Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εγκρίθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών - Φοροτεχνικών από το Ο.Ε.Ε. - Το τελικό κείμενο

Σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση των πάσης φύσεως λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των πιστοποιημένων λογιστών που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επεξεργάσθηκε σχέδιο κώδικα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).

Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ στην Κ/70/10-10-2012 συνεδρίασή της ενέκρινε το Σχέδιο και την προώθησή του για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Γιώργου Κυδωνάκη προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Νότη Μηταράκη, στοχεύει στη συμβολή των λογιστών φοροτεχνικών, στην προστασία των φορολογουμένων, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης στα πλαίσια της ήδη νομοθέτησης στοχευμένων μέτρων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ.2 του άρθρου 246 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α' /11.4.2012),

2. τον Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154Α'/ 25.7.1997) και το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/τευχ Α/6-10-1998)

3. την έγκριση του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Κ/70/10-10-2012 συνεδρίαση της.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο και Έκταση Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, μέλη ή μη του Οικονομικού Επιμελητηρίου ( ΟΕΕ), οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές του προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.

2. Θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα συμπληρώνονται με τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).

ΑΡΘΡΟ 3
Θεμελιώδεις Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλματος

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

1. Ακεραιότητα - να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις,

2. Αντικειμενικότητα - να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή την καταχρηστική επιρροή άλλων, που αναιρεί την επαγγελματική ή εμπορική κρίση,

3. Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή - να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, την πράξη και τις τεχνικές,

4. Εχεμύθεια - να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και, συνεπώς, να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να γνωστοποιήσει, να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων,

5. Επαγγελματική συμπεριφορά - να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα,

6. Κοινωνική υπευθυνότητα - να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα, τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

ΑΡΘΡΟ 4
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός απαιτείται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους με βάση τις θεμελιώδεις αρχές, την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη ή μείωσή τους σε νομίμως αποδεκτά επίπεδα.

Κίνδυνοι και ενέργειες

Α. Κίνδυνοι: ενδέχεται να δημιουργηθούν από ένα ευρύ φάσμα σχέσεων και περιστάσεων.

Μια σχέση ή περίσταση δημιουργεί κίνδυνο όταν μπορεί να διακυβεύσει, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα διακυβεύσει τη συμμόρφωση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τις θεμελιώδεις αρχές.

Μια περίσταση ή μία σχέση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με περισσότερες από μία θεμελιώδεις αρχές.

Οι κίνδυνοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος: ο κίνδυνος ότι ένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον θα επηρεάσει ανάρμοστα μία απόφαση ή τη συμπεριφορά του Λογιστή Φοροτεχνικού,

2. Κίνδυνος αυτο-αξιολόγησης: ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών του ή άλλου ατόμου του γραφείο του,

3. Κίνδυνος υπεράσπισης: ο κίνδυνος να διακυβεύεται η αντικειμενικότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όταν αυτός υπερασπίζεται τον πελάτη ή τον εργοδότη του,

4. Κίνδυνος εξοικείωσης: ο κίνδυνος που οφείλεται στη μακρά και στενή σχέση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τον πελάτη ή εργοδότη, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του στην άσκηση των καθηκόντων του

5. Κίνδυνος εκφοβισμού: ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από το να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω πιέσεων.

Β. Ενέργειες: είναι τα μέτρα που μπορεί να εξαλείψουν τους κινδύνους ή να τους μειώσουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο και εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:

1. Ενέργειες που δημιουργούνται από τον επαγγελματισμό, τις νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς, δηλαδή:
• Εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για την είσοδο στο επάγγελμα,
• Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη,
• Κανονισμοί εταιρικής διακυβέρνησης,
• Επαγγελματικά πρότυπα επαγγελματική ή κανονιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες,
• Εξωτερική αξιολόγηση από ένα νομικά αρμόδιο τρίτο μέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό.

2. Ενέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.

• Αποτελεσματικά συστήματα κοινοποίησης που λειτουργούν στον οργανισμό, στο επάγγελμα ή σε μια ρυθμιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους συναδέλφους, τους εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την προσοχή σε αντιεπαγγελματική ή ανήθικη συμπεριφορά,
• Η υποχρεωτική καταγγελία των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών.

Γ. Επίλυση ηθικού διλήμματος

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί στα κάτωθι:
• Τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά,
• Τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται,
• Τις θεμελιώδεις αρχές που συνδέονται με το εν λόγω θέμα,
• Τις βεβαιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και
• Τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.

Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των συνεπειών κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει την κατάλληλη δράση. Εάν το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού για να βοηθήσει στην επίλυση. Τέλος δύναται να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της τήρησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:

Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο Ν.1100/1980, όπως ισχύει.

Λογιστές Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα από το Οικονομικό Επιμελητήριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Πελάτης είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες),στα πλαίσια των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών.

Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από το Λογιστή Φοροτεχνικό, που εγγράφως του έχουν ανατεθεί.

Νόμιμη αμοιβή Λογιστή-φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει:

1) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας των δύο πλευρών,
2) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάσει της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

II. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6
Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ' αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ' αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά,

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους που απειλούν τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί να εμποδίζουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών,

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός λαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη κατά την αξιολόγηση της σημασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει κατά λάθος μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη φύση και τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θίγει την τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση εντοπίστηκε, διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης. Όταν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η εφαρμογή μιας ειδικής διάταξης του Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ή εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, συνιστάται αυτός να συμβουλεύεται τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:

4.1. Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων,

4.2. Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία,

4.3. Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού,

4.4. Να μην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποιαδήποτε εργασία του έχει ανατεθεί αφήνοντας εκτεθειμένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες,

4.5. Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα Κρατικά Όργανα, Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο,

4.6. Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους, να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα,

4.7. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δε πρόκειται να τους βλάψει,

4.8. Να μην υπογράφει και να μη διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελματική ταυτότητα όπως αυτή χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,

4.9. Να εφαρμόζει την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύουν κάθε φορά,

4.10.Να προστατεύει και να σέβεται τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει καμία παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του,

4.11.Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρείες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του ΚΒΣ και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίο τον ως άνω περιορισμό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς Λογιστή Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή Φοροτεχνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση.

4.12.Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας λόγω έκτακτου γεγονότος, σοβαρής ασθένειας ή ανωτέρας βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και σε συνεργασία μαζί τους, να απευθύνεται σε συνάδελφο Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η επαγγελματική του ταυτότητα είναι σε ισχύ.

6. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός σε περίπτωση συνταξιοδότησης του είναι υποχρεωμένος, εντός 3 μηνών από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, να ενημερώσει το Οικονομικό Επιμελητήριο και να καταθέσει την επαγγελματική του ταυτότητά.

ΑΡΘΡΟ 7
Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην αποδεχθεί ή να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού,

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ,όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και αδυνατεί να παράσχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη- εργοδότη του,

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:

4.1. Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις,

4.2. Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του,

4.3. Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του, εκτός των περιπτώσεων αντικειμενικής αδυναμίας,

4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα,

4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς επαγγελματική ταυτότητα ή παρανόμως,

4.6. Να θέτει τη σφραγίδα και την ηλεκτρονική υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει, βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του.

4.7. Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του,

4.8. Να μην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ' οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα,

4.9. Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογένειας του,

4.10.Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του ,την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.

5. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που μετέχει ή πρόκειται να μετάσχει, είτε ως ομόρρυθμος μέλος ή διαχειριστής σε ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ, είτε ως μέλος ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών υποχρεούται εντός μηνός να γνωστοποιεί στο ΟΕΕ οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις ιδιότητές του αυτές, προσκομίζοντας αντίγραφο του τροποποιηθέντος καταστατικού είτε των πρακτικών ΓΣ και ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 8
Εχεμύθεια

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο,

2. Απαγορεύεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει χρήση καθ' οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών Οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου,

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

ΑΡΘΡΟ 9
Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ' αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το Π.Δ. 340/1998 περιεχόμενο της ,όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, και ότι άλλο μελλοντικά ενταχθεί στις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού, όσο και ότι η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομοθετικές αλλαγές που αφορούν το επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για τη «δια βίου» εκπαίδευσή του και μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρακολουθώντας τα τακτικά σεμινάρια που θα προσφέρει δωρεάν το ΟΕΕ, ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών,

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης τον οποίο δε μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι, οφείλει να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα ή να επιλέξει από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν τα νόμιμα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 10
Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του ,κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης υπαιτιότητας.

Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:
• Το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,
• Η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,
• Ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,
• Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας,
• Η ελευθερία δράσης που δόθηκε στο Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας και
• Το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων.

3. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα,

4. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ότι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία,

5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο( fax ή mail) και να του παρασχεθεί εύλογος χρόνος , ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, να βρει άλλο συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί Β' ή Γ' του ΚΒΣ.

6. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δε συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα τη φορολογική νομοθεσία η μη συνέχιση της συνεργασίας μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση της προηγούμενης προθεσμίας.

7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να παραδώσει, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στο πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11
Διαφήμιση - Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1. Επιτρέπεται η με κάθε μέσο προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα Λογιστή Φοροτεχνικού είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή στο μέτρο και το βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που δεν υποβαθμίζει το Λογιστικό Φοροτεχνικό επάγγελμα.

2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή τα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας είτε σε νόμιμα αξιολογημένη κατηγορία.

3. Οποιαδήποτε τέτοια προβολή ή δημοσιοποίηση των υπηρεσιών των Λογιστών Φοροτεχνικών που παρέχονται είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή δεν πρέπει:

α. να είναι αθέμιτη,

β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,

γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές Φοροτεχνικούς σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή τη μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική επάρκειά τους και

δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 12
Σχέσεις με συναδέλφους, Ελεγκτικούς Φορείς και λοιπούς Φορείς του Δημοσίου

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των συναδέλφων του , είτε αυτοί είναι παρόντες είτε είναι απόντες και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους,

2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς και οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία που τους διέπει.

Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν η παράβαση έγινε από Λογιστή Φοροτεχνικό, η Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητήριου αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Αν έγινε από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο λειτουργό, η Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας αναφέρει το γεγονός τούτο εγγράφως στην Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε προκειμένου να επιληφθεί και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που ο Λογιστής Φοροτεχνικός χρησιμοποιεί συνάδελφό του τακτικά ή έκτακτα ή για τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:
• Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία,
• Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα,
• Να καταβάλλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή,
• Να προβάλλει την εργασία του συναδέλφου του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους τρίτους

ΑΡΘΡΟ 13

Δεν επιτρέπεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού:

1. Από υπάλληλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που απασχολούνται ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,

2. Από συνταξιούχους του Δημοσίου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και

3. Από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα.

Άρθρο 14
Προστασία του κύρους του ΟΕΕ

1. Δεν επιτρέπεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ,

Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ θεωρείται από μέρους Λογιστή Φοροτεχνικού:
• Η τήρηση ή ο ισχυρισμός τήρησης Φορολογικών ή Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις προβλεπόμενες από τη Εθνική Νομοθεσία ρυθμίσεις,
• Οι επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του ΟΕΕ,
• Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών,
• Η απρεπής συμπεριφορά κατά δημόσιου ή ιδιωτικού Ελεγκτικού Φορέα.

2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το ΟΕΕ που υποχρεούται να κάνει κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός
όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα από συναδέλφους ή τρίτους

ΑΡΘΡΟ 15
Τήρηση του παρόντος Κώδικα - Κυρώσεις

Με δεδομένη και αναγνωρισμένη την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντα κώδικα από όλους ανεξαιρέτως του Λογιστές Φοροτεχνικούς είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στους υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές Φοροτεχνικούς

2. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα ή τρίτου,

3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας ή τρίτος υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

ΑΡΘΡΟ 16
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:
• έγγραφη επίπληξη,
• χρηματική ποινή ή πρόστιμο έως 3000 ευρώ. Το παραπάνω πρόστιμο ή χρηματική ποινή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ,

Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων,
• προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών και
• οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον έχει παραβιάσει καθ' υποτροπή τον παρόντα Κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

2. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για την ίδια πράξη εκκρεμεί ποινική δίωξη, μετά το τέλος της οποίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, συνεχίζεται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν αναστέλλεται και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, με ειδικά προς τούτο αιτιολογημένη απόφασή τους, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής διαδικασίας ή την πρόοδό της, ιδίως σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους.

3. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεσή τους, κάθε όμως πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή η υποβολή εγκλήσεως καθώς και κάθε πράξη ποινικής δίωξης διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία παραγραφής δε μπορεί να υπερβεί τα πέντε χρόνια από την τέλεση της πράξης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση αναστολής της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων τότε ο χρόνος παραγραφής της διοικητικής κύρωσης δε συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από την αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 17
Όργανα επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων

Για την επιβολή των Διοικητικών Κυρώσεων και την εκδίκαση των σχετικών παραβάσεων του παρόντος Κώδικα, με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ συνιστώνται:

1. Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, αποτελούμενη από πέντε μέλη, με τριετή θητεία, που συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη της, λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν πρόεδρο και επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος.

2. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, που αποτελείται από επτά μέλη, με τριετή θητεία, εκ των οποίων Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, τα δε μέλη να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και να έχουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, επιλαμβάνεται των εφέσεων κατά των αποφάσεων της επιτροπής Τήρησης Δεοντολογίας.

Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την συγκρότηση, σύγκληση, απαρτία, λειτουργία, αναπλήρωση μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία τους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18
Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών

Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες Νόμοι και Αποφάσεις σχετικοί με τις προϋποθέσεις ανάληψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών, ως κανονιστικές διατάξεις και εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

ΑΡΘΡΟ 19
Έναρξη Εφαρμογής - Δημοσιότητα

1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο παρών Κώδικας μπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο και πρέπει να είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Οικονομικού Επιμελητήριου που θα αναγράφονται όλοι οι κάτοχοι Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστές Φοροτεχνικοί με την τάξη που ο καθένας κατέχει.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description giorgos | Οκτωβρίου 16, 2012 12:37 μ.μ. | Reply
αυτό είναι αστείο ή να το πάρουμε στα σοβαρα?
image description Θεόδωρος | Οκτωβρίου 16, 2012 1:36 μ.μ. | Reply
Ανατρίχιασα με το άρθρο 14 ... Τον σεβασμό τον κερδίζεις, δεν τον απαιτείς.
image description AGG | Οκτωβρίου 16, 2012 1:24 μ.μ. | Reply
Πράγματι το αρθρο 14 είναι το καλύτερο!
image description PANTELHS | Οκτωβρίου 16, 2012 1:17 μ.μ. | Reply
Θα παρακαλούσα τους διαχειριστες να δημοσιεύσουν και τα δικαιώματα του Λογιστή - Φορατεχνικού ή δεν υπάρχουν στο κείμενο;
image description Aparadektos | Οκτωβρίου 16, 2012 1:47 μ.μ. | Reply
Διαβάστε το προσεκτικά.... αποκτήσαμε, με νόμο, υποχρεώσεις δημοσίου λειτουργού.... την ανάλογη αμοιβή πότε θα την λάβουμε και απο ποιόν?
image description /// | Οκτωβρίου 16, 2012 1:01 μ.μ. | Reply
ΤΟ ...ΜΟΝΟ ....ΔΙΚΑΙΩΜΑ....ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ !!!.... ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ , (ΚΟΜΜΑ) ΓΙΝΕΤΑΙ ....ΕΥΘΥΝΗ ...ΚΑΙ .... ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.... ..


2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ' αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά,
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ" .......
image description SARAKINOS | Οκτωβρίου 16, 2012 2:27 μ.μ. | Reply
Φίλε μου είναι ίσως το πιο καίριο άρθρο. Αλλοίμονο αν δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την δουλειά των συνεργατών μας, Αυτοί είναι υπόλογοι σε μας, αλλά όχι και να τους ρίχνουμε στον Καιάδα, αν δεν κάνουν σωστά την δουλειά που εμείς τους διδάξαμε...Τα υπόλοιπα είναι μια άλλη ιστορία που εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Κ.
image description NIKOS | Οκτωβρίου 16, 2012 1:03 μ.μ. | Reply
"Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών,"
OK το ΟΕΕ εχει το αλαθητο tου Παπα, οτι πει αυτο ακολουθουμε πιστα, πιστευε και μη ερευνα που ελεγαν στον Μεσαιωνα, και αν τολμησουμε να αντιμιλισουμε η να ειρωνευτουμε το ΟΕΕ θα περναμε ααπο Ιερα Εξεταση και θα καιγομαστε στην πυρα σαν αιρετικοι
image description dimhas | Οκτωβρίου 16, 2012 1:44 μ.μ. | Reply
"Εξωτερική αξιολόγηση από ένα νομικά αρμόδιο τρίτο μέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό".
Ε - Ε - Ερχεται

image description Harris | Οκτωβρίου 16, 2012 1:21 μ.μ. | Reply
Επειδή η κριτική και η γκρίνια είναι το εύκολο.
Ας γίνουν προτάσεις απο οποιον δεν του αρέσει κάποιο σημείο ωστε να βελτιωθεί το κείμενο.
image description Aparadektos | Οκτωβρίου 16, 2012 1:30 μ.μ. | Reply
Το κείμενο αναπτύσει μια εντελώς λάθος φιλοσοφία.... σε απλά ελληννικά....
για τους λόγους που ολοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει αξιοπιστος ελεγκτικός μηχανισμός, οπότε καλούμαστε εμεις οι λογιστές να κάνουμε τους χαφιέδες εκείνων που μας πληρώνουν.... κύριοι, αν θέλετε να κανουμε την δουλεία των αποτυχημένων μηχανισμών σας, θα επρεπε τουλάχιστον να καθιερώσετε και μια αξιοπρεπή αμοιβή εκ μέρους ΚΑΙ του δημοσιου..... και τότε να πάρουμε οσες ευθύνες θέλετε!
image description ΕΛΕΝΑ | Οκτωβρίου 16, 2012 6:29 μ.μ. | Reply
Επειδή είμαι παθούσα και όχι γκρινιάρα προτείνω να ενταχθεί στο κείμενο η διασφάλισή μας σχετικά με τις αμοιβές μας.Σε λίγο καιρό θα κληθώ απ΄τη ΔΟΥ να ενημερωθώ για το ύψος του προστίμου σχετικά με έλεγχο του ΣΔΟΕ. Σε προβληματικές επιχειρήσεις (οι περισσότερες με καταθέσεις μηδενικών φπα) αρχικά με την έκδοση της ΑΠΥ μου πλήρωνα το ΦΠΑ χωρίς να έχω λάβει αμοιβές δύο και πλέον χρόνων και μετά αφού οικονομικά δεν άντεχα απλά έκανα τις ηλεκτρονικές υποβολές τους.Σε πελάτες για την ετήσια φορολογική τους δήλωση που αδυνατούσαν να με πληρώσουν δεν έκλεισα την πόρτα αλλά τους εξυπηρέτησα άλλους χωρίς αμοιβή και άλλους με τη συμφωνία ότι αργότερα θα πληρωνόμουν.Το ξέρω ότι από 1/1/2011 πρέπει να εκδίδω ΑΠΥ για κάθε εργασία που κάνω αλλά δεν άντεχα να πληρώνω μόνη μου το ΦΠΑ που δεν είχα εισπράξει.Πού αναφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο κείμενο τη διασφάλισή μας για όλα αυτά που μας οφείλουν και καλούμαστε να πληρώσουμε και πρόστιμο ως τιμωρία; Ας βρεθεί ένας τρόπος κατά τις ηλεκτρονικές μας καταθέσεις έτσι όπως μας ζητείται η υπογραφή μας και είμαστε συνυπεύθυνοι για ότι δηλωθεί π.χ. να δεσμεύεται η έκδοση αντιγράφου ή να κλειδώνει η υποβολή αν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν αναγραφεί ο αριθμός της ΑΠΥ μας η οποία υποχρεωτικά να πληρώνεται μέσω τραπέζης ή ΔΟΥ.
Μπορεί να φαντάζει ακραίο αλλά εγώ που θα κληθώ τώρα να πληρώσω για αυτά που δεν έχω λάβει ακόμη δεν θεωρώ ότι αυτός ο κώδικας δεοντολογίας εξυπηρετεί ή καλυτερεύει το επάγγελμά μου.Ίσως εξυπηρετεί και καλυτερεύει ή μάλλον καλύπτει κάποιους άλλους που δε νομίζω να είναι λογιστές.
image description X | Οκτωβρίου 16, 2012 1:25 μ.μ. | Reply
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.
ΝΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
(ΚΑΛΟΜΑΘΕ Η ΓΡΙΑ ΣΤΑ ΣΥΚΑ, ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΥΒΟΥΝ ΟΛΟΙ!!!!)
image description MARGO | Οκτωβρίου 16, 2012 1:59 μ.μ. | Reply
ΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΤΑ ΣΟΥΒΑΡΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ.
ΠΟΤΕ ΠΑΣ ΡΩΤΗΣΑΝ???
image description ΓΙΩΤΗΣ | Οκτωβρίου 16, 2012 1:14 μ.μ. | Reply
φοβαμαι γιαυτα που θα γινουν για μενα χωρις εμενα.over and out.
image description TEO | Οκτωβρίου 16, 2012 2:09 μ.μ. | Reply
Αυτόνομο Φοροτεχνικό Επιμελητήριο ΤΩΡΑ !
Συνάδελφοι οργανωθείτε !
image description ΕΛΕΝΑ | Οκτωβρίου 16, 2012 2:47 μ.μ. | Reply
Ευτυχώς που θα υπάρχει αυτός ο κώδικας γιατί μέχρι τώρα δεν ήξερα ότι πρέπει να κάνω υπεύθυνα τη δουλειά μου, να μη διαδίδω τα στοιχεία των πελατών μου και να μη δυσφημώ συναδέλφους. Εντάξει το ότι δεν έχω δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις, αυτό το ήξερα από πάντα. Απλά τώρα που θα το δω και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (που πολύ την εκτιμώ γι΄αυτά που μου προσφέρει)θα νιώσω καλύτερα.Α΄και μη ξεχάσω να πάω στα δωρεάν σεμινάρια του Επιμελητηρίου που γίνονται τόσο τακτικά και μου κρατάνε τζάπα τη θέση.Μήπως αν ενημερώνομαι μόνο από αυτά θα ήμουν περισσότερο σίγουρη για τις γνώσεις μου κι όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν κάθε μέρα;

image description gkazan | Οκτωβρίου 16, 2012 3:52 μ.μ. | Reply
Μια ο Κώδικας αυτός, μια ο ΦΑΠ 2010, μια τα χαράτσια κάθε είδους... γλιτώσαμε τα έξοδα για kitchen και toilet paper.... Για εξασφάλιση αμοιβής (τα μπικικίνια, που είναι και η τελική ανάλυση κάθε παροχής) δεν είδα μνεία... Ούτε επίσης οτι ΟΥΔΕΙΣ λογιστής-φοροτεχνικός, θα αναλαμβάνει πελάτη άλλου επαγγελματία, χωρίς προτέρα εξόφλησή του προηγουμένου... Ούτε οτι μπορούμε να κρατάμε ΝΟΜΙΜΩΣ τα βιβλία ή άλλα έγγραφα, για την διασφαλιση της αμοιβής μας (γιατί μη μου πει κανείς οτι είναι νόμιμο ο δικηγόρος να κρατά συμβόλαια ή άλλα έγγραφα πελάτη του, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο σύλλογός τους)...
image description ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Οκτωβρίου 16, 2012 3:33 μ.μ. | Reply
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΟΡΚΙΣΘΟΥΝ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ........
image description Atlas Consulting | Οκτωβρίου 16, 2012 4:55 μ.μ. | Reply
Τέτοιου είδους Κώδικες Δεοντολογίας αρμόζουν σε συστήματα πιο οργανωμένα από τα δικά μας όπως είναι τα αγγλοσαξωνικά. Μαζί με την δεοντολογία και τις υποχρεώσεις μας, χρειάζεται να αναφέρονται τα δικαιώματα μας όπως και οι ελάχιστες αμοιβές μας. Η οργάνωση του κλάδου του Λογιστών Φοροτεχνικών πάσχει από τις συντεχνίες και από την πολιτική πολυφωνία (ή και παραφωνία) των παρατάξεων. Δεν χρειάζονται παρατάξεις για να μπει οργανωμένα το επάγγελμα μας σε ένα πλαίσιο. Χρειάζεται οργάνωση.
Για μένα, χρειάζεται να διαχωριστεί το Οικονομικό Επιμελητήριο και να δημιουργηθεί ένα Φορολογικό Επιμελητήριο, που όμως δεν θα ομοιάζει σε οργάνωση και φιλοσοφία με αυτό του ΟΕΕ.

image description ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Οκτωβρίου 16, 2012 5:41 μ.μ. | Reply
ΧΑ ΧΑ ΧΑ Χ Α ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ....ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ
image description tzannis | Οκτωβρίου 16, 2012 5:27 μ.μ. | Reply
.....μπραβο σ ολους αυτους που μοχθησαν και εργαστηκαν σκληρα να φτιαξουν
αυτο το πραγμα. Εμεις μονο υποχρεωσεςι και ευθυνες εχουμε τιποτα αλλο
Ανεξαρτησια και αντικειμενικοτητα αυτο μου αρεσε παρα πολυ
image description ATE | Οκτωβρίου 16, 2012 6:45 μ.μ. | Reply
Αυτα διαβαζε η Τζουλια και τη κοπανησε στο εξωτερικο...
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Οκτωβρίου 16, 2012 6:02 μ.μ. | Reply
ΚΑΝ' ΤΟ ΟΠΩΣ & ΟΙ ΑΛΛΟΙ... (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ...!!!
image description potemkin | Οκτωβρίου 16, 2012 6:13 μ.μ. | Reply
οπως λεει και η ελενα οσοι ειναι επαγγελματιες χρονια και πληρωναν τους φορους τους οταν επρεπε, εχουν βρεθει σε δυσκολη θεση τωρα, να μην μπορουν να πληρωνουν φπα και φορους για ανεισπρακτα...ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ....με κωδικες συμπεριφορας και καταγραφη ευθυνων ενω μας αντιμετωπιζουν σαν ηλιθιους δεν θα επρεπε να ασχολειται κανεις!!!!!!!!!!!!!
image description nikoskam | Οκτωβρίου 16, 2012 6:27 μ.μ. | Reply
Οταν οι γραφειοκρατες και οι ανωφελοι βλεπουν οτι κινδυνευουν βρισκουν χιλιους τροπους να κρατησουν τα κεκτημενα τους πατωντας πανω σε οποιον μπορεσουν. Βρισκουν δε κι αλλους αναλογων "προσοντων" για να τους βοηθησουν στελνοντας τον "κωδικα" που εφτιαξαν και αμεσως ενεκριναν προς υπογραφη και δημοσιευση.
image description Λ.Φ.Ε.Ε. | Οκτωβρίου 16, 2012 6:05 μ.μ. | Reply
ΝΟΜΟΣ ..../2012

"ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(ορίστε η αρχή έγινε)
αρχίστε να συμπληρώνεται το σχέδιο νόμου για την προώθησή του ώστε να υπάρξει πραγματική εκπροσώπηση του κλάδου, που θα αναφέρονται οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των λογιστών φοροτεχνικών, που θα μένει μακριά από συντεχνιακές διακρίσεις, που θα προσδίδει το κύρος που αντιστοιχεί στον κλάδο, που θα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των μελών του, που θα στοχεύει στη αναγνώριση του έργου των λογιστών φοροτεχνικών, για την προστασία των φορολογουμένων, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης στα πλαίσια της ήδη (και μελλοντικής) νομοθέτησης στοχευμένων μέτρων του Υπουργείου Οικονομικών.
image description ΠΑΡΝΤΟΝ???? | Οκτωβρίου 16, 2012 7:13 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ?????
ΜΑ ΕΠΙΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ.....ΕΜΕΙΣ,ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ....ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΜΑΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ???ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΕΡΩΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ????
ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΙΟΔΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ,ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑ <ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ>
image description Thanos | Οκτωβρίου 16, 2012 8:24 μ.μ. | Reply
Διάβασα τον κώδικα δεοντολογίας -μια απλή ανάγνωση έκανα - και δεν θα έλεγα ότι είδα κάτι το καινούργιο που να μου προκαλέσει ενδιαφέρον.
Αντίθετα είδα να εστιάζει περισσότερο στις υποχρεώσεις μας και λιγότερο
στα δικαιώματα μας.
Τέλος πάντων δεν περίμενα και τίποτα περισσότερο.
Από την άλλη πλευρά - σε ότι αφορά το timing αυτού του κώδικα - νομίζω
ότι είναι εξ ορισμού σε δεύτερη μοίρα , γιατί πρωτίστως έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρότερα θέματα ,κυρίως οικονομικά,
δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας όλων μας.
Μ΄άλλα λόγια, καλοί είναι οι κώδικες δεοντολογίας, αλλά όταν ξέρεις τι σου
ξημερώνει αύριο.Κι εμείς δεν ξέρουμε.
image description SARAKINOS | Οκτωβρίου 16, 2012 8:14 μ.μ. | Reply
Οτι και να γράφουμε δεν μετράει αφού ο Υπουργός :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κάθε τι άλλο περιττεύει. Τα παράπονά μας στον Δήμαρχο...
image description PANOS | Οκτωβρίου 16, 2012 9:58 μ.μ. | Reply
ΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΝΑΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΑΣ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΣ. ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΙΣΑΝΕ
image description diba | Οκτωβρίου 16, 2012 11:11 μ.μ. | Reply
10/10 εγκριθηκε απο το ΟΕΕ , 16/10 υπογραφηκε απο τον υπουργο

No comments
image description diba | Οκτωβρίου 16, 2012 11:07 μ.μ. | Reply
Σχολιάστε
image description kgeor | Οκτωβρίου 17, 2012 7:28 π.μ. | Reply
Ναι αλλα πουθενα δεν λεει οτι απαγορευεται να το στραβοκοιταζουμε.
Στραβοκοιταξτε το ελευθερα, ολοι μαζι να φοβηθειimage description Γρηγόρης Ταπεινός | Οκτωβρίου 17, 2012 10:38 π.μ. | Reply
Ντροπή, ντροπή, ντροπή! Σκεφτείτε ότι μόλις το ΟΕΕ έχει παρουσιάσει μια μελέτη κάποιων ασήμαντων για φοροκλοπή το 2011, 11δις από Ελεύθερους Επαγγελματίες, συμπεριλαμβανωμένων και ημών.
Γιατί άραγε δεν ενσωμάτωσαν απλά και λογικά πράγματα, όπως αυτά που θίγουν πιο πάνω οι συνάδελφοι και εφαρμόζουν μηχανικοί και δικηγόροι (π.χ. καταβολή αμοιβής μέσω τραπέζης);
Προσωπικά δεν νοιώθω αλληλέγγυος με κανένα Επαγγελματία (π.χ. μαγαζάτορα).
Είμαι Επιστήμονας Λογιστής-Φοροτεχνικός, κοπιάζω καθημερινά, μελετώ και αναλαμβάνω ευθύνες έναντι όλων, πελατών και κοινωνίας. Θεωρούμαι Λ-Φ μετά από επιτυχείς επαγγελματικές εξετάσεις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και
- 15 χρόνια εμπειρίας χωρίς πτυχίο, ή
- 4 χρόνια εμπειρίας με Bachelor, ή
- 2 χρόνια εμπειρίας με Master.
Συνάδελφοι, από εκεί θα ξεκινήσουμε
image description BILL | Οκτωβρίου 17, 2012 11:47 π.μ. | Reply
Δηλαδή εγώ που έχω λογιστικό γραφείο και συμμετέχω και σε μια εμπορική ανώνυμη εταιρεία με ένα ποσοστό 35% θα πρέπει να προσλάβω άλλο συνάδελφο για την τήρηση του λογιστηρίου της εν λόγω εταιρείας; Eίμαστε σοβαροί;
image description L.x | Οκτωβρίου 17, 2012 12:38 μ.μ. | Reply
Επειδή κανείς δεν μας κατοχυρώνει, καιρός για να δουλέψουμε.......
από το σύνεφο Και αφηστε τους άλλους να ψάχνονται.

Για όσους ....κατάλαβαν!!!!!!
image description BIRPAN | Οκτωβρίου 18, 2012 9:25 μ.μ. | Reply
Το άρθρο 14και το είναι κατάπτυστο και το κυριότερο αντισυνταγματικό.Οι άνθρωποι άσχετοι και επικίνδυνοι.Το θέμα είναι ότι προσπαθούν με την κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων χάνουν τις καρέκλες τους.Που ακούστηκε 'οτι ο κώδικας δεοντολογίας αφορά μέλη και μη μέλη.!!!!!!Προσπαθούν να μας ξανακλείσουν στο μαντρί οι δημόσιοι υπαλληλοι του ΟΕΕ..Το αστικό δίκαιο,το εμπορικό δίκαιο το φορολογικό δίκαιο έχουν λύσει όλα αυτά τα θέματα των σχέσεων με τους πελάτες μας. Εγώ με τις λ'ιγες δυνάμεις που έχω, με το νομικό μου σύμβουλο θα το προσβάλλω στο Συμβούλιο της ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ. Αρκετά πιά .
Π.Μπιρλιράκης
ΛΟγιστης Α.τάξεως
ΑΜ ΟΕΕ 1022
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο