Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Επιχορήγηση έως και 24.000 ευρώ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ξεκινάει η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009  Β' ΚΥΚΛΟΣ»

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

• 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 - 32 ετών

• 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 - 64 ετών Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

• μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

• με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Από την υλοποίηση της παρούσης, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 52.800.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 28.800.000 € και 1.200 θέσεις

• Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 24.000.000 € και 1.000 θέσεις
Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι 52.800.000,00 ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε ετησία βάση ως εξής:

Για το έτος 2012: 24.000.000 ευρώ
Για το έτος 2013: 20.000.000 ευρώ
Για το έτος 2014: 8.800.000 ευρώ

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

1.3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

1.4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' στο αρχείο της, το οποίο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομογενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης

1.5. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά.

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:
-Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
-Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και
-Ε.Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωση του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα ΝΕΕ ηλικίας 22 - 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» (η υπ' αριθμ. 1075/10/3.3.2009 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ  ΦΕΚ 603/Β'/242009 και η υπ' αριθμ. 27621/895/15-09-09 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5089/205/16-03-2010 κοινή υπουργική απόφαση) και το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν με δήλωση τους τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία που αφορούν στους λόγους απόρριψης και εφόσον τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης απόφασης εκτός της ημερομηνίας έναρξης επιτηδεύματος.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

2.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

2.2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (TAXI), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

2.3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

2.4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις],

2.5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.

2.6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ' αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

2.7. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

2.8. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

2.9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν

2.10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.

Άρθρο 5
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 €.

Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή του (σύμφωνα με την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο 3ο στάδιο του άρθρου 7) και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 6
Διαδικασία αίτησης Συμμετοχής - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και η οποία απευθύνεται προς την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης του επαγγελματία. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Χρήστος | Δεκεμβρίου 7, 2012 9:36 π.μ. | Reply
Οι μηχανικοί που δεν έχουν κάνει έναρξη αλλά είναι γραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ και επομένως δεν έχου δελτίο ανεργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;
image description kosmas | Δεκεμβρίου 7, 2012 10:34 π.μ. | Reply
Δικηγόροι – μηχανικοί κτλ που δεν μπορούν να βγάλουν κάρτα ανεργίας , υπάγονται σε προγράμματα νέων επιστημόνων και όχι νέων ελεύθερων επαγγελματιών . Τουλάχιστον έτσι ήταν τα προηγούμενα προγράμματα έως τώρα .
image description tsats | Δεκεμβρίου 7, 2012 10:48 π.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΤΕΤΟΙΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ;;;
image description Korina_77 | Δεκεμβρίου 7, 2012 10:44 π.μ. | Reply
Νομίζω τα σεμινάρια είναι για ανέργους, λογικά αν έχεις κάνει έναρξη δε μπορείς αλλά για σιγουριά ρώτα στον Ο.Α.Ε.Δ.
image description marina | Δεκεμβρίου 7, 2012 10:04 π.μ. | Reply
Τι γίνεται με τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο? Τα ξεχάσαν?
image description Σταύρος Γ. | Δεκεμβρίου 7, 2012 1:16 μ.μ. | Reply
Δεν έχουμε πρόβλημα ανεργίας εμείς, είμαστε προνομιούχοι....
image description panos | Δεκεμβρίου 12, 2012 7:00 μ.μ. | Reply
to teleutaio diastima den uparxoume pouthena !as kanoun kati oi armodioi!
image description Vagelis | Δεκεμβρίου 7, 2012 11:31 π.μ. | Reply
"Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά" οπότε ισχύει!!!
image description takos | Δεκεμβρίου 7, 2012 12:35 μ.μ. | Reply
το να εχεις παρακολουθησει σεμιναριο είναι πολυ ανοητο σα βασικη προυποθεση για την ενταξη στο προγραμμα!!!!!!!!! πρεπει ν ατο βγαλουν σα βασικη προυποθεση
image description panos | Δεκεμβρίου 7, 2012 12:36 μ.μ. | Reply
Όσοι είχαν επιχείρηση έως 18/04/2002, άλλου αντικειμένου και δεν είχαν λάβει καμία επιδότηση. Δικαιούνται ή όχι ?
image description Σταύρος Γ. | Δεκεμβρίου 7, 2012 1:09 μ.μ. | Reply
Όχι. Αναφέρεται ξεκάθαρα.
image description billsio | Δεκεμβρίου 7, 2012 1:05 μ.μ. | Reply
tis I.K.E. tis ksexase o nomothetis?? oi O.E., E.E., EPE, ok. Oi A.E. ekserountai. Oi I.K.E.??? an kai vasei nomou eksiswnontai me EPE, alla trexa gyreue......
image description AEKtzis | Δεκεμβρίου 7, 2012 3:16 μ.μ. | Reply
να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Τ
image description AEKtzis | Δεκεμβρίου 7, 2012 3:51 μ.μ. | Reply
να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Τι εννοει με αυτο???
image description perlepes | Δεκεμβρίου 7, 2012 3:24 μ.μ. | Reply
να εχουν παρακολουθησει τα σεμιναρια οαεδ..ρωτησε στον οαεδ της περιοχης σου να σου πουνε.Νομιζω ειναι 5 μερες χ 3-4 ωρες και σου δινουν ενα χαρτι.
image description zeus1984 | Δεκεμβρίου 7, 2012 3:39 μ.μ. | Reply
εγω που εκανα εναρξη τον περασμενο μαρτιο μπορω να τα παρακολουθησω;
image description zeus1984 | Δεκεμβρίου 7, 2012 3:17 μ.μ. | Reply
πριν ημουν ανεργος με καρτα ανεργιασ
image description CMIK1976 | Δεκεμβρίου 7, 2012 4:41 μ.μ. | Reply
το σεμινάριο με προβληματίζει κ εμενα, για περιπτώσεις που η έναρξη έχει ήδη γίνει.
image description xristosnlogist | Δεκεμβρίου 7, 2012 8:15 μ.μ. | Reply
Καλησπέρα σας... να και κάτι καλό σήμερα που διάβασα.......όσοι άνεργοι θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση ας το δούνε σοβαρά ειναι πολύ καλό.....και ας σταματήσουμε να τα ρίχνουμε όλα στην κρίση....ας προσπαθήσουν τουλάχιστον να κάνουν κάτι δικό τους
image description MMK | Δεκεμβρίου 8, 2012 1:33 π.μ. | Reply
παιδια σκευτομαι να κανω εναρξη στις επομενες ημερες θα πληρω της προυποθεσεις;εχπντασ καρτα ανεργιας.
image description xanthi | Δεκεμβρίου 10, 2012 12:08 μ.μ. | Reply
marina Είπε:

Τι γίνεται με τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο? Τα ξεχάσαν?

Δες για Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο
http://www.eyeisotita.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1119
image description STAVROULAAA | Δεκεμβρίου 12, 2012 12:42 μ.μ. | Reply
Μίλησα με τον ΟΑΕΔΔ και είπαν ότι δεν είναι κάποιο καινούριο πρόγραμμα είναι ένα παλιό πρόγραμμα που ήδη τρέχει και επιδοτούμενοι έχουν ενταχθεί απλώς τώρα το εντάξανε στο ΕΣΠΑ.
image description themis | Δεκεμβρίου 12, 2012 8:11 μ.μ. | Reply
diladi den iparxoyn alles theseis ka gia emas pane k i 2200
image description STAVROULAAA | Δεκεμβρίου 14, 2012 10:45 π.μ. | Reply
Έτσι είπαν....:-(
image description QWERT | Φεβρουαρίου 12, 2013 1:40 μ.μ. | Reply
Όσοι δεν παρακολουθήσατε τα σεμινάρια και βιαστήκατε να κάνετε έναρξη λυπάμαι χάσατε!
Όταν ανοίγουμε μια επιχείρηση τα ψάχνουμε αυτά.
image description ζοι | Φεβρουαρίου 22, 2013 10:23 μ.μ. | Reply
τελικα, μπαινουν και καινουριοι η ειναι συνεχεια του πρωτου κυκλου?
image description λια | Απριλίου 2, 2013 8:31 μ.μ. | Reply
γνωριζετε πως υπολογιζουν το ποσο επιστροφης των χρηματων οταν διακοπτεις ενα προγραμμα ΝΕΕ;;;
image description κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μαΐου 13, 2013 5:57 μ.μ. | Reply
Ήμουν σε επιχείρηση ως μέλος μετά το 2000 με ποσοστό μικρότερο από 50%, Δικαιούμαι να ενταχθώ στο πρόγραμμα (2.10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.)? Αν βέβαια τρέξει το πρόγραμμα και το 2013.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο