Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νομοτεχνική ρύθμιση ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο, σχετικά με την προθεσμία άσκησης προσφυγής μετά τα προβλήματα που δημιούργησε η ρύθμιση του ν. 4079/2012

Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Bουλή (ν. 4093/2012) υπάρχει και η κατωτέρω διάταξη που ξεκαθαρίζει τo ζήτημα που είχε προκύψει μετά την ψήφιση του ν. 4079/2012, σχετικά με την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στις περιπτώσεις φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων.

Η διάταξη που ψηφίστηκε έχει ως εξής: 

«ΙΓ.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».
β. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 64 η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης.»
3. Η ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με την παράγραφο 2 του παρόντος, καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Υποπαράγραφος  ΙΓ.2. Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Με τις διατάξεις της παρούσας επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις ρυθμίσεις του ν.4079/2012».

Παρατηρήσεις:
Για το θέμα της μείωσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις από 60 σε 30 ημέρες, είχαμε αναφερθεί σε πρόσφατη ανάλυσή μας την οποία μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Με τη νέα ρύθμιση, τακτοποιείται νομοτεχνικώς η διάταξη που είχε συμπεριληφθεί στο ν. 4079/2012 και πλέον προκύπτει σαφώς ότι η προθεσμία άσκησης προσφυγής για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών. Θυμίζουμε, ότι νομικοί  και φοροτεχνικοί κύκλοι είχαν εκφράσει τους προβληματισμούς τους όχι ως προς τη βούληση του νομοθέτη -η οποία είχε εκφραστεί μέσα και από την αιτιολογική έκθεση-, αλλά κυρίως ως προς την νομοτεχνική αστοχία της  διάταξης του ν. 4079/2012 που τελικώς αντικαταστάθηκε.   

Τέλος, σημαντική αλλαγή επέρχεται με τη διάταξη της παραγράφου 3 του νέου πολυνομοσχεδίου, η οποία ορίζει «ότι η εν λόγω τροποποίηση καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου», δηλαδή τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου. Συνεπώς, για το διάστημα από 20.9.2012 μέχρι και την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου (12.11.2012), δεν ισχύει η προθεσμία των 30 ημερών για άσκηση προσφυγής επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων για πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται από αυτή την ημερομηνία. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως ήδη αναφέραμε, στο νέο πολυνομοσχέδιο καταργήθηκε η διάταξη του ν. 4079/2012 που όριζε την έναρξη ισχύος από 20.9.2012.

Το Υ.Ο. θα πρέπει να δώσει διευκρινίσεις για το τι θα γίνει με τις υποθέσεις που η πράξη εκδόθηκε ή η παράλειψη συντελέστηκε το μεσοδιάστημα από 20.9.2012 έως 12.11.2012.

Σημειώνεται λοιπόν ότι μετά την ψήφιση της ανωτέρω ρύθμισης ουσιαστικά καταργούνται οι αποφάσεις:

1. Κοινοποίηση του Ν.4079/2012 άρθρο 5 στοιχείο Β' Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων, παράγραφοι 2α και 2β, κατά το μέρος που τροποποιεί τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας


Κλείνοντας θα παραθέσουμε το άρθρο 66  του Κ.Δ.Δ. έτσι όπως ισχύει μετά τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ν. 4093/2012:

«Άρθρο 66 - Προθεσμία
1. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει:
Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης:
α) Για εκείνους τους οποίους αφορά:
i. από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
β) Για τους τρίτους:
i. από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής της, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.
2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 64 η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης.»
3. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης.
4. Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας, αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος χωρίς να έχει ασκήσει προσφυγή, αυτή είναι δυνατόν να ασκηθεί, από τους κάθε είδους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους του, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε νέα ισόχρονη προθεσμία, η οποία και αρχίζει από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της πράξης ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που αποδεδειγμένως αντιλήφθηκαν τη συντέλεση της παράλειψης. Αν εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομίας, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή.
5. Οι διατάξεις της πρώτη περιόδου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.
6. Αν ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες».Επιμέλεια 

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο