Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Πρακτικά θέματα και παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην νέα προσπάθεια για φορολογική ανασύσταση

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr 
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Ιούλιος 2012

Πρακτικά Θέματα και Παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην νέα προσπάθεια για Φορολογική Ανασύσταση

Πρακτικές και επίκαιρες προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΟΙΚΟ. όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα λαμβάνοντας υπ' όψιν την ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους αλλά και τα προβλήματα τα Κλάδου ως ενδιάμεσου μεταξύ φορολογούμενων και φορολογούσας Αρχής.

1. Απλό Σταθερό Φορολογικό Σύστημα μακράς διάρκειας, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, είτε αυτές είναι από τον Εσωτερικό της Χώρας ή από το Εξωτερικό

2. Εφαρμογή του μέτρου των αποδείξεων με την χρήση «φοροκάρτας» κάτι που θα μειώσει την γραφειοκρατία αλλά με ταυτόχρονη πρόβλεψη για την αντιμετώπιση του όποιου κόστους των επιχειρήσεων με φορολογική ελάφρυνση. Να εκπίπτουν όλες οι αποδείξεις, με συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τα στοιχεία παραβατικότητας του κάθε Επαγγελματικού Κλάδου.

Για να έχει αποτέλεσμα ένα ανάλογο μέτρο πρέπει να δημιουργεί ισχυρά συγκρουόμενα συμφέροντα δηλαδή το όφελος του φορολογούμενου να είναι τουλάχιστον ίσο με το Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται στην τελική τιμή, ως εκ τούτου πρέπει να ισχύσει η πλήρη έκπτωση των δαπανών μέχρι το όριο του αφορολογήτου και ποσοστού στο επιπλέον εισόδημα και επιλογή των αποδείξεων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει κλιμακωτή αύξηση του οφέλους των αποδείξεων ανάλογα με το εισόδημα ώστε να υπάρξει το κίνητρο για ζήτηση των αποδείξεων δαπανών ακόμη και από τα υψηλά εισοδήματα. Επίσης θα πρέπει να γίνονται «διαφημιζόμενοι» ουσιαστικοί έλεγχοι σε κάθε Δ.Ο.Υ. (δειγματοληπτικά) κάθε χρόνο εάν πραγματικά υπάρχουν οι αναγραφόμενες αποδείξεις. Με την επέκταση της χρήσης μιας «φοροκάρτας» αυτή η διασταύρωση θα είναι εύκολη.

3. Όμως καθώς ο τακτικός έλεγχος όλων των επιχειρήσεων είναι ανέφικτος πρέπει να συνεχισθεί και να βελτιωθεί η δυνατότητα για «αυτοέλεγχο» - «αυτοπεραίωση» των χρήσεων με αύξηση των ορίων και επανακαθορισμό κάποιων συντελεστών καθαρού κέρδους βάσει της σημερινής οικονομικής, παγκόσμιας και Ελληνικής, συγκυρίας και ύφεσης αλλά και του ανταγωνισμού που ασκείται σε βάρος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όποιος καλύπτει συγκεκριμένα κριτήρια να απαλλάσσεται από φορολογικούς ελέγχους ανά τριετία. Σε όλο τον κόσμο ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται δειγματοληπτικά και εάν συνεχισθεί ο αυτοέλεγχος θα μειωθούν οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελέγχονται. 

Προτείνουμε:

(α) για μεν τους επιτηδευματίες με αντικείμενο εργασιών κατά κύριο λόγο το εμπόριο και την παραγωγή προϊόντων να είναι εφικτή για κύκλο εργασιών μέχρι 500.000,00 € και (β) για τους επαγγελματίες με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών για κύκλο εργασιών μέχρι 200.000,00 €,

Έτσι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορεί να ελέγχει σωστά το υπόλοιπο εναπομείναν 10% με 15% των επιχειρήσεων με τους μεγάλους κύκλους εργασιών και με ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

Βέβαια είναι αυτονόητο ότι θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και επιχειρήσεις που έχουν «αυτοπεραιώσει» και ο κύκλος εργασιών τους βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και εάν από τον έλεγχο προκύψουν διαφορές στην ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων που έχουν σαν αποτέλεσμα απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή πλασματική διόγκωση θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές.

Τα «κρούσματα» για την ΜΗ ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία και από εκεί στις φορολογικές δηλώσεις μπορεί και πρέπει να αντιμετωπισθεί με την υποχρεωτική σύνταξη, και την επακόλουθη συνυπευθυνότητα, από Πιστοποιημένους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φαινομένων φοροδιαφυγής και επιβάλλεται έμμεσα η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από όλες τις επιχειρήσεις.

4. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για πλήρη αφαίρεση των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ επισφαλών απαιτήσεων στο έτος που αναγνωρίζονται από την επιχείρηση - ως ανείσπρακτες - μετά από κοινοποίηση εξώδικης πρόσκλησης συμβιβασμού στον πελάτη που θα φέρει βέβαια ημερομηνία επίδοσης.

Να καταργηθεί ως αναποτελεσματικός ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού των επισφαλειών που αναγνωρίζονται ως ζημία σε ποσοστό 0,5% που έγινε 1% και επανήλθε στο 0,5% με τις πολύπλοκες διαδικασίες υπολογισμού και το υψηλό κόστος διαχείρισης. Έτσι θα βελτιωθεί αισθητά το κλίμα δικαιοσύνης εκ μέρους της φορολογικής αρχής.

5. Να διατηρηθούν οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα για όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες - μειονεκτικές περιοχές, νησιωτικές περιοχές με δυσκολία πρόσβασης εφόσον αξιολογηθεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα των μέτρων.

6. Αποδέσμευση της υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή (ακόμη και ποσοστού) και να μην διαγράφεται από το TAXIS οι υποβληθείσες δηλώσεις αν δεν πληρωθούν. Έτσι θα υπάρχει διαδικασία προσωρινού καταλογισμού ΦΠΑ online μέσα από ερωτήσεις - κριτήρια που θα συμπληρώνει ο Πιστοποιημένος Λογιστής - Φοροτεχνικός που θα δικαιολογούν την μη καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου.

7. Άτοκες δόσεις πληρωμής όλων των φόρων και του ΦΠΑ μέσω πιστωτικών καρτών. Το κόστος θα χρηματοδοτηθεί από τις Τράπεζες.

7. α).Εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις ΦΠΑ (αρχικές και τροποποιητικές), να μην υποβάλλεται η εκκαθαριστική ΦΠΑ.

8. Να υπάρχει νομοθετική δυνατότητα για την δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού μέχρι το 50% των κερδών για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από επαγγελματική δραστηριότητα και αντικείμενο εργασιών τα οποία θα επενδύονται σε τρία (3) έτη με αρχή έναρξης της επένδυσης ακόμη και στην χρήση σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμα έτους με απλή αίτηση. Το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται στο 100% του αφορολόγητου αποθεματικού ενώ σε περίπτωση μη υλοποίησης του συνόλου της επένδυσης να υποβάλλεται εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, κατ' αναλογία, για την χρήση που αυτό σχηματίσθηκε

9. Απαραίτητη η «εξυγίανση» των ισολογισμών των εταιρειών αν θέλουμε να κάνουμε «μια νέα - και σωστή - αρχή». Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις με Γ' κατηγορίας βιβλία παρουσιάζουν ισολογισμούς οι οποίοι χρήζουν εξυγίανσης κυρίως στο θέμα των ταμειακών διαθεσίμων ή και άλλων λογαριασμών του Ισολογισμού. Οι διαφορές αυτές έχουν προκύψει διαχρονικά στα τελευταία έτη λόγω της κρίσης, της λάθος λειτουργίας των αναπτυξιακών νόμων αλλά και λόγω απαιτήσεων του τραπεζικού συστήματος για «παρουσίαση καλύτερων οικονομικών στοιχείων» προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση.

Αναλυτικά η ΠΡΟΤΑΣΗ μας: 

Η επιβολή έκτακτού φόρου (π.χ. 1,5% έως 3% ) πάνω στα ποσά αυτά με ταυτόχρονη φορολογική αναμόρφωση βοηθάει τις επιχειρήσεις αυτές να εξυγιάνουν τα οικονομικά στοιχεία των ισολογισμών τους και φυσικά την ανταγωνιστικότητα και την φερεγγυότητα τους έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων και τρίτων, καθώς και την εξισορρόπηση των ευθυνών των ελεγκτών κατά την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού .

Προκειμένου να μην διαιωνίζονται τα προβλήματα αυτά είναι ανάγκη να επέλθει διόρθωση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων με μία σωστή διαδικασία ώστε να γίνει η καινούργια αρχή. Η έννοια «κόκκινη γραμμή στο παρελθόν» πρέπει να ολοκληρωθεί στην πράξη.

Δηλαδή:

Οι επιχειρήσεις με Γ' κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη δεχθεί σημείωμα περαίωσης ή θα δεχτούν στο μέλλον για να περαιώσουν ΝΑ έχουν επιπλέον την εξής δυνατότητα:

- Εφόσον στα οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των ισολογισμών τους παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ λογιστικών στοιχείων και πραγματικών δίνεται η δυνατότητα τα ποσά αυτά να μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης καταβάλλοντας ποσοστό (πχ 1,5%) επί του ποσού της διαφοράς που θα εγγραφεί μέχρι και την 31/12 κάθε έτους.

- Τα παραπάνω ποσά οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να τα αποσβέσουν, εφόσον το επιθυμούν σε ένα η περισσότερα έτη, με την προϋπόθεση της φορολογικής αναμόρφωσης του ποσού αυτού χωρίς να έχουν καμία επιπλέον επιβάρυνση ή πρόστιμο του φορολογικού ή άλλου νόμου.

- Η ορθή παρακολούθηση της φορολογικής αναμόρφωσης των παραπάνω διαφορών θα βεβαιώνεται από τους Πιστοποιημένους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Η παραπάνω διάταξη να έχει ισχύ εφόσον το ποσό, το οποίο προέκυψε και οφείλεται, πληρωθεί έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

10. Φορολόγηση των αγροτών με λογιστικό προσδιορισμό αλλά με αναγνώριση των θεομηνιών και καταστροφών, αναγνώριση των αποσβέσεων καλλιέργειας και ζωικού κεφαλαίου. Όχι επιστροφές ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς και χωρίς παραβάσεις για μη τιμολόγηση της παραγωγής αν αυτή δηλωθεί ως ακαθάριστο έσοδο με την υποβολή της δήλωσης.

11. Υπαρκτό πρόβλημα: ενώ οι ακάλυπτες επιταγές έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και υπάρχει ποινικοποίηση της μη καταβολής Φ.Π.Α. δεν υπάρχει διάταξη για προστασία των επιχειρήσεων και είσπραξη του Φ.Π.Α. σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών. Το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται στο Φ.Π.Α. στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και δημοσίων οργανισμών στα «επί πιστώσει» (τιμολόγια). Οι επιχειρήσεις ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να χρηματοδοτούν το Φ.Π.Α..

Στις περιπτώσεις αυτές, ο πωλητής του προϊόντος ή ο πάροχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συναλλαγή εντός μηνός ή τριμήνου στις Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τα βιβλία της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι θα λάβει το οφειλόμενο ποσό σε μεταγενέστερο χρόνο (μεταχρονολογημένη επιταγή ή επί πιστώσει συναλλαγή).

Για να συμβεί αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επαρκή ρευστότητα, κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει σήμερα για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, με δεδομένη και τη διακοπή της χρηματοδότησης - διευκόλυνσης από το τραπεζικό σύστημα.

Καλείται δηλαδή, η επιχείρηση εκδότης του τιμολογίου να καταβάλλει ΦΠΑ εντός μηνός, το οποίο θα εισπράξει μετά από πολλούς μήνες έως και χρόνια όταν πρόκειται για συναλλαγές με το Δημόσιο. Σημειωτέον, επίσης, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην καθυστέρηση πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντιμετώπιση: Η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωμής και όχι της φυσικής συναλλαγής. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει μια ριζική - αν και αναγκαία - μεταρρύθμιση, όπου η τήρηση βιβλίων θα γίνεται σε ταμειακή βάση (μελέτη Παγκόσμιας Τράπεζας, 2007).

Ως μέτρο άμεσης εφαρμογής, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε προτείνει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση συναλλαγής με πίστωση, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τουλάχιστον το ποσό του ΦΠΑ στον πωλητή (ή απευθείας στο Δημόσιο για λογαριασμό του πωλητή/παρόχου) εντός ενός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να ισχύει και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

12. Υποβολή ΟΛΩΝ των πάσης φύσεως δηλώσεων αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού συστήματος με κέντρο την Γ.Γ.Π.Σ. - και σημείο αναφοράς το Α.Φ.Μ - που θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά από όλες οι Υπηρεσίες (Ασφαλιστικά ταμεία , ευρύτερος Δημόσιος Τομέας κλπ), και το οποίο θα χορηγεί πληροφόρηση σε όλες, είναι μέτρο το οποίο κρίνεται απαραίτητο. Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος ενώ θα δώσει δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και θα μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας οποιοδήποτε «ΠΟΘΕΝ - ΕΣΧΕΣ». Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας "e-ΔΟΥ" με ταυτόχρονη «πιστοποίηση» και ουσιαστικό έλεγχο από το Υπουργείο στο ποιος ασκεί το Επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού . Η γενικότερη βελτίωση της διαδικασίας θα προέλθει μέσα από την ολοκλήρωση και την κατά 100% λειτουργία του συστήματος της e-ΔΟΥ. Βασική προϋπόθεση είναι η διαχείριση των δηλώσεων των φορολογουμένων να γίνεται μέσα από πιστοποιημένα Φοροτεχνικά Λογιστικά γραφεία. Και σε περίπτωση που θα καθιερωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή αυτή να καλύπτει ΜΟΝΟΝ τα πιστοποιημένα αυτά γραφεία.

Είναι λανθασμένο το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την κατάργηση οιουδήποτε ελέγχου στο ήδη «ανοικτό» Επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, διότι η ύπαρξη ελέγχου στο Επάγγελμά μας είναι ανάγκη «δημοσίου συμφέροντος» καθώς καταγράφει και βεβαιώνει τα δημόσια έσοδα. Ακόμη και η μετοχική σύνθεση των Ανωνύμων Εταιριών πρέπει να ελέγχεται μέσω της ονομαστικοποίησης των μετοχών ώστε να μην υποκρύπτεται σύγκρουση συμφερόντων και φαινόμενα διαπλοκής.

Πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής να μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω Taxisnet σε στοιχεία του Μητρώου και άλλων τμημάτων ώστε να προβαίνουν σε αλλαγές ή διορθώσεις και να αποστέλλουν άμεσα με e-mail στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη βεβαίωση που θα εκδίδει το Taxis. Είναι λάθος και χάσιμο πολύτιμων ανθρωποωρών να στέλνουμε τον πολίτη για απλές εργασίες αλλαγή στοιχείων ταυτότητας στα τμήματα Μητρώου των Δ.Ο.Υ..

Για άμεση ενέργεια και χρησιμοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, αντί της interactive on-line συμπλήρωσης της δήλωσης, προτείνεται η αποστολή ενός έξυπνου αρχείου φορολογικής η άλλης δήλωσης για κάθε φορολογούμενο, που θα φέρει ως όνομα αρχείου τον Α.Φ.Μ. αυτού. Η αποστολή του αρχείου με e-mail και οι εσωτερικοί έλεγχοι θα έλυναν το πρόβλημα καθυστέρησης της υποβολής.

Να λειτουργήσει το ίδιο σύστημα κατάθεσης δηλώσεων του Φ.Π.Α. για όλους τους φόρους, και να επεκταθεί σε άλλους τομείς όπως είναι το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, γεγονός που θα εξυπηρετήσει και θέματα Κ.Β.Σ., κ.λπ..

Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος να είναι «ανοικτές» μέσω διαδικτύου από τις 02/01 κάθε έτους, δηλαδή να δέχεται το σύστημα όλες τις δηλώσεις από την έναρξη της νέας χρήσης έως και την τελευταία καταληκτική ημερομηνία.

Να υπάρξει πλήρης αποδέσμευση της υποβολής των δηλώσεων άμεσων και έμμεσων φόρων με την πληρωμή των δηλώσεων αυτών.

13. Εξωχώριες εταιρείες

Πρόκειται για θέμα που χρειάζεται λεπτό χειρισμό και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι θίγονται και θέματα Διεθνούς Δικαίου. 

Το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι ήδη βαρύ όσο αφορά δαπάνες και αγορές από εξωχώριες εταιρείες. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν έχουμε ενδοκοινοτικές Εταιρείες οι οποίες με την σειρά τους έχουν Μετόχους offshore εταιρίες, από Κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν δεχθεί την διεθνή σύμβαση και το αρνητικό νομοθετικό πλαίσιο για τις offshore που έχει η Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι σε συνεννόηση με την Ε.Ε. και τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει:

Να υπάρχει έλεγχος για εισαγόμενα εμβάσματα από Τρίτες Χώρες ανεξαρτήτως ποσού και ανά Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικά Α.Φ.Μ. και όχι Αριθμό Ταυτότητας) του δικαιούχου να γίνεται συγκεντρωτική κατάσταση από τις Τράπεζες , ώστε να ενημερώνεται η φορολογική αρχή για όλα τα εισερχόμενα εμβάσματα. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Δ.Ο.Υ. στην οποία θα καταλήγουν τα στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο.

Να θεωρείται ως κίνηση κεφαλαίων και η εξαργύρωση τίτλων ομολογιών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και τα στοιχεία του κομιστή να συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση - γνωστοποίηση προς το Υπουργείο.

Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές εταιρείες να δημιουργηθεί σύστημα διακίνησης κεφαλαίων τύπου VIES σε επίπεδο Ε.Ε. φυσικά πάντα μετά από συνεννόηση με την Κοινότητα. Συμπληρωματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει και το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεων από όπου θα προκύπτει, τυχόν κρυφός μέτοχος των ενδοκοινοτικών επιχειρήσεων και στην συνέχεια αν η συναλλαγή οφείλεται σε OFFSHORE «πίσω» από την κοινοτική επιχείρηση.

14. Να ολοκληρωθεί άμεσα η νομοθετική πρόβλεψη για την Πιστοποίηση του Επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Αν και αναφερθήκαμε πάλι στην Πιστοποίηση του Κλάδου σε συνδυασμό με άλλα φορολογικά θέματα, επανερχόμαστε στην ανάλυσή θέματος καθώς η ολοκλήρωση της Πιστοποίησης του Κλάδου μας είναι από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος φορολογικός νόμος.

Στην προσπάθεια της κάθε πολιτικής ηγεσίας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την καλύτερη και ενήμερη φορολογική ανταπόκριση των επιχειρήσεων, αρωγός και σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η Πιστοποίηση και Οριοθέτηση του Επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει η επιχείρηση ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός με τον οποίο συνεργάζεται έχει τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις και ότι είναι Πιστοποιημένος από την πολιτεία ώστε να μπορεί να επιλέγει τον κατάλληλο Συνεργάτη.
Πρέπει επίσης η επιχείρηση να είναι σίγουρη, μέσα από την ολοκλήρωση της απόδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής, ότι οι δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου για λογαριασμό της αποστέλλονται από τον πιστοποιημένο Λογιστή - Φοροτεχνικό της και ΟΧΙ από οποιονδήποτε τρίτο. Η πληθώρα νόμων και εγκυκλίων στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και η άμεση υλοποίηση τους έχει δημιουργήσει την ανάγκη για έναν Κλάδο με διαρκή και δια βίου επιμόρφωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώσεων απέναντι στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα της φορολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων μετά την αποδοχή των μνημονίων. Η σύντομη ολοκλήρωση του νόμου για την θέσπιση και ύπαρξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας κρίνεται απαραίτητη γιατί βάζει τους κανόνες και οριοθετεί το ποιος ασκεί αλλά κυρίως το πως ασκεί το Επάγγελμα του Λογιστή-φοροτεχνικού.

Ο Κλάδος μας έρχεται σε άμεση επαφή τόσο με τους Επιχειρηματίες όσο και με την Διοίκηση εφαρμόζοντας την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων και την εμπέδωση φορολογικής και ασφαλιστικής συνείδησης του ως αυτοτελούς.

15. Υποχρέωση έκδοσης παραστατικών αξίας από τα Τραπεζικά ιδρύματα για τα πάσης φύσεως έσοδά τους όπως οι λοιποί επιτηδευματίες.

16. Στον έλεγχο που θα κάνουν τα ΣΔΟΕ στις κινήσεις λογαριασμών να εξαιρεθεί ο ειδικός λογαριασμός των Λογιστών - Φοροτεχνικών που χρησιμοποιείται για να πληρώνουν τους άμεσους και έμμεσους φόρους αλλά και το Ι.Κ.Α. των πελατών τους μέσω Internet.

17. Για τον Κλάδο μας είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι όταν έχουμε πελάτη μια Εταιρία έχουμε «ηθική» υποχρέωση (και το συμπεριλαμβάνουμε στην αμοιβή μας χωρίς να είναι δυνατός ο όποιος διαχωρισμός) να συπληρώνουμε και να υποβάλλουμε δωρεάν τις δηλώσεις των εταίρων - φυσικών προσώπων - και των μελών της οικογένειάς τους, όταν πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρέπει με κάποια εγκύκλιο να κατοχυρωθούν οι Συνάδελφοι απέναντι στους ελέγχους του ΣΔΟΕ ειδικά για τις προσωπικές δηλώσεις των Εταίρων και των Μετόχων. Να μην απαιτείται η έκδοση Α.Π.Υ. «δωρεάν» σε αυτές τις περιπτώσεις.

18. Αν το Δημόσιο θέλει «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ» τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς πρέπει να υπάρχει νομοθετική ή Υπουργική παρέμβαση για σύνδεση των αμοιβών μας με το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που απαιτεί το Δημόσιο αλλά και με την εισαγωγή μιας μεθόδου εξασφάλισης της είσπραξης τους. Επηρεάζει αρνητικά το να πρέπει να πληρώνουμε Φ.Π.Α. και φόρους για αμοιβές που είναι σε αναστολή για χρόνια ή χάνονται λόγω της ιδιαίτερης επαγγελματικής σχέσης με τους πελάτες μας. Αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τον επιθυμητό περιορισμό της φοροδιαφυγής ακόμη και στον Κλάδο μας μέσω της υποτιμολόγησης τους καθώς δεν έχει θεσπισθεί - ποτέ μέχρι σήμερα - κάποια ελάχιστη αμοιβή για βασικές υπηρεσίες μας σε αντίθεση με άλλους επιστημονικούς επαγγελματικούς κλάδους.

19. Επιστροφή του φόρου καυσίμων στους πολίτες από τον Οκτώβριο ανάλογα με τον τόπο κατοικίας (γεωγραφικά κριτήρια), κοινωνικών κριτηρίων αλλά και εισοδηματικά κριτήρια μεταξύ των πολιτών.

20. Οπωσδήποτε πρέπει να λειτουργήσει ο νέος Κ.Α.Σ. μέσα στο καλοκαίρι του 2012 (και όχι από 1/1/13 όπως «διαβάζουμε»). Το ήδη διαμορφωθέν τελικό κείμενο προωθεί την κατάργηση μεγάλου μέρους θεωρήσεων και άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Θα μπορούσε δε να καταργεί πλήρως την θεώρηση και στα έντυπα που έχουν μείνει, ενώ απαιτείται άμεσα να μπορούν να θεωρούν βιβλία όλες οι επιχειρήσεις ακόμη και οφείλουν στο Δημόσιο. Η ύπαρξη και ενημέρωση βιβλίων βοηθάει τον έλεγχο.

21. Να αρκεί η εξουσιοδότηση μέσω Taxiς σε Πιστοποιημένο Λογιστή - Φοροτεχνικό και για την φυσική εκπροσώπηση του φορολογούμενου ή της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.. Η γραφειοκρατία με τις εξουσιοδοτήσεις θεωρητικά κατοχυρώνει τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. αλλά η γραφειοκρατία είναι υπερβολική και το κόστος μεγάλο.

22. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων να είναι σταθερά η 31/07 κάθε έτους

23. Να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για το Ε9 της 1/1/12 ώστε να είναι ομαλή η ροή των δηλώσεων στο σύστημα.

24. Σύμφωνα με πληροφορίες μας εξετάζεται πρόταση για απεμπλοκή από την γραφειοκρατία της θεώρησης των στοιχείων με την χορήγηση μοναδικού αριθμού από την ΓΓΠΣ σε συνδυασμό με τον αριθμό αδείας ή την ηλεκτρονικη υπογραφή του 
Πιστοποιημένου Λογιστή. Πιστεύουμε ότι με την συγχώνευση θα υπάρχει πρόβλημα. Εναλλακτική μας πρόταση στο πρόβλημα είναι να λειτουργήσει το «ηλεκτρονικό φορολογικό πρωτόκολο» της ΚΑΘΕ επιχείρησης για θεωρήσεις, γνωστοποιήσεις κλπ ένα είδος ημερολογίου - καρτέλας.

25. Η εφαρμογή που δημοσιοποιεί τα στοιχεία του Λογιστή από την ΓΓΠΣ πρέπει να τεθεί σε αναστολή μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υπογραφή καθώς είναι αναγκαίο να περιοριστεί η πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών.

26. Μείωση του εξωφρενικού ποσοστού 50% πληρωμής για κατάθεση προσφυγής για τον πολίτη. Είναι μέτρο που πλήττει κυρίως αυτούς που έχουν δίκαιο και δεν βοηθάει στην εμπέδωση κλίματος δικαιοσύνης μετά Κράτους και φορολογούμενου.

27. Πλέον νομιμοποιούμεθα να διεκδικήσουμε την θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (και όχι μέσω άλλων φορέων) σαν Μέλος της Επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70. Η πιο πάνω επιτροπή πρέπει να λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο (έστω στις περισσότερες) για πιο σωστή λειτουργία αλλά και για λόγους αποκέντρωσης. Σαφώς και πρέπει η συμμετοχή σε αυτή να είναι χωρίς πρόσθετη αμοιβή για του φορείς που συμμετέχουν πλην, ίσως, μιας χιλιομετρικής αποζημίωσης.

28. Οπωσδήποτε νομοθέτηση άμεσα του Κώδικα Δεοντολογίας μας θεωρούμε ότι είναι κίνηση πάταξης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

29. Άμεσες online επιστροφές ΦΠΑ μέσα από το σύστημα της ΓΓΠΣ με ερωτηματολόγιο, συμπλήρωση καταστάσεων και σκαναρισμένα τα τιμολόγια και τα λοιπά στοιχεία, δυνατότητα, αντίστοιχα με τον προσωρινό καταλογισμό που προαναφέρθηκε. Μόνον από Πιστοποιημένα Λογιστικά Γραφεία.

30. Αποστολή του αρχείου των κινήσεων κατά την υποβολή του ΦΠΑ με ταυτόχρονη δυνατότητα έκδοσης όλων των στοιχείων «αθεώρητα» ακόμα και αυτά που προβλέπει ο νέος Κ.Α.Σ.. Επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιημένου του πιο πάνω αρχείου σε περίπτωση τροποποίησης της περιοδικής Φ.Π.Α..

31. Επαναξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.

32. Είμαστε κατά της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων στον προσδιορισμό του εισοδήματος των επαγγελματιών. Εάν ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν λειτουργεί τότε τον βελτιώνουμε και όχι τον υποβαθμίζουμε και τον απαξιώνουμε ενώ ταυτόχρονα επιλέγουμε να έχουμε το ίδιο κριτήριο για δίκαιους και φοροφυγάδες.

33. Ο τρόπος υπολογισμού της «αντικειμενικής» υπεραξίας για την μεταβίβαση των επιχειρήσεων πρέπει να αναπροσαρμοσθεί στα σημερινά δεδομένα. Ο Μ.Ο. των κερδών της τελευταίας 5ετίας πλέον δεν αντιπροσωπεύει κάποια «δεδομένη» αξία.

34. Η πιθανή λήψη απόφασης για ενημέρωση του Taxis με τις πωλήσεις των επιχειρήσεων θα δημιουργήσει ανάγκη για προμήθεια νέου τύπου φορολογικών μηχανισμών ή φορολογικών ταμειακών. Είναι αναγκαίο για λόγους χρηστής διοίκησης το κόστος της προμήθεια των νέων ταμειακών μηχανών να αφαιρείται απ' ευθείας από το ποσό του φόρου της επιχείρησης.

35. Το σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε προβλέπει την ανάγκη δημιουργίας ενός «περιουσιολογίου» κινητής και ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι η «αποθήκευση» των δεδομένων αυτών έχει ανάγκη από θέσπιση αυστηρών κανόνων εχεμύθειας και ασφάλειας καθώς πρόκειται για πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η εχεμύθεια πρέπει να καλύπτει όλο τον μηχανισμό που θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά (Λογιστές, υπαλλήλους τους και Υπαλλήλους του ΥΠ.ΟΙΚΟ.)

36. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να βρεθεί εύκολος και μη γραφειοκρατικός τρόπος ενημέρωσης του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο Επιζειρήσεων) μέσω της πλήρους μεταφοράς των αρχείων Φυσικών και Νομικών Προσώπων από το Μητρώο του Taxis.
37. Θέματα που αφορούν & την Γ.Γ.Π.Σ. (χωρίς να εξαιρούντα άλλα θέματα)

1. Δημιουργία εφαρμογής - αρχείου ανά Πιστοποιημένο Λογιστικό Γραφείο (και ΙΡ) με πίνακα των Δηλώσεων που έχει καταχωρήσει - αποστείλει (διαχειριστικό περιβάλλον back office για τα Λογιστικά Γραφεία). Αυτό διευκολύνει τον Κλάδο μας στην αποφυγή παραλείψεων κάποιας αποστολής αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο περιπτώσεων που πλήθος δηλώσεων αποστέλλονται απο μη Πιστοποιημένο Λογιστή (μείωση της φοροδιαφυγής στον Κλάδο μας).

2. Όλες οι γνωστοποιήσεις που θα απαιτεί ο «νέος» Κ.Β.Σ. (Κ.Α.Σ.) αλλά και το Μητρώο να γίνονται και μέσω Taxisnet από τους Πιστοποιημένους Λογιστές - φοροτεχνικούς. Με τα όσα γνωρίζουμε όλες οι καταθέσεις - γνωστοποιήσεις εγγράφων αλλά και η πρωτοκόλλησή τους που καταθέτουμε ως έντυπα στις Δ.Ο.Υ. είναι εφαρμογές που είτε υπάρχουν είτε μπορούν να γίνουν και να λειτουργήσουν σύντομα από την ΓΓΠΣ ώστε να αποδεσμευτεί προσωπικό για ελέγχους.

3. Μαζί με την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων να εκτυπώνονται και ΟΛΕΣ οι δόσεις για πληρωμή μέσω Τράπεζας ή e-banking. Η πρόταση που λειτούργησε με ταυτόχρονη εκτύπωση των δόσεων στα φυσικά πρόσωπα, η οποία ήταν δική μας, μας γλύτωσε απ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.

4. Διόρθωση της διαδικασίας για ανδρόγυνο εκ των οποίων ο ένας είναι μόνιμος φορολογικός κάτοικος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5. Μείωση των e-mail που στέλνει το Taxis και να παραμείνουν μόνο τα ουσιαστικά, καθώς το 99,95% καταλήγουν στα γραφεία μας και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν σημαντικές ειδοποιήσεις. Όμως απαιτείται το taxisnet κάθε χρόνο να στέλνει επιστολή σε όλους τους φορολογούμενους που υπέβαλλαν δήλωση το προηγούμενο έτος ώστε τα Φ.Π. να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία των στοιχείων για την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης και να τους «κυνηγάμε» μέχρι την τελευταία στιγμή.

6. On line ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας της επιχείρησης με τον Λογιστή και αυτόματη διακοπή των e-mail που αποστέλλονται στον ΛΟΓΙΣΤΗ. Το μητρώο του ΤΑΧΚ να μπορεί να δέχεται δυο e-mail (φορολογούμενου + Λογιστή) επικοινωνίας και όχι ένα. Έρχονται συνεχώς ε-mail για πελάτες που διέκοψαν εδώ και χρόνια ή για φορολογούμενους που απεβίωσαν. Η βάση δεδομένων να ενημερώνεται ουσιαστικά και να «διαβάζονται» οι απαντήσεις μας.

7. Ενοποίηση των «εντύπων» για την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων Φ.Μ.Υ. και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Διευκολύνει την πληρωμή.

8. Άμεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς φέτος υπήρχε πρόβλημα με την ασφάλεια των δεδομένων.

9. Δυνατότητα αναίρεσης και διόρθωσης της δήλωσης μέχρι την καταληκτική ώρα (και όχι απλά ημέρα) που θα γίνει η μεταφορά χρημάτων από την Τράπεζα για την πληρωμή τόσο του ΦΠΑ όσο και για τον Φόρο εισοδήματος ή τον ΦΜΥ. Το σύστημα να εισπράττει το διαθέσιμο ποσό έστω και αν αποτελεί μέρος του οφειλόμενου.

10. Η ύπαρξη ή μη φορολογικών παραβάσεων (στα Φ.Π. ή στα Ν.Π.) πρέπει να φαίνονται μέσα στο σύστημα ώστε οι Πιστοποιημένοι Λογιστές να μπορούν να συμπληρώνουν σωστά την φορολογική Δήλωση.

11. Οι ισολογισμοί των ΝΠ στο σύστημα να μπορούν να εισάγονται με αρχείο μορφής excel ή pdf. Η σημερινή εφαρμογή δεν μπόρεσε να υποστηριχθεί μηχανογραφικά, είναι χρονοβόρα και στην πράξη καταργήθηκε.

12. Η επικοινωνία της Γ.Γ.Π.Σ. με τις εταιρίες μηχανογράφησης θα μειώσει τα προβλήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Με το ίδιο σκεπτικό ζητήσαμε, πριν τεθούν σε επίσημη λειτουργία, οι εφαρμογές της ΓΓΠΣ στο site να γίνεται test και από ένα τυχαίο δείγμα Συναδέλφων (ενημέρωση με e-mail) για συγκέντρωση προτάσεων για διόρθωση τυχών λαθών. Αυτό που γίνεται και τώρα ενώ η εφαρμογή λειτουργεί πρέπει να βελτιωθεί ως πρακτική.

13. Το μενού στην εσωτερική διαχείριση του συστήματος της ΓΓΠΣ μπορεί να γίνει εύχρηστο, χάνεται παραγωγικός χρόνος.

14. Οπωσδήποτε πρέπει να «πιστοποιηθούν» στο σύστημα και οι υπάλληλοι - Λογιστές των Λογιστικών γραφείων ΟΧΙ σαν «υπεύθυνοι» ή «εκπρόσωποι» αλλά για να γνωρίζουμε ποιος χειρίστηκε και τι. Χωρίς να αποποιούμαστε των ευθυνών μας είναι σημαντικό θέμα ασφαλείας για τους Πιστοποιημένους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Η διαρροή των κωδικών μας είναι ΠΟΛΥ εύκολη υπόθεση και δύσκολα αποδεικνύεις την μη συμμετοχή σου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

15. Online και διαρκής «περαίωση» παλαιών φορολογικών χρήσεων μέσα από εφαρμογή στην Γ.Γ.Π.Σ..

38. Αν και είμαστε ανέκανεν αντίθετοι με τις διαδικασίες «περαιώσεων» καθώς ισοπεδώνουν την προσφορά των υπηρεσιών μας εντούτοις στην παρούσα οικονομική συγκοιρία ίσως να βοηθούσε τα Δημόσια Έσοδα η ψήφιση νόμου για δυνατότητα περαίωσης όλων των φορολογικών αντικειμένων μέχρι και 31/12/2011 για όλες τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης.

39. Μείωση της προκαταβολής (όλοι στο 50%) εκτός μισθωτών και συνταξιούχων που θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται της προκαταβολής.

40. Καθιέρωση των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών (Ε.Ο.Ζ.) σε ειδικά βιομηχανικά πάρκα για μετεγκατάσταση ή ίδρυση νέων επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα. Φορολογικά κίνητρα - φόρος 10% επί των κερδών - δωρεάν χρήση γης και υποδομών- πρόσληψη εργαζομένων υποχρεωτικά από τους άνεργους του ΟΑΕΔ και επιδότηση των επιχειρήσεων αυτών με το επίδομα ανεργίας.

41. Επαναφορά της διάταξης αφαίρεσης των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.


Διατελούμε με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 
Πανίδης Ι. Αβραάμ 

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description !!!!!! | Ιουλίου 27, 2012 12:45 μ.μ. | Reply
τελικά υπάρχει η ποφεε ! ισως ηταν η πιο ευστοχη ημερα για την αναρτηση του συγκεκριμενου θεματος. εγω που εχω τελειωσει ολες τις υποχρεωσεις μου καθομαι στο γραφειο και διαβαζω γραμμη γραμμη το υπεροχο αυτο κειμενο με τις εξαιρετικες προτασεις και αγαλιαζει η ψυχη μου. απο οτι καταλαβαμε λοιπον το συνδικαλιστικο μας οργανο αυτη την εποχη εχει πολυ σοβαροτερα πραγματα να ασχοληθει απο τους απλους λογιστες , πρεπει να δωσει κατευθυνση και προτασεις για να λυθει το δημοσιονομικο προβλημα της χωρας. αγαπητοι ΄΄ συναδελφοι΄΄ της ποφεε ( δεν ειμαι πανεπιστημιου , γιάυτο τα εισαγωγικα΄΄) να με συγχωρειτε που δε μπορω να παρακολουθησω τις κινησεις σας. απο οτι καταλαβαινω θα πρεπει αν υπαρχει θεμα με συναδελφους που δεν προλαβαινουν με τις δηλωσεις να απευθυνθουν στους τοπικους συλλογους για να πιεσουν προς αυτη την κατευθυνση.
image description ΜΑΡΚΟΣ-ΧΑΝΙΑ | Ιουλίου 27, 2012 12:10 μ.μ. | Reply
ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ" ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ Ο "ΔΕΚΤΗΣ" ΤΗΣ ΝΑ Θ Ε Λ Ε Ι ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ , ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ¨ΑΛΑΘΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ" ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ.
ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ :
1. ΟΛΑ ΤΑ "ΜΗ" ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΟΣΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
2. "ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ¨............ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ" ΚΑΙ "ΦΙΛΙΚΩΝ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗ ΧΩΡΑ......... Η ΠΡΩΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ" ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΑΚΙ" ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ, Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ..... ΙΣΩΣ "ΞΕΦΥΓΕ" ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.....

Κ Α Ι LAST BUT NOT LEAST...... ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΣΥΓΚΕΚΡΜΕΝΗ "ΕΥΝΟΪΚΗ" ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ????????

ΜΗΠΩΣ Σ Η Μ Ε Ρ Α ΚΑΙ Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ "ΑΛΛΟ" ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ.....ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ............
image description OLEEEE | Ιουλίου 27, 2012 12:04 μ.μ. | Reply
Ε......αφου δεν εχουμε να κανουμε και τιποτα αυτό το διάστημα...ουτε δηλωσεις ουτε φπα....ουτε απδ .....ας μελετησουμε εμπεριστατωμενα τις προτάσεις!!!!Χρονος υπάρχει αφθονος αλλωστε.
image description χρηστος | Ιουλίου 27, 2012 12:41 μ.μ. | Reply
σε πολλά συμφωνώ αλλά σε αρκετά διαφωνώ, εδω με σχόλια που να τα αναλύσεις όλα!!! σαν βάση σκέψης καλό είναι αλλά θέλει αλλαγες κατα τη γνώμη μου.
image description 1960 | Ιουλίου 27, 2012 1:21 μ.μ. | Reply
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/7 ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΕΤΕΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΑΧΑΛΟ ?
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ κ.κ .ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΝΕΥΡΑ ΜΑΣ. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!!!
image description Thanos | Ιουλίου 27, 2012 1:28 μ.μ. | Reply
ΓΙΑ ΔΕΣ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕ.................................
image description xristos | Ιουλίου 27, 2012 2:45 μ.μ. | Reply
ΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑΑΑΑΑ?ΚΟΝΤΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΖΗΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ Η/Υ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΜΑΛΛΛΛΛΛ....ΣΣ????ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ?ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΕΛΙΚΑ!!!!!!!ΤΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΥΤΕΡΑ..ΤΩΡΑΑΑΑΑΑ!!!!!ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΔΩΣΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ..ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ....ΤΩΡΑΑΑΑΑ!!!
image description S | Ιουλίου 27, 2012 2:22 μ.μ. | Reply
Εδώ ο κόσμος χάνεται και η π....... πλένεται στη βρύση.
image description AFANISTIS | Ιουλίου 27, 2012 3:23 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!
ΞΥΠΝΕΤΕ ΡΕ Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ! ! ! ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ ΡΙΖΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ 3ΜΗΝΟ ΟΠΩΣ Η ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟ (ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ) ΚΑ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ. ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΝΕ ΓΛΕΙΦΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΑΛΛΟ ΖΟΥΜΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ, ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟ (ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ) ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.
image description SARAKINOS | Ιουλίου 27, 2012 3:40 μ.μ. | Reply
Την αντίρρησή μου για την υπολειτουργία της ΠΟΦΕΕ την έχω εκφράσει πολλές φορές και για συγκεκριμένα θέματα. Τώρα , με το αναλυτικό σχέδιο που δημοσίευσε, οφείλω να πω ότι είναι ένα θετικό βήμα , που δικαιολογεί απόλυτα την ύπαρξή της, αν και ήλθε κάπως αργά. Μένει να μας αφήσει λίγο χρόνο για να επισημάνουμε μερικά δυσνόητα σημεία του σχεδίου αυτού, πριν οδεύσει προς την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Να δημιουργήσεις ομάδες διαβούλευσης μέσω των συλλόγων και τοπικών αδελφών φορέων (εμπόρων-βιοτεχνών-ξενοδόχων -εστιατόρων), και μέσω αυτών σε σύντομο χρόνο να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις και να γίνει το σωστό "πάντρεμα" με τις άλλες προτάσεις αξιόπιστων φορέων, όχι απαραίτητα επαγγελματικών, που έχουν προηγηθεί του σχεδίου της ΠΟΦΕΕ. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η Ομοσπονδία υιοθέτησε μερικές από τις προτάσεις του Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, όπως οι μειώσεις για τα μικρά νησιά, για την μη διαγραφή των απλήρωτων δηλώσεων ΦΠΑ, (και ζητάμε και για τις δηλώσεις Α.Ε. & ΕΠΕ), για το σταθερό φορολογικό σύστημα, για την διαρκή λειτουργία του taxis έως 31/7 (είχαμε ζητήσει έως 30/6), την ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και όχι μόνο ΦΠΑ και εισοδήματος, και άλλα ζητήματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια και οχι να μείνουν στα χαρτιά ή να εμφανισθούν ανάποδα.Και, κυρίως , να μην χύσει η Ομοσπονδία την καρδάρα με το γάλα, όταν την γεμίσει...
image description AngelG | Ιουλίου 27, 2012 4:11 μ.μ. | Reply
Συγχαρητηρια....απο δευτερα ξεκινατε δουλεια στο δημοσιο σαν επιστημονικοι συνεργατες του υπουργου....και αφηστε τους αλλους να κουρευονται
image description ype | Ιουλίου 27, 2012 4:21 μ.μ. | Reply
Με εξαίρεση την τοποθέτηση του συναδέλφου Sarakinou και τις επισημάνσεις του συναδέλφου Μάρκου από τα Χανιά δυστυχώς τα άλλα σχόλια δείχνουν μια αρνητική διάθεση.
Ελπίζω αυτό να οφειλεται μόνο στο άγχος των ημερών και να μην είναι γενικότερη έλλειψη κατανόησης της ύπαρξης και λειτουργίας ενός συνδικαλιστικού οργάνου.

Συντάσσομαι με το Sarakino και θεωρώ πως χρειάζεται αυτές οι προτάσεις να αποτελέσουν τη βάση μιας συζήτησης που θα καταλήξει σε ουσιαστική πρόταση ενός συνδικαλιστικού φορέα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ με σκοπό ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα όσο αυτό είναι δυνατό σε συνθήκες καπιταλισμού.

Ελπίζω οι συνάδελφοι, καθημερινοί "αχθοφόροι του φορτίου" να βρούν το χρόνο να ασχοληθούν σοβαρά και να προτείνουν μέσω των συλλόγων τους ή μέσω μιας διαδικτυακής συζήτησης ουσιαστικά πράγματα προς αυτό.
Κι ακόμη ελπίζω να υπάρξει και μια επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τα αντίστοιχα όργανα των μισθωτών λογιστών (ως μισθωτός κι εγώ) και το ΟΕΕ ώστε να δείξουμε ως κλάδος ότι δεν είμαστε απλά για να συμπληρώνουμε κουτάκια σε έντυπα αλλά κάτι περισσότερο.
Και τέλος ελπίζω να υπάρξουν ευήκοα ώτα στην άλλη πλευρά. Αν πάλι όχι να βρεθεί ένας τρόπος διεκδίκησης στη βάση αυτού του διαλόγου που θα γίνει
image description !!!!!! | Ιουλίου 27, 2012 5:19 μ.μ. | Reply
οπως πολυ σωστα επεσημανες τα αρνητικα σχολια εχουν να κανουν με το αγχος των ημερων.και ενω περιμεναμε μια ενημερωση για τις φορολογικες δηλωσεις , εστω και αρνητικη, ειδαμε αυτη τη δημοσιευση.δεν ξερω ποσοι συναδελφοι λογιστες εχουν το χρονο ή τη διαθεση να μελετησουν και να κανουν παρουν θεση για το κειμενο.καθε πραγμα στην ωρα του.
image description ype | Ιουλίου 27, 2012 5:14 μ.μ. | Reply
Κι ο Sarakinos υποθέτω έχει άγχος αλλά αντί να απαξιώνει την ενέργεια θεώρησε προτιμότερο να ζητήσει χρόνο για να την μελετήσει και να τοποθετηθεί.
image description ΧΡΥΣΑ | Ιουλίου 27, 2012 7:13 μ.μ. | Reply
θα ημουν κι εγω της ιδιας αποψης με τον Γιαννη και με τον Σαρακινο , αν εβλεπα στο κειμενο της ΠΟΦΕΕ εστω και σαν προθεση , αφου προταση σιγουρα δεν βλεπω (συγγνωμη αν κατι μου ξεφυγε στο γρηγορο διαβασμα) κατι απο αυτα που λεει παραπανω ο Σαρακινος:
"........Μένει να μας αφήσει λίγο χρόνο για να επισημάνουμε μερικά δυσνόητα σημεία του σχεδίου αυτού, πριν οδεύσει προς την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Να δημιουργήσεις ομάδες διαβούλευσης μέσω των συλλόγων και τοπικών αδελφών φορέων (εμπόρων-βιοτεχνών-ξενοδόχων -εστιατόρων), και μέσω αυτών σε σύντομο χρόνο να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις και να γίνει το σωστό "πάντρεμα" με τις άλλες προτάσεις αξιόπιστων φορέων, όχι απαραίτητα επαγγελματικών, που έχουν προηγηθεί του σχεδίου της ΠΟΦΕΕ........"
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιουλίου 27, 2012 10:48 μ.μ. | Reply
Συμφωνώ με ype & Sarakinos...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο