Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Ομιλητής
Γιάννης Στουρνάρας

Εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει.», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)» και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Σε ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και μεγάλης αβεβαιότητας είναι επιβεβλημένη η υλοποίηση μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων  και η επιτάχυνση δομικών αλλαγών για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία και την επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας και  σταδιακής επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού, η κυβέρνηση προχωρά στη διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου που θα διευκολύνει την ταχεία υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων, που έχουν δρομολογηθεί αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζει διαφανείς και προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, διαδικασίες.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επέρχονται οι εξής βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας:

Κυρώνεται η από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία τροποποιείται άμεσα η διαδικασία ορισμού του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η νομική συμμόρφωση των διατάξεων της συστατικής πράξης του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. με τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις και τη διαδικασία παροχής γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με  το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, κατά το οποίο δεν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για τη διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κυρώνεται η από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)».

Η κατάργηση της νομοθετικής υποχρέωσης του Δημοσίου για τη διατήρηση ελάχιστου ποσοστού στις εν λόγω ΔΕΚΟ και λιμάνια είναι ειλημμένη υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας ήδη από το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (ν. 3985/2011). Σε αυτό προβλέπεται ότι ένα ποσοστό της συμμετοχής του Δημοσίου θα πρέπει να διατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τις 2 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) είναι επιβεβλημένες και από επενδυτική άποψη, καθώς δεν αναμένεται να εκδηλωθεί σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρίες, στις οποίες το Δημόσιο θα συνεχίσει να διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς ιδιοκτησίας και δεν συνεπάγεται την απώλεια κάθε συμμετοχής ή ελέγχου του Δημοσίου επί των υπό αποκρατικοποίηση εταιριών, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρισμός).

Όπου κριθεί αναγκαίο, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει δημόσια εποπτεία στην αδιάκοπτη παροχή στους πολίτες των αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στις υποδομές εθνικής σημασίας. Στο υπό διαμόρφωση κείμενο του Μνημονίου έχω ζητήσει  και θα υπάρχει αντίστοιχη αναφορά.

Το ποσοστό που θα διατηρήσει το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη δικλείδα εξασφάλισης παροχής των αγαθών κοινής ωφέλειας θα καθοριστούν περαιτέρω, κατά το στάδιο διαπραγμάτευσης κάθε επιμέρους σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, με βάση το δίκαιο περί Ανωνύμων Εταιρειών, ακόμα και μια μειοψηφική συμμετοχή παρέχει στον κάτοχό της ευρεία δικαιώματα (σύγκληση έκτακτης ΓΣ, εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ, αίτημα αναβολής λήψης αποφάσεων ΓΣ, αίτημα για παροχή πληροφοριών για την πορεία της εταιρίας, ενημέρωση για ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη ΔΣ ή διευθυντές καθώς και κάθε παροχή προς αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, αίτημα παροχής πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, αίτημα διαχειριστικού ελέγχου της εταιρίας).

Επίσης, με την ίδια ΠΝΠ, καταργείται το άρθρο 11 του Ν.3631/2008, που αφορά την εξάρτηση της απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και άνω, σε ορισμένες ανώνυμες εταιρείες εθνικής στρατηγικής σημασίας, από προηγούμενη έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταργείται και ο εκ των υστέρων έλεγχος από τον Υπουργό Οικονομικών για ορισμένα ζητήματα της εταιρείας.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις που υπήρχαν στις νομοθεσίες άλλων κρατών μελών έχουν κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αντιβαίνουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδιαίτερα την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ελευθερία εγκατάστασης. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, υπάρχει ήδη προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απόφαση αναμένεται αρχές Νοεμβρίου.
Παράλληλα, το παρόν νομοσχέδιο εισάγει μία σειρά ιδιαίτερης αξίας τροποποιήσεις διατάξεων σχετικά με την Αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου.
Σε μια περίοδο κρίσιμη για την επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, αντί της συνεχούς επιβάρυνσης των φορολογουμένων, ιδιωτών και επιχειρήσεων, το Δημόσιο θα πρέπει να αναζητήσει νέους πόρους εσόδων, που, έστω και μακροπρόθεσμα, μπορούν να φέρουν σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη.

Η διαδικασία αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, που έχει θέσει ως προτεραιότητά της η κυβέρνηση. Η αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων μέχρι σήμερα αποτελεί ένα ευχολόγιο, διότι πολύ συχνά προσκρούει σε ένα ακανθώδες θεσμικό πλαίσιο, με κάθε είδους εμπόδια και περίπλοκες διαδικασίες, με αποτέλεσμα οι προς εκμετάλλευση χώροι να ρημάζουν και να συνιστούν συχνά πεδίο πολλαπλών καταπατήσεων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις,  αντιμετωπίζονται σημαντικά προβλήματα, που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, καθυστερώντας και, εν τέλει, παρακωλύοντας τον επιδιωκόμενο σκοπό μείωσης του δημοσίου χρέους.

Οι βελτιώσεις που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο θα επιταχύνουν τις αποκρατικοποιήσεις εν εξελίξει, σχετικά με το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, την Κασσιώπη στην Κέρκυρα και το Αφάντου στη Ρόδο και θα διευκολύνουν τις μελλοντικές αποκρατικοποιήσεις.

Θα ήθελα να τονίσω μεταξύ άλλων τη σημαντική καινοτομία της νέας γενικής κατηγορίας χρήσεων υπό τον τίτλο «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό», που δίνει διέξοδο στην ανάπτυξη παραθεριστικών-τουριστικών  χωριών σε εκτός σχεδίου δημόσια ακίνητα, με σκοπό τόσο την προσέλκυση επενδυτών όσο και την αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του τουρισμού, με την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος υψηλών προδιαγραφών, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική και την εθνική οικονομία, εντός του πλαισίου των εθνικών χωροταξικών κατευθύνσεων.

Μέχρι σήμερα η τουριστική αξιοποίηση μιας περιοχής περνούσε μέσα από την κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, με αρνητικές πολλές φορές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και για τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Με τη νέα χρήση του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, καθίσταται εφικτή η τουριστική αξιοποίηση ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, με πρότυπα ήπιας ανάπτυξης π.χ. με κατασκευή μονοκατοικιών, χωρίς να απαιτείται ανέγερση κεντρικής ξενοδοχειακής μονάδας με υψηλό συντελεστή δόμησης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα χρήση γης, υψηλό ποσοστό της συνολικής έκτασης θα πρέπει να παραμείνει ως κοινόχρηστοι χώροι.

Περαιτέρω, σημαντικές είναι οι αλλαγές που εισάγονται στον θεσμό της επιφάνειας.

Το δικαίωμα επιφανείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο, κρίσιμο για την επιτυχή και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων. Η παραχώρηση του δικαιώματος επιφανείας επιτρέπει τη διατήρηση της κυριότητας του Δημοσίου επί του ακινήτου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να κατοχυρώνει την επενδυτική ασφάλεια και ευελιξία που απαιτείται για την επιτυχή αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Η διαβούλευση και επεξεργασία που ακολούθησε την επανεισαγωγή του θεσμού της επιφανείας, κατέδειξε την καταρχήν καταλληλότητα και επάρκεια του θεσμού για την προσέλκυση και χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων.

Παράλληλα, ανέδειξε μια σειρά παραμέτρων που χρήζουν βελτίωσης. Ενόψει λοιπόν της υλοποίησης του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, προτείνεται η σχετική τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν το δικαίωμα επιφανείας, ώστε να πετύχουμε βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού και, κυρίως, την επαύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών.

Επίσης, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) η ευθύνη για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.), όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα των Υπουργείων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών και των Ν.Π.Δ.Δ..

Στο Μητρώο, όπου θα αποτυπώνεται με ακρίβεια το σύνολο της δημόσιας περιουσίας, θα συμβάλει στη δημιουργία ασφάλειας δικαίου, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει την ταχεία και αξιόπιστη αναζήτηση στοιχείων και την άμεση αξιοποίησή τους, όπου και όταν αυτό απαιτείται.

Τέλος, με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται λοιπά κατεπείγοντα θέματα των Υπουργείων Οικονομικών,Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορούν την απόδοση κατηγορίας φορολογικών εσόδων από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στον κρατικό προϋπολογισμό, την αναστολή της μείωσης των αποδοχών σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων μέχρι να διαμορφωθούν οι διαδικασίες για την απόδοση του κινήτρου επίτευξης (δημοσιονομικών) στόχων,  τη διευκόλυνση της ομαλής χρηματοδότησης των υπό εκτέλεση ή μελλοντικών συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων και την κατάργηση της υποχρέωσης των μηχανικών περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ του ΤΕΕ.

Στη συζήτηση κατά άρθρον, θα μας δοθεί η δυνατότητα να αναλύσουμε περαιτέρω τις προτεινόμενες διατάξεις.

Σας ευχαριστώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο