Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα επίσημα στοιχεία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια ισχυρό πλήγμα από τη συνδυαστική επίδραση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών και στην καταθετική τους βάση.

Η εκπόνηση και δημοσίευση της παρούσας Έκθεσης ικανοποιεί μία από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Στη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν σχετική καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπεια με τους στόχους του Προγράμματος Στήριξης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη σε εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2012-2014. Η “Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα” περιγράφει εν πρώτοις την επίδραση που άσκησαν στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών: (α) η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI), (β) οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου κατά την τριετία 2012-2014 από τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα, όπως τις έχει υπολογίσει ανεξάρτητα η εταιρία BlackRock Solutions, (γ) οι αναμενόμενες ζημίες από δάνεια χορηγηθέντα στο εξωτερικό και από δάνεια σε φορείς που σχετίζονται με το Δημόσιο και (δ) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των επιχειρησιακών σχεδίων που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Επιπλέον, η Έκθεση περιγράφει τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και το κόστος αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Το Φεβρουάριο του 2012 έγινε εκτίμηση για χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 50 δισεκ. ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, συνυπολογίζοντας και δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους, επικαιροποίησε τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων, επιβεβαιώνοντας την επάρκειά τους.

Πρωταρχικός σκοπός της συνολικής στρατηγικής είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού τομέα, που θα αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των καταθετών και των αγορών. Η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα τους επιτρέψει, μεσοπρόθεσμα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη χρηματοδότηση και ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ οι πόροι που θα διατεθούν από τη δανειακή σύμβαση (50 δισ. ευρώ) για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών κρίνονται επαρκείς, καθώς προβλέπεται και η δημιουργία ενός «αποθέματος ασφαλείας» 5 δισ.ευρώ (το οποίο έχει μειωθεί κατά περίπου 1,5 δις. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς ομολόγων).
 
Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει εξάλλου ότι οι συνολικές ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες από τον λεγόμενο πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή από τα περίφημα κόκκινα δάνεια φθάνουν τα 46,8 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνονται στα 24,7 δισ. ευρώ.
 
Εθνική
 
Οι κεφαλαιακές ανάγκες της διαμορφώνονται στα 9,756 δισ. ευρώ. Βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των αναγκών έπαιξαν οι ζημιές από το PSI (11,735 δισ. ευρώ) και οι ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (8,366 δισ. ευρώ).

Eurobank
 
Η Eurobank θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 5,839 δισ. ευρώ, ποσό που προκύπτει από τον αντίκτυπο ζημιών ύψους 5,781 δισ. ευρώ από το PSI και 8,226 δισ. ευρώ έναντι αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου.

Alpha Bank
 
Η Alpha Bank κατέγραψε ζημιές 4,786 δισ. ευρώ από το PSI και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου οι οποίες διαμορφώνονται στα 8,493 δισ. ευρώ, οι κεφαλαιακές της ανάγκες ανέρχονται σε 4,571 δισ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς
 
Με ζημιές της τάξης των 2,615 δισ. ευρώ από το PSI και αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 6,281 δισ. ευρώ, η Πειραιώς καλείται να ενισχυθεί κεφαλαιακά με 7,335 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εμπορικής και της Αγροτικής, έχουν καλυφθεί από την Credit Agricole και το ΤΧΣ, αντίστοιχα.

Κεφαλαιακές ανάγκες
 
Η εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών διενεργήθηκε τους πρώτους μήνες του 2012 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σκοπός της εν λόγω άσκησης, όπως επισημίνει η ΤτΕ, ήταν η συντηρητική εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των τραπεζών, ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2012-2014.
 
Οι κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν τον Μάιο του 2012 σε 40,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στις τέσσερις «συστημικές τράπεζες».

Για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών χρησιμοποιήθηκαν δύο μακροοικονομικά σενάρια, τα οποία αντανακλούσαν τη διαφαινόμενη για την περίοδο 2012-2014 εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών (π.χ. ρυθ-μός ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας, πληθωρισμός, τιμές κατοικιών και λοιπών ακινήτων):
 
- Το Βασικό Σενάριο, σύμφωνα με τις πα-ραδοχές του Μνημονίου και με στόχο για το Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφα-λαίων (Core Tier 1 ratio – CT1 ratio) το 9% το 2012 και το 10% το 2013 και το 20145.
 
- Το Δυσμενές Σενάριο, σύμφωνα με τις παραδοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, και με στόχο το 7% για τον Δείκτη Κυρί-ων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για όλη την περίοδο 2012-2014.
 
Ως σημείο εκκίνησης χρησιμοποιήθηκαν τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Αναφοράς το Δεκέμβριο του 2011, όπως υποβλήθηκαν από τις τράπεζες, και κατόπιν εκτιμήθηκε η εξέλιξη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά την προαναφερθείσα περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
 
- Ζημίες από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και επιλεγμένων δανείων που ήταν στην περίμετρο του PSI, μετά την αφαίρεση των ήδη σχηματισμένων για το λόγο αυτό ειδικών προ-βλέψεων.
 
- Αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (Credit Loss Projections - CLPs) από δάνεια που έχουν χορηγηθεί:
 
(α) στην Ελλάδα, βάσει των εκτιμήσεων της εταιρίας συμβούλων BlackRock Solutions, η οποία εκπόνησε διαγνωστική με-λέτη για τα χαρτοφυλάκια εγχώριων δανείων των ελληνικών τραπεζών,
 
(β) στο εξωτερικό, με βάση την εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος της μεθοδολογίας που είχε εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) στην πανευρωπαϊκή προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του Ιουνίου 2011, και
 
(γ) σε φορείς και οργανισμούς σχετιζόμενους με το Δημόσιο, βάσει των εκτιμήσεων της BlackRock ή της Τράπεζας της Ελλάδος.
 
Και στις τρεις περιπτώσεις από τις αναμενόμενες ζημίες αφαιρέθηκαν οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο.
 
- Εκτιμώμενη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου κατά την περίοδο 2012-2014, όπως προκύπτει από τη συντηρητική θεώρηση των βασικών στοιχείων λειτουργικής κερδοφορίας που προέβλεπαν τα υποβληθέντα από τις τράπεζες τριετή επιχειρησιακά σχέδια.
 
Επιπλέον, συνεκτιμήθηκαν οι ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας της άσκησης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Δηλαδή; | Δεκεμβρίου 29, 2012 12:23 π.μ. | Reply
Με το PSI μειώσαμε το χρέος, και με την ανακεφαλαιοποίηση το αυξήσαμε. Και μάλιστα εάν παρατηρώ καλά το αυξήσαμε παραπάνω από ότι το μειώσαμε εφόσον χρεωνόμαστε και ποσοστό από τις επισφάλειες των "συστημικών" τραπεζών. Ή είμαστε εντελώς ηλίθιοι, οι κάποιοι μας περνάνε για τέτοιους και εμείς δυστυχώς δεν τους διαψεύδουμε. Α.. και να μην ξεχάσω, οι Ελληνικές μικρές τράπεζες (σαν αυτές που κατά κύριο λόγο στηρίζουν τη Γερμανική οικονομία) ας πάνε να πνιγούν... Είμαστε πολύ μ@@@@ες...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο