Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ποιά είναι τα προβλήματα του νέου Κ.Α.Σ., που χρειάζεται βελτιώσεις και που χρειάζονται εκ νέου νομοθετικές παρεμβάσεις

Η επιστημονική ομάδα της βουλής στην έκθεσή της σημειώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τον Νέο ΚΑΣ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζεται Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

Επισημαίνεται καταρχάς ότι, ενώ από την αιτιολογική έκθεση παρατηρείται ότι «το πρόβλημα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι στην ουσία οι ουσιαστικές του ρυθμίσεις, αλλά οι διατάξεις που προβλέπουν τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών του και καθορίζουν την επίδραση που έχουν οι παραβάσεις αυτές στο κύρος των βιβλίων», με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζονται αποκλειστικά ουσιαστικές διατάξεις και δεν καταργείται ούτε τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 2523/1997, το οποίο προβλέπει τις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κύρους των βιβλίων παρατηρείται ότι, ναι μεν ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών δεν περιλαμβάνει διατάξεις αντίστοιχες με αυτές των παραγράφων 2-7 του άρθρου 30 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων περί χαρακτηρισμού των βιβλίων ως ανεπαρκών ή ανακριβών, πλην όμως διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας (όπως τα άρθρα 30 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί προσδιορισμού του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων ή του άρθρου 48 παρ. 3 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί προσδιορισμού των εσόδων και της αξίας των αγορών και των δαπανών σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων) παραμένουν σε ισχύ.

Επίσης, ενώ το άρθρο 2 παρ. 1 του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών θεσπίζει υποχρέωση «από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία … να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων», δεν προβλέπεται τι θα ισχύει ως προς τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, όπως, επίσης, και σε περίπτωση μη τήρησης ή μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης των βιβλίων στον φορολογικό έλεγχο.

Συναφώς επισημαίνεται ότι, ενώ στο πρώτο εδάφιο της προτεινόμενης ρύθμισης αναφέρεται ότι «Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (άρθρο 14 παρ. 1) δεν προβλέπουν ρητώς την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά απλώς ορίζουν ότι «Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιες διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές». Εν προκειμένω, ερευνητέον εάν παραμένουν σε ισχύ κανονιστικού περιεχομένου υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θεσπίζουν διαδικασίες ή εξειδικεύουν υποχρεώσεις που αφορούν τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, κατά το μέτρο που τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-13 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Ομοίως, ερευνητέα η τύχη ρυθμίσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με την φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, πλην όμως είναι διαδικαστικώς αναγκαίες για τον έλεγχο και την επιβολή φόρων, όπως αυτές των παραγράφων 1, 3, 4 και 7 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Επί των επί μέρους άρθρων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών παρατηρούνται τα εξής: Λόγω της νομοτεχνικής ένταξης του Κώδικα σε νομοθέτημα που περιλαμβάνει περισσότερες ρυθμίσεις, όπου στις διατάξεις του γίνεται αναφορά «στον παρόντα νόμο», θα πρέπει να αντικατασταθεί από αναφορά «στον παρόντα Κώδικα».

Στο άρθρο 1 παρ. 1 η αναφορά σε «έκδοση στοιχείων» θα πρέπει να αντικατασταθεί από «έκδοση και λήψη στοιχείων».

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 θα ήταν ίσως σκόπιμο να προστεθούν οι λέξεις «του παρόντος Κώδικα».

Επί του άρθρου 3 παρ. 2 παρατηρείται ότι θα ήταν ίσως σκόπιμο να προσδιορίζονται, έστω και δια παραπομπής στις οικείες διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρέωση για έκδοση στοιχείου (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) έχει ο αντισυμβαλλόμενος.

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 θα ήταν ίσως σκόπιμο να προσδιορισθεί ότι η αναφορά σε «υπόχρεους τήρησης πληροφοριών του άρθρου 4» αφορά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 πρόσωπα.

Στο άρθρο 4 παρ. 2 για λόγους νομικής ακριβολογίας θα έπρεπε ίσως να γίνεται αναφορά σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Παρατηρείται ότι το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παρ. 8 έχει το ίδιο κατ’ ουσίαν ρυθμιστικό περιεχόμενο με το άρθρο 2 παρ. 1.

Με το τρίτο εδάφιο της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4 προβλέπεται ότι για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής ε15 φαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 1123/1980).
Παρατηρείται ότι μέχρι σήμερα το ζήτημα της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ρυθμίζεται από τις (καταργούμενες) διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Κατά το μέτρο που οι διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου διαφοροποιούνται από αυτές του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να θεσπισθούν μεταβατικές διατάξεις για τη φορολογική μεταχείριση του τυχόν κέρδους ή ζημίας που θα προκύψει από την εφαρμογή των νέων κανόνων αποτίμησης.

Στην υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4 θα ήταν ίσως σκόπιμο να περιληφθεί αναφορά και στο υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Το άρθρο 4 παρ. 23 αντικαθιστά, για κάποια από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 5 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πρόσωπα, την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων με την υποχρέωση να «παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη». Παρατηρείται ότι από τη διατύπωση της προτεινόμενης διάταξης δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια ούτε το ακριβές περιεχόμενο των τηρούμενων πληροφοριών ούτε η διαδικασία «διασφάλισης» και «παροχής» των πληροφοριών.

Στο άρθρο 6 παρ. 5 ο όρος «Κεντρικές Υποδομές» είναι ασαφής και χρήζει διευκρίνισης.

Με το άρθρο 6 παρ. 16 προβλέπεται ότι «εξομοιώνονται με τιμολόγια» μία σειρά εγγράφων, μεταξύ των οποίων και «τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών».
Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 16 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλέπει ότι επί των ανωτέρω εγγράφων «δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου αυτού» (περί τιμολογίων).
Συναφώς παρατηρείται ότι, σε αντίθεση με τον σκοπό των προτεινόμενων νέων διατάξεων, όπως προκύπτει από το προπαρατεθέν απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης, η συγκεκριμένη διάταξη επεκτείνει σε όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που αφορούν στη γνησιότητα και την ακρίβεια των τιμολογίων.
Από τη διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 1, το οποίο αναφέρεται στη διασφάλιση της «αυθεντικότητας» των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων, συνά16 γεται ότι τα στοιχεία αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να θεωρούνται υποχρεωτικά από την αρμόδια ΔΟΥ. Συναφώς παρατηρείται ότι τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται σήμερα επί μηχανογραφικώς εκδιδόμενων στοιχείων με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 ή σε περίπτωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 παρ. 5 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα οποία αντικαθίστανται με υποχρέωση «παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές» κατά το άρθρο 4 παρ. 23.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description johnjohn | Νοεμβρίου 8, 2012 8:37 π.μ. | Reply
Σε ποιά χώρα της Ευρώπης η οπουδήποτε αλλού υπάρχει Θεώρηση στοιχείων , Δελτίο αποστολής, οι έννοιες πλαστών , εικονικών και νοθευμένων στοιχείων, προστίμων για λήψη και έκδοση των παραπάνω στοιχείων τα οποία δεν οδηγούν σε συμμόρφωση αλλά σε εξόντωση των επιχειρήσεων. Που υπάρχουν μια στρατιά υπαλλήλων να κυνηγάνε πλαστά τιμολόγια (ΣΔΟΕ, Τμήμα ΚΒΣ). Που υπάρχει απόρριψη βιβλίων και μάλιστα για μικρές αποκλίσεις. Παντού υπάρχουν διασταυρώσεις στοιχείων και σε αυτές βασίζεται ο έλεγχος και όλο το φορολογικό σύστημα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10.000 υπάλληλοι που πληρωνόντουσαν 2500 ευρώ το μήνα (συν τις κρατήσεις) για θεωρούνε στοιχεία, να παραλαμβάνουν δηλώσεις , έσοδα κλπ και που τώρα αντιδράνε στην κατάργηση των καρεκλών τους. Σε αυτούς να προσθέσεις τους υπαλλήλους των ΣΔΟΕ και των διοικητικών υπαλλήλων και δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται κατά μεγάλο μέρος με τα πλαστά εικονικά . Πρόσθεσε και τους συνδικαλιστές που πιστεύουν ότι η δύναμη του κλάδου τους είναι η χειροκίνητη εργασία της θεώρησης των πλαστών -εικονικών στοιχείων , άρα και ο μοχλός πίεσης επίσης.Δεν βλέπουνε ότι ο έλεγχος των μεγάλων επιχειρήσεων χάνεται και ότι οι ενταγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις έχουν χρόνια να ελεγχθούν, και αντί να κοιτάξουν να εκπαιδεύσουν ελεγκτές ανώτερης κλάσης και σε μεγάλο αριθμό, ώστε να μη ξαναδούμε περαιώσεις και λοιπές ξεφτίλες , αυτοί κλαίγονται που καταργούνται οι ΔΟΥ .
και δεν φτάνει αυτό ο νέος ΚΒΣ αναφέρει το εξής εξωφρενικό :
Άρθρο 9 'Διασφάλιση συναλλαγών ...." Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων απο την αρμόδια ΔΟΥ εντύπων ....." Δεν μας λένε και το όνομα του συντάκτη της παραγράφου αυτής .Πρώτα να ελεγχθεί το πόθεν έσχες αυτού , διότι κάποιους βολεύει αυτή η κατάσταση και αμέσως μετά να συνταξιοδοτηθεί κατεπειγόντως διότι οι απόψεις τους για διασφάλιση συναλλαγών εκτός από άθλιες είναι και ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ . ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Δεν ξέρει η δεν θέλει να ξέρει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο με τις διασταυρώσεις
Εκτός των άλλων η συνέχιση των θεωρήσεων σαμποτάρει την όλη προσπάθεια για κατάργηση των ΔΟΥ , και εφαρμογή του ΝΕΟΥ ΤΑΧΙΣ. Είναι δυνατό να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που να πιστεύουν στην θεώρηση και να μη έχουν συνταξιοδοτηθεί ακόμη
image description ΣΩΣΤΟΣ | Νοεμβρίου 8, 2012 10:46 π.μ. | Reply
ΠΕΣΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΟ.
image description +1 | Νοεμβρίου 8, 2012 10:56 π.μ. | Reply
Πες τα ρε Johnny.
image description johnjohn | Νοεμβρίου 8, 2012 10:06 π.μ. | Reply
Να ρωτήσω κάτι; Υπάρχει ηλεκτρονική διασταύρωση των Δελτίων αποστολής ; Φυσικά ΟΧΙ . Μόνον χειρόγραφα σε περίπτωση ελέγχου ......... Τότε σε τι αποσκοπούν τα Δελτία Αποστολής και η θεώρησή τους , κάτι ξέρουνε και στην υπόλοιπες χώρες που δεν κάνουνε θεωρήσεις. Έχει καταντήσει ανέκδοτο : .............. ...." Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων απο την αρμόδια ΔΟΥ εντύπων ........................... πίσω απο τον κόσμο ζεί ο συντάκτης αυτής της φράσης . Δηλαδή σε όλο τον κόσμο που δεν θεωρούν τίποτα δεν έχουνε αυθεντικότητα στις συναλλαγές:; ......... Εχει απαξιώσει ολόκληρη την προσπάθεια για νέο ΚΒΣ , για μια αλλαγή νοοτροπίας.. Μήπως έχει εισπραχθεί τίποτα από τα πρόστιμα για πλαστά εικονικά, μόνον επιχειρήσεις καταστρέφονται και αυξάνονται οι βεβαιώσεις και τα ανείσπρακτα στις ΔΟΥ ( το 90% είναι ανεπίδεκτα είσπραξης) . Αλήθεια για όσες κατηγορίες έχουν απαλλαγή από την θεώρηση υπάρχει κανένα πρόβλημα ; γιατί τότε δεν προχωράμε σε πλήρη κατάργηση της θεώρησης ; Αν δεν καταργηθεί η θεώρηση για τα δελτία αποστολής δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως , απλός μόνον το όνομα του ΚΒΣ .

image description ON | Νοεμβρίου 8, 2012 10:01 π.μ. | Reply
Πες τα ρε Johny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description sakrets | Νοεμβρίου 8, 2012 11:57 π.μ. | Reply
Οοοολα αυτά υπάρχουν γιατί κάποιοι κερδίζουν από την πολυπλοκότητα και γι΄αυτό την συντηρούν την ανανεώνουν και μετά την διδάσκουν. Τα ονόματα είναι γνωστά και θα παλέψουν μέχρι τέλος γιατί από αυτό ζουν. Ας θυμηθούμε με νοσαλγία τις ουρές του 90 στις 5 το πρωί έξω από την ΦΑΕΕ για θεώρηση. Θυμάμαι μερικούς μεγάλους που ερχόντουσαν με φορτηγό και clark . Εαν δεν αντισταθούμε στις τρελοιδέες του καθενός τότε θα είμαστε έρμαια τους. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος γιατί είναι όλα πολύπλοκα. Ο John john τα είπε όλα.
image description TOMLOG | Νοεμβρίου 8, 2012 11:59 π.μ. | Reply
ΑΝΤΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ ΦΥΣΙΚΑ Ε;
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΠ ΚΛΠ
Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ε ΡΕ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
ΥΓ: ΣΩΣΤΟΣ Ο ΤΖΟΝΥ (BLACK LABEL ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
image description PMVOLOS | Νοεμβρίου 8, 2012 12:54 μ.μ. | Reply
ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ...ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ -Η- ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ. Ο JOHNJOHN EXEI ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ.
image description ETHOS | Νοεμβρίου 8, 2012 2:24 μ.μ. | Reply
ο ΚΑΣ ειναι σε λαθος δρομο
ο κυριος που γραφει με το ψευδωνυμο johnjohn εχει δικιο στα θεματα που σημειωνει
η βασικη ιδεα πρεπει να ειναι μια και μοναδικη!
πληρης καταργηση θεωρησης και τηρησης στοιχειων και βιβλιων!
τα βιβλια να τηρουνται online στην ΓΓΠΣ
το ΦΠΑ να βεβαιωνεται απο την ΓΓΠΣ
τα στοιχεια που εκδιδουμε η' λαμβανουμε να εκδιδονται μεσω ΓΓΠΣ
και η ληψη τους να χρεωπιστωνει την συναλλαγη .. με εκρεμης την πληρωμη μεσω τραπεζης του συγκεκριμενου στοιχειου
η αποθηκη επισης να τηρηται στη ΓΓΠΣ
ΟΛΕΣ οι συναλλαγες μεταξυ επαγγελματιων να γινονται μεσω ΓΓΠΣ και οι πληρωμες απο 0,01 ευρω μεσω τραπεζης
και ΟΛΟΙ οι τραπεζικοι λογαριασμοι ιδιωτων η' επαγγελματιων , φυσικων και νομικων προσωπων. να συνδεθουν με ΑΦΜ και λογαριασμο gsis
αυτα τα λιγα για αρχη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
image description +1 | Νοεμβρίου 8, 2012 3:08 μ.μ. | Reply
+1
image description ΧΡΥΣΑ | Νοεμβρίου 9, 2012 1:35 π.μ. | Reply
Πολύ σωστά. Ομως οι ιθύνοντες θέλουν να διατηρούν την πλλυπλοκότητα,για να εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα...
image description johnjohn | Νοεμβρίου 8, 2012 5:42 μ.μ. | Reply
Συμφωνώ με τον ΕΤΗΟΣ , Αλλά τι θα γίνει στις 01/01/ 2013 με τον ΝΕΟ ΚΒΣ θα καταργηθεί εντελώς η θεώρηση.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο