!
image description VDE | Ιανουαρίου 13, 2013 8:12 μ.μ. | Reply
Υπερασπιζόμαστε την ορθότητα των αναφερομένων προστίμων κύριοι συνάδελφοι; Γι αυτό πάμε κατά διαόλου σαν λογιστές.Γιατί εσύ κύριε συνάδελφε αν αύριο εκ παραδρομής δεν καταχωρίσεις ένα έσοδο η έξοδο που μπορεί να εμπλέκεται στις παραπάνω παραβάσεις έστω και ένα λεπτό-βλέπετε στο ποσοστό 1% συμπεριλαμβάνεται και το ένα λεπτό -είτε από δική σου ευθύνη, είτε από ευθύνη του υπαλλήλου σου, είτε από ευθύνη του προσωπικού του λογιστηρίου της επιχείρησης που παρακολουθείς,είτε από ευθύνη υπαλλήλου της επιχείρησης που δεν σου παρέδωσε ποτέ το παραστατικό εξόδου,είτε από ευθύνη του εργοδότη σου,έλα να μου πείς πως θα καθαρίσεις με τον εργοδότη σου όταν θα φάει τη δεκαριά,εικοσαρίά ,τριανταριά χιλιάδα για προσαυξηση κέρδους και φόρων και αυτό που θα εύχεσαι είναι να διακόψεις μόνο τη συνεργασία μαζί του,και όχι να σε σύρει στα δικαστήρια με αγωγές να σου ζητάει την αναπλήρωση της ζημίας του ως αποκλειστικό υπεύθυνο.Μου κάνει εντύπωση.Από το παραπάνω κείμενο μόνο στην μή έκδοση μιάς απόδειξης λιανικής επικεντρωθήκατε;Τα μόνα έσοδα μιάς επιχείρησης είναι οι ΑΤΜ ;Το τμήμα που αφορά τα υπόλοιπα τα μελετήσατε;(και όχι απλώς αν το διαβάσατε)
image description Nikos | Ιανουαρίου 13, 2013 8:52 μ.μ. | Reply
Φίλε VDE όχι μόνο τα διάβασα αλλά και τα μελέτησα και δεν σου κρύβω πως τρέμω στην ιδέα των ποσοστών που αναφέρονται παραπάνω, και τα 10, 20, 30 που λες είναι λίγα για τους τζίρους που έχουν οι εταιρείες που έχω την επίβλεψη. Απλά το παράδειγμα με την μη έκδοση απόδειξης που ανέφερα είναι πραγματικό γεγόνος και συνέβη πριν ένα μήνα (για καλή μας τύχη μάλλον, γιατί βλέπω να ισχύουν και τα ανωτέρω από 01/01). Οι συνάδελφοι όμως στάθηκαν στην κατηγορία του υπάλληλου που δεν έκδωσε!!!! Τι να πεις!!!! Μου κάνει εντύπωση να έχει 25 σχόλια το θέμα με το φόρο πολυτελείας και το συγκεκριμένο θέμα να μην το έχει ακουμπήσει κανένας!
image description vats | Ιανουαρίου 14, 2013 9:28 π.μ. | Reply
Αποδεικνύεται με κάποια απο τα παραπάνω posts ότι όχι μόνο στο υπουργείο υπάρχουν άνθρωποι μακριά απο το αντικείμενο αλλά και ανάμεσά στους λογιστές.
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Ιανουαρίου 14, 2013 9:07 π.μ. | Reply
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΧΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΩ, ΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΓΙΑ ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΩΣ 1% ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ 0,01 ΛΕΠΤΟ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΛΛΟ ΟΡΙΟ Π.Χ. ΑΠΟ 1% ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΥΝΝΕΦΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΥΣ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!!!!!.
image description agamemnon | Ιανουαρίου 14, 2013 1:44 μ.μ. | Reply
Η επιβολή προστίμου βάσει τζίρου κι όχι βάση του ποσού της απόκρυψης φορολογητέας ύλης (είτε εσκεμμένα είτε εκ παραδρομής) τη βρίσκω κατ' αρχήν απαράδεκτη και θα έπρεπε να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην ψηφιστεί αυτό το έκτρωμα.
image description ANONYMOS | Ιανουαρίου 14, 2013 4:36 μ.μ. | Reply
Το πηρανε πισω κιολας.
image description Νικος | Ιανουαρίου 14, 2013 5:21 μ.μ. | Reply
Έχουμε κάτι επίσημα????
image description tweng | Ιανουαρίου 14, 2013 6:58 μ.μ. | Reply
Αποσύρονται από το πολυνομοσχέδιο οι κυρώσεις για παραβάσεις του ΚΦΑΣ
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231230427
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο