Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι κυοφορούμενες αλλαγές στο Ποινολόγιο. Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές στα πρόστιμα

Οι κυοφορούμενες αλλαγές στο Ποινολόγιο

Από το Editorial του  Περιοδικού λογιστική prosvasis – τεύχος 347

Οι βασικές αλλαγές στο Ποινολόγιο (Ν.2523/1997), σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας είναι οι παρακάτω:

1. Δεν θα τιμωρείται η πρώτη παράβαση. Θα γίνεται σύσταση προς τον παραβάτη η οποία θα καταχωρείται στο Taxis.

2.
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων. Από το εύρος των 117 έως 1.170 ευρώ, που στον διοικητικό συμβιβασμό είχε μείωση στο 1/3, το πρόστιμο γίνεται 100 ευρώ χωρίς διοικητικό συμβιβασμό. Έτσι δεν θα έχουμε το φαινόμενο σε άλλες ΔΟΥ μια εκπρόθεσμη δήλωση να έχει «τιμωρία» 240 ευρώ και ο φορολογούμενος τελικά να πληρώνει 80 ευρώ πρόστιμο και σε άλλη η «τιμωρία» να είναι 450 ευρώ (δηλαδή 150 ευρώ τελικά, 450/3 = 150). Σε κάθε περίπτωση τώρα η «τιμωρία» θα είναι 100 ευρώ.

3.
Για την εκπρόθεσμη πληρωμή φόρου εισοδήματος σήμερα ο φορολογούμενος πληρώνει 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης (αν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση), 2% αν η διαφορά φόρου προκύψει από φορολογικό έλεγχο και τέλος 2,5% αν δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση και από έλεγχο υποχρεωθεί να υποβάλει εκπρόθεσμα και προκύπτει φόρος.
Τα ποσοστά αυτά θα μειωθούν κατά πάσα πιθανότητα κατά 50% και θα γίνουν 0,5%, 1% και 1,5%.
Μείωση θα έχουμε και στο ύψος των προσαυξήσεων που σήμερα φτάνει στο 60% έως 120%. Τα νέα όρια θα είναι 50% και 60%.
Π.χ. αν ένας φορολογούμενος χρωστάει στη ΔΟΥ 1.000 ευρώ για ένα χρόνο, πέρα από το κεφάλαιο (1.000 ευρώ) σε 12 μήνες θα πρέπει να πληρώσει 12% (1% κάθε μήνα). Με την πρόταση, αυτό το ποσοστό θα πέσει στο 6% ποσοστό που κινείται σήμερα και ο τόκος υπερημερίας.
4. Λόγω της πτώσης του ποσοστού στο φόρο εισοδήματος, θα έχουμε και αντίστοιχη πτώση στα ποσοστά της εκπρόθεσμης πληρωμής των παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, χαρτόσημο κ.λπ.). Σήμερα τα ποσοστά είναι 1,5%, 3% και 3,5%.

 

Προσαυξήσεις φόρων από 1.1.2005 έως σήμερα

ΦΟΡΟΙ
ΑντικείμενοΕκπρόθεσμη
δήλωση
Φόρος
Ανακριβής
δήλωση
Φόρος
Μη υποβολή
δήλωσης
Φόρος
Σχετικές
διατάξεις
· Αποζημιώσεις απολυθέντων1,5% ανά μήνα και μέχρι το 60%3% ανά μήνα και μέχρι 120%3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% Άρθρα 1 και 2 του Ν.2523/1997 (άρθρο 26 του Ν.3943/2010)
· Ελευθέρων επαγγελματιών
· Εργολάβων δημοσίων έργων
· Κινητών αξιών
· ΦΜΥ
Σε περίπτωση συμβιβασμού
περιορίζεται στα 3/5 ή στο 60%
· Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων1,0% ανά μήνα και μέχρι 60%2% ανά μήνα και μέχρι 120%2,5% ανά μήνα και μέχρι 120% Άρθρα 1 και 2 του Ν.2523/1997 (άρθρο 26 του Ν.3943/2010)
· Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
· Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
· Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
Σε περίπτωση συμβιβασμού
περιορίζεται στα 3/5 ή στο 60%
Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3610/2007, ο φορολογούμενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997. Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδοσης στον φορολογούμενο επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.

 

ΦΠΑ
ΑντικείμενοΕκπρόθεσμη
δήλωση
Φόρος
Ανακριβής
δήλωση
Φόρος
Μη υποβολή
δήλωσης
Φόρος
Σχετικές
διατάξεις
·ΦΠΑ
Χρεωστική Περιοδική Δήλωση
1,5% ανά μήνα και μέχρι 60%3% ανά μήνα και μέχρι 120%3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% Άρθρα 1 και 2 του Ν.2523/1997 (άρθρο 26 του Ν.3943/2010)
Σε περίπτωση συμβιβασμού
περιορίζεται στα 3/5
·ΦΠΑ
Χρεωστική Εκκαθαριστική Δήλωση
1,5% ανά μήνα και μέχρι 60%3% ανά μήνα και μέχρι 120%3,5% ανά μήνα και μέχρι 120%
Σε περίπτωση συμβιβασμού
περιορίζεται στα 3/5
ΕκπρόθεσμηΜη υποβολή
· ΦΠΑ
Πιστωτική Περιοδική Δήλωση
Από 117 – 1.170 ευρώ Από 117 – 1.170 ευρώ
Περιορίζεται στο 1/3 σε περίπτωση συμβιβασμού Περιορίζεται στο 1/3 σε περίπτωση συμβιβασμού
· ΦΠΑ
Πιστωτική – Μηδενική Εκκαθαριστική Δήλωση
Από 117 – 1.170 ευρώ Από 117 – 1.170 ευρώ
Περιορίζεται στο 1/3 σε περίπτωση συμβιβασμού Περιορίζεται στο 1/3 σε περίπτωση συμβιβασμού
Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3610/2007, ο φορολογούμενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997. Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδοσης στον φορολογούμενο επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.

 

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)
Νομικά πρόσωπα – Φυσικά πρόσωπαΕκπρόθεσμη
δήλωση
Ανακριβής
δήλωση
Φόρος
Μη δήλωση
ΕλέγχουΣε περίπτωση
συμβιβασμού
· Εκπρόθεσμη υποβολή (φόρος)1,0% ανά μήνα και μέχρι 60%2% ανά μήνα και μέχρι 120%2,5% και μέχρι 120% Περιορίζεται στο 3/5 ή στο 60% Άρθρα 1 και 2 του Ν.2523/1997 και άρθρο 16 του Ν.3634/2008

5.Πρόστιμα ΚΒΣ
Αλλαγές έχουμε και στα πρόστιμα του ΚΒΣ. Σύμφωνα με το σχέδιο η βάση υπολογισμού των προστίμων είναι:
α) Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων 300 ευρώ.
β) Για υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων 900 ευρώ.
γ) Για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 1.200 ευρώ.

Υπάρχοντα πρόστιμα σήμερα

Παράγραφος 1: Ορισμός ορίων προστίμων
Τα όρια των προστίμων του άρθρου 5 παρ. 2 περ. α’ υποπερ. αα’, αβ’ και αγ’ του Ν.2523/1997, στις γενικές παραβάσεις, αναπροσαρμόζονται και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα (προς τα πάνω), ενώ σε μερικές οριακές περιπτώσεις το ύψος του προστίμου είναι πιο αυξημένο.
Τα νέα όρια έχουν ως ακολούθως:

Κατηγορία βιβλίωνΔιατάξεις άρθρου 5 του Ν.2523/1997
Παρ. 2 περ. α’ υποπερ. αα’, αβ’, αγ’*Παρ. 8 περ. α’, η’**
Μη υπόχρεοι ή με βιβλία Α’ κατηγορίας300 ευρώ400 ευρώ
Με βιβλία Β’ κατηγορίας600 ευρώ800 ευρώ
Με βιβλία Γ’ κατηγορίας900 ευρώ 1.200 ευρώ

* Γενικές παραβάσεις (προηγουμένως τα όρια ήταν 293, 586 και 880 ευρώ αντίστοιχα).
** Περ. α’: Μη έκδοση κάθε στοιχείου του ΚΒΣ.
Περ. η’: Η κάθε μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία.

Συμπερασματικά έχουμε:
α) Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων παραμένει στα 300 ευρώ.
β) Για υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (παλιά Β’ κατηγορίας) αυξάνονται στα 900 ευρώ από 800 ευρώ.
γ) Για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (παλιά Γ’ κατηγορίας) παραμένουν στα 1.200 ευρώ.

6. Θέσπιση ανώτατυ πλαφόν στην επιβολή των προστίμων
Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα ελεγκτικά όργανα δεν θα μπορούν να φτάσουν πάνω από τα 100.000 ευρώ πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ στους φορολογικούς ελέγχους και τα 200.000 ευρώ για πλαστά και εικονικά.

7. Πλαστά και εικονικά
Καταργείται το διπλάσιο πρόστιμο της αξίας του τιμολογίου διαιρούμενο στο 1/2 στην διοικητική επίλυση (ουσιαστικά του ισόποσου προστίμου) και αυτό περιορίζεται στο 30% της αξίας του τιμολογίου που κρίθηκε πλαστό ή εικονικό και στο 20% της αξίας του ΦΠΑ.
Π.χ. αν δηλαδή μια επιχείρηση έκανε χρήση εικονικού τιμολογίου 100.000 ευρώ, το πρόστιμο ήταν 100.000 ευρώ για την αξία του τιμολογίου και 23.000 ευρώ για τον ΦΠΑ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις το ποσό του ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ θα είναι:

100.000 x 30% =20.000
23.000 x 20% =4.600
Σύνολο:24.600
έναντι 123.000 σήμερα

8. Πληρωμές προστίμων
Σύμφωνα με το σχέδιο που κυκλοφόρησε, έχουμε αλλαγές και στην πληρωμή των υψηλών προστίμων.
Ο φορολογούμενος μπορεί να πληρώσει είτε μετρητά εφάπαξ, είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις.
Προϋπόθεση είναι να καταβάλει το 1/5 του προστίμου εντός των δύο (2) επόμενων ημερών από την κοινοποίησή τους.
- Αν ο φορολογούμενος πληρώσει το σύνολο του ποσού θα έχει έκπτωση 60% στο υπόλοιπο ποσό.
- Αν πληρώσει τις 10 δόσεις εμπρόθεσμα, θα έχει έκπτωση του 40% του υπόλοιπου ποσού.
Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία.
Π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα ο φορολογούμενος μπορεί να πληρώσει:
Α. Αν τα πληρώσει εφάπαξ μέχρι την πρώτη δόση θα πληρώσει ουσιαστικά:
24.600 – 60% = 9.840 ευρώ.
Β. Αν επιλέξει να πληρώσει σε 10 δόσεις:
24.600 x 1/5 = 4.920 μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση των προστίμων.
Τα υπόλοιπα 19.680 / 10 = 1. 968 ευρώ την δόση:
- Αν τα πληρώσει όλα με εμπρόθεσμες δόσεις ουσιαστικά θα πληρώσει:
19.968 – 40% = 11.980,80 και
Συνολικά 16.900,80 έχοντας μια έκπτωση στο συνολικό ποσό της τάξης του 31,29% (7.699,20 ευρώ).

9. Αύξηση ορίων για να θεωρηθεί παράβαση
α) Αν δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο Δελτία Αποστολής για τις περιπτώσεις παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ (ήταν 880 ευρώ) ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών Δελτία Αποστολής κατά τις διατάξεις των φορολογικών υποχρεώσεων σχετικών με την τήρηση λογιστικών αρχείων και παραστατικών και αποδεικνύεται με αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού Δελτίου Αποστολής.
β) Η κάθε καταχώριση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής. Κατ’ εξαίρεση παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των περ. γ’, δ’ και ε’ θεωρούνται γενικές μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς, κατά περίπτωση, 5.000 ευρώ. (Ήταν 880 ευρώ).

10. Μειώνονται οι Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.)
Σε αρκετές περιπτώσεις μειώνονται οι Συντελεστές Βαρύτητας των παραβάσεων (Οι Σ.Β. είναι πολλαπλασιαστές που αυξάνουν την «ποινή» της κάθε παράβασης)
Π.χ. στα διπλογραφικά βιβλία ο συντελεστής υπολογισμού είναι 1.200 ευρώ.
Η μη καταχώριση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών είχε Σ.Β. (3) δηλαδή το πρόστιμο ήταν 3 φορές το 1.200 = 3.600 ευρώ.
Με το σχέδιο, ο Σ.Β. της παραπάνω παράβασης γίνεται 2, άρα το συνολικό πρόστιμο γίνεται 2.400 αντί για 3.600 ευρώ.

11. Οι αυστηρότερες αλλαγές
α) Μέχρι τώρα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια άνω των 235.000 ευρώ, πέρα από τα πρόστιμα είχαμε και «λουκέτο» στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα.
Το όριο αυτό κατεβαίνει στις 50.000 ευρώ.
β) Με βάση το γνωστό άρθρο 14 του Ποινολογίου, έχουμε τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, δηλαδή την δέσμευση των λογαριασμών των επιχειρήσεων και των διευθυνόντων συμβούλων σε ποσοστό 50%.
Με την πρόταση το ποσοστό αυτό γίνεται το 70% των προβλεπόμενων εσόδων του κράτους , δηλαδή:
Αν με βάση την έκθεση προεκτίμησης που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν πλέον οι ελεγκτικές αρχές, το ποσό είναι 100.000 ευρώ και ο φορολογούμενος στον λογαριασμό του έχει 50.000 ευρώ, δεν θα δεσμεύεται το 50% (25.000 ευρώ), αλλά το σύνολο του ποσού διότι αυτό είναι μικρότερο από το 70% των χρημάτων που υπολογίζει να πάρει το Δημόσιο.

Απ. Αλωνιάτης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description p. | Νοεμβρίου 26, 2012 3:30 π.μ. | Reply
απο ποτε θα ισχυει για τα εικονικα. Αναδρομη θα εχει γι αυτους που βεβαιωσαν φορους;;
image description a.a. | Νοεμβρίου 27, 2012 1:31 μ.μ. | Reply
υπάρχουν και μεταβατικές διατάξεις στις οποίες καθορίζεται ότι υποθέσεις που βρίσκονται στα δικαστήρια και δεν έχουν εκδικαστεί σε δευτερο βαθμό , θα μπορουν με αίτηση να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο