Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης για το ρεύμα στα νοικοκυριά προτείνει η Ρ.Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Πλαίσιο
Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, αλλά και του  Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model), κατά τρόπο που να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός για την εγχώρια αγορά, είναι αναγκαίες σημαντικές δομικές αλλαγές στη μέχρι σήμερα οργάνωση και λειτουργία της αγοράς. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τόσο την εμπειρία που αποκτήθηκε μέχρι σήμερα, όσο και τις πραγματικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην εγχώρια και διεθνή ενεργειακή αγορά, η ΡΑΕ καταθέτει σήμερα τις τελικές της προτάσεις για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις αυτές διαμορφώθηκαν μετά και τη δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη επί του κειμένου των αρχικών προτάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής (23.07 έως 01.10.2012), αλλά και τον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε στη σχετική ημερίδα της ΡΑΕ (15.11.2012).

Οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα γίνουν οι προτεινόμενες δομικές αλλαγές
α) Δυσμενής οικονομική συγκυρία, και ιδίως αύξηση του επιχειρηματικού και πιστωτικού κινδύνου και σημαντική επιδείνωση των χρηματορροών, λόγω της ταμειακής στενότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία δεν είναι παροδική. Ο σχεδιασμός της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του την ανάγκη διασποράς του πιστωτικού κινδύνου, ελαχιστοποιώντας, κατά το δυνατόν, το συνεπαγόμενο κόστος διαχείρισης του κινδύνου αυτού. Αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας είναι και η αύξηση του κόστους δανεισμού, βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου, με αρνητικές επιπτώσεις στους  παραγωγούς και στα δίκτυα.

β) Αυξανόμενη, με ταχείς ρυθμούς, διείσδυση της παραγωγής των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα, η οποία οδηγεί σε μεγάλη αύξηση του
Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), καθώς και σε μείωση των συντελεστών χρήσης των υποδομών που σχετίζονται με τη θερμική παραγωγή (ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και υποδομές φυσικού αερίου).

γ) Συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η μείωση αυτή έχει επιπτώσεις στο κόστος της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα σταθερά κόστη των υποδομών επιμερίζονται σε μικρότερα φορτία.

δ) Δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες, σε συνδυασμό με την ελλιπή εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, δεν επιτρέπουν την -έστω και μερική- ανάταξη των
εσωτερικών δυσμενών συνθηκών, μέσω της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα.

Στόχοι των προτεινόμενων δομικών αλλαγών
α) Συμπίεση, κατά το δυνατόν, του κόστους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής  ενέργειας, έτσι ώστε να συγκρατηθούν, κατά το δυνατόν, οι αναπόφευκτες αυξήσεις τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. β) Δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου για να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αυτές των γειτονικών χωρών, στα πλαίσια του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς, με σκοπό την αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών και τη δημιουργία ευκαιριών για εξαγωγή της πλεονάζουσας δυναμικότητας/παραγωγής.

γ) Εξασφάλιση πρόσβασης όλων των συμμετεχόντων, με ισοδύναμο τρόπο, στους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους της χώρας, κατά κύριο λόγο τους λιγνίτες και τα νερά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια αντίστοιχου κόστους ενέργειας.

δ) Άρση των στρεβλώσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων στα τιμολόγια λιανικής, και ιδίως στα τιμολόγια χαμηλής τάσης που παραμένουν ρυθμιζόμενα, με ορθολογική κατανομή του κόστους μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια ανάπτυξη του ηλεκτρικού τομέα, στη βάση της οικονομικής βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων και υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

ε) Ενίσχυση των αλλαγών στην αγορά φυσικού αερίου, με σκοπό την μείωση του κόστους χρήσης των υποδομών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην προμήθεια φυσικού αερίου. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών, οι οποίες θα συνδέουν την ελληνική
αγορά φυσικού αερίου με νέες πηγές προμήθειας ή νέες αγορές, νέους προμηθευτές και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Βασικές προτεινόμενες δομικές αλλαγές

Α] Χονδρεμπορική Αγορά

1. Υιοθέτηση του μοντέλου της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς (ΝΟΜΕ), σύμφωνα με τα  διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι. Πώληση λιγνιτικής και ενδεχομένως υδροηλεκτρικής παραγωγής, αναλόγως του συγκεκριμένου σχήματος διαχείρισης των υδροηλεκτρικών
σταθμών που θα επιλεγεί (σημείο 4 παρακάτω), με υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής, έτσι ώστε να αυξηθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και δυνητικά να μπορεί να μεταφερθεί στους πελάτες αυτούς, υπό τη μορφή χαμηλότερων τιμών και τιμολογίων (σε σχέση με αυτά που θα εφαρμόζονταν σε περίπτωση τιμολόγησης οριακής τιμής), το οικονομικό πλεόνασμα παραγωγού που διαθέτει η λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή. Ο τρόπος δημοπράτησης της παραγωγής αυτής θα γίνεται με προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts). Θα προωθηθούν συμβόλαια που θα
αφορούν διαφορετικές ζώνες κατανάλωσης και θα έχουν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ωρίμανσης. Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός κατάλληλων μεταβατικών διατάξεων για τη σταδιακή και ομαλή απόκτηση μεριδίου της αγοράς λιανικής, έτσι ώστε να υπάρχει
δικαίωμα χρήσης των προθεσμιακών συμβολαίων. Ο σχεδιασμός αυτός, και ιδίως ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του, μπορεί να είναι συμβατός με την εξεταζόμενη από την Πολιτεία πώληση παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ (λιγνιτικών ή/και υδροηλεκτρικών). Επισυνάπτεται, ως Παράρτημα Ι στο παρόν κείμενο, η επιτελική σύνοψη της μελέτης για το θέμα αυτό, την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της ΡΑΕ επιστημονική ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

............


Γ] Λιανική Αγορά
1. Άρση των στρεβλώσεων στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προμήθειας, έτσι ώστε να  επιτραπεί η ορθολογική και αποτελεσματική  τιμολόγηση του συνόλου της λιανικής αγοράς, στη βάση της αρχής ότι κάθε καταναλωτής τιμολογείται ανάλογα με το κόστος
που προκαλεί. Ενδεικτικά αναφέρεται η ενσωμάτωση της κλίμακας οικιακής κατανάλωσης 0-800 kWh στις επόμενες κλίμακες, καθώς και η εξομάλυνση του τρόπου κατανομής των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, κ.λπ.) στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με σκοπό να καταργηθούν οι στρεβλώσεις και οι σταυροειδείς επιδοτήσεις.

Αναφορικά με τα τιμολόγια προμήθειας, προτείνονται τα εξής:
-Κατά την απελευθέρωσή τους, την 01.07.2013, τα τιμολόγια προμήθειας για τους πελάτες χαμηλής τάσης θα πρέπει να αντανακλούν πλήρως το υποκείμενο μακροχρόνιο κόστος προμήθειας για κάθε κατηγορία καταναλωτών, με ταυτόχρονη άρση όλων των υπολειπόμενων σταυροειδών επιδοτήσεων, έτσι ώστε αφ’ ενός να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αφ’ ετέρου να επιτραπεί πλέον η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

- Ειδικότερα για τους οικιακούς πελάτες, θα πρέπει να καταργηθεί η τιμολογιακή διάκριση μεταξύ των κατηγοριών που ορίζονται βάσει τετραμηνιαίας κατανάλωσης.

Προτείνεται να διατηρηθούν δύο (2) βασικές κατηγορίες τιμολογίων οικιακών  πελατών, μία με ενιαία χρέωση για όλες τις ώρες κατανάλωσης, και μία με ζωνική χρέωση (χρέωση ημέρας και νύχτας).

- Δραστική μείωση του αριθμού κατηγοριών των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), από 13 σε 4 (ενδεικτικά, σε Υ.Τ., Μ.Τ., Χ.Τ.-Οικιακοί και Χ.Τ.- Λοιποί), προς άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων.

- Διεύρυνση των ορίων εφαρμογής των μειωμένων τιμών χρέωσης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) σε ευρύτερες κατηγορίες καταναλωτών, σε συνδυασμό με την απλούστευση των όρων και διαδικασιών ένταξης των καταναλωτών στο ΚΟΤ. Η ΡΑΕ έχει επεξεργαστεί, ήδη από το Μάρτιο του 2012, αναλυτική πρόταση προς το ΥΠΕΚΑ προς την κατεύθυνση αυτή.


Δείτε ολόκληρη την έκθεση με τις προτάσεις στα συνημμένα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο