Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι δημοφιλέστερες αποφάσεις άρθρα από τον κόμβο μας για το έτος 2012

Αποχαιρετώντας το 2012, θέλαμε να παραθέσουμε μια λίστα με τις δημοφιλέστερες Αποφάσεις - άρθρα από τον κόμβο μας, οι οποίες είχαν περισσότερες από 60.000 προβολές.
'Αρθρα Oδηγός για τις δαπάνες που αφαιρούνται από το φόρο ή από το συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων.
'Αρθρα Το βιβλιαράκι οδηγιών συμπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012
'Αρθρα (Ενημερωμένο) Τι αλλάζει από 1.1.2012 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ιδιώτες. Οι σημαντικότερες αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2012 ή που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έτους 2012
'Αρθρα Το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2012. Παράθεση όλων των αλλαγών πάνω στο έντυπο Ε1 με επεξηγηματικά σχόλια
'Αρθρα Η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (Updated)
'Αρθρα Πλήρης οδηγός 2012 για την «ΟΡΘΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Εκπιτπόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων ανά λογ/μό Λογιστικού σχεδίου.
'Αρθρα Καταχώρηση των φορολογικών αναμορφώσεων σε λογαριασμούς τάξεως
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»
'Αρθρα (Ενημερωμένο) Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων (Ιούλιος 2012)
'Αρθρα Οι «ξεχασμένοι» κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που μειώνουν το τελικό ποσό φόρου.
ΠΟΛ.1101/24.4.2012 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)
'Αρθρα (ενημερωμένο) Το θέμα της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζών
Αριθ. πρωτ.: 4601/304/12.3.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012
ΠΟΛ.1045/23.2.2012 Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
Κ.Φ.Α.Σ. - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
'Αρθρα Στο γκισέ της εφορίας οδηγούνται όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού
ΠΟΛ.1055/29.2.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012
ΠΟΛ.1253/20.12.2011 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα
'Αρθρα Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων της Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 για τις μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων
ΠΟΛ.1107/26.4.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»
ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)
ΠΟΛ.1250/19.12.2011 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011
Αρ. πρωτ.: Κ1-1184/12.6.2012 Παροχή διευκρινίσεων επί της υπουργικής απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β'/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766 Β'/30-5-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
ΠΟΛ.1017/13.1.2012 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012
'Αρθρα Πίνακας υποχρεωτικών ρυθμίσεων εργασίας - Όρια ισχύος ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012
ΠΟΛ.1060/3.3.2012 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2012
'Αρθρα (Ενημερωμένο) Φορολογικός Οδηγός φυσικών προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012
Αρ. πρωτ.: 41225 ΔΙΟΕ - 1004/28.9.2012 Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α'/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/ 251/ 115/1.11.2012 Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
'Αρθρα Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) - Το νέο πλαίσιο για την λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών
'Αρθρα Ανακοίνωση σχετικά με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των νόμιμων αποδοχών των Σ.Σ.Ε.
Αρ. πρωτ.: 26801/ΔΙΟΕ 654/13.6.2012 Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α'/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού
Updated - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
'Αρθρα Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/29/19.1.2012 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2012 έως 31/12/2012
ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Καλή Χρονιά | Δεκεμβρίου 31, 2012 7:38 μ.μ. | Reply
Η πιο απαραίτητη εγκύκλιος που αφορά το Νέο Κώδικα που ισχύει από αύριο 1η Ιανουαρίου δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Που να προλάβουν τα παιδιά στο Υπουργείο όταν απο το πρωι μέχρι το βράδυ τρέχουν στα σεμινάρια. Να δείτε ότι όταν βγει η εγκύκλιος σε λίγες μέρες θα βγάλουν και βιβλία και ο νυν και ο τέως του Κώδικα. Καλή χρονιά.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο