Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Η ΕΣΕΕ δίνει τον ορισμό της «εντός της κρίσης υπερχρεωμένης επιχείρησης» και ζητά νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η ΕΣΕΕ δίνει τον ορισμό της  εντός της κρίσης υπερχρεωμένης επιχείρησης  και ζητά νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης καθώς και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, με την οποία ζητάει την νομοθέτηση ορισμού για την «εντός της κρίσης» υπερχρεωμένη επιχείρηση. Ταυτόχρονα, προτείνει σχέδιο τροπολογίας για την άρση της οικονομικής βίας και των αστικών και ποινικών διώξεων κατά της επιχείρησης αυτής, προκειμένου να επιβιώσει μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία υποστηρίζει σθεναρά και υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη θέσπισης νόμου - ρύθμισης για την υπερχρεωμένη επιχείρηση, αντίστοιχου με εκείνου των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, με πρωταρχικό στόχο την αποφυγή άλλων λουκέτων και την διόγκωση της ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή της, η ΕΣΕΕ αναφέρει:
 
«Το τελευταίο διάστημα η διαρκώς διευρυνόμενη ύφεση, στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, έχει διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο τόσο για την αγορά γενικά, όσο και ειδικότερα για τις ελληνικές Μμε επιχειρήσεις. Η δραματική μείωση στους τζίρους και η σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων –ιδιαίτερα των ληξιπρόθεσμων εξ’ αυτών- έχουν οδηγήσει σε «λουκέτα» και σε απώλειες θέσεων εργασίας και πολύτιμων πόρων για την οικονομία μας. 

Η ΕΣΕΕ, ανταποκρινόμενη σε ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, εκπόνησε το σχέδιο της συνημμένης τροπολογίας, με το οποίο αφενός ορίζεται το περιεχόμενο της «εντός της ύφεσης» υπερχρεωμένης επιχείρησης, αφετέρου «παγώνουν» προσωρινά τα μέτρα καταδίωξης κατά των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, οι οποίες κατέστησαν προβληματικές, χωρίς ευθύνη τους, ακριβώς ως απότοκο της παρατεταμένης κρίσης.  Κατά συνέπεια, ζητάμε την υιοθέτηση της συνημμένης τροπολογίας, ως μίας ελάχιστης ανταπόκρισης στα μέτρα ανακούφισης, που όπως όλοι έχουμε συμφωνήσει, πρέπει να υιοθετηθούν, προκειμένου να δοθεί μία μικρή ανάσα στην δοκιμαζόμενη αγορά. 

Παράλληλα, ζητάμε από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία την πραγματοποίηση ευρύτατου κοινωνικού διαλόγου, ώστε να υιοθετηθεί μία πάγια, διαρκής και ρεαλιστική ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα περιθώρια της ρευστότητάς τους, όσο και την γενικότερη οικονομική κατάσταση της αγοράς. Βεβαίως, δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι για κάθε μέτρο ρύθμισης και ανακούφισης προς τους οφειλέτες, θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει και ένα μέτρο επιβράβευσης του συνεπούς επιχειρηματία, ο οποίος, μέσα στην κρίση, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται τακτικά στις υποχρεώσεις του. Πάντως, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, προτάσσουμε την «οικονομική αλληλεγγύη» και θεωρούμε ότι τα δύο βήματα, τόσο η υιοθέτηση της συνημμένης τροπολογίας μας όσο και η καθιέρωση μίας ρεαλιστικής ρύθμισης, είναι απαραίτητα, προκειμένου να δοθεί μία διέξοδος στην αγορά και να σταματήσει η διόγκωση της ανεργίας και η συνεχώς αυξανόμενη τάση των λουκέτων  που κυριαρχεί σήμερα».

Το ακριβές κείμενο της τροπολογίας που προτείνει η ΕΣΕΕ, μαζί με την εισηγητική της έκθεση, έχουν ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «……………………………………………………………………………….»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της αγοράς είναι να δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες κάτω των 50 εργαζομένων)  που έχουν επιβιώσει εντός της κρίσης και εξακολουθούν να απασχολούν το 77% των μισθωτών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν, συμβάλλοντας έτσι αισθητά τόσο στην μείωση της ανεργίας όσο και στην ανάσχεση των λουκέτων.  

Με την προτεινόμενη προσθήκη στο νομοσχέδιο, αφενός δίνεται ένας σαφής ορισμός της υπερχρεωμένης επιχείρησης, αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα σε αυτήν την συγκεκριμένη επιχείρηση να αντιμετωπίσει με άμεσο αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμών στην οποία έχει περιέλθει, μέσω της προσωρινής αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων που παρέχει ο νόμος.

Ο ορισμός της υπερχρεωμένης επιχείρησης γίνεται με τρία απλά κριτήρια: Τη μείωση του τζίρου και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Περαιτέρω, προτείνεται η προσωρινή αναστολή  των πάσης φύσεων μέτρων κατά των συγκεκριμένων επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα, εντός του ρυθμιζόμενου διαστήματος, να πραγματοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος που απαιτείται με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να καθιερωθεί μία μόνιμη νομοθετική ρύθμιση, αντίστοιχη εκείνης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, με πρωταρχικό στόχο την συνέχιση της λειτουργίας τους και την διατήρηση των θέσεων εργασίας που παρέχουν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο ………….

Α.  Έως 31 Δεκεμβρίου 2012 αναστέλλονται όλα τα ποινικά ή αστικά μέτρα κατά υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Συγκεκριμένα, εντός του χρονικού διαστήματος που η διάταξη αυτή αφορά, απαγορεύεται η ποινική καταδίωξη, η καταγγελία δανειακών συμβάσεων, η έκδοση διαταγής πληρωμής και οποιαδήποτε άλλη πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των ένδικων απαιτήσεων του Δημοσίου, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των ασφαλιστικών οργανισμών.

Β.  Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, στην έννοια της «υπερχρεωμένης επιχείρησης» υπάγονται οι ατομικές επιχειρήσεις ή οι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που διενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις και οι οποίες, χωρίς δόλο και ως αποτέλεσμα της κρίσης, έχουν περιέλθει σε μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως σήμερα, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από συναφθείσες με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων για επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.  Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές προς το ΤΕΜΠΜΕ.

Γ. Για την υπαγωγή στην έννοια της «υπερχρεωμένης επιχείρησης» πρέπει, είτε για όλα τα έτη (ήτοι 2009, 2010, 2011), είτε για οποιοδήποτε εξ’ αυτών, ο λόγος «Ληξιπρόθεσμες οφειλές τραπεζικών δανείων, ασφαλιστικών οργανισμών και Δημοσίου: Κύκλο Εργασιών του αντίστοιχου έτους» να υπερβαίνει το 1/3. Δηλαδή, να ικανοποιείται η σχέση:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές Τραπεζικών δανείων + Ασφαλιστικών εισφορών + Δημοσίου/Κύκλος εργασιών > 1/3

Δ. Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις για τις οποίες, προ του έτους 2009, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, όπως παραπάνω ορίζονται, ήδη ξεπερνούσαν  ποσοστό 33,3% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Ε.  Την υπαγωγή στην έννοια της υπερχρεωμένης επιχείρησης διαπιστώνει το αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας αυτής, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο ν. 3869/2010. Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου δεν επιτρέπονται ένδικα μέσα.  Η επίδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου στο Δημόσιο, στον ασφαλιστικό οργανισμό ή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιφέρει την άμεση αναστολή όλων των ποινικών ή αστικών μέτρων κατά της υπερχρεωμένης επιχείρησης.


Αθήνα, 1 Αυγούστου 2012

……………………………… 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο