Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι αλλαγές των αλλαγών

Οι αλλαγές των αλλαγών
 
Editorial  περιοδικού λογιστική prosvasis : τεύχος 350
 
Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να σχολιάσω το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο και αυτό με τη σειρά του θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στη Βουλή. Αντί γι’ αυτό όμως είχαμε ένα νέο σενάριο, με νέα κλίμακα, νέες μειώσεις φόρου κ.ο.κ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα αυτό το παιχνίδι με έχει κουράσει και νιώθω ότι απλά το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει το γνωστό ρητό «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει (ή του απαγορεύουν να ζυμώσει), δέκα μέρες κοσκινίζει».
 Αποφάσισα λοιπόν, με τη βοήθεια του κ. Ηλία Αργυρού, να σας παρουσιάσω με σύντομο τρόπο τις αλλαγές στον ΚΒΣ που επήλθαν με τον Ν.4093/2012 και τις οποίες, σημειωτέον, προσωπικά, θεωρώ τις πιο σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση, σαφώς δεν είναι οι μοναδικές αλλαγές και σαφώς πρόκειται για προσωπική εκτίμηση σε ό,τι αφορά τη σημασία τους. Ιδού λοιπόν:
 
- Η συγκεντρωτική και αναλυτική απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και στοιχεία, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων, γίνεται για όλες τις κατηγορίες βιβλίων και όχι μόνο για τα βιβλία Γ’ κατηγορίας.

 - Δίνεται η δυνατότητα στα τιμολόγια και στα τιμολόγια που είναι συνενωμένα με στοιχεία διακίνησης, να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας.

 - Ηλεκτρονικό τιμολόγιο: Οριοθετείται η έννοια του ηλεκτρονικού τιμολογίου και νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΚΦΑΣ και εκδίδεται ή λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή λήπτη των υπηρεσιών.
 Καθορίζονται οι έννοιες της «αυθεντικότητας της προέλευσης» που νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου και της «ακεραιότητας του περιεχομένου» που νοείται ότι το περιεχόμενο δεν έχει αλλοιωθεί. Η αυθεντικότητα και ακεραιότητα του ηλεκτρονικού τιμολογίου εξασφαλίζεται ακόμη με τη χρήση και σήμανση των ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης (ΕΦΔΣΣ) του Ν.1809/1988.
 Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών, μπορεί να μην στέλνεται σε χαρτί όταν ο πελάτης αποδέχεται την λήψη ηλεκτρονικών αρχείων με τα δεδομένα του στελέχους του ηλεκτρονικού αρχείου του εκδότη.

 - Προβλέπεται ότι δεν είναι Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών (ΥΑΣ) τα φυσικά πρόσωπα με ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τους αντισυμβαλλόμενους, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

 - Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ιδιαίτερο όριο τήρησης βιβλίων. Για απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) μέχρι 1.500.000 ευρώ, πάνω από 1.500.000 ευρώ διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας).

 - Προβλέπεται από τους λογαριασμούς της Ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως) του ΕΓΛΣ μόνο η τήρηση του λογαριασμού 94 (αποθέματα, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 5.20 του ΕΓΛΣ), εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών, των λογαριασμών 70 (πωλήσεις εμπορευμάτων) και 71 (πωλήσεις έτοιμων προϊόντων και ημιτελών), την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερέβησαν τα 5.000.000 ευρώ, χωριστά για κάθε λογαριασμό.

 - Δίνεται ακόμη η δυνατότητα καταχώρισης των ακαθάριστων εσόδων και του ΦΠΑ καθημερινά, με ένα ποσό με την προϋπόθεση να δίνεται άμεσα στον έλεγχο ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα.

 - Ο ΥΑΣ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί, για κάθε διαχειριστική περίοδο, Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου (ΗΦΕ), με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 (πρόσθετα έντυπα – βιβλία) και του μητρώου παγίων, όταν τηρούνται μηχανογραφικά. Ο ΗΦΕ ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 - Επιμηκύνεται ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων και συνδέεται με τις προθεσμίες του ΦΠΑ. Ειδικότερα ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (δηλ. 4 φορές το χρόνο) και όχι πέρα του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ενημέρωση μέχρι τέλος Απριλίου – Ιουλίου – Οκτωβρίου – Ιανουαρίου).

 - Δεν εκδίδεται τιμολόγιο για τις επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών και τελών.

 - Το όριο της έκδοσης απόδειξης λιανικής (για παροχή υπηρεσίας ή πώληση μη εμπορεύσιμων αγαθών) αντί τιμολογίου γίνεται 100 ευρώ, από 50 που ήταν με τον ΚΒΣ και στις αποδείξεις λιανικής αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους (υπηρεσιών ή αγαθών) όταν δεν προκύπτει από το αντικείμενο, που αναγράφεται στα στοιχεία. Η έκδοση αυτής της απόδειξης λιανικής (μέχρι 100 ευρώ) δεν εξαρτάται από την αποδοχή του αντισυμβαλλόμενου.

 - Στα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, όταν πληρούν τους όρους και ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

 - Στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών δεν αναγράφεται το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και τηρούντες πρόσθετα έντυπα – βιβλία, δεν προκύπτει έκδοση απόδειξης υπηρεσιών για επαγγελματική χρήση, επομένως θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο.

 - Ο μεταφορέας αντί φορτωτικής μπορεί να εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη, σε μεταφορές αγαθών με ή χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών, με την προϋπόθεση να τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς της ΑΥΟ 1144/1992. Την ίδια δυνατότητα έχουν και τα μεταφορικά γραφεία ή οι διαμεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης ημερολογίου μεταφοράς. Στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη αναγράφονται ακόμη τα πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα κόμιστρα, τα μεταφερόμενα αγαθά (με γενική κατηγορία), το κόμιστρο ή η αμοιβή, οι λοιπές επιβαρύνσεις και ο ΦΠΑ.

 - Η δυνατότητα διαφύλαξης όλων των στοιχείων (εκδοθέντων – ληφθέντων) και των συνοδευτικών, σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί δίσκοι, CD-ROM τεχνολογία WORM) με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση, επιτρέπεται για όλους τους ΥΑΣ και όχι για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών (επιχειρήσεις του Δημοσίου, τράπεζες, επιχειρήσεις πλήρους εφαρμογής του ΕΓΛΣ) που προέβλεπαν οι διατάξεις του ΚΒΣ. Προϋπόθεση, να είναι στη διάθεση της φορολογικής αρχής στην προθεσμία που ορίζει αυτή.

 - Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
 
Χ. Τσοχαντάρης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο