Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εξώδικος δήλωση - Πρόσκληση - Διαμαρτυρία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία “Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σαρπηδόνος αρ. 22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ
Το “ΙΚΑ – ΕΤΑΜ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του.

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» ιδρύθηκε το έτος 1999, δυνάμει της  υπ’αριθμόν 2173/1999 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό του.  Μέλη του Συλλόγου μας είναι κάτοχοι αδείας λογιστές – φοροτεχνικοί, ενώ σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, στα πλαίσια δε της επίτευξης του σκοπού του ο Σύλλογος απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές αρχές για την διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα συμφέροντα των μελών του και του κοινωνικού συνόλου. 
 
Οπως γνωρίζετε, με το από 20-9-2012 Δελτίο Τύπου της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ανακοινώσατε ότι “από 1-9-2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 τ.Α'/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπερ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα” καταλήγοντας η Διοίκηση στο ως άνω Δελτίο Τύπου ότι “ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1-9-2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10 % όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα παραπάνω”.
         
Κατόπιν της ως άνω ανακοίνωσής σας και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το σύνολο σχεδόν των λογιστών της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα μέλη του Συλλόγου μας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εντολέων μας (ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών),  που απορρέουν από την απασχόληση εργαζομένων,  υπολογίσαμε την μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μειωμένες εισφορές και αποστείλαμε τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του Γ΄ τριμήνου (ήτοι Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012) με μειωμένες εισφορές για τον μήνα Σεπτέμβριο κατά το παραπάνω ποσοστό, ήτοι χωρίς να συμπεριληφθούν οι κατά την ανακοίνωσή σας καταργούμενες Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
          
Όμως στην συνέχεια και ενώ είχε προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή εκ μέρους μας των ΑΠΔ σε πλήρη συμμόρφωση με την ανωτέρω ανακοίνωσή σας, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε το από 18-10-2012 Δελτίο Τύπου, με το οποίο, ανακοίνωσε ότι “μετά την από 17-10-2012 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος,  σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ από 1-9-2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και επομένως δεν κατέστη νόμος του Κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία”, δηλαδή όχι μειωμένες κατά το παραπάνω ποσοστό.
              
Επειδή τα μέλη του Συλλόγου μας, είναι λογιστές-φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν καταρτίσει συμβάσεις με επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους όρους των οποίων υποχρεούνται εκτός των άλλων να συντάσσουν τις μισθολογικές καταστάσεις των εντολέων τους και να υποβάλλουν έγκαιρα και έγκυρα τις σχετικές ΑΠΔ στο ΙΚΑ.  
          
Επειδή κατόπιν της ως άνω από 18-10-2012 ανακοίνωσής σας και προκειμένου αφενός να μην υποστούν οι εντολείς των μελών του Συλλόγου μας τις προβλεπόμενες κυρώσεις λόγω υποβολής ανακριβών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και αφετέρου προκειμένου να μην εκτεθούν τα μέλη μας τόσο ηθικά όσο και νομικά έναντι των πελατών τους, λόγω της από υπαιτιότητά σας υποβολής ανακριβών ΑΠΔ, που συνιστά παράβαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,  υποχρεώθηκαν άπαντα τα μέλη του συλλόγου μας να υπολογίσουν εκ νέου την μισθοδοσία των εργαζομένων και να υπολογίσουν και να εκτυπώσουν νέες ΑΠΔ, στις οποίες συμπεριέλαβαν τις παραπάνω μή καταργηθείσες εισφορές,  με σημαντικό κόστος (εκτύπωση δηλώσεων κλπ) αλλά κυρίως με δαπάνη σημαντικού χρόνου, που υπολογίζεται σε δεκάδες ή και εκατοντάδες ώρες εργασίας, είτε προσωπικής είτε των υπαλλήλων των μελών μας.
        
Επειδή για την άνω σημαντική ζημία μας, ήτοι για το κόστος των ωρών εργασίας,  τις οποίες τα μέλη μας δαπάνησαν για την παραπάνω εργασία,  αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η οποία ενεργώντας με ανευθυνότητα εξέδωσε την ως άνω από 20-9-2012 ανακοίνωση, υποβάλλοντας τα μέλη μας σε σημαντική δαπάνη, χωρίς την παραμικρή ευθύνη τους.
                  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                  
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
  
Σας καλούμε εντός ευλόγου προθεσμίας 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της παρούσης, να ορίσετε τόπο και χρόνο συνάντησης με τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, προκειμένου να γίνει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, συνάντηση κατά την οποία θα σας υποβάλουμε αναλυτική κατάσταση των αξιώσεών μας, άλλως σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της άνω προθεσμίας, Σας γνωρίζουμε ότι θα προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη για την ικανοποίηση των νομίμων και ευλόγων αξιώσεών μας, που πηγάζουν από την παραπάνω υπαίτια και επιζήμια σε βάρος μας συμπεριφορά σας.
    
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα προς το “ΙΚΑ – ΕΤΑΜ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του,  προς γνώση του  και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας το περιεχόμενο  της εξωδίκου  και στα επιδοτήριά της. Επεκολλήθη ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.
                                     
Αθήνα  26-10-2012

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description αι γεια σου | November 1, 2012 8:51 AM | Reply
πρεπει καποιος να αρχισει να μιλαει επιτελους. Οποιο και εαν ειναι το αποτελεσμα σας περιμενουμε και σε άλλα θεματα.
image description Μ | November 1, 2012 9:53 AM | Reply
Μπραβο!!!! Ετσι !!!!! Για να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται κάποιοι οτι δεν μπορούν όποτε γουστάρουν να αναιρούν αυτά που λένε χωρίς καμιά επίπτωση!!!!!
ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!!!!!!
image description Γεωργιάδης. | November 1, 2012 9:45 AM | Reply
Μπράβο.... ας είναι η αρχή
image description apostolis_k | November 1, 2012 10:29 AM | Reply
Να δούμε και αν θα αναλάβουν κάποιοι επιτέλους την προσωπική τους ευθύνη.
image description ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | November 1, 2012 10:04 AM | Reply
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΡΩΤΗΣΑΤΕ ?????
image description Μανώλης | November 1, 2012 10:52 AM | Reply
Επιτέλους κάποιος φορέας μας λειτούργησε.....
image description ΔΓΦ | November 1, 2012 11:22 AM | Reply
Δεν με απασχολεί και αν γελάνε αυτή την στιγμή στο ΙΚΑ για το εξώδικο με ενδιαφέρει κάποιος φορέας όπως ο ΛΣΑ να διεκδικεί τα αυτονόητα και όχι μόνο. Θέλω την επόμενη φορά όταν σκεφτούν οι υπεύθυνοι του ΙΚΑ κάτι ανάλογο στο πίσω μέρος του μυαλού τους να σκεφτούν τον "λογιστάκο" που εφεξής ότι του πουν ΔΕΝ θα τρέξει να το κάνει. Καλή δύναμη._
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | November 1, 2012 11:03 AM | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ!!!!
ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ!! ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!
ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ.
image description Leonidas | November 1, 2012 11:28 AM | Reply
Ναί, πραγματικά ισχύει, εμένα με πήραν τηλέφωνο από το ΛΣΑ που είμαι μέλος για να τους βεβαιώσω πόσες εργατοώρες πήγαν χαμένες!!
image description 1953 | November 1, 2012 12:15 PM | Reply
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ Η ΠΟΦΕΕ....ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΜΗ ΠΑΙΔΙΑ....
image description afrodite70 | November 1, 2012 2:33 PM | Reply
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ . Σ΄ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
image description Bill | November 1, 2012 10:36 PM | Reply
Τώρα αντε να με πείσετε εμένα ότι πιστεύει κανένας από αυτούς που συνέταξαν το έγγραφο ότι θα μας αποζημιώσει το ΙΚΑ. Μήπως πλησιάζουν εκλογές στο σύλογο;
image description lsa.ath | November 2, 2012 10:06 AM | Reply
Συνάδερφε, σεβόμαστε τα λεγόμενά σας που μπορεί να είναι διαπιστωμένα, όμως ΔΕΝ πλησιάζουν εκλογές στο ΛΣΑ. Σας καλούμε να συμπράξετε στον αγώνα μας για να διαπιστώσετε το στόχο και τις προθέσεις μας εκ των έσω.
image description Johnnie | November 2, 2012 10:48 AM | Reply
ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο