Ειδήσεις Υπενθυμίσεις

Τι ισχύει με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, και καταβολής φόρων και χρεών στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας. (απεργία, μεταστέγαση, κ.λπ.)

Λόγω της απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012, θέλουμε να ενημερώσουμε  τους συναδέλφους για το τι ισχύει σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και χρεών στις Δ.Ο.Υ., όταν οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. απεργούν.

Σύμφωνα με  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ./13907/11-06-2004, η απεργία θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας για τη δημόσια διοίκηση.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1101/19.3.2002, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Δ.Ο.Υ. παραμένουν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (μεταστέγαση Δ.Ο.Υ., διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, απεργία τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων, γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων σε εργάσιμες ώρες κ.λπ.), οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα επαναλειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα η ανωτέρω απόφαση, η οποία είναι σε ισχύ,  έχει ως ακολούθως:


"ΠΟΛ.1101/19.3.2002
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.

Αρ. Πρ:1026510/1658/370/Α0014

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 2859/2000 όπως ισχύουν :

α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38.

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 .


3. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1284/82 (ΦΕΚ 114/Α) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

7. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογουμένους των ΔΟΥ, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: μεταστέγασης ΔΟΥ, διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, απεργίας τραπεζικών και εφοριακών υπαλλήλων, γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων, ύπαρξης βλάβης του συστήματος ΤΑΧIS, και γενικά μη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. από λόγους ανώτερης βίας.

8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργων Οικονομικών.

9. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ , ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων INTRASTAT των υποκειμένων αρμοδιότητας των ΔΟΥ στις οποίες κάθε φορά διακόπτεται η λειτουργία τους λόγω :

- Μεταστέγασης Δ.Ο.Υ.,

- Διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος,

- Απεργίας τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων,

- Γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων σε εργάσιμες ώρες,

- Ύπαρξης βλάβης του συστήματος ΤΑΧIS,

και γενικά μη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. από λόγους ανώτερης βίας,

και ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συμπίπτει με την ημέρα που η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. παρέμεινε κλειστή, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας της για το κοινό.

Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών των υποκειμένων που ο Α.Φ.Μ. τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία.

2. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά την ημέρα που οι αρμόδιες για την υποβολή Δ.Ο.Υ. παρέμειναν κλειστές λόγω της ίδιας ώς άνω αιτίας, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

3. Παρατείνεται επίσης η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ, που για τον αναφερόμενο στο θέμα λόγο διακόπηκε η λειτουργία τους, κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που αυτά γίνονται (κατά ΚΕΔΕ) ληξιπρόθεσμα μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

4. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ., την Οικονομική Επιθεώρηση και το αντίστοιχο υποσύστημα TAXIS, για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, που προκαλούνται από τους ανωτέρω λόγους.

5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1-1-2002 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ"


Σημείωση:

Να σημειώσουμε εδώ ότι η ανωτέρω απόφαση δεν αναφέρεται καθόλου σε υποβολή καταστάσεων ή δηλώσεων που αφορούν τον Κ.Β.Σ.. Λαμβανομένου του γεγονότος ότι αύριο 30.11.2012 εκπνέει η προθεσμία υποβολής των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την απεργία των εφοριακών υπαλλήλων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και να ενημερώνονται για το αν απεργούν  ή όχι οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου τμήματος.


Επιμέλεια


Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description takandre | Νοεμβρίου 29, 2012 5:01 μ.μ. | Reply
Οι εκπρόσωποι μας ας επιδιώξουν να πετύχουν παράταση σε καταστάσεισ που στο κάτω κάτω δεν πειράζει το κράτος να μεταφερθούν λίγο. Ας κάνουν κάτι γιατί τρελαινόμαστε...
image description nikoskoutras | Νοεμβρίου 29, 2012 6:49 μ.μ. | Reply
ναι αλλα οταν περνεις τηλεφωνο και δεν απανταει κανεις αντε βρες ακρη...
image description .... | Νοεμβρίου 29, 2012 6:40 μ.μ. | Reply
τα ισοζυγια τα ελεγχει κανενας στα σοβαρα η τζαμπα βγαζουμε τα ματια μαs?????
image description Alexander RS | Νοεμβρίου 29, 2012 10:28 μ.μ. | Reply
Φυσικά καί τα ελέγχουν...εγω είχα πάει δισκέτα κατα λάθος star wars (παιχνιδακι του 80), πριν κανα τεσσαρι χρόνια...
image description andronick | Νοεμβρίου 30, 2012 1:44 π.μ. | Reply
Σε δουλιά να βρισκόμασται.
image description nikoskoutras | Νοεμβρίου 29, 2012 6:17 μ.μ. | Reply
τα ελεγχει δεν τα ελεγχει το προστιμο θα πεσει αμα δεν παρουν επισημα παραταση ειναι αυτο που λεμε τη κατσαμε...
image description marion | Νοεμβρίου 30, 2012 11:13 π.μ. | Reply
Πόσο είναι το πρόστιμο αν δεν καταθέσεις τις συγκεντρωτικές;
image description Kamia paratasiiiiiiiiii | Νοεμβρίου 30, 2012 12:17 μ.μ. | Reply
OI douloi den antexoyn alla
image description ANDREAS | Νοεμβρίου 30, 2012 12:11 μ.μ. | Reply
ΟΥΤΕ ΓΙΟΡΤΗ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
image description APKA | Νοεμβρίου 30, 2012 12:20 μ.μ. | Reply
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
image description ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΑΓΑ ΕΓΩ!!! | Νοεμβρίου 30, 2012 12:22 μ.μ. | Reply
Μια ολιγοήμερη σιωπηρή παράταση 5-10 ημερών ΔΕΝ κοστίζει τίποτα στο Δημόσιο.Ελπίζω οι υπεύθηνοι να ασχοληθούν.......
image description ΝΙΚΟΣ | Νοεμβρίου 30, 2012 1:40 μ.μ. | Reply
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΑ
image description AleckB | Νοεμβρίου 30, 2012 4:59 μ.μ. | Reply
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ?
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ Ε9? ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ?
image description nikoskoutras | Νοεμβρίου 30, 2012 5:09 μ.μ. | Reply
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο