Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία με την οποία προβλέπεται ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος και του φόρου για κάθε φορολογούμενο θα γίνεται βάση του τρόπου ζωής του και της περιουσίας του, κατατέθηκε στη Βουλή.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών    

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β της προσθήκης - τροπολογίας διορθώνονται ή συμπληρώνονται κενά και παραλείψεις στο άρθρο 67Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

- Η εισαγωγή της αγγλικής ορολογίας ταυτοποιεί κάθε μία από τις συγκεκριμένες έμμεσες τεχνικές ελέγχου με την αντίστοιχη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς.

- Οι έμμεσες τεχνικές (β), (γ) και (ε) προσδιορίζουν φορολογητέα εισοδήματα και όχι ακαθάριστα έσοδα.

- Η χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου μπορεί να προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα και σε φορολογούμενους μη επιτηδευματίες.

- Δίνεται η δυνατότητα καταλογισμού και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων (ενδεικτικά: ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των φορολογητέων εισοδημάτων που προσδιορίζονται βάση των έμμεσων τεχνικών).

- Καλύπτονται τόσο οι περιπτώσεις έκδοσης φύλλων ελέγχου και όχι μόνο πράξεων καταλογισμού φόρου, όπως ανέφερε η αρχική διάταξη, όσο και ο καταλογισμός επί όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.

Με την προτεινόμενη διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου συντομεύεται ο χρόνος για την άσκηση προσφυγής και την διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών και επιταχύνεται ο χρόνος για την βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων.

Με την προτεινόμενη διάταξη της υποπαραγράφου 3 τα ειδικά συνεργεία ελέγχου καθίστανται αρμόδια και για τη διοικητική επίλυση των διαφορών και δεν απαιτείται πλέον η διαβίβαση των φακέλων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη διοικητική επίλυση των διαφορών με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του χρόνου βεβαίωσης και είσπραξης των καταλογιζόμενων ποσών.

Σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του ν.3864/2010 (Α' 119) είναι η διατήρηση της σταθερότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, εάν και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, δια της αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Με την προτεινόμενη διάταξη της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι η διενεργούμενη με βάση το νόμο αυτό αύξηση κεφαλαίου εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους 1%ο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεδομένης της εξαιρετικής της φύσης και του ειδικού της σκοπού, προκειμένου το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με την προτεινόμενη διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ αυξάνεται κατά ένα άτομο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο των αποκρατικοποιήσεων το οποίο αναμένεται να εντατικοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες. Αντιστοίχως και δεδομένης της αλλαγής του αριθμού των μελών σε άρτιο αριθμό προτείνεται σχετική διάταξη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας κατά τη λήψη των αποφάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να προστεθεί στο ανωτέρω σχέδιο νόμου άρθρο... ως εξής:

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο ....
Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών


Β. Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 67Β του ν.2238/1994 (Α' 151), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α' 14), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών (mark up method),

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method),

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method),

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών.

2. Τα προσδιοριζόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.

3. Εφόσον τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν εξαχθεί με την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών της παρ. 1, και πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν.2717/1999 (Α' 97) προστίθενται λέξεις ως εξής:
«και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.»

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.3833/2010 (Α' 40) αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Στο άρθρο 39 παρ.1 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τις λέξεις «και επανελέγχων» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, τη διοικητική επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων».

Γ. Τροποποίηση των διατάξεων του ν.3864/2010 Και του ν.3986/2011

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α' 119), που προστέθηκε με την υποπαράγραφο β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') και κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«και από την υποχρέωση καταβολής του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.3959/2011 (Α' 93)».

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 (Α' 152) οι λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι πενταμελές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι εξαμελές».

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»


Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description 235711 | Σεπτεμβρίου 10, 2012 8:26 π.μ. | Reply
http://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004.html
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο