Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την κατάργηση του ΚΒΣ και την υιοθέτηση του ΚΑΣ

Αιτιολογική Εκθεση Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών


Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην αδυναμία του παλαιού θεσμικού πλαισίου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 2010 (ν. 3842/2010) τέθηκαν οι βάσεις για τη γενικευμένη και ασφαλή χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση των φορολογικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους τόσο από τις φορολογικές αρχές όσο και από τους συναλλασσόμενους.

Ωστόσο, παρόλο που η εν λόγω φορολογική μεταρρύθμιση  εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες για τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διασφάλιση των συναλλαγών (άρθρο 20, ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων, διασταυρώσεις κλπ) και παρόλο που το ηλεκτρονικό περιβάλλον που διαμορφώνεται αναμένεται  να εκσυγχρονίσει και να διασφαλίσει τις διαδικασίες, παράλληλα χρειάζεται να υπάρχουν βασικές διατάξεις για την απεικόνιση των συναλλαγών.

Οι προτεινόμενες διατάξεις λειτουργούν πλέον για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών και τις διασταυρώσεις, με κύρια κατεύθυνση τον περιορισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους εφαρμογής τους και τον εξορθολογισμό τους, χωρίς να αναιρείται η λειτουργία αυτών ως ρυθμιστικού πλαισίου καταγραφής των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και ως εργαλείου ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την κατάργηση του ΚΒΣ και την υιοθέτηση του ΚΑΣ όπως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.


Αιτιολογική έκθεση

Οι διατάξεις του προτεινόμενου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προορίζονται να εξυπηρετούν όλες τις φορολογίες και ουσιαστικά υλοποιείται ο στόχος της κατάργησης του υφιστάμενου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ειδικότερα με  τις προτεινόμενες διατάξεις:
- επιτυγχάνεται απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων,
- ενισχύεται η διαφάνεια στις σχέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και επιχειρήσεων,
- ενισχύεται το αίσθημα δικαίου των πολιτών και ενθαρρύνεται η  επιχειρηματικότητα με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων και των εσόδων του Δημοσίου και χωρίς να  επηρεάζονται διατάξεις, που πηγάζουν από ενωσιακές υποχρεώσεις (Οδηγία για την τιμολόγηση).

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, τα βιβλία και τα στοιχεία, κατ’ αρχήν, τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ. Επίσης ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε ξένη γλώσσα.

Με τις παραγράφους 3 και 4 ορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου.

Με την παράγραφο 5 ορίζεται ο τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής, που μπορεί να είναι είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και οι προϋποθέσεις αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικά μέσα.

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, καθώς και οι προϋποθέσεις αυτής της συγχώνευσης ή συνένωσης.

Με την παράγραφο 7 ορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης στοιχείων και τήρησης βιβλίων σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού.

Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου κ.λπ. και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων αυτών στα εν λόγω πρόσωπα.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ορίζονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προέρχονται από μετασχηματισμό και η καταχώριση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα βιβλία των προσώπων που αφορούν.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται σε δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Τα βιβλία αυτά, είτε τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά, είναι αθεώρητα, χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών, επί μηχανογραφικής τήρησής τους.

Με την παράγραφο 8 ορίζεται υποχρέωση τήρησης των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών λογιστικών σχεδίων και καθορίζεται το περιεχόμενο των λογαριασμών του γενικού και των αναλυτικών καθολικών.

Με την παράγραφο 9 ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των εσόδων και ορισμένων δαπανών στα ημερολόγια και καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μία εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων, ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων.

Με την παράγραφο 10 ορίζεται η τήρηση από τον πιο πάνω υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, Μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίου Απογραφών και καθορίζεται το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών. Τα βιβλία αυτά ανεξάρτητα του τρόπου τήρησής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) είναι αθεώρητα, χωρίς την υποχρέωση καταγραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM.

Με την παράγραφο 11 καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στον φάκελο αυτό αποθηκεύονται, ανά χρήση τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ.

Με την παράγραφο 12 καθορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων που ορίζονται με τις προηγούμενες παραγράφους και συνδέεται ο χρόνος ενημέρωσης αυτών με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος.

Με τις παραγράφους 13 και 14 ορίζονται οι υποχρεώσεις του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Με την παράγραφο 15 ορίζονται τα διπλογραφικά βιβλία, που τηρούνται στο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική, καθώς και τα βιβλία που προαιρετικά τηρούνται στο υποκατάστημα με εξηρτημένη λογιστική, χωρίς να ορίζεται η τήρηση διπλότυπης κατάστασης ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων στο υποκατάστημα, αφού τα αποθέματά του καταχωρούνται διακεκριμένα στα βιβλία της έδρας και δεδομένα αυτά δίνονται άμεσα στον έλεγχο που γίνεται στο υποκατάστημα.

Με την παράγραφο 16 ορίζονται τα βιβλία που τηρούνται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά. Τα βιβλία είναι αθεώρητα, χωρίς την υποχρέωση τήρησης επιπλέον μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων – εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησής του.

Με τις παραγράφους 17, 18 και 19 ορίζεται το περιεχόμενο του βιβλίου εσόδων-εξόδων και ο χρόνος ενημέρωσής του. Με τις εν λόγω παραγράφους απλοποιείται η τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων και συνδέεται ο χρόνος ενημέρωσής του με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

Με την παράγραφο 20 ορίζεται το περιεχόμενο και η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών που τηρείται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί απλογραφικά βιβλία και θεσπίζεται η υποχρέωση καταγραφής διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας, των αποθεμάτων που βρίσκονται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο, ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται.

Με την παράγραφο 21 ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των εσόδων και εξόδων και καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μια εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων.

Με την παράγραφο 22 ορίζεται ότι στο υποκατάστημα τηρείται μόνο βιβλίο εσόδων – εξόδων (όχι κατάσταση απογραφής), με δυνατότητα μη τήρησής του, εφόσον οι συναλλαγές του υποκαταστήματος καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της έδρας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού ορίζεται η υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως οι εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι στάθμευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι.

Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  ορίζονται οι υπόχρεοι σε έκδοση δελτίου αποστολής, καθώς και οι κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης αυτού.

Με την παράγραφο 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, ο χρόνος έκδοσης, το περιεχόμενο, η χρονική διάρκεια αυτού, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, απόδειξη λιανικής) που εκδίδονται από τον πωλητή, κατά την παράδοση των αγαθών που διακινήθηκαν με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα τήρησης θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης ανά όχημα, αντί της έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, όταν η μεταφορά γίνεται με οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Επισημαίνεται ότι οι αποδείξεις λιανικής εκδίδονται σε περίπτωση λιανικής πώλησης αγαθών, τα οποία διακινήθηκαν με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, εφόσον ο πωλητής υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Με την παράγραφο 5 ορίζεται το υποχρεωτικό περιεχόμενο του δελτίου αποστολής. Δεν απαιτείται η αναγραφή της τιμής μονάδας, στα δελτία αποστολής που αφορούν τις παραδόσεις ή διακινήσεις νωπών οπωρολαχανικών, από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, με σκοπό την αγορά ή την πώληση αυτών ή την πώληση για λογαριασμό του.

Με την παράγραφο 6 ορίζεται το δελτίο αποστολής ως μοναδικό συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο αγαθών, αποκλειομένης της έκδοσης συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα για την ίδια συναλλαγή. Επίσης καθορίζονται τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν τα αγαθά, κατά τη μεταφορά τους με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης ή άλλα μεταφορικά μέσα, καθώς και επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου αποστολής.

Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση άμεσης επίδειξης του δελτίου αποστολής που συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά στο φορολογικό έλεγχο, καθώς και οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χρονική διάρκεια (επικαιρότητα) αυτού.

Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες ευθέως εξαιρούνται από την καθολικότητα της υποχρέωσης έκδοσης δελτίων αποστολής, που απορρέουν από τις υπόψη διατάξεις, όπως είναι οι διακινήσεις των ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως αγαθών, οι διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται, καθώς και συγκεκριμένες μεταφορές που διενεργούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης. Επίσης εξαιρούνται της έκδοσης δελτίων αποστολής, αγαθά που διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό μη ιαματικό κ.λπ.).

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. Επίσης παρέχεται δυνατότητα τιμολόγησης, είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο, είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον στον οποίο ανατίθεται η τιμολόγηση.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται η έννοια των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών), τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης αυτών.

Με την παράγραφο 3 ορίζονται κάποιες ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών.

Με την παράγραφο 4 ορίζονται ως υπόχρεοι έκδοσης τιμολογίου το Δημόσιο, τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες.

Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι υπόχρεοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου για την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους, ενώ ορίζεται και η υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον αγοραστή αγαθών ή τον λήπτη υπηρεσιών σε περίπτωση λήψης ανακριβούς τιμολογίου ή μη λήψης τιμολογίου λόγω άρνησης του αντισυμβαλλόμενου – υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

Με την παράγραφο 6 επαναφέρεται το καθεστώς που ίσχυε πριν την 1.6.2010 για την έκδοση τιμολογίων στην αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 41 και 42 του ν. 2859/2000.

Με τις παραγράφους 7 και 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης. Επισημαίνεται ότι παρέχεται δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών – λήπτη υπηρεσιών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δευτέρου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Με τις παραγράφους 9, 10 και 11 ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου.

Με την παράγραφο 12 ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, για την χορηγούμενη σε αυτόν προμήθεια.

Με την παράγραφο 13 ορίζονται οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόμενο αυτού.

Με τις παραγράφους 14 και 15 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου (πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, επιστροφής αγαθών, εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο, το Δημόσιο και λοιπά πρόσωπα. Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων αποσαφηνίζεται ότι το τιμολόγιο μπορεί  να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η οριστικοποίηση, από τις αρμόδιες αρχές, της πώλησης των συγγραμμάτων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 ορίζονται ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών, για τις οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους εκδίδονται, κατά περίπτωση, τα παραστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τα οποία εξομοιώνονται με τιμολόγια.

Με την παράγραφο 17 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάση των οποίων πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, μπορεί να εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

Με την παράγραφο 18 ορίζεται ότι ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής για κάθε λιανική συναλλαγή, είτε πώληση αγαθών, είτε παροχή υπηρεσίας, είτε αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

Με την παράγραφο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης απόδειξης επιστροφής.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται το περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής που εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και οι λοιποί υπόχρεοι. Ρυθμίζεται νομοθετικά η μη αναγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις αποδείξεις λιανικής, που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ιατρικό επάγγελμα. Στις περιπτώσεις αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη, εφόσον η αξία του αγαθού που επιστρέφεται είναι άνω των τριάντα (30) ευρώ.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, τόσο για την πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης λιανικής στις περιπτώσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, στις οποίες και παραπέμπουν. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν εκδίδονται αποδείξεις, εφόσον εκδίδονται, κατά περίπτωση, τα παραστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της έκδοσης εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, συναυλιών και λοιπών συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και μεταφοράς προσώπων σε τρίτους.

Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών καθιερώνεται η υποχρέωση έκδοσης φορτωτικών από τους μεταφορείς, τα μεταφορικά γραφεία και τους διαμεταφορείς για τη μεταφορά αγαθών και ορίζεται ο τρόπος και χρόνος έκδοσής τους, καθώς και το περιεχόμενό τους. Ειδικά στην περίπτωση που η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα, ορίζεται υποχρέωση έκδοσης διπλότυπης κατάστασης αποστολής αγαθών, η οποία παραδίδεται στον μεταφορέα για την έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτικής.

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής στην περίπτωση που ο μεταφορέας μεταφέρει δικά του αγαθά, εκτός και εάν πρόκειται για δημόσια μεταφορική επιχείρηση.

Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης διπλότυπης απόδειξης, αντί φορτωτικής, για τις μεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα και ορίζεται το περιεχόμενό της.

Με την παράγραφο 6 ορίζεται η έκδοση και το περιεχόμενο του διορθωτικού σημειώματος μεταφοράς στις περιπτώσεις επιστροφής κομίστρων, διαπίστωσης ποσοτικών διαφορών κατά την παράδοση των αγαθών, πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά τρόπο, τόπο και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική και για κάθε άλλη διαφορά.

Με την παράγραφο 7 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άλλων ισοδύναμων με τις φορτωτικές στοιχείων, για τις διεθνείς μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες ή εναέριες), εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει και η χώρα μας.

Με την παράγραφο 8 παρέχεται, ειδικά για τις θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές, η δυνατότητα ανάθεσης έκδοσης των εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης έγγραφης γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με την παράγραφο 9 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικής φορτωτικής και ορίζεται το περιεχόμενό της, στις περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών σε πολλούς παραλήπτες από τον ίδιο φορτωτή, ο οποίος καταβάλλει και το συνολικό κόμιστρο, για διευκόλυνση των συναλλαγών.

Με την παράγραφο 10 ορίζεται η έννοια του μεταφορέα, ως εκείνου που ενεργεί τη μεταφορά αγαθών με κόμιστρο, με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε αυτόν ή εκμεταλλεύεται ο ίδιος και η έννοια του φορτωτή ως εκείνου που αναθέτει στο μεταφορέα το έργο της μεταφοράς.

Με την παράγραφο 11 παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής μεταξύ της έκδοσης φορτωτικής και της έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς, για τις μεταφορές αγαθών, με ή χωρίς την παροχή και άλλων υπηρεσιών, για τις συναλλαγές με υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών και πρόσωπα των παραγράφων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Επιπλέον, ειδικά για τα μεταφορικά γραφεία και τους διαμεταφορείς, εφόσον παρέχονται και άλλες υπηρεσίες πέραν της μεταφοράς, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, για τις πραγματοποιούμενες μεταφορές, χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς.

Με την παράγραφο 12 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, βάσει του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), με την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης αυτοπαράδοσης και τη δυνατότητα υποκατάστασής της με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αξίας, εφόσον αυτό φέρει την ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».

Με την παράγραφο 13 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση των αποδείξεων δαπανών και συγκεκριμένα:

α) Ορίζονται ως υπόχρεοι για την έκδοσή τους, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για την πραγματοποίηση επαγγελματικών δαπανών, για τις οποίες ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, καθώς και οι εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, για την καταβολή αμοιβών, που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., σε οδηγούς.

β)   Ορίζεται το περιεχόμενό τους.

γ) Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης ειδικής κατάστασης, αντί της έκδοσης αποδείξεων δαπανών, για την παράδοση δώρων αξίας έως πενήντα (50) ευρώ από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα για την επαγγελματική τους προβολή ή στα πλαίσια κοινωνικών τους υποχρεώσεων.

δ) Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης κατάστασης (μισθοδοτικής), αντί της έκδοσης αποδείξεων δαπανών, για την καταβολή αμοιβών σε μισθωτούς (του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε απεικόνιση συναλλαγών από άλλη αιτία και ορίζεται επίσης, απλοποιημένη διαδικασία καταβολής μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων μέσω τραπεζών.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται, για μεταβατικό διάστημα, η υποχρέωση θεώρησης των στοιχείων διακίνησης και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών.
Με τις νέες διατάξεις καταργείται η θεώρηση όλων των βιβλίων καθώς και των τιμολογίων, με συνέπεια τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, τόσο για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες), όσο και για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή άλλες Κεντρικές Υποδομές, που ήδη είναι σε διαδικασία υλοποίησης, καταργείται η θεώρηση των φορολογικών στοιχείων αξίας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ο τόπος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων καθώς και η υποχρέωση επίδειξη αυτών άμεσα στον έλεγχο, όταν τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν ή στην προθεσμία που τίθεται από τον έλεγχο όταν αυτά τηρούνται σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση. Δεν απαιτείται στην τελευταία περίπτωση σχετική έγκριση από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αλλά μόνο η υποβολή γνωστοποίησης.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ο τόπος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων, τα οποία μπορεί να φυλάσσονται και εκτός της ελληνικής επικράτειας μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν, με υποβολή σχετικής γνωστοποίησης.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ουσιαστικά ενσωματώνονται οι σχετικές με τη διαφύλαξη τιμολογίων, διατάξεις του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων βιβλίων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών να διαφυλάττουν τα φορολογικά στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το χρόνο αποθήκευσης.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 δίνεται η δυνατότητα της μη εκτύπωσης των αθεώρητων βιβλίων με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους δίνονται άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο και η αδυναμία αναπαραγωγής των βιβλίων και των αποθηκευμένων δεδομένων που αφορούν στοιχεία εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων και μη έκδοση των στοιχείων.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς φορολογικούς ελέγχους. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων και ισοζυγίων, δεδομένου ότι, διαπιστώθηκε ότι δεν εξυπηρετούσαν τον διασταυρωτικό φορολογικό έλεγχο:
α.  Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών.
β. Η κατάσταση με τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών - αποθέτες, που περιέχει το βιβλίο αποθήκευσης.
γ. Η κατάσταση με τους αντισυμβαλλόμενους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου.
δ. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί λογιστικά βιβλία.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται το περιεχόμενο των καταστάσεων της παραγράφου 1 και απλοποιείται το περιεχόμενο αυτών με την κατάργηση της  υποχρέωση αναγραφής του επαγγέλματος, της διεύθυνσης και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 και ορίζεται ρητά ότι, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).

Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 και ορίζεται, για πρώτη φορά, η μη υποχρέωση υποβολής για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ο τρόπος της απόδειξης των συναλλαγών με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ύπαρξη των πραγματικών αντισυμβαλλομένων στις συναλλαγές. Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζεται το όριο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε να υπάρχει κοινό όριο (3.000 €) με τα λοιπά φορολογικά στοιχεία αξίας και ορίζεται ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μεταξύ μητρικής και θυγατρικής.

Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση αναγραφής του Α.Φ.Μ. στα εκδιδόμενα, από τα πιστωτικά ιδρύματα, παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών τοις μετρητοίς, ποσού άνω των 12.000€, καθώς και στην εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού.

Με την παράγραφο 8 ορίζεται το βάρος της απόδειξης των συναλλαγών και ορίζεται, για πρώτη φορά, ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Αρχής για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Με το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Με το άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης και βελτίωσης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, μέσω της επεξεργασίας των σχετικών διατάξεων από Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 30.06.2013. Οι ρητά απαριθμούμενες στη διάταξη αυτή, καθώς και σε άλλες διατάξεις του Κώδικα, διατάξεις παύουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description μασταπιανι μασταφινι | Νοεμβρίου 6, 2012 10:35 π.μ. | Reply
φαινεται να αλλαζουν πολλα πραγματα προς το πιο απλο ....για να δουμε θα παμε μετα απο 10+ χρονια διακοπες πανω απο ενα σαββατοκυριακο σαν ανθρωποι?
image description κλαρας | Νοεμβρίου 6, 2012 11:53 π.μ. | Reply
μην ανησυχεις φιλαρακο, θα πας κι εσυ, οπως και σχεδον ολοι μας, διακοπες διαρκειας. τωρα που θα μας επιδοτουν και ενα εξτρα χρονο ανεργιας με 200 €, ποιος μας πιανει ? θα ξεσκιστουμε στα ταξιδια, εντος και εκτος germanikis επικρατειας !
image description johnjohn | Νοεμβρίου 6, 2012 11:30 π.μ. | Reply
εν τέλει η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καταργείται ή οχι
image description hyp1974 | Νοεμβρίου 6, 2012 11:32 π.μ. | Reply
Από 1/1/2014
image description ELEMENTAL | Νοεμβρίου 6, 2012 11:08 π.μ. | Reply
πάντως κατάργηση δεν τη λες
image description spirosp | Νοεμβρίου 6, 2012 11:23 π.μ. | Reply
Και λίγο πριν την 1/1/2014 θα δώσουν παράταση την 1/1/2015.... Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό, γιατί κάποιους του βολεύει να υπάρχει αυτός ο δεδαλώδης ΚΒΣ... Και ο νοών νοείτω....
image description Mark12 | Νοεμβρίου 7, 2012 12:54 μ.μ. | Reply
Αυτό ακριβώς φίλε μου.
image description johnjohn | Νοεμβρίου 6, 2012 11:31 π.μ. | Reply
Αν δεν καταργηθούν απο 01/01/2013 δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή θα τρέχουμε στις πρωτεύουσες των νομών και απο το ένα νησί στο άλλο για να θεωρούμε στοιχεία:::::: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Το νόημα και η ανσγκαιότητα της κατάργησης του ΚΒΣ είναι η άμεση διασταύρωση των στοιχείων (ανα τρίμηνο ίσως;) και η αντικατάσταση της θεώρησης με την διασταύρωση, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες τις ΕΟΚ κλπ. Αλήθεια σε ποιά χώρα υπάρχει θεώρηση στοιχείων και η έννοια των πλαστών - εικονικών και οι ποινές πού αντιστοιχούν σε αυτές .
image description /// | Νοεμβρίου 6, 2012 11:46 π.μ. | Reply
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται, για μεταβατικό διάστημα, η υποχρέωση θεώρησης των στοιχείων διακίνησης και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών.
Με τις νέες διατάξεις καταργείται η θεώρηση όλων των βιβλίων καθώς και των τιμολογίων, με συνέπεια τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, τόσο για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες), όσο και για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσί
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ


image description panos | Νοεμβρίου 6, 2012 12:04 μ.μ. | Reply
Φίλε μου <Είπε> θα δεις ότι σε δύο χρονάκια το μόνο που θα έχει αλλάξει είναι το όνομα, από ΚΒΣ σε ΚΑΣ
image description aris | Νοεμβρίου 6, 2012 12:11 μ.μ. | Reply
Από ΚΒΣ! σε ΚΑΣ! τεράστια η αλαγή, φαντάζομε τήν κούραση όλων αυτών που συμετίχαν.
image description pap1966 | Νοεμβρίου 6, 2012 9:35 μ.μ. | Reply
ΤΙ ΚΟΥΡΑΣΗ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ Κ.Α.Σ. ΦΙΛΕΜΟΥ
image description Steve | Νοεμβρίου 6, 2012 12:41 μ.μ. | Reply
Αφου θα 8εωρουνται τα στοιχεια διακινησης...θα θεωρουνται και τα συννενομενα στοιχεια αξιας με διακινησης...μιλαμε για πολυυυυ δουλεμα....
image description johnjohn | Νοεμβρίου 6, 2012 12:02 μ.μ. | Reply
Η θεώρηση πρέπει να καταργηθεί μιά και έξω από 01/01/2013 για να περάσουμε απο τον ΜΕΣΑΙΩΝΑ στο σήμερα όπως σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο . Οι "κύριοι" που έκαναν τον ΝΕΟ κώδικα ας μας πούνε σε ποιά χώρα υπάρχουν θεωρημένα στοιχεία και ποιο το αποτέλεσμα της θεώρησης . Αποτελεί μια γελοία δικαιολογία για την μη έγκαιρη διασταύρωση των στοιχείων και των συνεχών διασταυρώσεων., ακόμη του 2011 δεν έγινε και του 2010 και του 2009 δεν αξιοποιήθηκε, Κάποιους βολεύει η μη διασταύρωση μέσα στο υπουργείο. Το σίγουρα είναι ένα η θεώρηση είναι μόνο για ημιμαθείς υπαλλήλους που χρειάζονται εξουσία για να επιβιώσουν .
image description ΠΕΤΡΟΣ | Νοεμβρίου 6, 2012 1:17 μ.μ. | Reply
Οπως αλλαξε η τρικοματικη συμφορα το μνημονιο ετσι αλλαξε και ο ΚΒΣ...........μια ζωη τα ιδια για να βασιλευει το δημοσιο και η διαφθορα
image description teo1961 | Νοεμβρίου 6, 2012 3:18 μ.μ. | Reply
ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΟΥΝ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΚΒΣ. ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΝΟΜΑ!!!!!!!!!!
image description sakrets | Νοεμβρίου 6, 2012 3:25 μ.μ. | Reply
Μα αν καταργηθούν όλα αυτά τα πολύπλοκα τότε ο Σταματόπουλος και το επιτελείο του θα σταματήσει να φτιάχνει τον ΚΒΣ και μετέπειτα θα σταματήσει και τα σεμινάρια και τις εκδόσεις, θα σταματήσουν τα πρόστιμα λόγω ΚΒΣ, και θα είναι και περιττοί όσοι εργάζονται εκεί. Οπότε λογικά όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν να πείσουν ως προς την χρησιμότητα του ΚΒΣ. Τώρα εάν καταργηθεί αυτή η αλυσίδα με την μπάλα θα αναπνεύσει ο επιχειρηματικός κόσμος και οι λογιστές θα ηρεμήσουν και θα ασχοληθούν με χρησιμότερα θέματα όπως οικονομικές αναφορές καθαρής θέσης που εξαιτίας τους ίσως να οφείλουν πολλές επιχειρήσεις την αποτυχία τους. Η ανάπτυξη δεν γίνεται με εμπόδια και η ανάπτυξη προηγείται σαν ανάγκη από τον μύθο ίσως της πάταξης της φοροδιαφυγής.
image description ZAKU | Νοεμβρίου 6, 2012 3:42 μ.μ. | Reply
Άντε να τρέχεις στην Δ.Ο.Υ. Υποδοχής για θεώρηση!!!Α, ξέχασα τα Κ.Ε.Φ.Υ., αυτά θα μας ξελασπώσουν με τις αρμοδιότητες που θα έχουν!!!ΕΔΩ ΠΑΕΙ
''Η στραβά είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε''.
image description Γιώργος | Νοεμβρίου 6, 2012 5:55 μ.μ. | Reply
Τουλάχιστον καταργήθηκε η θεώρηση των βιβλίων. Με το βιβλίο αποθήκης και το λογαριασμό 94 πήρατε χαμπάρι; Έχει ασάφειες ο νόμος, να δούμε πόσες εγκύκλιοι θα χρειαστούν.

@sakrets: ο Σταματόπουλος έχει φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών από τον Αύγουστο.
image description Λισάξτε τσαούσες | Νοεμβρίου 6, 2012 6:09 μ.μ. | Reply
Μα έχουμε κάνει ποτέ απεργία διαρκείας για να καταργηθεί ο ΚΒΣ; Για να καταργηθεί η γραφειοκρατεία;; ΟΧΙ. Έχουμε κλείσει ποτέ τους δρόμους για να εκσυγχρονιστεί το κράτος, γεγονός το οποίο θα μας ωφελήσει έμμεσα και όχι άμεσα;; ΟοοοΧΙ.. Μόνο για την τσεπούλα μας κάνουμε συνεχώς απεργίες.. Θέλουμε άμεσο αποτέλεσμα εμείς.. Ε.. λοιπόν σιγά σιγά με ρυθμό χελώνας, θα αλλάξουν κάποτε τα πράγματα και εδώ. Θα γίνουμε Ευρώπη του 2010 γύρω στο 2030.. Κάλιο αργά παρά ποτέ..
image description johnjohn | Νοεμβρίου 6, 2012 6:34 μ.μ. | Reply
Δεν μπορεί να γίνει κατάργηση των ΔΟΥ και οι συγχωνεύσεις τους σε ΔΟΥ πρωτεύουσες των νομών αν δεν καταργηθούν εντελώς οι ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ όλων των στοιχείων αρχής γενομένης των Δελτίων Αποστολής., που αποτελούν τη ναυαρχίδα της θεώρησης (το 90% ). Τα δελτία αποστολής αποτελούν ελληνική έμπνευση , εντελώς άχρηστη και αναποτελεσματική στη σημερινή εποχή και έπρεπε να είχε γίνει από χρόνια πολλά . Υπάρχει καμία χώρα που να γίνεται θεώρηση η που να πρέπει να διατηρείς στοίβα τα τιμολόγια για καμιά δεκαριά χρόνια Προφανώς κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους και πιστεύουν ακόμη ότι η θεώρηση σταματάει την φοροδιαφυγή . Ας ρωτήσουν και καμία άλλη χώρα. Η φοροδιαφυγή σταματάει μόνο με τις συνεχείς διασταυρώσεις που πρέπει να λειτουργεί προληπτικά και στο 100% και οχι κατασταλτικά όταν και αν γίνει έλεγχος και σε όποιος γίνει έλεγχος . Κάποιοι τους βολεύει να μην γίνονται διασταυρώσεις ή να γίνονται μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια και θέλουν να υπάρχει για ένα (;) ακόμη χρόνο η θεώρηση .Να σταματήσουν να μας κοροιδεύουν . Βολεύονται και οι συνδικαλιστές που θεωρούν την θεώρηση την βιτρίνα των ΔΟΥ όπου κάποιοι με ελάχιστες γνώσεις συγκεντρώνουν την εξουσία .ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
image description johnjohn | Νοεμβρίου 6, 2012 6:11 μ.μ. | Reply
Άρθρο 9 'Διασφάλιση συναλλαγών ...." Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων απο την αρμόδια ΔΟΥ εντύπων ....." Δεν μας λένε και το όνομα του συντάκτη της παραγράφου αυτής.Πρώτα να ελεγχθεί το πόθεν έσχες αυτού , διότι κάποιους βολεύει αυτή η κατάσταση και αμέσως μετά να συνταξιοδοτηθεί κατεπειγόντως διότι οι απόψεις τους για διασφάλιση συναλλαγών εκτός από άθλιες είναι και ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ . ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
Δεν ξέρει η δεν θέλει να ξέρει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο με τις διασταυρώσεις ;
Με τι κατάργηση της θεώρησης των ΔΕΛτΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ το ΣΔΟΕ ή ΥΠΕΕ κλπ θα ασχολείται με άλλα θέματα όπως και σε άλλες χώρες .
Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ . Να μην αφήσουμε τους έχοντες συμφέροντα απο μη διασταυρώσεις να διατηρήσουν ούτε μία μέρα παραπάνω την θεώρηση των ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Εκτός των άλλων η συνέχιση των θεωρήσεων σαμποτάρει την όλη προσπάθεια για κατάργηση των ΔΟΥ , και εφαρμογή του ΝΕΟΥ ΤΑΧΙΣ. Είναι δυνατό να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που να πιστεύουν στην θεώρηση και να μη έχουν συνταξιοδοτηθεί ακόμη .
image description Ο ΠΑΡΑλογιστικός | Νοεμβρίου 6, 2012 6:26 μ.μ. | Reply
Πάντως είναι απίστευτα ευρηματικοί, αριστοφανικοί θα έλεγα. Τώρα που δεν υπάρχει μετρητό ούτε για δείγμα στις επιχειρήσεις αλλάξαν το όνομα του ΚΒΣ και το κάναν ΚΑΣ (CASH) η ειρωνία σε όλο της το μεγαλείο.
image description LIAROMMATIS | Νοεμβρίου 6, 2012 8:42 μ.μ. | Reply
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΟΣΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
image description EKSYXRONISTHS | Νοεμβρίου 6, 2012 8:26 μ.μ. | Reply
Ο ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΑΙΤΗΣ,ΤΖΙΜΑΣ,ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΛΠ) ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΜΠΑΞΙΣΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΠΕΠΟΝΟΦΛΟΥΔΑ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΚΑΙ Φ.Ε. ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,ΑΦΟΥ Η ΦΟΡΟΚΛΟΠΗ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΥΠΙΚΟΙ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑς ΘΕΤΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. Η Ο.Ε ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΕΧΩ ΔΗΛΩΝΕΙ Κ.Κ. 60.000€ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΜΙΣΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΧΡΟΝΟ). ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 11.000€ ΠΕΡΙΠΟΥ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ 20.000 . ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕ 5000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000€ . ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ 800€ ΠΕΡΙΠΟΥ.
ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΩ ΤΟΥς ΜΗΝΕς ΕΝΤΑΣΗΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ, ΝΑ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 30000€ ΦΠΑ 30000€ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΛΠ , ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Δ.Υ. ΑΦΟΥ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΕΧΩ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΚΑΚΚΟ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ.
image description Mark12 | Νοεμβρίου 7, 2012 12:47 μ.μ. | Reply
Μόνο 14 άρθρα ρε παιδιά?? Άντε να αρχίσουν ερμηνευτικές και κόντρα ερμηνευτικές και ΠΟΛ και ξεΠΟΛ να γίνει δουλειά..
image description Mark12 | Νοεμβρίου 7, 2012 12:51 μ.μ. | Reply
Τι ψάχνουμε να βρούμε και μόνο που υπάρχει ΚΒΣ ή ΚΑΣ η δεν ξέρω τι, είμαστε τελειωμένοι.
image description Dr Keen | Νοεμβρίου 13, 2012 10:59 π.μ. | Reply
Κυρίες, Κύριοι, ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΤΕ. ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ φορολογική συνείδηση του πολίτη πρός την θεσμοθετημένη Αρχή αφ' ενός και αφ' ετέρου ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΤΕ την ΕΦΑΡΜΙΓΗ αντίστοιχης φορολογικής συνείδησης ( με δίκαιους νόμους) και σεβασμό στους πολίτες από την φορολογική Αρχή. Αν δεν αποκτηθούν συνειδητά αυτά τα δύο αμφίδρομα, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ VERSION ΘΑ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο και ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ Ή θα προσπαθούν να τους μιμιθούν ανταγωιστικά. Αν αποκτηθούν αυτές οι συνειδήσεις, είμαστε άξιοι των ανοχών που επιτρέπουμε ή καλλιεργούμε ιδιοτελώς. ΜΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ.
image description GRD | Νοεμβρίου 21, 2012 9:52 π.μ. | Reply
DR keen τι φορολογική συνείδηση και κουραφέξαλα. Φορολογική συνείδηση με κβσ κασ φαπ μαπ ετακ γρηγορόσημα φορολογικούς νόμους ανά εξάμηνο διάσπαρτους και αντικρουόμενους σε μιά χρεοκοπημένη οικονομία (και κοινωνία) απλά δεν μπορεί να υπάρξει. Μην αναμασάς το παραμύθι πιπίλα των κρατικοδίαιτων σοβιέτ που βέβαια τρέφονται με κρατικά (=φορολογικά) έσοδα. Ποιές ακριβώς υπηρεσίες μας παρέχει το ελληνικό δημόσιο ακόμη και τους υψηλούς φόρους που πληρώνουμε. Και για να εξηγούμαστε βασική αρχή της επιστήμης (ντεμέκ) των οικονομικών (και μάλιστα των δημόσιων οικονομικών) είναι να υπάρχει ανταποδοτικότητα μεταξύ φόρων και υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες ,καθώς και απλό ,κατανοητό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Τι από αυτά βλέπεις εσύ να ισχύει. Εάν ο φορολογούμενος πολίτης θεωρεί ότι τα χρήματά του δεν αξιοποιούναι σωστά αλλά σπαταλώνται δικαιούται (για να μην πω και υποχρεούται) να φοροδιαφεύγει ,αλλά για στάσου μα αυτό γίνεται.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο