Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μηχανισμός ελέγχου των δαπανών της κυβέρνησης - Αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες για πιστή τήρηση του προϋπολογισμού

«Μνημόνια» συγκράτησης των δαπανών θα υπογράφουν όλα τα υπουργεία με το υπουργείο Οικονομικών.

Αν δεν το πράξουν μέχρι της 31 Ιανουαρίου 2013 τότε το υπουργείο Οικονομικών θα αποδεσμεύει κονδύλια μόνο για την πληρωμή μισθών και συντάξεων.

Στα «Μνημόνια» θα τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι και σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται θα έχουμε «αυτόματη» περικοπή προϋπολογισμών και ορισμό επόπτη.

Ειδικότερα στην σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου προβλέπονται τα ακόλουθα:


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Είναι γνωστό ότι η ορθή δημοσιονομική πολιτική και πρακτική σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στηρίζεται κυρίως σε δημοσιονομικούς κανόνες με καθορισμένους στόχους που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου.

Η έλλειψη επί δεκαετίες για τη χώρα μας τέτοιων σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων οδήγησε κατά μεγάλο ποσοστό στη σημερινή δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, αφού για χρόνια είχαμε σταθερή αύξηση των ελλειμμάτων και κατ’ ακολουθία του δημόσιου χρέους.

Η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ύπαρξης των κανόνων αυτών, παρεμβαίνει με την προτεινόμενη διάταξη για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, δηλαδή του φορολογούμενου πολίτη.

Με την παρούσα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση των δημόσιων προϋπολογισμών, εντός των ορίων και των στόχων που αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή.

Ειδικότερα προβλέπονται:
Η έγκαιρη έγκριση όλων των προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων και η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων.

Η στενή παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων και η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους, θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η σύναψη συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων Υπουργείων, με τις οποίες τα μέρη δεσμεύονται για την υλοποίηση δράσεων που θα εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ειδικότερα προβλέπεται:
-    Η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.
-    Ο ορισμός Επόπτη των οικονομικών υπηρεσιών στα νομικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.

Στο δεύτερο άρθρο της παρούσας ρυθμίζεται το ζήτημα της κατάθεσης στη Βουλή του απολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 76 του ν.2362/1995 (Α.247) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 43 του ν.3871/2010 (Α.141), η κατάθεση στη Βουλή για κύρωση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και της Διαδήλωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργείται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισμού για το νέο έτος και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το αργότερο.

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναπτύχθηκε και λειτουργεί από 1-1-2011 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του οποίου, αναδείχθηκαν προβλήματα και αδυναμίες που επηρέασαν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την κατάρτιση του Απολογισμού και των λοιπών ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι σχετικές προθεσμίες παρατάθηκαν επί δίμηνο με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.3 του ν.4071/2012 (Α.85).
 Ενόψει όμως της εσπευσμένης κατάθεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (προ της εκπνοής της προθεσμίας του άρθρου 89 παρ.2 ν.2362/1995 όπως ισχύει) δεν είναι δυνατή η κατάθεση στη Βουλή του Απολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2011 πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού.

Κατόπιν αυτού προτείνεται η κατωτέρω ρύθμιση με την οποία ειδικά για το τρέχον έτος, ο Απολογισμός και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2011, κατατίθενται στη Βουλή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους και ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης του προϋπολογισμού.

Με το τρίτο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην Υπηρεσία και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων.

Η προβλεπόμενη από το Ν.3839/2010 επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων δεν έχει γίνει, λόγω και της επικείμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με συνέπεια κρίσιμες Γενικές Διευθύνσεις να υπολειτουργούν.

 Με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα εκούσιας παραμονής των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που απολύονται αυτοδίκαια (άρθρο 155 ν.358/2007) κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και μέχρι την επιλογή και κάλυψη των ανωτέρω θέσεων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.


                                                                                         Αθήνα,                   2012Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                               ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δημήτριος Αβραμόπουλος
Ιωάννης Στουρνάρας
Πάνος Παναγιωτόπουλος
Ευριπίδης Στυλιανίδης
Αντώνιος Μανιτάκης
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Ευάγγελος Λιβιεράτος
Ιωάννης Βρούτσης
Ανδρέας Λυκουρέντζος
Αθανάσιος Τσαυτάρης
Αντώνιος Ρουπακιώτης  
Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας
Όλγα Κεφαλογιάννη
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
Θεόδωρος Καράογλου
Δημήτριος Σταμάτης
Χρήστος Σταϊκούρας  
Χαράλαμπος Αθανασίου  
Σταύρος Καλογιάννης
Κωνσταντίνος Τζαβάρας
Σταύρος Καλαφάτης  
Μάριος Σαλμάς
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Κωνσταντίνος | Οκτωβρίου 30, 2012 12:35 μ.μ. | Reply
Μνημόνιο για κάθε υπουργείο, Μνημόνιο για κάθε υπηρεσία, Μνημόνιο για κάθε τμήμα, Μνημόνιο για κάθε υπάλληλο, Μνημόνιο εδώ, Μνημόνιο εκεί, Μνημόνιο παραπέρα Μνημόνιο στο τέλος για κάθε νοικοκυριό και για κάθε μέλος της οικογένειας και όλα τα μνημόνια αυτά με τον Υπουργό των Οικονομικών ….. Έτσι, για να μην ξεχνάμε ποιος είναι το αφεντικό !!!!!!!!! Εκείνο που μου προκαλεί εντύπωση πάντως είναι το εξής: Αφού (σύμφωνα με τους δύο "φοβερούς νόμους" τον Ν.3845/2010 και τον Ν.3847/2010) απέναντι στα "Υπερεθνικά Όργανα" ο μόνος "έγκυρος" αντιπρόσωπος του "Ελληνικού" κράτους άρα και η "Υπέρτατη" εξουσία αυτού, είναι ο Υπουργός των Οικονομικών (ούτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε Πρωθυπουργός, ούτε Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε η Βουλή των Ελλήνων στην οποία Βουλή των Ελλήνων παρέχεται το καταπληκτικό "Δικαίωμα" της "ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ και ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ") Γιατί κουράζονται, λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι να υπογράφουν ;;;; !!!! Γιατί άραγε γιατί ;;; !!!! Υπάρχουν, βέβαια, και τα θέματα ……νομιμοφροσύνης … !!!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο