Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ισχύς του νέου φορολογικού - Ποιές διατάξεις θα ισχύσουν από το το οικ. έτος 2014 και ποιές μετά.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα τα εισοδήματα (φυσικών και νομικών προσώπων) θα φορολογηθούν με τις νέες διατάξεις από το οικονομικό έτος 2014 και μετά (χρήση 2013).

Ακολουθούν οι επιμέρους διατάξεις που θα έχουν διαφορετική ισχύ όπως αναγράφονται στο νέο φορολογικό


Άρθρο 94 Έναρξη ισχύος

1.  Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν για τα οικονοµικά έτη 2014 και επόµενα. Κατ’ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα της υποπερίπτωσης Β.1.1.1 φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα για το εισόδηµα τους αυτό το οποίο αποκτάται από 1 Ιανουαρίου 2014 και µετά.

(Περιπτωση Β.1.1.1  Αγροτικές επιχειρήσεις. )


2.  Οι διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ισχύουν µέχρι την 30 Ιουνίου 2012.

(Απαλλαγή από τον φόρο για τους τόκους των οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 27. )


3.  Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 έχουν εφαρµογή για ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές διαχειριστικής χρήσης 2012 και µετά.

(Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία.
(ε) Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος σε έτος µεταγενέστερο από αυτό στο οποίο ανάγονται, από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόµα και αν δεν έγινε επίσχεση εργασίας από τους µισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση. )

4.  Οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 εφαρµόζονται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.

(ιε) Τα ποσά των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης όπως και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων, εφόσον αυτές έγιναν µε οριστικές έγγραφες. Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται, σε ετήσια βάση, ως ακολούθως:

αα) Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό   (4%).

ββ) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα προγράµµατα λογισµικού µε  συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

γγ) Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία µε συντελεστή δέκα τοις εκατό  (10%). Ειδικά για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα το ποσοστό  απόσβεσης ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).

δδ) Η υπεραξία απόκτησης επιχείρησης µε συντελεστή δέκατοις εκατό (10%)

εε) Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα σύµφωνα µε το χρόνο που ορίζεται στη  σύµβαση. Αν δεν ορίζεται χρόνος τότε αποσβένονται µε συντελεστή δέκα τοις  εκατό (10%).

στστ) Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.  1123/1980 µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Εξαιρετικά πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Σε περίπτωση κατά την οποία πάγιο περιουσιακό στοιχείο τεθεί εκτός εκµετάλλευσης δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για το διάστηµα που αυτό παραµένει εκτός εκµετάλλευσης. Όταν µελλοντικά το πάγιο περιουσιακό στοιχείο τεθεί εντός εκµετάλλευσης συνεχίζεται από την ηµεροµηνία αυτή ο υπολογισµός των αποσβέσεων. Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους, δύνανται για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία να διενεργούν αποσβέσεις µε µηδενικό συντελεστή. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Ειδικά, τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 που εκµισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά µε δαπάνες του µισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης αυτής. )

5.  Οι διατάξεις της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 ισχύουν για προβλέψεις οι οποίες σχηµατίζονται στις χρήσεις 2015 και επόµενες. Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηµατισθεί στα οικονοµικά έτη  2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.


(ιη) Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό έως µισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατίες, µετά την αφαίρεση αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων και ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δηµόσιο, δήµους, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προµήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, και µε την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»(Ν.4093/2012 ΦΕΚ 222/Α’). Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανοµής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή συνδροµητικών που αναγράφεται στα εκδιδόµενα στοιχεία προς επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, µε εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δηµόσιο, δήµους, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Οµοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη µε ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόµενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών µε πίστωση που περιλαµβάνονται στους µε αριθµό 501 – 503, 521 – 528 και 721 – 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών διεθνούς ταξινόµησης COICOP/HICP, µε την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριµένων αγαθών. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες», όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δηµόσιο, δήµους ή κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία σε ειδικό λογαριασµό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Με την εξάντληση των ένδικων µέσων εξοµοιούται η διαγραφή απαίτησης σύµφωνα µε συµφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύµφωνα µε το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Η σχηµατιζόµενη ως άνω πρόβλεψη χρησιµοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών που είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγµατι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές, για τους δε τηρούντες απλογραφικά βιβλία µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές το συνολικό ποσό εφόσον παρακολουθείται σε ιδιαίτερη στήλη στα τηρούµενα βιβλία. Τα οριζόµενα στα δύο προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται αναλόγως και για πελάτες εξωτερικού. Με την εξάντληση των ένδικων µέσων εξοµοιούται η διαγραφή απαίτησης σύµφωνα µε συµφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύµφωνα µε το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Το ποσό της πρόβλεψης που εµφανίζεται στο λογαριασµό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενοµένης από τις διαχειριστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1.1.2015 για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις ή από το έτος έναρξης δραστηριότητας για τις νέες, υφίσταται στον ως άνω λογαριασµό υπόλοιπο λόγω της µη επαλήθευσης των προβλέψεων µε επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής περιόδου και  φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις.
Επίσης, οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν. 1665/1986 (Φ.Ε.Κ. 194/Α’)  επιτρέπεται να ενεργούν για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεών τους, έκπτωση έως  και δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, τα οποία  προκύπτουν από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που έχουν συναφθεί  µέσα στην οικεία διαχειριστική χρήση. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε  διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης, η οποία  διενεργήθηκε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και εµφανίζεται στα  τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό  (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό εµφανίζεται στην  απογραφή τέλους χρήσης. Η έκπτωση αυτή εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία σε  ειδικό λογαριασµό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Πέραν της  πρόβλεψης αυτής, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα  ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης για απόσβεση  επισφαλών απαιτήσεων. )
6.  Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 ισχύουν για συµβάσεις που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2013 και µετά.

(10. Για τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από το Ν. 3389/2005 (Φ.Ε.Κ. 232/Α’), ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από την υλοποίηση Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα θεωρείται ο χρόνος που το τίµηµα καθίσταται απαιτητό µε βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύµβασης Σύµπραξης. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν για έσοδα που αποκτούν οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού από ίδια εκµετάλλευση του έργου. Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύµπραξης, στο οποίο περιλαµβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύµβαση Σύµπραξης ή το σχετικό Παρεπόµενο Σύµφωνο, το αρχικό κόστος του συνολικά απαιτούµενου εξοπλισµού που αποτελεί µέρος του αναλαµβανόµενου έργου, οι τόκοι της περιόδου κατασκευής, καθώς και κάθε κόστος και δαπάνη για την επίβλεψη, την ασφάλιση, τις αµοιβές συµβούλων, τα προπαρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, τα νοµικά έξοδα, τα έξοδα εγκατάστασης και µετεγκατάστασης, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, αποσβένυνται, είτε µε τους συντελεστές της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου 2, είτε µε τη µέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 97 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’). Αν το έργο αυτό επιχορηγείται από το Ελληνικό Δηµόσιο, οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου που αποµένει µετά από την αφαίρεση της επιχορήγησης από το κόστος κατασκευής. Οι ζηµίες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε τα κέρδη των δέκα (10) επόµενων χρήσεων. )


7.  Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 18 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28).

(11.  Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις που δεν µπορούν να υπερβούν τον αριθµό των διαχειριστικών περιόδων που µεσολαβούν µέχρι τη λήξη των οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή των αρχικών τίτλων, αρχής γενοµένης από τη διαχειριστική περίοδο µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησής τους. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµιά από την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α’), λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης. )

8.  Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24, έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά

(α) µερίσµατα και προµερίσµατα µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές.
γ) κέρδη ανωνύµων εταιρειών που διανέµονται µε τη µορφή µετρητών στα µέλη του Δ.Σ. και στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους,
δ) αποθεµατικά ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, τα οποία διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, ανεξάρτητα εάν η διανοµή τους γίνεται σε χρήµα ή σε ακίνητα ή σε κινητά ή σε άλλες αξίες,
ε) κέρδη που διανέµουν συνεταιρισµοί, ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ηµεδαπές ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες,)


9.  Οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα κέρδη που εισπράττονται την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.

(β) µερίσµατα ή κέρδη αλλοδαπής προέλευσης, )


10. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ του άρθρου 41 έχουν εφαρµογή για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.

(Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
β) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982. Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται :

αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια.

ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που  φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται  σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.  Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται για την αγορά  οικοπέδου και για τις δαπάνες ανέγερσης οικοδοµής από επιτηδευµατία που  ασχολείται ατοµικώς µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. )

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description dimhas | Δεκεμβρίου 10, 2012 10:57 π.μ. | Reply
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 καταργούνται για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά.

Μάλλον ξεχάστηκε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο