Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλαγές στον Αγορανομικό Κώδικα προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με γνωμοδότησή της που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει τη τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίησή του.

Ειδικότερα προτείνεται να απαλειφθούν οι διατάξεις που αφορούν:

α) τον καθορισμό σχέσεων παραγωγής, προμήθειας, διανομής και κατανάλωσης (άρθρο 1 παρ. 1 (α) και (ιγ) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους, αφενός μεν είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, αφετέρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

β) την απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από μία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση /περιορισμό πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (στ) και (ζ) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

γ) την απαγόρευση των εξαγωγών (άρθρο 1 παρ.1 (η) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση μεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή διαμόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης.

δ) την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόμενων ή μη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα με τις περιφέρειες και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό τους ως ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος ή διατιμημένα (άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άμεσο περιορισμό του ανταγωνισμού, ενώ οι επιδιωκόμενοι στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ε) τον καθορισμό κατώτατης τιμής, της με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται (άρθρο 1α (ε) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν σοβαρότατο περιορισμό του ανταγωνισμού και οδηγούν σε στεγανοποίηση της αγοράς.

στ) τον καθορισμό των κομίστρων μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (άρθρο 1 παρ. 1 (ιβ) του Ν.Δ. 136/1946) δεδομένου ότι, αφενός μεν πληθώρα νομοθετημάτων ρυθμίζουν κατά τρόπο ειδικό τους επιμέρους τομείς μεταφορών προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, η επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού στις μεταφορές θα συμβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιμών.

ζ) τους μηχανισμούς εποπτείας τιμών (άρθρα 1α (α) και (δ) του Ν.Δ. 136/1946) για τους λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά στην υπ'αριθμ. 21/VII/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Προτείνεται να αντικατασταθούν από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι διατάξεις εκείνες που αφορούν:

α) τον καθορισμό ανώτατης τιμής (άρθρο 1 παρ. 1 (δ), (ε), (ια) και (ιστ) και παρ. 2, άρθρο 5 παρ. 1 και 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1 και άρθρο 16 παρ. 1 κατά το μέρος που αφορούν σε καθορισμό ανώτατων τιμών) και

β) τον καθορισμό ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους επί των πωλουμένων ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής (άρθρο 1 παρ. 1 (ια) και (ιστ), άρθρο 5 παρ. 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1, άρθρο 16 παρ. 1 κατά το μέρος που αφορούν σε καθορισμό ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους)
ώστε να οριοθετείται σαφέστερα η δυνατότητα της Διοίκησης να καθορίζει ανώτατη τιμή ή/και ποσοστό κέρδους είτε όπου εξ' αντικειμένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός και μόνον εφόσον μια τέτοια παρέμβαση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προτείνεται να τροποποιηθούν και να εξειδικευθούν από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι διατάξεις εκείνες που αφορούν:

α) την οργάνωση και μεταφορά των προϊόντων (άρθρο 1 παρ.1 (β) του Ν.Δ. 136/1946) και

β) τον τόπο και τρόπο εμπορίας και πώλησης αντικειμένων βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (ι) του Ν.Δ. 136/1946)
προκειμένου να προβλέπεται ότι η κανονιστική αρμοδιότητα ασκείται όταν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των προϊόντων και της ομαλότητας και αλήθειας των συναλλαγών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σε εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία, και μόνον εφόσον τα εν λόγω θέματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη νομοθεσία.

Προτείνεται να διατηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 και 25 περί επίταξης, δεδομένου του έκτακτου, επείγοντος και πρόσκαιρου χαρακτήρα τους κατά τις επιταγές του Συντάγματος και κατά προτίμηση μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που πρόκειται να διαταχθεί επίταξη ως προπαρασκευαστικό μέτρο.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο