Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το προσχέδιο του κώδικα Δεοντολογίας λογιστών όπως κατατέθηκε στο Ο.Ε.Ε. προς έγκριση

Το προσχέδιο του κώδικα Δεοντολογίας λογιστών όπως κατατέθηκε στο ΟΕΕ προς έγκριση .
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.


ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο και Έκταση Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, μέλη ή μη του Οικονομικού Επιμελητηρίου ( ΟΕΕ), οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές του προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.
2. Θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα συμπληρώνονται με τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).ΑΡΘΡΟ 3

Θεμελιώδεις Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλματος


Ο Λογιστής- Φοροτεχνικός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

1. Ακεραιότητα - να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις,
2. Αντικειμενικότητα - να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή τη καταχρηστική επιρροή άλλων, που αναιρεί την επαγγελματική ή εμπορική κρίση,
3. Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή – να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, την πράξη, και τις τεχνικές,
4. Εχεμύθεια - να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και, συνεπώς, να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να γνωστοποιήσει, να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων,
5. Επαγγελματική συμπεριφορά - να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα,
6. Κοινωνική υπευθυνότητα – να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα, τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.
ΑΡΘΡΟ 4
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ο Λογιστής –Φοροτεχνικός απαιτείται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους με βάση τις θεμελιώδεις αρχές, την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη ή μείωσή τους σε νομίμως αποδεκτά επίπεδα.
Κίνδυνοι και ενέργειες
Α. Κίνδυνοι: ενδέχεται να δημιουργηθούν από ένα ευρύ φάσμα σχέσεων και περιστάσεων.
Μια σχέση ή περίσταση δημιουργεί κίνδυνο όταν μπορεί να διακυβεύσει, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα διακυβεύσει τη συμμόρφωση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τις θεμελιώδεις αρχές.
Μια περίσταση ή μία σχέση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με περισσότερες από μία θεμελιώδεις αρχές.
Οι κίνδυνοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος : ο κίνδυνος ότι ένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον θα επηρεάσει ανάρμοστα μία απόφαση ή τη συμπεριφορά του Λογιστή Φοροτεχνικού,
2. Κίνδυνος αυτο-αξιολόγησης : ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών του ή άλλου ατόμου του γραφείο του,
3. Κίνδυνος υπεράσπισης : ο κίνδυνος να διακυβεύεται η αντικειμενικότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όταν αυτός υπερασπίζεται τον πελάτη ή τον εργοδότη του,
4. Κίνδυνος εξοικείωσης : ο κίνδυνος που οφείλεται στη μακρά και στενή σχέση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τον πελάτη ή εργοδότη, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του στην άσκηση των καθηκόντων του

5. Κίνδυνος εκφοβισμού : ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από το να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω πιέσεων.
Β. Ενέργειες: είναι τα μέτρα που μπορεί να εξαλείψουν τους κινδύνους ή να τους μειώσουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο και εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:
1. Ενέργειες που δημιουργούνται από τον επαγγελματισμό, τις νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς , δηλαδή:
• Εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για την είσοδο στο επάγγελμα ,
• Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ,
• Κανονισμοί εταιρικής διακυβέρνησης ,
• Επαγγελματικά πρότυπα επαγγελματική ή κανονιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες ,
• Εξωτερική αξιολόγηση από ένα νομικά αρμόδιο τρίτο μέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό.
2. Ενέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.
• Αποτελεσματικά συστήματα κοινοποίησης που λειτουργούν στον οργανισμό, στο επάγγελμα ή σε μια ρυθμιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους συναδέλφους, τους εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την προσοχή σε αντιεπαγγελματική ή ανήθικη συμπεριφορά ,
• Η υποχρεωτική καταγγελία των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών.
Γ. Επίλυση ηθικού διλήμματος
Ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί στα κάτωθι:
• Τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά,
• Τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται,
• Τις θεμελιώδεις αρχές που συνδέονται με το εν λόγω θέμα,
• Τις βεβαιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και
• Τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.
Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των συνεπειών κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει τη κατάλληλη δράση. Εάν το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού για να βοηθήσει στην επίλυση. Τέλος δύναται να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της τήρησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:

Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο Ν.1100/1980, όπως ισχύει.
Λογιστές – Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα από το Οικονομικό Επιμελητήριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Πελάτης είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες),στα πλαίσια των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών.
Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από το Λογιστή Φοροτεχνικό , που εγγράφως του έχουν ανατεθεί. Νόμιμη αμοιβή Λογιστή-φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει:
1) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας των δύο πλευρών,
2) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάσει της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6
Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ’ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά,

3.Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους που απειλούν τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί να εμποδίζουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών,
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός λαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη κατά την αξιολόγηση της σημασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει κατά λάθος μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη φύση και τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θίγει τη τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση εντοπίστηκε, διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης. Όταν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η εφαρμογή μιας ειδικής διάταξης του Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ή εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, συνιστάται αυτός να συμβουλεύεται τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.
Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:

4.1. Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων,
4.2. Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία ,
4.3. Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού,
4.4. Να μην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποιαδήποτε εργασία του έχει ανατεθεί αφήνοντας εκτεθειμένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες,
4.5. Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα , Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο,
4.6. Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους ,να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα,
4.7. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δε πρόκειται να τους βλάψει,
4.8. Να μην υπογράφει και να μη διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελματική ταυτότητα όπως αυτή χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
4.9. Να εφαρμόζει την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ,όπως ισχύουν κάθε φορά,
4.10. Να προστατεύει και να σέβεται τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει καμία παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του,
4.11. Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρείες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του ΚΒΣ και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον ως άνω περιορισμό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς Λογιστή - Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή – Φοροτεχνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση.
4.12. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας λόγω έκτακτου γεγονότος, σοβαρής ασθένειας ή ανωτέρας βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και σε συνεργασία μαζί τους , να απευθύνεται σε συνάδελφο Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η επαγγελματική του ταυτότητα είναι σε ισχύ.

6.Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός σε περίπτωση συνταξιοδότησης του είναι υποχρεωμένος, εντός 3 μηνών από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, να ενημερώσει το Οικονομικό Επιμελητήριο και να καταθέσει την επαγγελματική του ταυτότητά.

ΑΡΘΡΟ 7
Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή,
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην αποδεχθεί ή να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού,
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ,όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και αδυνατεί να παράσχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη- εργοδότη του,
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:

4.1. Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις,
4.2. Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του,
4.3. Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του, εκτός των περιπτώσεων αντικειμενικής αδυναμίας,
4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα,
4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς επαγγελματική ταυτότητα ή παρανόμως,
4.6. Να θέτει τη σφραγίδα και την ηλεκτρονική υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει, βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του.
4.7. Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του,
4.8. Να μην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα,
4.9. Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογένειας του,
4.10. Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του ,την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.
5. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που μετέχει ή πρόκειται να μετάσχει, είτε ως ομόρρυθμος μέλος ή διαχειριστής σε ΟΕ ή ΕΕ ή Ε.Π.Ε, είτε ως μέλος ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών υποχρεούται εντός μηνός να γνωστοποιεί στο Ο.Ε.Ε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις ιδιότητές του αυτές, προσκομίζοντας αντίγραφο του τροποποιηθέντος καταστατικού είτε των πρακτικών Γ.Σ και ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών.


ΑΡΘΡΟ 8
Εχεμύθεια

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια
υποχρέωση από το νόμο,

2. Απαγορεύεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών Οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου,

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

ΑΡΘΡΟ 9
Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών

1.Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ’ αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το ΠΔ340/1998 περιεχόμενο της ,όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, και ότι άλλο μελλοντικά ενταχθεί στις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού, όσο και ότι η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομοθετικές αλλαγές που αφορούν το επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για τη «δια βίου» εκπαίδευσή του και μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρακολουθώντας τα τακτικά σεμινάρια που θα προσφέρει δωρεάν το Ο.Ε.Ε, ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών,

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης τον οποίο δε μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι, οφείλει να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα ή να επιλέξει από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν τα νόμιμα προσόντα.


ΑΡΘΡΟ 10
Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες
Λογιστή Φοροτεχνικού


1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του ,κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης υπαιτιότητας.
Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες , ιδίως :
• Το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,
• Η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,
• Ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,
• Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας,
• Η ελευθερία δράσης που δόθηκε στο Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας και
• Το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων.
3. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα,
4. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ότι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία,
5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο( fax ή mail) και να του παρασχεθεί εύλογος χρόνος , ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, να βρει άλλον συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί Β’ ή Γ’ του ΚΒΣ.

6. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δε συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα τη φορολογική νομοθεσία η μη συνέχιση της συνεργασίας μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση της προηγούμενης προθεσμίας.
7. Σε περίπτωση επίσης που εκκρεμεί η πληρωμή της αμοιβής του για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί σε πελάτη, κατά τη λύση της, για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να παραδώσει , με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στο πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο , οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν.


ΑΡΘΡΟ 11
Διαφήμιση – Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1. Επιτρέπεται η με κάθε μέσο προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα Λογιστή, Φοροτεχνικού είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή στο μέτρο και το βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που δεν υποβαθμίζει το Λογιστικό –Φοροτεχνικό επάγγελμα.
2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή τα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας είτε σε νόμιμα αξιολογημένη κατηγορία.
3. Οποιαδήποτε τέτοια προβολή ή δημοσιοποίηση των υπηρεσιών των Λογιστών-Φοροτεχνικών που παρέχονται είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή δεν πρέπει:
α. να είναι αθέμιτη,
β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές –Φοροτεχνικούς σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή τη μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική επάρκειά τους και
δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς τούτο.
ΑΡΘΡΟ 12
Σχέσεις με συναδέλφους ,Ελεγκτικούς Φορείς και λοιπούς Φορείς του Δημοσίου


1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των συναδέλφων του , είτε αυτοί είναι παρόντες είτε είναι απόντες και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους,
2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς και οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία που τους διέπει. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν η παράβαση έγινε από Λογιστή Φοροτεχνικό, η Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητήριου αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Αν έγινε από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο λειτουργό, η Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας αναφέρει το γεγονός τούτο εγγράφως στην Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε προκειμένου να επιληφθεί και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
3.Στην περίπτωση που ο Λογιστής-Φοροτεχνικός χρησιμοποιεί συνάδελφό του τακτικά ή έκτακτα ή για τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:

• Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία,
• Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα,
• Να καταβάλλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή,
• Να προβάλλει την εργασία του συναδέλφου του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους τρίτους


ΑΡΘΡΟ 13

Δεν επιτρέπεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού:

1. Από υπάλληλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που απασχολούνται ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,
2. Από συνταξιούχους του Δημοσίου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και
3. Από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα.,


Άρθρο 14
Προστασία του κύρους του ΟΕΕ

1.Δεν επιτρέπεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ,
2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το ΟΕΕ που υποχρεούται να κάνει κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός
όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα από συναδέλφους ή τρίτους
3.Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ θεωρείται από μέρους Λογιστή Φοροτεχνικού :

• Η τήρηση ή ο ισχυρισμός τήρησης Φορολογικών ή Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις προβλεπόμενες από τη Εθνική Νομοθεσία ρυθμίσεις,
• Οι επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του ΟΕΕ,
• Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών,
• Η απρεπής συμπεριφορά κατά δημόσιου ή ιδιωτικού Ελεγκτικού Φορέα.


ΑΡΘΡΟ 15
Τήρηση του παρόντος Κώδικα – Κυρώσεις

Με δεδομένη και αναγνωρισμένη την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντα κώδικα από όλους ανεξαιρέτως του Λογιστές-Φοροτεχνικούς είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές Φοροτεχνικούς
2.Η πειθαρχική διαδικασία κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή-Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα ή τρίτου,
3.Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας ή τρίτος υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

΄ΑΡΘΡΟ 16
1)Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις
Α) έγγραφη επίπληξη
Β)χρηματική ποινή ή πρόστιμο έως 3000 ευρώ. Το παραπάνω πρόστιμο ή χρηματική ποινή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.
Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράτονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων
Γ) προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών
Δ) οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον έχει παραβιάσει καθ`υποτροπή τον παρόντα κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
. 2)Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για την ίδια πράξη εκκρεμεί ποινική δίωξη, μετά το τέλος της οποίας , ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της , συνεχίζεται .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν αναστέλλεται και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, με ειδικά προς τούτο αιτιολογημένη απόφασή τους , επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής διαδικασίας ή την πρόοδό της, ιδίως σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους .
3) Οι παραβάσεις του παρόντος κώδικα παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεσή τους , κάθε όμως πράξη πειθαρχικής διαδικασίας ή η υποβολή εγκλήσεως καθώς και κάθε πράξη ποινικής δίωξης διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε χρόνια από την τέλεση της πράξης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση αναστολής της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ότε ο χρόνος παραγραφής της διοικητικής κύρωσης δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από την αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου.

΄ΑΡΘΡΟ 17
ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την εκδίκαση των σχετικών παραβάσεων του παρόντος κώδικα, με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ συνιστώνται
1) Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, αποτελούμενη από πέντε μέλη, με τριετή θητεία, που συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη της , λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα πρόεδρο και επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος.
2) Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, που αποτελείται από εφτά μέλη , με τριετή θητεία , εκ των οποίων Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, τα δε μέλη να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και να έχουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης τουλάχιστον δέκα χρόνια.
Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, επιλαμβάνεται των εφέσεων κατά των αποφάσεων της επιτροπής Τήρησης Δεοντολογίας.
Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την συγκρότηση, σύγκληση απαρτία , λειτουργία, αναπλήρωση μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία τους.


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18
Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών

Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες Νόμοι και Αποφάσεις σχετικοί με τις προϋποθέσεις ανάληψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών ,ως κανονιστικές διατάξεις και εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.


ΑΡΘΡΟ 19
Έναρξη Εφαρμογής - Δημοσιότητα

1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο παρών Κώδικας μπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο και πρέπει να είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Οικονομικού Επιμελητήριου που θα αναγράφονται όλοι οι κάτοχοι Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστές Φοροτεχνικοί με την τάξη που ο καθένας κατέχει. 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description kgeor | Οκτωβρίου 8, 2012 2:50 π.μ. | Reply
Άρθρο 14
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 3:47 π.μ. | Reply
Δεν φοβάμαι τον Κώδικα ....

Την υποταγή σε αυτό το Ο.Ε.Ε. φοβάμαι...
Τον έλεγχο της Δεοντολογιάς (όπως ανεμοβλογιάς) μας από Τραπεζικούς, Ελεγκτές, Εφοριακούς, Δημόσιους Υπάλληλους, Πολιτικούς φοβάμαι..

Την υποταγή των συναδέλφων των ΤΕΙ σε μια Δεοντολογιά (όπως ανεμοβλογιά) από φορέα στον οποίο δεν έχουν κάν δικαίωμα ψήφου άρα δεν έχουν φωνή. Τους ζητάν να τα "σκάνε" αλλά τους απαγορεύουν να έχουν Φωνή στον Φορέα που τους καθορίζει τον τρόπο που θα ασκούν το ίδιο το επάγγελμα τους...
Μα που στο διάβολο ζούμε;

Που στο καλό υπάρχει μια αναφορά για την προστασία μας; Ο Κώδικας Δεοντολογιάς (όπως ανεμοβλογιάς) μονάχα υποχρεώσεις, υποχρεώσεις, υποχρεωσεις..
Που διάβολο βρέθηκαν τόσες υποχρεώσεις;
Νόμιζαν πως πριν ήμουν ήρεμος πριν και ήρθαν με αυτή την Δεοντολογιά (όπως ανεμοβλογιά) για να με ... συνεφέρουν λίγο;


Είμαστε όλοι περικυκλομένοι από παντού. Δεν προλαβάινουμε να δούμε το ένα θέμα και ξεπηδά άλλο και άλλο και άλλο. Μου έρχετε να τους δώσω ένα φάσκελο και να σηκωθώ να φύγω με νόμιμο τρόπο όπως ορίζει και το άρθρο 14:
Άρθρο 14 Προστασία του κύρους του ΟΕΕ
1.Δεν επιτρέπεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ,
image description ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | Οκτωβρίου 10, 2012 2:49 μ.μ. | Reply
Δυστυχώς δεν γνωρίζω να στείλω έγχρωμα τα σημεία με τις αλλαγλες που πρότεινε η ΠΟΦΕΕ κατά την διάρκεια της επιτροπής τον Σεπτ.-12.Αν κάποιος μπορεί να το ανεβάσει σε έγχρωμο pdf ας μου το ζητήσει ([email protected]) γιατί κάποιοι κακοπροαίρετα ρίχνουν ευθύνες στην ΠΟΦΕΕ.Παραγνωρίζουν ότι είμαστε -προς τα παρόν- μειοψηφία στην ΚΔ.
1.- Κείμενο που έχει τροποπιηθεί από επιτροπή με Δικηγόρους 2012- από Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ με email 17/9/12 (δόθηκε στο Δ.Σ. ΠΟΦΕΕ στην Κατερίνη 9ο/12)
2.- Η αναδιάταξη & ονομασία των άρθρων έγινε βάσει υπομνήματος του κ.Φ.Σταθόπουλου
3.- Οι παρατηρήσεις του κ.Δ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ για διαφήμιση, υποχρεώση γνωστοποίησης σε μεταβολές εταιριών και πειθαρχικό τοποθετήθηκαν ανάλογα
Παρατηρήσεις – προσθήκες – τροποποιήσεις Ν.Π. για ΠΟΦΕΕ 17/09/12 (& από 2011)
Επισήμανση για σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, μέλη ή μη του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Ο.Ε.Ε.), οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές του προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.
2. Θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα συμπληρώνονται με τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:
- Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο Ν.1100/1980, όπως ισχύει.
- Λογιστές – Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα από το Οικονομικό Επιμελητήριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
- Πελάτης ή Εργοδότης είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες), στα πλαίσια των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών.
- Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από το Λογιστή Φοροτεχνικό και ο οποίος μπορεί να είναι είτε Λογιστής Φοροτεχνικός ή να ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
- Νόμιμη αμοιβή Λογιστή-φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει:
α) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάση ιδιαίτερης έγγραφης συμφωνίας των δύο πλευρών η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν τον αναγκαίο ελάχιστο χρόνο απασχόλησης σε κάθε επιμέρους εργασίας που θα καθορίζεται ανά έτος από το Ο.Ε.Ε. μετά από εισήγηση των Δευτεροβαθμίων Ομοιοεπαγγελματικών Συνδικαλιστικών Ενώσεων του Κλάδου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων. Με την ίδια απόφαση το Ο.Ε.Ε. μπορεί να καθορίζει ένα μέγιστο ημερήσιο ή μηνιαίο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας ανά απασχολούμενο Λογιστή – Φοροτεχνικό ή βοηθό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία «δια βίου εκπαίδευση» αλλά και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της αποφυγής λαθών προς όφελος του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Η προσδιοριζόμενη αμοιβή πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του Λογιστή – Φοροτεχνικού και είναι δυνατόν να ελέγχεται από το Ο.Ε.Ε. ως προς την δυνατότητα εξασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.
β) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάση της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές, επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 4
Θεμελιώδεις Αρχές που διέπουν το Επάγγελμα

Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:
1. Ακεραιότητα - να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις,
2. Αντικειμενικότητα - να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή τη καταχρηστική επιρροή άλλων, που αναιρεί την επαγγελματική ή εμπορική κρίση,
3. Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή – να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, την πράξη, και τις τεχνικές,
4. Εχεμύθεια - να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και, συνεπώς, να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να το γνωστοποιήσει, και να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων,
5. Επαγγελματική συμπεριφορά - να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα.
6. Κοινωνική υπευθυνότητα – να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα, τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.
ΑΡΘΡΟ 5
Έκταση εφαρμογής και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός απαιτείται κατά την άσκηση του Επαγγέλματός του να εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους με βάση τις θεμελιώδεις αρχές, την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη ή μείωσή τους σε νομίμως αποδεκτά επίπεδα.
Α. Έννοια του κινδύνου – μορφές κινδύνων
Α1. Κίνδυνοι ενδέχεται να δημιουργηθούν από ένα ευρύ φάσμα σχέσεων και περιστάσεων.
Μια σχέση ή περίσταση δημιουργεί κίνδυνο όταν μπορεί να διακυβεύσει, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα διακυβεύσει τη συμμόρφωση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τις θεμελιώδεις αρχές.
Μια περίσταση ή μία σχέση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με περισσότερες από μία θεμελιώδεις αρχές.
Οι κίνδυνοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος : ο κίνδυνος ότι ένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον θα επηρεάσει ανάρμοστα μία απόφαση ή τη συμπεριφορά του Λογιστή Φοροτεχνικού,
2. Κίνδυνος αυτο-αξιολόγησης : ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών του ή άλλου ατόμου του γραφείο του,
3. Κίνδυνος υπεράσπισης : ο κίνδυνος να διακυβεύεται η αντικειμενικότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όταν αυτός υπερασπίζεται τον πελάτη ή τον εργοδότη του,
4. Κίνδυνος εξοικείωσης : ο κίνδυνος που οφείλεται στη μακρά και στενή σχέση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τον πελάτη ή εργοδότη, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του στην άσκηση των καθηκόντων του
5. Κίνδυνος εκφοβισμού : ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από το να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω πιέσεων.
Β. Ενέργειες για αντιμετώπιση του κινδύνου: είναι τα μέτρα που μπορεί να εξαλείψουν τους κινδύνους ή να τους μειώσουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο και εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:
1. Ενέργειες που δημιουργούνται από τον επαγγελματισμό, τις νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς , δηλαδή:
• Εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για την είσοδο στο Επάγγελμα ,
• Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ,
• Κανονισμοί εταιρικής διακυβέρνησης ,
• Επαγγελματικά πρότυπα επαγγελματική ή κανονιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες ,
• Εξωτερική αξιολόγηση από ένα νομικά αρμόδιο τρίτο μέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγγελματία λογιστή.
2 . Eνέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.
• Αποτελεσματικά συστήματα κοινοποίησης που λειτουργούν στον οργανισμό, στο επάγγελμα ή σε μια ρυθμιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους Συναδέλφους, τους εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την προσοχή σε αντιεπαγγελματική ή ανήθικη συμπεριφορά ,
• Η υποχρεωτική καταγγελία των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών.
Γ. Επίλυση ηθικού διλήμματος
Ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί στα κάτωθι:
• Τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά,
• Τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται,
• Τις θεμελιώδεις αρχές που συνδέονται με το εν λόγω θέμα,
• Τις βεβαιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και
• Τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.
Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των συνεπειών κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει την κατάλληλη δράση. Εάν το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού για να βοηθήθει στην επίλυση. Τέλος δύναται να επικοινωνήσει με αρμόδιο Επαγγελματικό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της τήρησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για τη λήψη βοήθειας για τη λύση του ηθικού ζητήματος, χρησιμοποιώντας την ανωνυμία για να μη βάλλεται η εχεμύθεια κατά την υποβολή των ερωτήσεων.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
του ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ και ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 6
Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

1.Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ’ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα,
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά, ενώ δεν είναι είναι υπεύθυνος για εργασίες που ανέλαβε να εκτελέσει ο πελάτης του αυτοαπσχολούμενος ή με το προσωπικό του
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους που απειλούν τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί να εμποδίζουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών.
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός λαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη κατά την αξιολόγηση της σημασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει κατά λάθος μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη φύση και τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δε θίγει τη τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση εντοπίστηκε, διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης. Όταν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η εφαρμογή μιας ειδικής διάταξης του Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ή εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, συνιστάται αυτός να συμβουλεύεται τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:

4.1. Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων,
4.2. Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των Συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία ,
4.3. Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο Επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού,
4.4. Να μην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποιαδήποτε εργασία του έχει ανατεθεί αφήνοντας εκτεθειμένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες,
4.5. Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα , Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο ή στο φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του Επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού,
4.6. Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει Συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους ,να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο Συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα,
4.7. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δε πρόκειται να τους βλάψει,
4.8. Να μην υπογράφει και να μη διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελματική του άδεια ή ταυτότητα όπως αυτή χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ν. 2515/1997 και ΠΔ340/1998), και εργασίες που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εκτός εάν δεν απαγορεύεται νομοθετικά η εκτέλεσή τους και αποδέχεται πλήρως την ευθύνη των ενεργειών του
4.9. Να εφαρμόζει σωστά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
4.10. Να προστατεύει και να σέβεται τις κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει καμία παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του,
4.11. Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρείες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του ΚΒΣ και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. - Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον ως άνω περιορισμό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς Λογιστή - Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή – Φοροτεχνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση.
4.12. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας λόγω έκτακτου γεγονότος, σοβαρής ασθένειας ή ανωτέρας βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και σε συνεργασία μαζί τους , να απευθύνεται σε Συνάδελφο Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.
5. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η επαγγελματική του ταυτότητα είναι σε ισχύ.
6. Κάθε Λογιστής - Φοροτεχνικός σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης του είναι υποχρεωμένος, εντός τριών (3) μηνών, να ενημερώσει εγγράφως το Οικονομικό Επιμελητήριο και να καταθέσει την ταυτότητά του στο Ο.Ε.Ε. για ακύρωση εντός έξη (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης για δικαίωμα συνταξιοδότησης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή εντός δώδεκα (12) μηνών εφόσον δηλώσει παύση δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για οιονδήποτε λόγο πλην συνταξιοδότησης.
7. Υπάρχει υποχρέωση των Λογιστών – Φοροτεχνικών που μετέχουν είτε ως ομόρρυθμα μέλη ή διαχειριστές σε Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. είτε ως μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, να γνωστοποιούν εντός ενός (1) μηνός στο Ο.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τις ιδιότητες αυτές, προσκομίζοντας αντίγραφο του τροποποιηθέντος Καταστατικού είτε των Πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα. (ΜΠΟΥΣΙΟΣ)
8. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που πρόκειται να μετέχει είτε ως ομόρρυθμος μέλος ή διαχειριστής σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, είτε ως μέλος Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών υποχρεούται πριν την έναρξη της σχέσης να γνωστοποιεί εγγράφως στο Ο.Ε.Ε οποιαδήποτε έναρξη αφορά τις ιδιότητές του αυτές, προκειμένου να λάβει από το Ο.Ε.Ε. έγγραφη βεβαίωση ότι μπορεί να μετέχει και να αναλάβει τις ευθύνες που προβλέπει ο νόμος και ο παρόν Κώδικας. Τόσο η αίτηση όσο και η βεβαίωση-απάντηση θα κοινοποιείται και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ευθύνη του Ο.Ε.Ε. .

ΑΡΘΡΟ 7
Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα του Λογιστή – Φοροτεχνικού
κατά την άσκηση των καθηκόντων του

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή,
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην αποδεχθεί ή να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού,
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ,όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και αδυνατεί να παρέχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη- εργοδότη του,
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:
4.1. Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις,
4.2. Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του
4.3. Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό ,
4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Ο.Ε.Ε. και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα,
4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Αμεροληψίας του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς επαγγελματική ταυτότητα ή παρανόμως,
4.6. Να θέτει τη σφραγίδα (έντυπη ή ηλεκτρονική) και την υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει, και διατηρεί το δικαίωμα να επισημάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι «η συμπλήρωση των δηλώσεων είναι βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπ΄ όψη μου», εφόσον δεν είναι και ο ίδιος εκδότης ή συντάκτης αυτών των στοιχείων,
4.7. Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του,
4.8. Να μην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα,
4.9. Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογένειας του,
4.10. Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο,
2. Απαγορεύεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών Οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου,
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρέωση τήρησης κειμένων διατάξεων,
Παροχή υπηρεσιών υψηλούς επιπέδου δια της συνεχούς ενημέρωσης

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ’ αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το ΠΔ340/1998 περιεχόμενο της, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, και ότι άλλο μελλοντικά ενταχθεί στις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού, όσο και ότι η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα,

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομικές αλλαγές που αφορούν το Επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για τη «δια βίου» εκπαίδευσή του και μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρακολουθώντας τα τακτικά σεμινάρια που θα προσφέρει δωρεάν το Ο.Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών,

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης τον οποίο δε μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι, οφείλει να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα ή να επιλέξει από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν τα νόμιμα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 10
Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του, κατά τις κείμενες διατάξεις. Αντίστοιχα διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης χρηματικής ή ηθικής αποκατάστασης εάν ο πελάτης ή εργοδότης του προκάλεσε περιουσιακή ή ηθική βλάβη με λόγια ή πράξεις. (Σπαθόπουλος: θέτει ζήτημα για την δημιουργία μηχανισμού στο ΟΕΕ για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών {διαιτησία} θεωρώ ότι μπορεί να ορισθεί ο Πρόεδρος του Π.Τ.)
2. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας,
3. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης παρανομίας και υπαιτιότητας.
Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:
• Το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,
• Η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,
• Ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,
• Η αξία της παρεχομένης υπηρεσίας,
• Η ελευθερία δράσης που δόθηκε στον Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας,
• Το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και
• Το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.
4. Η ύπαρξη ή δυνατότητα αρτιότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα,
5. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ότι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία,
6. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. fax ή e-mail) διασφαλίζοντας την ημερομηνία παραλαβής ή ανάγνωσης και να του δώσει ένα (1) ή δύο (2) μήνες προθεσμία, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί (Β’ ή Γ’ του ΚΒΣ), να βρει άλλον Λογιστή Φοροτεχνικό ως Συνεργάτη.
7. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα την φορολογική νομοθεσία η αποχώρησή του μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση των προηγούμενων προθεσμιών
8. Σε περίπτωση επίσης που εκκρεμεί η πληρωμή της αμοιβής του για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί σε πελάτη, κατά τη λύση της, για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να παραδώσει, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο Συνάδελφο που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του Συναδέλφου. Θεωρείται παράβαση του παρόντος κώδικα εάν Λογιστής - Φοροτεχνικός αναλάβει την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών σε πελάτη αν στο, ως άνω, πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο προκειμένου η Κεντρική Διοίκηση να αποφασίσει για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
Διαφήμιση – Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα Λογιστών - Φοροτεχνικών ή εταιρειών ή γραφείων στο μέτρο και το βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που δεν υποβαθμίζει το Λογιστικό – Φοροτεχνικό επάγγελμα.
2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή τα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας είτε σε νόμιμα αξιολογημένη κατηγορία.
3. Οποιαδήποτε τέτοια προβολή ή δημοσιοποίηση των υπηρεσιών των λογιστών-φοροτεχνικών ή εταιρειών ή γραφείων δεν πρέπει
α. να είναι αθέμιτη,
β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές – Φοροτεχνικούς ή εταιρείες ή γραφεία σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή την μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική επάρκειά τους και
δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς τούτο.
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πριν προβεί σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε εργοδότη ή πελάτη για την οποία είχε πρωτύτερα απασχολήσει άλλο λογιστή φοροτεχνικό πρέπει:
(α) Να καταβάλλει προσπάθεια να πείσει τον μέλλοντα πελάτη του να μη σταματήσει την υπάρχουσα συνεργασία αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για διακοπή της αφού προηγουμένως επικοινωνήσει και με τον προηγούμενο Συνάδελφο για να πληροφορηθεί την άποψή του.
(β) Σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί πριν αναλάβει την εργασία ότι ο προηγούμενος Συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδά του από τον εργοδότη ή πελάτη.
(γ) Σε περίπτωση που ο προηγούμενος Λογιστής Φοροτεχνικός δεν έχει πληρωθεί να αρνηθεί την ανάληψη εργασίας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο προκειμένου η Κεντρική Διοίκηση να αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
Σχέσεις με άλλους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και εκπροσώπους του Δημοσίου

1. Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των Συναδέλφων του , είτε αυτοί είναι παρόντες είτε είναι απόντες και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους,
2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν, προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς, και οι εκπρόσωποι της διοίκησης, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία που τους διέπει. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν η παράβαση έγινε από Λογιστή Φοροτεχνικό, η Κεντρική Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις. Αν έγινε από εκπρόσωπο της Διοίκησης ενημερώνεται εγγράφως η Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε προκειμένου να επιληφθεί και να προβεί στα δέοντα διαβήματα εντός διμήνου .
3. Στην περίπτωση που ο Λογιστής - Φοροτεχνικός χρησιμοποιεί Συνάδελφό του τακτικά ή έκτακτα ή για τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:
• Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία,
• Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα,
• Να καταβάλλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή,
• Να προβάλλει την εργασία του Συναδέλφου του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους τρίτους

ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 13
Ασυμβίβαστα

Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού:
1) Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού από υπάλληλους του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, που απασχολούνται ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,
2) Η άσκηση δραστηριότητας Λογιστή Φοροτεχνικού για τρία (3) χρόνια από τη συνταξιοδότηση τους ή παραίτησή τους ή απόλυσής τους , υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία αυτοί υπηρέτησαν,
3) Η άσκηση δραστηριότητας Λογιστή Φοροτεχνικού από συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού των εν ενεργεία υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια διοικητική περιφέρεια , για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και άδεια της εποπτεύουσας, τον δημόσιο λειτουργό, αρχής.
4) Η άσκηση δραστηριότητας Λογιστή Φοροτεχνικού από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή και ασκούμενους σε αυτούς που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα άμεσα ή έμμεσα,

Άρθρο 14
Υποχρεώση των Λογιστών – Φοροτεχνικών να προστατεύουν το κύρος του ΟΕΕ

1. Δεν επιτρέπεται το περιεχόμενο δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, που υποβαθμίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος του Ο.Ε.Ε. και του Κλάδου των Λογιστών Φοροτεχνικών
2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το Ο.Ε.Ε. που υποχρεούται να κάνει κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα από Συναδέλφους ή τρίτους
3. Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του Ο.Ε.Ε. θεωρείται ιδίως από μέρους Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα :
3.1. Οι επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του Ο.Ε.Ε.,
3.2. Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του Ο.Ε.Ε. εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών,

IV. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 15
Τήρηση του παρόντος Κώδικα – Κυρώσεις

Με δεδομένη και αναγνωρισμένη την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντα κώδικα από όλους ανεξαιρέτως του Λογιστές-Φοροτεχνικούς είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους :

1. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές Φοροτεχνικούς
2. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Αμεροληψίας είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή - Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα.
3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Αμεροληψίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Αμεροληψίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.
Αναφορά για παράβαση του παρόντος Κώδικα ή των υποχρεώσεων ενός Λογιστή Φοροτεχνικού που απορρέουν από το νόμο μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Η Επιτροπή Αμεροληψίας αν συντρέχει παράβαση νόμου ή του παρόντος Κώδικα, με αιτιολογημένη εισήγηση της παραπέμπει την υπόθεση στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου η οποία επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Σε περίπτωση που η άποψη της Κεντρικής Διοίκησης είναι διαφορετική από αυτή της Επιτροπής Αμεροληψίας η υπόθεση παραπέμπεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος και αποφασίζει ,
5. Παραβάσεις του νόμου και του παρόντος Κώδικα από ελεγκτικούς φορείς εξετάζονται από την Επιτροπή Αμεροληψίας η οποία με αιτιολογημένη εισήγηση της παραπέμπει στη Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε μέλος της διοίκησης του υπαίτιου ελεγκτικού φορέα που κατά την κρίση της, βασιζόμενη στις υπάρχουσες καταγγελίες, μαρτυρίες ή στοιχεία, ευθύνεται ως εκ της θέσης ή των αρμοδιοτήτων του για τη διαπιστούμενη ή την καταγγελλόμενη παράβαση για περαιτέρω ενέργειες,
6. Η Επιτροπή Αμεροληψίας συστήνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. με πενταμελή σύνθεση από Μέλη ή μη του Ο.Ε.Ε. και επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας εισηγούμενη στην Κεντρική Διοίκηση. Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. θα είναι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με δεκαπενταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στην άσκηση του Επαγγέλματος. Η θητεία των Μελών της είναι διετής.

ΑΡΘΡΟ 16
Κυρώσεις – Ποινές

Πέραν των ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία με εισήγηση της Επιτροπής Αμεροληψίας δύναται να επιβληθούν επιπροσθέτως οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές.
α. έγγραφη επίπληξη.
β. χρηματική ποινή ή πρόστιμο διακοσίων έως τριών χιλιάδων ευρώ ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος και την ζημία ή ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο πελάτης (σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της ετήσιας αμοιβής του), ή ο Συνάδελφος Λογιστής Φοροτεχνικός αφού λυφθούν υπ΄ όψιν και οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14 και 19 του Π.Δ 340/1998 και του άρθρου 38 του ν.2873/2000 όπως εκάστοτε ισχύει (ή οι ποινές οπουδήποτε νόμου έχουν σχέση με τον Λογιστή - Φοροτεχνικό). Τα όρια των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ κάθε διετία, με ισχύ από την 01/01 του επόμενου έτους .
γ. Προσωρινή ποινή ανάκλησης της άδειας και αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών και
δ. οριστική ανάκληση της άδειας και αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας.
Η ποινή της οριστικής ανάκλησης της άδειας και αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας μπορεί να επιβληθεί :
α. αν ο εγκαλούμενος κηρύχθηκε ένοχος αμετάκλητα οποιουδήποτε κακουργήματος
β. αν κηρύχθηκε αμετάκλητα ένοχος του πλημμελήματος της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας, απιστίας και φοροδιαφυγής
γ. αν τιμωρήθηκε αμετάκλητα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος
δ. αν τιμωρήθηκε τελεσίδικα μέσα σε μια τριετία με δύο πειθαρχικές ποινές με πρόστιμο και προσωρινή ανάκληση της άδειας και αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας έως έξι μήνες και
ε. Εάν τιμωρήθηκε ήδη και οποτεδήποτε με ποινή προσωρινής παύσης έξι (6) μηνών.
στ. Σε περίπτωση μη καταβολής των προστίμων εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση σε αυτόν της διοικητικής επόφασης για επιβολή προστίμου

Η Επιτροπή Αμεροληψίας οφείλει να διαβιβάσει την αιτιολογημένη εισήγηση της προς την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η καταγγελία και η Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να πάρει την τελική απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης τη
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 3:19 π.μ. | Reply
Με έναν τέτοιο Κώδικα ή πολεμάμε να μπουν όλοι οι λογιστές μέλη στο ΟΕΕ (και οι ΤΕΙ), με ψήφο για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας ή να απαιτήσουμε Φοροτεχνικό Επιμελητήριο.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
image description agrevelos | Οκτωβρίου 8, 2012 8:07 π.μ. | Reply
Nα συμπληρώσουν οτι ο Λογιστής θα πρέπει να είναι και Χριστιανός , να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και να προσεύχεται με το βλέμμα στραμμένο προς το σεβαστο ΟΕΕ
οπως κάνουν οι μουσουλμάνοι με την Μέκκα
image description Game over...... | Οκτωβρίου 9, 2012 10:20 π.μ. | Reply
Η βλασφημία, εξυπηρετεί κάτι???
image description ΓΙΑΝΝΗ Ι. | Οκτωβρίου 8, 2012 9:17 π.μ. | Reply
Να κναουμε και καμια ΥΔ 1599 επειδη τραβιεται τελευταια πολυ!
image description spanton | Οκτωβρίου 8, 2012 9:02 π.μ. | Reply
Το άρθρο με τα δικαιώματα και την προστασία του επαγγέλματος τι έγινε ρε παιδιά;
image description JORDAN | Οκτωβρίου 8, 2012 9:23 π.μ. | Reply
Νομίζω πως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η ανακληση της αδειας λογιστή απο τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος όσων λογιστών δυσφημούν ή ειρωνεύονται ποικιλοτρόπως στον ιστοχώρο του taxheaven το θεσμό του OEE.Τι άλλο να σχολιάσω πλέον....εχω μείνει αφωνος!Αλήθεια,κανένα δικαίωμα μας αναγνωρίζει το ΟΕΕ?Θα μπορουσαν να μας αναφέρουν ρητα μέχρι ποσους μήνες απλήρωτοι ειμαστε υποχρεωμένοι να παρεχουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες?Μήπως βρε παιδί μου πρέπει να περάσουν αποδεδειγμένα πάνω απο 3 χρονια για παράδειγμα απλήρωτοι προκειμένου να διακόψουμε την επαγγελματική μας συνεργασία με πελάτη...υποθέσεις κάνω τωρα εγω.Αν μπορουσε το ΟΕΕ να μας κατατοπίσει λίγο.Υ.Γ. τα σχόλια μου προς το ΟΕΕ στο οποίο δηλώνω πλήρη υποταγή και αποδοχή,ειναι απο καρδιάς και καθόλου ειρωνικά.Κάθε ομοιότητα των ΄παραπάνω δηλώσεών μου με πραγματικά γεγονότα ή προσωπα είναι εντελώς τυχαία.
image description Δημήτρης | Οκτωβρίου 8, 2012 9:57 π.μ. | Reply
Επίσης είναι αντιδεοντολογικό ο λογιστής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) να πληρώνεται για τις υπηρεσίες του, ενώ αν διεκδικήσει χρησιμοποιώντας ως μέσω πίεσης την διακοπή προσφοράς των υπηρεσιών του θα χαρακτηρίζεται "ζητιάνος" ή και " γύφτος" που τολμά να πληρωθεί όπως άλλες επαγγελματικές κατηγορίες (δικηγόροι - μηχανικοί - γιατροί κλπ). Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά, εμείς με το μόνο που ασχολούμαστε είναι να μην "μολυνθεί" το επιστημονικό μας όργανο από τους "αχρείους" των ΤΕΙ. Ξυπνήστε επιτέλους και σταματήστε να παριστάνετε την Μαρία Αντουανέτα.
image description Μάρκος Χ. | Οκτωβρίου 8, 2012 9:38 π.μ. | Reply
Συμφωνώ με τον συνάδελφο Σταυρουλάκη πως ήρθε ο καιρός να ψαχτούμε για Φοροτεχνικό Επιμελητήριο. Τον υπόλοιπο όμως γνωστικό και επαγγελματικό χώρο της οικονομίας θα τον αφήσουμε στα χέρια των κρατικοδίαιτων και στα κάθε λογής κοματόσκυλα? Και δεν νομίζω ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα την οικονομία από εμάς. Θέλει λίγο σκέψη και ψάξιμο το θέμα. Μήπως (λέω εγώ) να κατευθυνθούμε προς ένα επιμελητήριο επαγγελματιών οικονομολόγων με δύο τμήματα, και το ένα να αφορά τους Φοροτεχνικούς?
Πάντως συμφωνώ πως αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση, ώστε να σταματήσει και η συνδικαλιστική πολυ - διάσπαση στον επαγγελματικό χώρο των Λογιστών.
image description jim | Οκτωβρίου 8, 2012 9:20 π.μ. | Reply
ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΑ ΤΗΡΩ!
image description ΑΝΩΝΥΜΟΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 9:06 π.μ. | Reply
α) Μήπως κάποιο άρθρο θα έπρεπε να αναφέρει ότι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί θα πρέπει να αμοίβονται αξιοπρεπώς υποχρεωτικά, και σε περίπτωση που κάποιος από τους συναδέλφους ζητά αμοιβές εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με το μέσο όρο και τη κοινή λογική να έχει πειθαρχικές ποινές για εξευτελισμό του επαγγέλματος?

β) Στο αρθρο 14 γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο με ορό της αλήθειας (μήπως τυχόν και ξεφύγει κατά λάθος κανένας Λογιστής που ειρωνεύτηκε...) και μελλοντική χρήση μηχανών ελέγχου της σκέψης (γιατί θα έπρεπε να απαγορεύεται και η ειρωνική σκέψη...). Επίσης στις ποινές να προστεθεί και το ηλεκτροσόκ , ο δημόσιος πετροβολισμός κ.α. δημοκρατικές μέθοδοι για τους παρεκτρεπόμενους αυτού του άρθρου...
image description periklis87 | Οκτωβρίου 8, 2012 10:28 π.μ. | Reply
4.6. Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους ,!!!!να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο συναδέλφους!!!! και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα,

αυτο μπορει να συμπεριλαβει και τις πολυ χαμηλες τιμες?
image description nikos | Οκτωβρίου 8, 2012 9:43 π.μ. | Reply
"δεν επιτρέπεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ," μεσω internet μπορω να τους τα χωνω ή απαγορευεται και αυτο?
"Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών" καλα να τους βριζουμε δεν ειναι σωστο αλλα ουτε να τους ειρωνευομαστε μπορουμε? οκ καταλαβα το ΟΕΕ θελει απο μας να λεμε μονο δυο λεξεις "μαλιστα κυριε". οτιδηποτε αλλο λεμε θα περναμε Ιερα Εξεταση και θα καιγομαστε στη πυρα. Φοροτεχνικο επιμελητηριο γιατι μου φαινεται μπλεξαμε μουτζαχεντιν
image description SYNEMORFVUHN | Οκτωβρίου 8, 2012 10:09 π.μ. | Reply
ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗ.ΟΕΕ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ....
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΑ...ΑΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΘΕΣ...ΔΙΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ....ΓΝΩΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...
image description ΥΔ 1599/86 | Οκτωβρίου 8, 2012 10:46 π.μ. | Reply
Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας,Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας,Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας,Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, ΝταλάραςΝταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, ΝταλάραςΝταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας,Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας.......
image description trapezokomos | Οκτωβρίου 8, 2012 10:47 π.μ. | Reply
αυτη τη στιγμη δεν κανω ειρωνικες σκεψεις για το ΟΕΕ.λίγο ερωτικες σκεψεις κάνω.υπάρχει ποινη για αυτό;;;
image description ΕΚΤΡΩΜΑ | Οκτωβρίου 8, 2012 10:20 π.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ,ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΕΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.ΡΕ ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΡΑΨΑΤΕ,ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ????ΚΑΙ ΤΙ ΚΩΔΙΚΑΣ????
ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΣΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ,ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ,ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΑΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟΥ....ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΟΕΕ ΠΡΑΤΤΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.....ΤΟΤΕ...ΜΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΟΛΟΥΣ...ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ...
image description Argie | Οκτωβρίου 8, 2012 10:52 π.μ. | Reply
Διαβάζω το θέμα και γελάω ειρωνικά!!!Μετά από τα όλα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, τις ''αρμοδιότητες'' που φορτώνουν στους λογιστές-φοροτεχνικού, ο ΟΕΕ το μόνο που βρήκε να κάνει είναι να κατωχηρώσει το ''κύρος'' του...Κύριοι (λέμε τώρα) είστε τραγικοί και άχρηστοι...Πρώτα προστατέψτε τους λογιστέ-φοροτεχνικούς,οι οποίοι δουλεύουν με εξευτελιστικές τιμές και μετά να τον εαυτό σας...Επίσης, μαζέψτε τον πρόεδρο σας που μέχρι χθές δεν τον ήξερε κανείς και ξαφνικά κάνει και δηλώσεις εις βάρος των λογιστών....ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΝΑ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!!!
ΣΙΓΟΥΡΑ πρέπει να στραφούμε στην δημιουργία ενός νέου φορέα για λογιστές και φοροτεχνικούς.....
image description ANTOYAN | Οκτωβρίου 8, 2012 10:45 π.μ. | Reply
Καλημερα συναδελφοι! Εγω βασικα ψαχνω να βρω το αρθρο που να γραφει για τις νομιμες ελαχιστες αμοιβες που πρεπει να υπαρχουν στο επαγγελμα μας γιατι ο καθε ασχετος που επικαλειται το επαγγελμα του λογιστη παιρνει οσα θελει, με τιμες της πλακας εξευτελιζοντας τελειως και υποβαθμιζοντας το επαγγελμα μας! Αυτο δεν ειναι "αντιδεοντολογικο" ? Δεν θα επρεπε καπου να αναγραφεται μεσα σε αυτον τον κώδικα? Εναν προβληματισμο απλως εξεφρασα........μηπως και αρχισει να διασφαλιζεται το κυρος και η αξιοπρεπεια του επαγγελματος μας!!!
image description ΝΙΚΟΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 11:28 π.μ. | Reply
ρε παιδια για πειτε μου γιατι φαινεται ειμαι χαζος και δεν καταλαβαινω, λεει καπου "ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ" , τα δικαιωματα που τα γραφουν? εγω τη μονες λεξεις που βλεπω και επαναλαμβανονται ειναι το οφειλει και υποχρεουται
image description marinerD | Οκτωβρίου 8, 2012 11:18 π.μ. | Reply
να δοθεί η δυνατότητα σε κατόχους άδειας Γ' τάξεως που δεν είναι από ΑΣΟΕΕ (αλλά είναι από ΤΕΙ ή ΙΕΚ) και έχουν πάνω από 15 χρόνια προϋπηρεσία, να αναβαθμίσουν την άδεια τους και να μην αποκλείονται από τη δυνατότητα να αποκτήσουν Α' τάξεως! ας δώσουν εξετάσεις για να δούμε τι ξέρουν! τι φασισμός είναι αυτό; αν δεν είσαι από ΑΕΙ δεν παίρνεις ποτέ Α' τάξεως; δηλαδή όσοι τελειώνουν ΑΕΙ έχουν περισσότερες φορολογικές γνώσεις από τους λογιστές που ασκούν το επάγγελμα 15 χρόνια; Να δίνονται αξιοκρατικά εξετάσεις για να δούμε τί ξέρει ο καθένας! σεμινάρια και άλλα ημί-μετρα δεν αποδεικνύουν τίποτε!
εμείς κάποτε σπουδάζαμε σε χειρόγραφα βιβλία! δεν έχουμε δικαίωμα σε υπογραφή Α' τάξεως;
image description PETROS A | Οκτωβρίου 8, 2012 11:57 π.μ. | Reply
ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ MARINER D ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΑ ΑΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ.
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ & ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ??
ΑΣ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ...
image description TG | Οκτωβρίου 8, 2012 11:32 π.μ. | Reply
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : "Ο Λ/Φ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ, ΝΑ ΣΤΑΥΡΟΚΟΠΙΕΤΑΙ ΟΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΕΕ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙ ΜΑΤΑΙΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΟΕΕ, ΝΑ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΥΨΙΛΟΒΑΘΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ."
ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Λ/Φ, ΕΓΩ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΜΑΣ ΧΡΙΖΟΥΝ "ΣΕΡ" ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΠΑΘΙ ΣΤΟΝ ΔΕΞΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΩΜΟ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΑ ΖΗΤΟΚΡΑΥΓΑΖΕΙ : ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ!
image description MHTSOS Μ | Οκτωβρίου 8, 2012 12:19 μ.μ. | Reply
O/OI ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ,ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ?
image description AFRODITE70 | Οκτωβρίου 8, 2012 1:14 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΡΙΑ.ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ?ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ?ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΨΗΦΗΣΑΝ?ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ?
image description Βασίλης | Οκτωβρίου 8, 2012 1:59 μ.μ. | Reply
Πρόεδρος της επιτροπης για τον κώδικα δεοντολογίας είναι ο συνάδελφος Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος (Α' αντιπόεδρος του ΟΕΕ) εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της ΠΟΦΕΕ στις εκλογές του ΟΕΕ (η οποία ΠΟΦΕΕ κατέβενε σαν ανξάρτητη παράταξη υποτίθεται για τα συμφέροντα των λογιστών φοροτεχνικών !!!!!)
image description Μάρκος Χ. | Οκτωβρίου 8, 2012 1:59 μ.μ. | Reply
Για τους μη πτυχιούχους που θέλουν αδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Α' Τάξης ας σκεφτούν και τις εξετάσεις κάποια στιγμή κ' στα Α.Ε.Ι.
image description agrevelos | Οκτωβρίου 8, 2012 2:31 μ.μ. | Reply
Διαμαρτύρομαι εντόνως
Ειναι παντελώς απαράδεκτοι.
Στις ποινές δεν βλέπω πουθενα τον ανασκολοπισμό (κοινώς παλούκωμα)
Και μια απορία
Εχουν κάνει ποτε μεροκάματο
Αααααα !!!!! και δεύτερη απορία
πόσοι συνάδελφοι τους εξέλεξαν ?
Επίσης είδα και κάτι πρόστιμα των 3000 τα οποία λέει θα αποτελουν έσοδα του ΟΕΕ και τα οποία , λέω εγώ , θα μασάνε κατι περίεργοι τύποι (κολλητοί ? συγγενείς ?) οι οποίοι θα γράφουν στο έγκυρο περιοδικό που εκδίδει (όποτε του γουστάρει , εκτός απο την περίπτωση εκλογών όπου οφείλω να παραδεχθώ οτι επιδεικνύεται υπερβάλλων ζήλος) το ΟΕΕ διάφορες ακατάληπτες μπαρούφες (Ασφαλώς ουτε οι ίδιοι τις καταλαβαίνουν, οι οποίες , βεβαιως-βεβαίως, περιποιούν τιμή στο επιστημονικό κύρος του ΟΕΕ.
image description Παντελής | Οκτωβρίου 8, 2012 3:31 μ.μ. | Reply
Κρίμα που το τελευταίο άρθρο έχει αριθμό 19 αντί του ορθού 69 ...
image description Aris | Οκτωβρίου 8, 2012 3:44 μ.μ. | Reply
Μα δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα;
image description panos | Οκτωβρίου 8, 2012 3:56 μ.μ. | Reply
Μάρκο χωρίς να θέλω να προσβάλω κανένα πτυχιούχο υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα πτυχιούχων ΑΕΙ που με σεμινάρια μόνο πήραν Α Τάξης και δεν μπορούν ούτε ΦΠΑ Β κατηγορίας να συμπληρώσουν.
Οι προηγούμενοι συνομιλητές μιλήσαν για εξετάσεις στους μη πτυχιούχους και όχι σεμινάρια που κάνουν οι πτυχιούχοι ανεξάρτητα αν ασκουν το επαγγελμα απλά για να υπάρχει ή για να το πουλάνε σε άλλους όπως καλά γνωρίζουμε.
image description Μάρκος Χ. | Οκτωβρίου 8, 2012 4:55 μ.μ. | Reply
Φίλε pano δεν διαφωνώ. Υπάρχουν και κάποιες νοσοκόμες που κάνουν καλύτερες διαγνώσεις από ορισμένους γιατρούς. Εκεί όμως θα πάμε????
image description PETROS A | Οκτωβρίου 8, 2012 4:51 μ.μ. | Reply
MARKOS X ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΑΛΑΖΟΝΑΣ...... ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΠΕΡΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ & ΠΟΛΥ ΤΡΕΞΙΜΟ. ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ & ΜΗ.....................
image description VAS P | Οκτωβρίου 8, 2012 5:07 μ.μ. | Reply
OK TO EPAGGELMA EINAI KYRIWS EMPEIRIKO ALLA PROKYPTEI TO EXHS ERWTHMA...OSOI SPOUDASAN KAI SPATALHSAN TOSA XRONIA KAI XRHMA EINAI M*****????
image description ΛΟΙΠΟΝ | Οκτωβρίου 8, 2012 6:46 μ.μ. | Reply
ΛΟΙΠΟΝ,Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ...ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ...
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ,ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ......Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ .ΕΓΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΧ..ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ,ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΑΤΡΟ,ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ...ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ....ΞΕΡΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΤΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ.....
ΛΟΙΠΟΝ,ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ...ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΓΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ...Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΚΙ ΕΝΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ(ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ,ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β-Γ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ)...
image description ΕΠΙΛΟΓΟΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 7:48 μ.μ. | Reply
ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ, ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΒΡΕ ΑΔΕΡΦΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ .!!!
image description Μάρκος Χ. | Οκτωβρίου 8, 2012 8:42 μ.μ. | Reply
Φίλε pano σέβομαι οποιονδήποτε που αγωνίζεται να βγάλει έντιμα το ψωμί του. Αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή σ' αυτή την χώρα να μπουν τα πράγματα στην θέση τους? Εξ άλλου προσωπικά εκτιμώ ότι και πολλοί από εμάς που κατέχουν άδεια Α' Τάξης, στερούνται δυνατοτήτων να καλύψουν όλες τις επαγγελματικές απαιτήσεις της αγοράς
(φυσικά δεν είναι και απαραίτητο) αλλά και λίγο σεβασμός στην προσπάθεια και ικανότητα σε όσους κατάφεραν κάτι παραπάνω δεν βλάπτει. Μια ακόμα παρατήρηση, από την εμπειρία μου ακόμα και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ αδυνατούν στις περισσότερες των περιπτώσεων να διαβάσουν Ισολογισμό και να εξάγουν συμπεράσματα από αριθμοδείκτες. Άραγε δεν χρειάζεται αυτό στην δουλειά μας???
image description Aris | Οκτωβρίου 8, 2012 9:51 μ.μ. | Reply
Φίλε Μάρκο, έχω πτυχίο ΤΕΙ (από τμήμα Λογιστικής) και δε μπορείς να φανταστείς τη τραβάω για να μάθω σε συναδέλφους σου από ΑΕΙ, γιατί οι πληρωμές στις καρτέλες των πελατών και προμηθευτών είναι σε ξέχωρη στήλη!
Επομένως ηρέμισε.
image description Pedro | Οκτωβρίου 8, 2012 9:09 μ.μ. | Reply
Συγγνώμη αλλά με 8 χρονια προυπηρεσια και οι πτυχιουχοι ΤΕΙ παιρνουν την Α' τάξη. Κάνω λάθος? @Μάρκος Χ. Σέβομαι απόλυτα την άποψη σου και με κάθε ειλικρίνια θα σου πω ότι αν είχα καλύτερους βαθμούς θα προτιμούσα να μπω σε ΑΕΙ παρά στην "πλέμπα" ενός ΤΕΙ. Αλλά θέλω να σου πω την προσωπική εμπειρία. Σαν πτυχιουχος ΤΕΙ Λογιστικής όταν ξεκίνησα συνάντησα την σνομπαρία των Πανεπιστημιακών οικονομικών αναλυτων που δεν ασχολουνται με την......λογιστική. Σε αριθμοδείκτες και αναλυσεις ήταν πρώτοι. Με τον καιρό παθιάστηκα με την δουλειά (Πολυεθνική εταιρεία) και μετά έκανα και το Msc in Finance του Alba. Εκεί για πρώτη φορά άρχισε να σοβαρεύει το πράγμα και να με παίρνουν στα σοβαρά. Με τον καιρό αφού ξεψάρωσα και γω, άρχισα να γελάω όταν καταλάβαινα ότι ολοι οι δηθεν οικονομικοί αναλυτές δεν είχαν ιδέα με την λογιστική. Και σε ρωτάω ...πως είναι δυνατόν να μου κάνεις ανάλυση ισολογισμού οταν δεν ξέρεις πως έχει διαμορφωθεί ο Ισολογισμός? Εκεί άρχισα να τους ψαρώνω τους αναλυτές, τους Master in Banking&Finance και MBA από Αγγλία. Επίσης έχω την πιστοποίηση DipIFRS απο το ACCA. Και είμαι τώρα μαθητής της ACCA πιστοποίησης. Τελος με την σκληρή μου εργασία κυριως έχω την θέση του Financial Controller για το EMEA πλέον. (Αν και 33 με 8 χρονιά προυπηρεσίας. (Στην πολυεθνική δεν χρειάζεσαι άσπρες τρίχες για να πάρεις ευκαιρείες. Ευτυχώς!) Για το ΟΕΕ ομως δεν μπορω να είμαι μέλος και δεν είμαι ισάξιος με τους συναδέλφους Πανεπιστημιακούς. Τι ήθελα να πώ με όλα αυτά? Σε καμία περίπτωση να κοντραριστώ τους φίλους Πανεπιστημιακους. Ίσα ίσα. Αλλά δεν μπορουμε να βάζουμε στεγανά και περιορισμούς σε ομάδες ανθρωπων δημιουργώντας κλειστά clubs και "μασονικές στοές". Όλα στο φώς! Ας ερθει το ΟΕΕ και ολοι οι Φιλοι των ΑΕΙ να με εξετάσουν αν μπορώ να μπω στο club τους. Αν είμαι ομως καλύτερος θα μπορώ να αποβάλω τους μέτριους από μέσα? Φιλικά. Υ.Γ. Αδέλφια μου ΤΕΙτζήδες πάμε μπροστά. Μην μασάτε και όσοι έχετε αυθεντικό ενδιαφέρον για την δουλειά δε μπορει να σας σταματήσει τίποτα
image description crisanna | Οκτωβρίου 8, 2012 11:31 μ.μ. | Reply
Λυπάμαι που θα σε στεναχωρήσω φίλε μου αλλα στα ΤΕΙ μας μαθαίνουν ανάλυση ισολογισμών ,μικροοικονομία ,μακροοικονομία και άλλα πολλά που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό της δράσης των επιχ/σεων Επίσης εμάς μας μαθαίνουν λογιστική σε αντίθεση με το 70% των οικονομικών σχολών των ΑΕΙ που δεν ξέρουν τι είναι η χρέωση και τι η πίστωση.Αυτά από εμπειρία 20 χρόνων στη δουλειά.Το πόσο καλά κανείς μια δουλειά εξαρτάται απο το πόσο τον ενδιαφέρει και οχι απο το πτυχίο που έχει.
image description ΤΕΙ-τζης με υποτροφία | Οκτωβρίου 8, 2012 9:48 μ.μ. | Reply
Δεν επιτρέπεται στο Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ.

Διευθύντρια παραρτήματος ΟΕΕ (επί έτη στην ίδια καρέκλα - καμμία σχέση με την πραγματικότητα), μου είπε προσωπικά "Όταν εσείς στα ΤΕΙ γυρνούσατε, στο πανεπιστήμιο διάβαζαν, και δεν μπορείτε να θεωρείστε ίσοι"!!!! η αντίδρασή μου ποια πρέπει να είναι για να μην υποβαθμίσω το κύρος του?????
image description ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 10:53 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑΤΙ Ι ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΧΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Οκτωβρίου 8, 2012 10:42 μ.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ
image description Sotiris | Οκτωβρίου 9, 2012 12:25 π.μ. | Reply
Πότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ για όλες τις εργασίες τις οποίες όποιος δεν τις εφαρμόζει θα χάνει την άδειά του? Ας αναλάβει το ΟΕΕ και οι καλοβολεμένοι υπάλλληλοι του να κάνουν τους ελέγχους σε γραφεία και να τσεκάρουν ΑΠΥ. Δεν μπορούμε να παραδειγματιστόυμε από τους δικηγόρους? Ας περνάνε οι αμοιβές μας π.χ. μέσω τράπεζας, χίλιοι τρόποι υπάρχουν. Αν θέλουμε να δώσουμε κάποιο κύρος στο επάγγελμα και να μας βλέπουν όπως τους γιατρούς-μηχανικούς-δικηγόρους θέλουμε αυτοκάθαρση, κανόνες λειτουργίας και αυστηρα καθορισμένο επιστημονικό υπόβαθρο των ασκούντων το επάγγελμα. Αλλιως τα φαινόμενα τύπου «Κυλικείο – Φωτοτυπίες – Δηλώσεις» θα αυξάνονται ραγδαία.
image description ΜΑΡΙΑ | Οκτωβρίου 9, 2012 1:54 μ.μ. | Reply
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΤΕ... ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΙΣΤΑ!!!!
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ??
ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ?? ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ??? ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ???
image description Pietro | Οκτωβρίου 9, 2012 2:36 μ.μ. | Reply
Φυσικά όχι. Το σχέδιο είναι να γίνεται και σεις μισθωτοί. Βιογραφικό και συνέντευξη...
image description POLY | Οκτωβρίου 9, 2012 2:02 μ.μ. | Reply
Σημερα μου ανακοίνωσε πελάτης μου που εχει και δεύτερη επιχείρηση με άλλο λογιστη!!! οτι τον πιεζει ο εν λογω λογιστης να του δωσει και τις δυο επιχειρησεις...
Εγω πως πρεπει να αντιδρασω..... ωραια δεοντολογια ο συναδελφος!!!!!!!!
image description ΓΙΑ ΔΕΣ ....: | Οκτωβρίου 9, 2012 8:02 μ.μ. | Reply
Σε πανελλαδική απεργία κατέρχονται στις 17 Οκτωβρίου 2012, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, φαρμακοποιοί και δικαστικοί επιμελητές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα που πλήττουν τους κλάδους τους, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Οικονομικών. ΕΜΕΙΣ ΘΑ "ΒΓΑΖΟΥΜΕ"
ΦΠΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ...... ΧΟΛΗ .....
image description XRISTOS 58GR | Οκτωβρίου 9, 2012 9:01 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΜΙΛΗΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ( ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ) .ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ !! ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ,ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙ!..
image description sa | Οκτωβρίου 10, 2012 11:14 π.μ. | Reply
να κανω μια ερωτηση ? Ο κωδικας δεοντολογιας των δικηγορων προβλεπει οτι αν υπερασπιζονται εναν φονια και αυτος καταδικαστει ο δικηγορος θεωρειται συνενοχος? Εμεις γιατι να φερουμε ευθυνη για τις μαλακ... των πελατων μας? και στην τελικη απο αυτους πληρωνομαστε αυτοι θα αποφασισουν αν θελουν οι οχι να ειναι νομιμοι. ας βγει για ελεγχους το κρατος. οχι να πεσει σε μας ο ρολος των εφοριακων να γινομαστε κακοι με τους πελατες μας με αποτελεσμα να φευγουν απο εμας να πηγαινουν σε αλλους λογιστες που δεν φοβουνται καμια δεοντολογια και κανεναν νομο. και παντα να φτανεις στο συμπερασμα πως με τον σταυρο στο χερι δεν πας πουθενα!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο