Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Λ.Σ.Α. - Προσκλήσεις αναφορικά με εμβάσματα στο εξωτερικό

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Δ’
    
Τηλ. 210 3375175
Φαξ  210 3375368

Αθήνα, 04 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: Προσκλήσεις αναφορικά με εμβάσματα στο εξωτερικό

Το τελευταίο διάστημα αποστείλατε προσκλήσεις σε φορολογούμενους αναφορικά με χρηματικά ποσά (εμβάσματα) τα οποία, σύμφωνα με τις προσκλήσεις, αυτοί  έχουν μεταφέρει στο εξωτερικό και καλούνται οι φορολογούμενοι εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή των προσκλήσεων να ενημερώσουν ειδική εφαρμογή που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.gsis.gr  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι καλούνται εντός της ίδιας προθεσμίας να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος θα περιλαμβάνει:

• Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβάλει τουλάχιστον μέχρι το οικ. έτος 2004 (για τα κεφάλαια της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 2238/1994).

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή που να αποδεικνύουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών.

Με στόχο να καταστεί  δυνατόν οι φορολογούμενοι να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανωτέρω υποχρεώσεις, αλλά και προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί και δεν έχουν καθορισθεί σχετικές διαδικασίες, υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις και προτάσεις.

1. Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών είναι ανεπαρκής για την ενημέρωση της σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. και ταυτόχρονα τη συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από το ότι οι προκλήσεις έχουν αποσταλεί λίγο πριν ή κατά την εορταστική περίοδο, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται ότι, όπως θα αναφερθεί και κατωτέρω, υπάρχουν λάθη και ελλείψεις στα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην εφαρμογή.

2. Όπως προαναφέρθηκε, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην εφαρμογή (ειδικός πίνακας) της Γ.Γ.Π.Σ. περιέχουν αρκετά λάθη και ελλείψεις και συνεπώς θα πρέπει να γίνει σχετική επεξεργασία και λεπτομερής έλεγχος, διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

3. Η τηλεφωνική επικοινωνία, για παροχή οδηγιών & διευκρινήσεων, επίλυση αποριών, κλπ., στους αριθμούς τηλεφώνου (ήτοι: 2131332033 & 2131332616)  που αναγράφονται στις προσκλήσεις, αλλά και στους σχετικούς αριθμούς τηλεφώνου στο ΚΕ.Π.Υ.Ο (ήτοι 210-4802033 & 210-4802616) είναι παντελώς αδύνατη, καθόσον όλοι οι ως άνω τηλεφωνικοί αριθμοί είναι συνεχώς κατειλημμένοι και από ένα χρονικό σημείο και μετά απλά δεν απαντούν. Τονίζεται ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ιδιαίτερο εκνευρισμό τόσο σε φορολογούμενους όσο και σε φοροτεχνικούς.

4. Οι προσκλήσεις έχουν προφανώς αποσταλεί χωρίς προγενέστερη επεξεργασία ή  μετά από πλημμελή επεξεργασία, καθόσον έχουν αποσταλεί και σε φορολογούμενους για τους οποίους η αποστολή των εμβασμάτων είναι προφανώς δεδικαιολογημένη, π.χ. σε φορολογούμενους οι οποίοι έχουν προβεί σε επαναπατρισμό των κεφαλαίων που προγενέστερα μετέφεραν στο εξωτερικό με τα επίμαχα εξερχόμενα εμβάσματα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3842/10 -‘’Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων’’, ή σε φορολογούμενους για τους οποίους τα εξερχόμενα εμβάσματα αφορούν σε νόμιμη εμπορική δραστηριότητα (εισαγωγή και εμπορία ειδών).

Ύστερα από τα ανωτέρω, υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις προκειμένου οι φορολογούμενοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις  υποχρεώσεις τους,  να καλυφθούν περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους η αποστολή των εμβασμάτων είναι προφανώς δεδικαιολογημένη και οι περιπτώσεις αυτές δεν έχουν προβλεφθεί και δεν έχουν καθορισθεί σχετικές διαδικασίες και γενικότερα προκειμένου η όλη διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη.

1. Να δοθεί παράταση, τουλάχιστον έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2013, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τους φορολογουμένους.

2. Να λάβουν χώρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει ικανός αριθμός  τηλεφωνικών αριθμών οι οποίοι θα λειτουργούν και θα απαντούν στην πράξη και όχι θεωρητικά, για  παροχή οδηγιών & διευκρινήσεων, επίλυση αποριών, κλπ.

3. Να δοθούν γραπτές οδηγίες (στους φορολογούμενους, τους φοροτεχνικούς, αλλά και στις Δ.Ο.Υ.), αναφορικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τις περιπτώσεις επαναπατρισμού κεφαλαίων βάσει του άρθρου 18 του Ν. 3842/10 και ιδίως για τον τρόπο ενημέρωσης της ειδικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. με γνώμονα ότι στις περιπτώσεις αυτές τα εξερχόμενα εμβάσματα έχουν καταστεί απολύτως δεδικαιολογημένα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί από τους φορολογούμενους να δικαιολογήσουν (π.χ. να επικαλεστούν προγενέστερα εισοδήματα, κλπ.) τον τρόπο απόκτησής τους ή την προέλευσή τους, κλπ. Σημειώνεται ότι τυχόν προσπάθεια για οποιαδήποτε σχετική έρευνα, έλεγχο, κλπ. είναι μη σύννομη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3842/10 και ομοίως μη σύννομο είναι το να ζητηθεί από τους φορολογούμενους να δικαιολογήσουν την προέλευση των κεφαλαίων των εξερχόμενων εμβασμάτων τα οποία  στη συνέχεια επαναπατρίσθηκαν. Τονίζεται ότι με την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου 5% ή 8%, κατά περίπτωση, έχει εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση των φορολογουμένων  που απέστειλαν τα εξερχόμενα εμβάσματα και στη συνέχεια προέβησαν σε επαναπατρισμό τους, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.3842/10 και δεν μπορεί να γίνει καμία σχετική έρευνα ή έλεγχος. Υπενθυμίζεται, ότι λόγω του επαναπατρισμού και όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 3842/2010, αλλά όπως διευκρινίζεται και με την  ΠΟΛ.1135/4.10.2010  με θέμα ‘’Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α’)’’, με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει και για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους. Περαιτέρω, τα κεφάλαια αυτά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. και του εισοδήματος που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από τη Φορολογούσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου Κώδικα.

4. Να δοθούν γραπτές οδηγίες (στους φορολογούμενους, τους φοροτεχνικούς, αλλά και στις Δ.Ο.Υ.) αναφορικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που η εξαγωγή συναλλάγματος (τα εξερχόμενα εμβάσματα) αφορά σε εμπορική δραστηριότητα (εισαγωγή και εμπορία ειδών).

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                        
Κυριακόπουλος Νικόλαος                           

Η Γεν. Γραμματέας
Πολίτου Μαρίνα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description gkarg | Ιανουαρίου 17, 2013 11:48 μ.μ. | Reply
Πολυ χρησιμες και ενδιαφερουσες οι πληροφοριες που δημοσιευσατε καθως και τα επιχειρηματα σας προς την αμοδια υπηρεσια του υπουργειου οικονομικων.
Ειμαι ελληνας μεταναστης της Γερμανιας ,μονιμος κατοικος απο το 1970.
Το 2009 εστειλα εμβασμα 180000€ σε ελληνικη τραπεζα για καταθεση και το 2010 ενοιωσα ανασφαλεια και εβγαλα σε γερμανικη τραπεζα.Προσφατα μου εσταλη προσκληση να δικαιολογισω τις πηγες των εισοδηματων μου.
Εχω πεντακαθαρα την κινηση λογαριασμου που αποδυκνειεται οτι τα χρηματα που εβγαλα πριν ενα χρονο τα ειχα φερει απο Γερμανια.
Που να απευθυνθω και με ποιον τροπο να το αποδειξω,δεν βλεπω στη προσκληση να αναφερει η ισως να μη μπορω να καταλαβω.
Το ΑΦΜ μου ειναι κατοικων εξωτερικου .Ηταν δυσκολο να υποθεσουν οτι τα χρηματα αυτα δεν μπορει να ειναι προιον φοροδιαφυγης;.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο