Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε για την ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση των εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄101)" και λοιπές διατάξεις"
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Εισηγητική έκθεση
 
Παρ. 1-7 : Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την - κατά το δυνατό- διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία, δεδομένης τόσο της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας όσο και των διεθνών εξελίξεων.
Ταυτόχρονα βεβαίως αναμένεται και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισροών των ασφαλιστικών οργανισμών. Για το σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ταμειακής ρευστότητας, έχουν εκδοθεί κατά καιρούς νομοθετικές διατάξεις τμηματικής εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών τους. Σημειώνεται ότι μετά την έναρξη ισχύος των προγενέστερων ρυθμίσεων (άρθρο 48 του ν. 3943/2011 , άρθρο 21 του ν.4038/2012) όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών και οι εισροές οικονομικών πόρων των ασφαλιστικών οργανισμών από την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών αυξήθηκαν.
Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της τάξεως του 10,82% και 24% σε σχέση με τις εισπράξεις της αντίστοιχης περιόδου για τα έτη 2011 και 2010, η οποία κυρίως οφείλεται στην ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του νόμου 4038/2012.
Κατόπιν αυτών κρίνεται αναγκαίο να δοθεί στις επιχειρήσεις νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πάσης φύσεως επιχειρήσεων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,.
Συγκεκριμένα με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1-7 του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα σε όσους οφειλέτες φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του σχετικού δικαιώματος είτε να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της μέχρι 31.7.2012 κεφαλαιοποιημένης οφειλής, είτε να καταβάλλουν την οφειλή τους αυτή σε μέχρι και 10 δόσεις με έκπτωση 75 % επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
Σε περίπτωση που καταβάλλουν την οφειλή σε μέχρι και 6 δόσεις η ανωτέρω έκπτωση ανέρχεται σε 100 %. Τα ευεργετήματα αυτά παρέχονται εφόσον η αίτηση υπαγωγής στην προτεινόμενη ρύθμιση οφειλών υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012, καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες (από 1.8.2012 και εφεξής ) ασφαλιστικές εισφορές και η πρώτη δόση καταβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Επιπλέον, προτείνεται η αναστολή μέχρι 31.12.2013 της λήψης αναγκαστικών βάρος των ανωτέρω επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα καταβάλλουν ανελλιπώς τόσο τις τρέχουσες (από 1.8.2012 και εφεξής) ασφαλιστικές εισφορές όσο και τις δόσεις έναντι της καθυστερούμενης οφειλής.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης και εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της εθνικής μας οικονομίας με κύριο στόχο την μεγαλύτερη αύξηση των εισροών των ασφαλιστικών οργανισμών, οι οποίοι επωμίζονται την τεράστια ευθύνη της ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων, ενώ ταυτόχρονα, μέσω της μεταφοράς πόρων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, της διασφάλισης των παροχών υγείας.
 
Παρ. 8 : Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4038/2012 προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 1 του α.ν. 86/67, ο οποίος αφορούσε την επιβολή κυρώσεων στους καθυστερούντες την καταβολή και απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής. Επειδή η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4038/2012 αφορούσε μόνο το ΙΚΆ-ΕΤΑΜ ορίζοντας επιπλέον ως αρμόδιο για την ποινική δίωξη οφειλετών τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτείνεται η διάταξη της παραγράφου αυτής, ώστε αφενός να περιληφθούν σε αυτή όλοι οι Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής και αφετέρου η αρμοδιότητα της άσκησης της ποινικής δίωξης να διοχετευθεί στα αρμόδια κατά τόπους όργανα διοίκησης. Παρ. 9 : Με τις διατάξεις του άρ. 58 του ν. 3863/10 (Ενιαίο Σύστημα Ρύθμισης Οφειλών , άρθρα 53-62) ρυθμίστηκε το θέμα της χορήγησης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες που τηρούν τους όρους της ρύθμισης . Επιπλέον, καθορίστηκε ως ποσό παρακράτησης για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας το διπλάσιο της δόσης , που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Με την προτεινόμενη διάταξη και δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και της αναγκαιότητας στήριξης των συνεπών στις ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων, μειώνεται το ποσό της παρακράτησης σε μία δόση.
 
Παρ. 10,11,12 : Σύμφωνα με το ν.4046/2012 και σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Ε' «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις », παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης » παράγραφος 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών εργασίας » του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής , τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 και προσαρτήθηκαν , ως παράρτημα V ,στον ως ανω νόμο, προβλέπεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας , η μείωση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Σε πρώτη φάση , για την επίτευξη του σκοπού αυτού , με την παρούσα διάταξη καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν εργοδοτική εισφορά σε συνολικό ποσοστό 1,10% υπέρ των καταργηθέντων πλέον , Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας Έτσι προτείνεται:
 
ΔΙΑΤΑΞΗ
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών-Κατάργηση Εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
 
1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης μέχρι την 31.12.2013, εφόσον:
i)  υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
ii)    καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση του άρθρου αυτού μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ. Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα εκάστου μηνός , η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του ελέγχου, και
iii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.
 
Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
α) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής τους και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011 με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Εάν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δεν παρέχεται η έκπτωση του 40 % επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής.
Σε ότι αφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας καταβολής του εδαφ. i της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου τριμήνου 2012.
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στη παρ. Α2.
 
β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής και καταβολή αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες , κατά περίπτωση, δόσεις με τις εξής αντίστοιχες  εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
 
αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και
 
ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.
 
Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθμιση . Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν.
 
2.    Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των δυνατοτήτων ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου αυτού στην άλλη.
 
3.    Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.
 
4.    Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.
 
5.          Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. Α.4 του άρθρου 48 του ν.3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012, μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής».
 
6.      Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών: α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων. γ) Δεν ανακαλούνται: ί) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής,   , ϋ) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση.
 
7.         Η προθεσμία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1γ) του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α14) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2013.
 
8.      Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής : « Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών , συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσθέτων τελών ή προσαυξήσεων».
 
9.     Η παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) αντικαθίσταται ως εξής : «6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, του χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού μίας (1) δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις , όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα».
 
10.      Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2963/54 (Α', 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί των ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1 Σεπτεμβρίου 2012.
 
11.         Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 678/1977 (Α',246) και του εδάφιου Γ του άρθρου 7 του ν.3144/2003 (Α',111) εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη , καταργείται από 1 Σεπτεμβρίου 2012.
 
12.       Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού.  
   
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. 153/9/2012
 
ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου τον Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
 
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα:
 
1.      Παρέχεται στους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους και αναστολής της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι την 31.12.2013 εφόσον:
α) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
β) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων (δηλ. των μέχρι 31.7.2012) εισφορών μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία κατά περίπτωση και γ) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.
 
2.          Στους ανωτέρω οφειλέτες παρέχεται μία εκ των δύο ακολούθων δυνατοτήτων ρύθμισης των μέχρι 31.7.2012 οφειλών τους, χωρίς να επιτρέπεται η μετάβαση από τη μία στην άλλη. Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012, κεφαλαιοποιούνται οι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές τους και είτε: α) υπάγονται σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού της παρ. ΑΙ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής (η έκπτωση παρέχεται μόνο εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012), ή  β) καταβάλουν την κεφαλαιοποιημένη αυτή οφειλή εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες κατά περίπτωση δόσεις με αντίστοιχη έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ( για καταβολή σε έως 6 δόσεις έκπτωση 100% και για καταβολή από 7 έως 10 δόσεις έκπτωση 75%). Η αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτές υποβάλλεται άπαξ.
 
3.         Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση που, πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.
 
4.  Ορίζεται μικρότερο ποσό μηνιαίας καταβολής του προσωρινού διακανονισμού της παρ. ΑΙ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 για τους οφειλέτες του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δεύτερου τριμήνου του 2012 μικρότερο των 5.000,00 ευρώ. Για τους ανωτέρω το ποσό αυτό μειώνεται στο 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής (από 1,25% που ισχύει γενικά).
 
5.         Καθορίζονται τα έννομα αποτελέσματα για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.
 
6.    Μειώνεται στη μία (1) δόση, από δύο (2) που ισχύει, το ποσό που παρακρατείται και συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, από τους οφειλέτες που υπάγονται στο ενιαίο σύστημα ρύθμισης των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προκειμένου να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα.
 
7.            Καταργούνται από 1.9.2012 οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (0,75%) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (0,35%). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθορισθεί κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την κατάργηση αυτή. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: Α. Επί των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικές Ασφάλισης και Πρόνοιας (ν.π.δ.δ., επιχορηγούμενα κατά βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό) Απώλεια και υστέρηση είσπραξης εσόδων από τη δυνατότητα νέας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, με έκπτωση από 40% μέχρι και 100% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και  λοιπών επιβαρύνσεων.
Το ύψος της απώλειας εξαρτάται από τον αριθμό των οφειλετών που θα υπαχθούν σε αυτήν και τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και αντισταθμίζεται, εν μέρει, από τη διασφάλιση είσπραξης των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων (1.100.000.000 ευρώ περίπου) ασφαλιστικών εισφορών. Β. Επί του «Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής» που έγει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 247.000.000 ευρώ από την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. Επισημαίνεται ότι από τον λογαριασμό αυτόν καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο δαπάνες για ανειλημμένες υποχρεώσεις, παροχές και προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28.2.2012, με την οποία συστάθηκε και όχι δαπάνες για νέα προγράμματα. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 1 Τς Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 τον ν. 1892/1990 (ΑΊ01)" και λοιπές διατάξεις».
 
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: Α. Επί των προϋπολογισιιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλιστκ αρμοδιότητας top Υπουργείου Εργασίας» Κοινωνική ζ Ασφάλιση ζ και Πρόνοιας (ν.π.δ.δ., επιγορηγούιιενα κατά βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό) Απώλεια και υστέρηση είσπραξης εσόδο^ν από τη δυνατότητα νέας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, με έκπτωση από 40% μέχρι και 100% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
 
Το ύψος της απώλειας εξαρτάται από τον αριθμό των οφειλετών που θα υπαχθούν σε αυτήν και τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και αντισταθμίζεται, εν μέρει, από τη διασφάλιση είσπραξης των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων (1.100.000.000 ευρώ περίπου) ασφαλιστικών εισφορών. Η ανωτέρα) απώλεια εσόδίον θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των προϋπολογισμών των εν λόγω φορέων.
 
Β. Επί του «Ειδικού Λογαοιασαού Κοινωνικής Πολιτικής» που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΑ Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 247.000.000 ευρώ από την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. Η απώλεια αυτή αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι από τον λογαριασμό αυτόν καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο δαπάνες για ανειλημμένες υποχρεώσεις, παροχές και προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28.2.2012, με την οποία συστάθηκε και όχι δαπάνες για νέα προγράμματα.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Georgia | Οκτωβρίου 1, 2012 12:05 μ.μ. | Reply
Παντως, σχετικα με την εισφορα υπερ ΟΕΚ & ΟΕΕ, ακομα δεν μπορω να καταλαβω γιατι καταργειται μονο η εργοδοτικη μονο εισφορα και οχι και αυτή του ασφαλισμένου..... Εχει κανεις καμμία ιδέα για αυτο, ή ισχύει και σε αυτη την περιπτωση το "ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ"...;;;;
image description FAZEXA | Οκτωβρίου 1, 2012 2:51 μ.μ. | Reply
Γιατι, εχεις δει κατι υπερ του εργαζομενου εκτος.. απο περικοπες?ολα για τον εργοδοτη!!
image description DimitrisD | Οκτωβρίου 1, 2012 2:13 μ.μ. | Reply
Η λύση για να μαζέψουν τα ταμία λεφτά είναι απλή. Όποιος πληρώνει στην ώρα του να έχει μπόνους κάποια έκπτωση. Όποιος προπληρώνει να έχει μεγαλύτερη έκπτωση... π.χ πληρώνεις για 3 μήνες και σου κόβουν ένα 20%. Βέβαια ποιος έχει λεφτά να πληρώσει για 3 και παραπάνω μήνες είναι άλλο θέμα....
image description panG | Οκτωβρίου 4, 2012 8:02 π.μ. | Reply
Η λύση είναι να καταργηθούν πλήρως οι εισφορές.Ετσι κι αλλιως τα ασφαλιστικά ταμεία είναι και θα είναι για πάντα ελλειμματικά και χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με ποσά που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν απευθείας τις συντάξεις. Από την άλλη , η κρατική -δωρεάν-υγειονομική περίθαλψη όπως πάει τείνει να καταργηθεί. Ο εργαζόμενος χωρίς παρακράτηση εισφορών , θα παίρνει μεγαλύτερο ποσό , ο εργοδότης δεν θα μπλέκει με πληρωμή εισφορών, γραφειοκρατίες, ελέγχους κλπ. και το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που θα γλιτώνει θα μπορεί να πάει σε ανάπτυξη της επιχείρησης.
Και μειώνεται και η δουλειά των λογιστών που έτσι κι αλλιώς δεν πληρώνεται και παραπάνω για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (μισθοδοσίες, ΑΠΔ κλπ) έτσι όπως καταντήσαμε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο