Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέο τέλος παραμονής και πλόων για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής

Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, θεσπίζεται τέλος παραμονής και πλόων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.
Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας.ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Άρθρο    
Τέλος παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

Θεσπίζεται Τέλος Παραμονής και Πλόων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, με την ταυτόχρονη κατάργηση ορισμένων φορολογικών επιβαρύνσεων που είχαν θεσπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν και οι οποίες αποδείχθηκαν αλυσιτελείς καθώς δεν συνεισέφεραν στην αύξηση της φορολογητέας ύλης και των φορολογικών εσόδων, αλλά αντίθετα δημιούργησαν συνθήκες ύφεσης με αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού, την απώλεια θέσεων εργασίας σε όλο το κλάδο (υπάλληλοι, πληρώματα, τεχνικοί, συντηρητές, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κλπ.) και την απομάκρυνση ελληνικών και αλλοδαπών πλοίων αναψυχής από τον Ελληνικό χώρο.

Ταυτόχρονα, αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς εισόδου και παραμονής ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στην Ελληνική επικράτεια με παράλληλη απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών (one stop shop), ώστε να γνωρίζουν όλοι οι αλλοδαποί επισκέπτες το σύνολο των υποχρεώσεών τους κατά την παραμονή τους στην Ελληνική επικράτεια. Έτσι θα αποφευχθεί επίσης το φαινόμενο, αλλοδαποί ιδιοκτήτες οι οποίοι ελλιμενίζουν ιδιωτικά πλοία αναψυχής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και επανέρχονται το καλοκαίρι να έχουν επιβαρυνθεί με άγνωστους φόρους και επιβαρύνσεις.

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο    
Τέλος παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία "Τέλος Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής", το οποίο βαρύνει όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του νόμου 2743/1999 (ΦΕΚ 99 Α'), τα οποία εισέρχονται και κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο. Το ΤΠΠ δεν επιβάλλεται σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως ολικού μήκους, σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως 12 μ., καθώς και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους ως 15 μ., με Ελληνική σημαία ή σημαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.).

2. Το ΤΠΠ υπολογίζεται σε ετήσια βάση και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1), τριών (3), έξι (6) ή δώδεκα (12) μηνών, ανάλογα με το χρόνο παραμονής του πλοίου στα Ελληνικά χωρικά ύδατα.

Για τον υπολονισμό του λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

3. Το ΤΠΠ επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής που έχουν ως κύριο μέσο πρόωσης τις μηχανές που φέρουν και υπερβαίνουν το ολικό μήκος των δώδεκα (12) μέτρων. Το ΤΠΠ υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο, δ) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και πάνω, πεντακόσια (500) ευρώ ανά μέτρο.

4. Το ΤΠΠ επιβάλλεται επίσης σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής που έχουν ως κύριο μέσο πρόωσης τα ιστία που φέρουν και υπερβαίνουν τα 15 μέτρα σε ολικό μήκος. Το ΤΠΠ υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

α) για τα επόμενα πέντε μέτρα, (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 20,01 έως 25 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα πλοία απο 25,01, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.

5. α. Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, μειώνονται κατά ποσοστό 10% για κάθε πενταετία μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας από την ναυπήγηση του πλοίου, και μέχρι συνολικά 20% του ΤΠΠ. Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά επιπλέον ποσοστό 5% σε περίπτωση προκαταβολής του ΤΠΠ για χρονικό διάστημα εξι (6) μηνών και 10% σε περίπτωση προκαταβολής του ΤΠΠ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
β. Για τα χαρακτηριζόμενα «Παραδοσιακά Πλοία αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 99 Α') τα ανωτέρω ποσά μειώνονται περαιτέρω κατά 25%.

6. Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΠΠ είναι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται.

Για την καταβολή του ΤΠΠ ευθύνονται εις ολόκληρον ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος ή οι συνυπόχρεοι, κατά τα ανωτέρω, είναι αλλοδαποί δεν απαιτείται ΑΦΜ για την είσπραξη του ΤΠΠ.

7. α. Η καταβολή του ΤΠΠ γίνεται με την αγορά Ειδικού Σήματος που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σκάφους και στην κατηγορία της εκάστοτε διάρκειάς του. Η πληρωμή του ΤΠΠ και η χορήγηση απόδειξης καταβολής και του Ειδικού Σήματος διενεργείται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα εισόδου στην Ελληνική επικράτεια. Αν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής βρίσκεται ήδη στην Ελληνική επικράτεια, το ΤΠΠ καταβάλλεται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο αυτό ελλιμενίζεται.

β. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), το ΤΠΠ καταβάλλεται και η απόδειξη καταβολής και το Ειδικό Σήμα χορηγούνται από την αρμόδια Τελωνιακή Αρχή, η οποία εκδίδει και το σχετικό Δελτίο Κίνησης.

γ. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου εντός της Ελληνικής επικράτειας στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη καταβολή του ΤΠΠ, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του. Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται πρόστιμο ίσο με το 200% του αναλογούντος ετήσιου ΤΠΠ.

δ. Στην περίπτωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των οποίων ο ιδιοκτήτης και χρήστης είναι αλλοδαπός, στο προβλεπόμενο ΤΠΠ της παραγράφου 1 δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις ή πρόστιμα σε περίπτωση που το Τέλος αυτό καταβληθεί εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία από την οποία οφείλεται, εφόσον το πλοίο δεν έχει αποπλεύσει κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Κατ'εξαίρεση, στα ιδιωτικά πλοία της παρούσας παραγράφου δεν θα επιβάλλεται στο εξής ΤΠΠ, αν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο είχαν παραμείνει στην Ελληνική επικράτεια και αποδεδειγμένα είχαν καταβάλει το αναλογούν για το χρονικό αυτό διάστημα ΤΠΠ.

ε. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή ΤΠΠ, μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του ή το Ειδικό Σήμα. Η διάρκεια της άδειας απόπλου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί το σχετικό ΤΠΠ.

8. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του ΤΠΠ και απόδειξης της είσπραξης του, τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην έκδοση (διαστάσεις, χρώμα, κλπ) και στην διάθεση του Ειδικού Σήματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα, αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.

β. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται τα χρονικά διαστήματα καταβολής του ΤΠΠ, οι τιμές σχετικά με τα μήκη των πλοίων που υπόκεινται στο ΤΠΠ και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, καθώς επίσης τα ποσοστά μείωσης του ΤΠΠ λόγω προκαταβολής του ή παλαιότητας του πλοίου.

9. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος.

10. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α')
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Roxanne | Σεπτεμβρίου 14, 2012 7:15 μ.μ. | Reply
ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΙΩΤ ΑΠ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ; ΑΝΤΕΝΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΤΟΝ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΠΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΙΔΕΑ;
image description elezia | Σεπτεμβρίου 16, 2012 2:51 μ.μ. | Reply
Αγαπητη Roxanne,
Ακριβως αυτον βλεπουν τον Σουμειμαν.Και αφου θα ξεπουλησουμε και 23 τουριστικα λιμανια π.χ. Κατακολο και αφου θα δωσουμε και τα τρενα π.χ δρομολογιο ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ! και αφου οι νομοι που θα ισχυουν ειναι ελληνικοι πρεπει να μειωσουμε τα κοστη κατα το δοκουν τον αγοραστων που φυσικα οι αγοραστες εκρινα ( με την ταυτόχρονη κατάργηση ορισμένων φορολογικών επιβαρύνσεων που είχαν θεσπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν και οι οποίες αποδείχθηκαν αλυσιτελείς καθώς δεν συνεισέφεραν στην αύξηση της φορολογητέας ύλης και των φορολογικών εσόδων) παραλογη να πληρωνουν δημοτικα τελη ...οποτε στρωνουμε χαλια να ερθουν οι επενδυσεις που θα βοηθησουν την χωρα .......θα κλεισουν τους δημοτικους σταθμους ,δημοτικα γυμναστηρια και κλπ..και εγω η ηλιθια που ειμαι τοπικιστρια και υπερηφανη δημοτης Πειραια να δω τη θα λεω μολις καταργηθει ο δημος ...δεν μου το εχουν αποσαφηνιση ακομη.
Τωρα το πως ο Νομος αυτος που μειωνει τα κοστη του λιμενισμου θα βοηθησει στην φορολογητεα υλη μαλλον δεν ειναι για το δικο μου το φτωχο.....θα το δουμε στην πορεια ,εγω για καλο και για κακο θα ανανεωσω το διαβατηριο μου παντως γιατι σκοπευω να παω Σαντορινη τους προσεχης μηνες και φοβαμαι οτι θα μου χρειαστει.

Ευχαριστω,
Ελενη
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο