Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Α.ΚΙ.Ο.Ε. - Μονοπώληση της έκδοσης των εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης από τους ορκωτούς ελεγκτές

ΑΚΙΟΕ -

Συνάδελφοι ,

Σας ανακοινώνουμε το άρθρο 83 του Σχεδίου Νόμου του «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων» που αφορά την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης.

Με το άρθρο αυτό επιχειρείτε

ü  η μονοπώληση της έκδοσης των εκθέσεων αυτών από τους ορκωτούς ελεγκτές

ü  ο εκβιασμός των επιχειρήσεων να αποδεχτούν την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

ü  η μεταβίβαση εργασιών και  αρμοδιοτήτων από τον ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους στους ορκωτούς ελεγκτές

Ήδη η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος απέστειλε επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό  και τους αρχηγούς των κομμάτων και τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.          

Είμαστε σίγουροι ότι κατανοείτε,

-ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την νομοθετική ρύθμιση

-πόσο πραγματικά εκφράζουν και σκέπτονται τους συναδέλφους μας Οικονομολόγους

-πόσο πραγματικοί είναι όταν μιλούν  για την διασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

-και πως αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που περνούν οι έλληνες επιχειρηματίες.Σας επισυνάπτομαι το άρθρο 83

Άρθρο 83

Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οικονομικές οντότητες, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιας έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄). Αν από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, η εν λόγω έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008.

2. Οι οικονομικές οντότητες που ελέγχονται προαιρετικώς για την οικονομική διαχείριση από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία δύνανται να λάβουν την ετήσια έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της παραγράφου 1.

3. Στις οικονομικές οντότητες της παραγράφου 1, οι οποίες αρνήθηκαν να λάβουν έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179/Α') ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές την ανωτέρω άρνηση.

4. Στις περιπτώσεις που εκδίδεται έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης θεωρείται περαιωμένος εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της εν λόγω έκθεσης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο εν λόγω χρονικό διάστημα. Δυνατότητα άλλου ελέγχου της χρήσης αυτής υπάρχει μόνον στην περίπτωση ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 7.

5. Στις περιπτώσεις που εκδίδεται έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή /και επιφύλαξης, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία διενεργεί έλεγχο, ο οποίος καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα έμφασης ή/και επιφύλαξης. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώνεται και οι τυχόν σχετικές καταλογιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Μετά την παρέλευση των δεκαοκτώ (18) μηνών η συγκεκριμένη εταιρική χρήση θεωρείται περαιωμένη. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται εντολή ελέγχου, κατά προτεραιότητα, για τη χρήση αυτή από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8. Το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης δύνανται να τροποποιούνται με κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

9. Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με την υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., επιστρέφεται ή συμψηφίζεται από το Δημόσιο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει αίτηση επιστροφής,

β) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου για τη συγκεκριμένη περίοδο και δεν υπάρχουν παραβάσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, και

γ) Διενεργείται ειδικός έλεγχος από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 που πραγματοποίησαν  τον έλεγχο των παραγράφων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου και εκδίδεται ειδική έκθεση ελέγχου.

10. Το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι ειδικοί έλεγχοι Φ.Π.Α. της παραγράφου 9 καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο της ειδικής έκθεσης ελέγχου και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description No Name | Οκτωβρίου 26, 2012 8:30 π.μ. | Reply
Αυτη τη χωρα την κυβερνουν τα συμφεροντα. Στο Επιμελητηριο Λογιστων παντα εκαναν κουμαντο οι ορκωτοι, στην Βουλη οι δικηγοροι κια γιατροι. Ευγε αναπτυξη-διαφανεια-αξιοκρατεία
image description episkeptis | Οκτωβρίου 26, 2012 7:50 μ.μ. | Reply
vre ilithioi logistes pou panta ta thelete dika sass den koitate poy ypovathmizete monoi sas to epaggelma me tis lamogies kai tin anideotita sas oi alloi panta sas ftaine!!! Den koitate na isxyropoiisete to 'oik.Epim. oi orkotoi ftaine.Logistes einai kai aytoi reeee Aiiiiiiii apo do Ellinares......
image description Γιάννης Νανούρης | Οκτωβρίου 26, 2012 9:44 μ.μ. | Reply
Μπορείς να εκφράσεις την ίδια άποψη επώνυμα;
image description tolti8201 | Οκτωβρίου 26, 2012 9:46 μ.μ. | Reply
Noname μπορείς να δώσεις φορολογικό πιστοποιητικό?
Η θα επωμιστεις τις συνέπειες της υπογραφής σου?
image description No name | Οκτωβρίου 27, 2012 12:11 μ.μ. | Reply
Ας δώσει φορολογικο πιστοποιητικο ο εφοριακος, αυτη δεν ειναι η δουλεια του? Αν πρεπει να δωσει φορολογικο πιστοποιητικο ο ιδιωτικος τομεας τοτε ας το επιτρεψει και στα φορολογικα-λογιστικα γραφεία απαγορευοτας να εκδιδουν για τους πελάτες τους. Μπορουν και τα γραφεία να εκδιδουν ακολουθωτας τους κανονες που θα ακολουθουν και οι ορκωτοί. Γιατι να δινουν αποκλειστικα οι ορκωτοί? Εξαλλου για το θεμα υπογραφής σας παραμπέμπω στη φορολογικη αναμορφωση και στην υπογραφη του Ε5. εκει δεν τιθεται θεμα υπογραφης?
Αυτα τα νούμερα τις ΑΚΙΟΕ και τις ηλιθιότητες που λένε γιατί βρίσκουν χαζούς..και μόνο που ασχολείσαι μαζίτους δίνεις αξία.
Μην ασχολείσαι φίλε, οι λογιστές δεν έχουν καμμία σχέση με ΑΚΙΟΕ, αυτοί βγάζουν λεφτάκια απο ταξίδια <<επαγγελματικά>>και εχουν πεντε εξι ΧΑΖΟΚΑΣ(το νούμερο ειναι πραγματικό και το παιρνουν προσωπικά.
Ασε τους κρητικούς να κάνουν τα οικονομολογικά τους στις γούρνες της κρήτης, μονο τα γελάδια να τους δίνουν σημασία.
μην ασχολείσαι.
image description orkotos | Οκτωβρίου 27, 2012 1:38 μ.μ. | Reply
Το μέτρο δεν είναι ελληνικό και όπου έχει εφαρμοστεί έχει πετύχει. Για να γίνω ορκωτός πέρασα από μια δυσκολότατη διαδικασία και δεν θέλω να χάσω την ιδιότητα αυτή για οποιονδήποτε λόγο. Οι αμοιβές μας αναγράφονται στο προσάρτημα των εταιρειών. Ο έλεγχος στηρίζεται στη διαφύλαξη των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στη διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και στη διαφύλαξη του ονόματός μας. Οι αμοιβές μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν χαμηλότερες από έναν απλό προιστάμενο λογιστηρίου και από τους γνωστούς μου που έχουν λογιστικό γραφείο. Προσωπικά ποτέ δεν ζήτησα να αναλάβω φορολογικούς ελέγχους, αν και τελικά το μέτρο είναι κατά τη γνώμη μου σωστό. Στην πολιτεία εναπόκειται η διαφύλαξη του επαγγέλματος από λαμόγια που όπως έχω μάθει ετοιμάζονται εκ του πλαγίου να εισέλθουν στο επάγγελμα. Σίγουρα υπάρχουν λαμόγια και στο δικό μας το χώρο και πιστεύω ότι η ΕΛΤΕ θα καταφέρει να τους απομονώσει. Τα συστήματα που υπήρχαν μέχρι σήμερα απέτυχαν και η Ελλάδα χρειάζεται κάτι καινούργιο. Τελείωνοντας ζητήστε πληροφορίες από όσους έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί με ορκωτούς λογιστές.
image description ΕΙΡΗΝΗ | Οκτωβρίου 28, 2012 1:31 μ.μ. | Reply
Αφού ζήτησες πληροφορίες από συναδέλφους που έχουν "συνεργαστεί" με ορκωτούς, επέτρεψε μου να σου απαντήσω. Συναλλάσομαι, "και χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση, γιατί η λέξη συνεργασία προυποθέτει ίσους όρους" με ορκωτούς από το 1993... Πρόσφατα είχα και συνεργασία για φορολογικό πιστοποιητικό. Η γνώμη μου; Οι ορκωτοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζουν από φορολογική νομοθεσία, και θα έπρεπε να παραμείνουν στο διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. Με αυτό δεν θέλω να πώ ότι όλοι οι Λογιστές γνωρίζουν, αλλά μην βάζουμε τίτλους ποιός κλάδος γνωρίζει καλύτερα και ποιός όχι. Οι αμοιβές σας δεν συγκρίνονται επ ουδενί με αυτές των λογιστικών γραφείων, και έχε υπόψιν σου ότι εμάς οι πελάτες δεν μας τα δίνουν έτοιμα, όπως τα απαιτείτε και τα παίρνετε εσείς από τους συναδέλφους. Το επώνυμα και με υπογραφή το έχουμε ζητήσει εμείς εδώ και πολύ καιρό, και δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Και προσεκτικός δεν είναι να πετάς όλα τα έξοδα έξω επειδή δεν γνωρίζεις... Το ξέρεις ότι το τμήμα Νομικών προσώπων στη Διεύθυνση εισοδήματος είχε κατακλυστεί από εκατοντάδες ερωτήματα καθόλη τη διάρκεια του 1 εξαμήνου, και τα οποία αφορούσαν θέματα ελέγχων για φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτούς; Γενικά είμαι άνθρωπος που με ενοχλούν αφάνταστα οι επάρσεις, από όπου κι αν προέρχονται. Και δηλώνω ότι δεν θα καταργηθώ μαζί με τον Κ.Β.Σ., όπως πολλοί συνάδελφοι σου υποστηρίζουν. Ούτε σκοπεύω να δεχτώ αμαχητί το ξεροκόμματο που θέλετε να μας πετάξετε, πόσο μάλλον να εισέλθετε στο επάγγελμα το δικό μας με άδειες τήρησης βιβλίων ως λογιστές.Και μην το αρνηθείς, γιατί έχουν κατατεθεί αιτήσεις από ελεγκτικές στο Ο.Ε.Ε.
ΥΣΤ. και προισταμένη έχω διατελέσει και γραφείο έχω, και... Αλλά δεν έχω πάρει ποτέ αμοιβή 15.000 ευρώ για καμμία εργασία, ούτε καν για συγχωνεύσεις, πόσο μάλλον για ένα διαχειριστικό έλεγχο....
image description λογιστης φορτεχνικός με πτυχίο | Οκτωβρίου 27, 2012 2:11 μ.μ. | Reply
Συνάδελφε ξέρεις γιατί εχουν μένος με τους ορκωτούς,διότι ειναι το μόνο επάγγελμα που δικαίωμα να γίνει ορκωτός έχει κάποιος που μπορεί να έχει τελειώσει λύκειο(νόμος παπαθανασίου) ή διδακτορικό αλλά με ίσους όρους, πραγματικές εξετάσεις , και όποιος έχει την γνώση γίνεται και έχει τον σεβασμό όλων.Λογιστής γίνεται ο κάθε αγράμματος που πήρε ενα πτυχίο απο αλβανία ιταλία ρουμανία ελλαδα μην λογιστή μη φοροτεχνικού αλλά με το πτυχίο χωρίς εξετάσεις γίνεται λογιστής και τον αναφερουν στο ΠΔ340/98 ως τίτλο εξειδίκευσης. ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑΔΩΝ ΚΤΛ
image description orkotos | Οκτωβρίου 27, 2012 3:41 μ.μ. | Reply
Συνάδελφε όταν εγώ έγινα ορκωτός έπρεπε να έχεις πτυχίο Α.Ε.Ι.. Είναι και δικό μας πρόβλημα το ότι μπορεί και κάποιος απόφοιτος λυκείου να γίνει ορκωτός πλέον. Όταν μιλούσα για εισαγωγή λαμόγιων στο επάγγελμα εννοούσα και αυτό. Το επάγγελμά μας είναι ήδη ανοιχτό και η αμοιβή μας θέμα διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι λογιστικά γραφεία πτυχιούχων θα έπρεπε να αναλάβουν τον έλεγχο των μικρών επιχειρήσεων και ΕΠΩΝΥΜΑ και με ΥΠΟΓΡΑΦΗ να δίνουν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά. Πίστεψέ με ότι όταν υπογράφεις και υπάρχει ο κίνδυνος να επανελεγχθείς και να μείνεις εκτεθιμένος προσέχεις ιδιαίτερα. Οι φίλοι οι εφοριακοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι το ισχύον σύστημα απέτυχε και ότι όταν κάτι αποτύχει είναι λάθος να επιμένεις σε αυτό.
image description Ασκι | Οκτωβρίου 27, 2012 8:48 μ.μ. | Reply
Συνάδελφε, έχοντας ξεφύγει απο την συντεχνία του ΟΕΕ θυμάσαι εσυ το πτυχίο να σου πρόσφερε εστω και 1% στην προετοιμασία για ορκωτός, το 1% ισχύει οταν εχεις τελιεώσει χρηματοικονομική λογιστική.
Μην αρχισουμε τα περι πτυχίων για τους ορκωτούς γιατι δεν νομίζω να έχει νόημα πλέον η αναφορά μου. μην δουλευομαστε και μεταξύ μας
image description gh | Οκτωβρίου 27, 2012 7:31 μ.μ. | Reply
ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΝ ΤΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΑΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
image description ΕΙΡΗΝΗ | Οκτωβρίου 28, 2012 1:12 μ.μ. | Reply
"3. Στις οικονομικές οντότητες της παραγράφου 1, οι οποίες αρνήθηκαν να λάβουν έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179/Α') ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.. "
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ;
"4. Στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή."
Δηλαδή πολύ απλά μεταθέτουν την υποχρέωση στην επιχείρηση, και αφήνουν ανεξέλεκτες τις ελεκτικές να εκβιάζουν τις επιχειρήσεις για την αμοιβή τους.!!! Ω τι δημοκρατικό...
image description orkotos | Οκτωβρίου 29, 2012 10:11 μ.μ. | Reply
Ειρήνη, σίγουρα η άποψη σου και η συνεργασία σου είναι εξαίρεση στον κανόνα. Οι αμοιβές αφορούν την ελεγκτική εταιρεία και όχι τον ορκωτό λογιστή ως φυσικό πρόσωπο. Φυσικά σε οτιδήποτε καινούργιο και με ένα φορολογικό νόμο γρίφο, είναι απίθανο να μην υπάρχουν ερωτήσεις. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε. Έχω εργαστεί επί δεκαετία σε λογιστικό γραφείο και σε πληροφορώ ότι η οικονομική κατάσταση αυτών που έχουν λογιστικό γραφείο είναι πολύ καλλίτερη από αυτή ενός ορκωτού λογιστή. Πρώτη φορά ακούω από εσέναότι θα χαθεί το επάγγελμα του λογιστή μαζί με τον Κ.Β.Σ.. Νομίζω ότι συμφωνείς να καταργηθεί ο Κ.Β.Σ. έτσι δεν είναι? Επίσης για πες μου ποιες είναι οι κυρώσεις εάν κάποιος αρνηθεί το φορολογικό έλεγχο από την εφορία? Ο έλεγχος από εμάς ήταν κατ' αρχάς προαιρετικός. Παρατηρήθηκε όμως το φαινόμενο να μας εκλέγουν μόνο οι εταιρείες που δεν είχαν σημαντικά φορολογικά θέματα. Αναγκαστκά λοιπόν προχώρησε το Υ.ΟΙΚ. στη τελευταία διάταξη που ανέφερες. Και το επαναλαμβάνω ότι το μέτρο όπου εφαρμόστηκε πέτυχε
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο