Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Taxheaven - Άμεση ενημέρωση - Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση - Καινοτόμα εργαλεία - Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο ν. 4093/2012

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε πρώτη για μια ακόμη φορά, την κωδικοποίηση και συμπλήρωση όλων των σχετικών διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πολυνομοσχεδίου (νόμος 4093/2012) και του νόμου 4092/2012.

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων μας, κωδικοποιήσαμε όλους τους σχετικούς νόμους και σήμερα οι συνδρομητές μας μπορούν να ενημερωθούν για το πώς αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο 4093/2012 κωδικοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι σχετικές διατάξεις στους παρακάτω νόμους:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2084 Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3775 Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις


ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης [Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας - Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ]


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3756 Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις.


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3853 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡ. 340 Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3468 "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις"


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2778 Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 3144 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.


Π.Δ. 27.6/4.7/1932 "Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων."


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 549 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1892 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Μερική απασχόληση - Διευθέτηση του χρόνου εργασίας]


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 88 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3661 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. [Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης]


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3746 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3762 Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. [Βιβλίο αδειών - Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων]


Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου."


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2874 Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία.


Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με τα σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία των συνδρομητικών υπηρεσιών, τα οποία είναι τα μοναδικά που υπάρχουν σε φορολογική τράπεζα στην Ελλάδα, μπορείτε να δείτε, να μελετήσετε, να εκτυπώσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε ΑΜΕΣΑ και σε ελάχιστο χρόνο όλες τις αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι 4092/2012 και 4093/2012.


Με τα πρωτοποριακά αυτά εργαλεία, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε κάθε νόμο και να συγκρίνετε τις νέες διατάξεις με τις παλαιές.


 

Η σύγκριση γίνεται σε επίπεδο παραγράφου και σας βοηθάει να δείτε άμεσα τι προστέθηκε και τι αφαιρέθηκε σε κάθε διάταξη χωρίς να χρειάζεται να διαβάζετε ολόκληρα τα άρθρα. 

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε σε μορφή word όλες τις αλλαγές, έτσι ώστε να τις επεξεργαστείτε οποιαδήποτε στιγμή στον υπολογιστή σας.


 


Ακόμη, σε κάθε νόμο που προστίθεται στον κόμβο υπάρχει η επιλογή "Δείτε σε ποιους νόμους έκανε αλλαγές ο νόμος".

Η επιλογή αυτή σας δίνει την δυνατότητα να δείτε άμεσα ποιες διατάξεις κωδικοποιεί κάθε νέος νόμος (άρθρα-παραγράφους) σε όλους τους υφιστάμενους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου.

 

 


 


Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας ποιες διατάξεις άλλων νόμων τροποποιεί κάθε νέος νόμος, χωρίς να χρειάζεται να διαβάζετε ολόκληρο το κείμενο.


 


Το Taxheaven δεν ακολουθεί ποτέ ασθμαίνοντας τις εξελίξεις, αλλά πρωτοπορεί και αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της οικονομικής και φορολογικής ενημέρωσης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description XRISA R | Νοεμβρίου 13, 2012 9:20 π.μ. | Reply
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
image description Logistis | Νοεμβρίου 13, 2012 9:54 π.μ. | Reply
Μπράβο στο taxheaven αλλά δυστυχώς έχω κουραστεί να διαβάζω και να μην πληρώνομαι. Σε ένα μήνα θα έχουμε καινούργιες αλλαγες στο φορολογικό και έχει ο θεός. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να καταργηθούν όλες οι διατάξεις και να γίνει ένα καινούργιο νομοθέτημα εξαρχής και να μπορεί ο κάθε ένας να το διαβάσει και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση που με ένα άρθρο αλλάζουν 37 νόμοι και προεδρικά διατάγματα και σε ένα μήνα θα ξαναλλάξουν τα μισά δεν έχουμε ελπίδα ούτε σαν κράτος ούτε και σαν κλάδος.
image description fiskpnik | Νοεμβρίου 13, 2012 9:11 π.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.
image description Panos | Νοεμβρίου 13, 2012 9:29 π.μ. | Reply
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στην ομάδα του Taxheaven. Πραγματικά είναι παράδεισος!
image description saugeros | Νοεμβρίου 13, 2012 10:51 π.μ. | Reply
ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΡΑΒΟ.
image description ks | Νοεμβρίου 13, 2012 11:27 π.μ. | Reply
Συγχαρητήρια για την εργασία της κωδικοποίησης των νόμων και για τα έξυπνα εργαλεία ανάγνωσής τους.Εύχομαι να έχετε πάντα διάθεση για δημιουργία νέων πραγμάτων.
image description GRD | Νοεμβρίου 13, 2012 12:47 μ.μ. | Reply
Παντελώς άχρηστοι νόμοι (όλο νόμοι και αστυνόμοι και σπανίως υπονόμοι) και διατάξεις που δεν εξυπηρτούν κανέναν εκτός ίσως τους δανειστές και τα λαμόγια. Αυτοί η ατελείωτη νομολογία έχει καταστρέψει κάθε παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ,έχει γεμίσει τη χώρα ανέργους ,απλήρωτους εργαζόμενους και κλειστές επιχειρήσεις ,εγχώρειες και πολυεθνικές στριμώχνονται στην πόρτα εξόδου ,τα δισεκατομμύρια κάνανε φτερά μπροστά στα μάτια τους ,άνθρωποι αυτοκτονούν καθημερινά και αυτοί νομίζουν ότι είναι οι έξυπνοι που με νέους νόμους θα φέρουν ανάπτυξη (που δεν μπόρεσαν οι προηγούμενοι -οι χαζοί).
image description CharlieBlue | Νοεμβρίου 13, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
Bravo στο TAXHEAVEN : να ποιοί διαβάζουν τους νόμους... Πάλι, σπουδαία δουλειά!
image description seimenis | Νοεμβρίου 14, 2012 7:58 μ.μ. | Reply
Ευχαριστούμε πολύ τό Τ.Η. όχι μόνο γιά αυτή του την εργασία, αλλά για όσα έχει κανει σήμερα γιά εμάς τούς Λογιστές-Φοροτεχνικούς. Τό Τ.Η. έχει εξελιχθεί σέ κρίσιμο εργαλείο στά χέρια μας. Δήτε καί συγκρίνετε : Aπό τη μιά μεριά οι "αρμόδιοι" υπηρεσιακοί παράγοντες τού Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι μας σερβίρουν πράγματα που εκείνοι μόνο καταλαβαίνουν με την πολυνομία, την πολυπλοκότητα , τήν σύγχυση, την δυσνόητη διατύπωση τών διατάξεων, μέ τίς παραπομπές σε λαβυρίνθους καί την (σκόπιμη?) μή επαναδιατύπωση τών κειμένων που τεμπέλικα γράφουν...Από την άλλη μεριά, έχομε τό Τ.Η. που δέν χάνει ευκαιρία να μας εξηγεί καί να διατυπώνει τους νόμους καί να δημιουργεί ευχάριστες καταστάσεις στούς λογιστές-μεταφραστές τών κειμένων. Ετσι διευκολύνεται η εργασία μας καί προχωράμε παρακάτω. Κώστα Γραβιά, Κώστα Κουλογιάννη καί συνεργάτες , αναγνωρίζομε τί κάνετε για μας καί σας ευχαριστούμε πολύ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο