Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά
Αλλες ειδήσεις

Νέες οδηγίες για το εργόσημο ΟΓΑ

Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Ο εργοδότης – κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή του εργάτη γης με εργόσημο ΟΓΑ - αντί χρηματικού ποσού - είναι υποχρεωτική.

Ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, στο εξής, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ. Για το λόγο αυτό οι εργάτες γης θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους για Ασφάλιση, Περίθαλψη και Σύνταξη από τον ΟΓΑ, να ζητούν την πληρωμή τους μόνο με ΕΡΓΟΣΗΜΟ.

Το εργόσημο εκδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή τις Τράπεζες. Προς το παρόν ο ΟΓΑ έχει υπογράψει σύμβαση για τη διάθεση εργοσήμων ΟΓΑ μόνο με τα ΕΛ.ΤΑ. και αναμένεται, σύντομα, η υπογραφή σύμβασης και με τις Tράπεζες.

ΟΔΗΓΊΕΣ - ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΌΤΗ - ΚΤΗΜΑΤΊΑ

Ο εργοδότης, για την έκδοση - αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει ΕΡΓΟΣΗΜΟ για κάθε εργάτη γης που απασχολεί. Κατά τη συναλλαγή πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει ότι αγοράζει εργόσημο για εργάτη γης (ΟΓΑ).

Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας.

Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παράδειγμα: Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.

Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη - αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο.

Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.

ΟΔΗΓΊΕΣ - ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟ – ΕΡΓΆΤΗ ΓΗΣ

Ο απασχολούμενος εργάτης γης εξαργυρώνει, αποκλειστικά ο ίδιος, το εργόσημο και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργόσημου μείον ποσοστό 10% που παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.

Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργάτης γης θα πρέπει να απευθύνεται στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην Τράπεζα έκδοσης έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του εργοσήμου, β) την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και γ) την κάρτα του ΑΜΚΑ του ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.

Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Για το λόγο αυτό ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του.

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΧΡΌΝΟΥ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος, με βάση τα εργοσημά τους, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους διά του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.) τής 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σύνολο αμοιβών έτους 2012 € 5.100 
Η.Α.Ε 31ης – 12ου - 2011 € 33,57
= 152 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, 150 ημέρες εργασίας και άνω – υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω - ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος.

Για όσους έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 - υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω - ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας του έτους διά του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12 λογίζεται ως μήνας.

Π.χ: Οι 113 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε πέντε (5) μήνες ασφάλισης.

Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήμου που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ – είτε είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι είτε έχει διακοπεί η ασφάλισή τους – δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. 

Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης και δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα πρέπει, απαραιτήτως, με την έναρξη της απασχόλησής τους, να προσέλθουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου.

Ο ΟΓΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) θα ενημερώνει τους ασφαλισμένους του για το χρόνο ασφάλισής τους βάσει των εργοσήμων τους.

Σημειώνεται, ότι με το εργόσημο οι εργάτες γης ασφαλίζονται πλέον στον ΟΓΑ ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά ή είναι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

Παροχές Υγείας

Σύμφωνα με τον νόμο, στο εξής, οι εργάτες γης, προκειμένου να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας - υπολογισθείσες σύμφωνα με τα παραπάνω – κατά εκάστοτε τρέχον ημερολογιακό έτος ή κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Όσοι είναι ήδη ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ειδικά για το έτος 2012, δικαιούνται βιβλιάριο Υγείας εφόσον δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους, βάσει εργοσήμων, το έτος αυτό. Προκειμένου όμως να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ το έτος 2013, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας με εργόσημο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του ΟΓΑ (για τους εργάτες γης) ανέρχονται σε ποσοστό 10% επί του ποσού του εργοσήμου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του ασφαλισμένου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε έτους εξοφλούνται από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί, εντός του έτους, από τα εργόσημα του απασχολούμενου. Αν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση του συνόλου των μηνών ασφάλισης καταβάλλονται οι υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ολόκληρο το έτος

Οι εργάτες γης που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος (έχουν εντός του έτους τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας υπολογισθείσες σύμφωνα με το Νόμο) υποχρεούνται στην εξόφληση του συνόλου των εισφορών του έτους. Εάν τα παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, καταβάλλουν τις υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές, υποχρεωτικά, με την ειδική ειδοποίηση που αποστέλλεται από τον ΟΓΑ, στις αρχές του επόμενου έτους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μέχρι 5 μήνες το έτος

Για τους εργάτες γης με χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, για τους οποίους τα παρακρατηθέντα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Οι εισφορές αυτές μπορούν να εξοφληθούν μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.

Πλεονάζουσες, παρακρατηθείσες με εργόσημο, ασφαλιστικές εισφορές

Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί με εργόσημο δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Επίσης, τυχόν πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούμενου στον ΟΓΑ. Ο ασφαλισμένος όμως κατατάσσεται, αυτεπαγγέλτως, σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία - τη μεγαλύτερη δυνατή - εφόσον οι παρακρατηθείσες εισφορές επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011) στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα για ολόκληρο το Β΄ εξάμηνο του 2011, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισής τους με εργόσημο κατά το διάστημα από 12-9-2011 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής εργοσήμου) μέχρι 31-12-2011. Οι εισφορές που παρακρατήθηκαν μέσω εργοσήμου το διάστημα αυτό, κατ’ εξαίρεση, θα πιστωθούν στη μερίδα τους και θα συμψηφιστούν είτε με τις ασφαλιστικές εισφορές του Β΄ εξαμήνου του 2011 είτε με τις εισφορές του έτους 2012.

Ειδοποιήσεις – Αποδείξεις καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών

Από το έτος 2012 και εξής, δεν θα αποστέλλονται στους εργάτες γης ειδοποιήσεις για την καταβολή των τ ρ ε χ ο υ σ ώ ν ασφαλιστικών εισφορών.

Τον Αύγουστο του έτους 2012 θα αποσταλούν ειδοποιήσεις μόνο σε όσους οφείλουν ληξιπρόθεσμες, μέχρι και το έτος 2011, εισφορές (ρυθμισμένες ή μη).

Από το έτος 2013 και εφεξής, εκτός των οφειλετών των ως άνω ληξιπρόθεσμων εισφορών, ειδοποιήσεις, με το υπόλοιπο της οφειλής, θα λαμβάνουν στις αρχές του επομένου έτους και όσοι ασφαλίζονται μεν για ολόκληρο το έτος αλλά οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου, εντός του έτους, εισφορές δεν επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών του συγκεκριμένου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργόσημο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΟΓΑ και στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Επίσης, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ με αριθμό 9/2011

Από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Εγω | Ιουνίου 23, 2012 9:06 π.μ. | Reply
Μήπως όποιος δηλώνει αγροτικό εισοδημα και δικαιούται επιδοτήσεις θα έπρεπε να παρουσιάζει στη φορολογική δήλωση του και τα αντίστοιχα εργόσημα λοιπόν; Η μήπως μαζεύονται μόνα τους τα φρούτα και μπαινουν στα τελάρα; ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ....
image description Εκείνος | Ιουνίου 23, 2012 9:04 π.μ. | Reply
....ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ είναι δυνατόν να πετάμε στα σκουπίδια τα λεφτά μας πληρώνοντας αλλοδαπους χωρίς να μπαίνει δεκάρα στα ταμεία. Ολοι οι παράνομοι δρόμο και όποιος δεν θέλει να πληρώνει φόρους και εισφορές, ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ.
image description [email protected] | Ιουνίου 23, 2012 6:09 μ.μ. | Reply
ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΑΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΠΗΤΙ
image description Andi | Ιουνίου 25, 2012 10:22 π.μ. | Reply
Ναι υπάρχει.
Το αγοράζεις απο τα ΕΛΤΑ.
Χρειάζεσαι ονοματεπωνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ταυτότητα Εργοδότη (υπάρχει ειδικό έντυπο)
Αν αγοράσεις π.χ 75€ εργοσημο, τα 60€ εισπρατει η οικιακη βοηθός και το υπολοιπο 25% παει στο ΙΚΑ.
image description Τσε και Βάρα | Ιουνίου 25, 2012 9:39 π.μ. | Reply
Μήπως όμως και αυτοί που εμφανίζουν τα τελάρα , αν εμφανίσουν και τα εργόσημα, τα βάλουν τελικά τα φρούτα και τα προϊόντα τους στον πισινό τους γιατί έχετε φροντίσει όλοι οι Αστοί γι αυτό ;;;;
Τον καφέ που σας σερβρει ο ανασφάλιστος σερβιτόρος 3,5 € ( 1200 δραχμούλες ) δεν σας πειράζει , ούτε το 1,5 € ( 1200 δραχμούλες ) τυρόπιττα δεν σας πειράζει ( 500 δραχμούλες ) ή 3,5 € ( 1200 δραχμούλες ) σάντουιτς μπαγκέτα. Αμέσως κριτική και πονηράδες. Πήγαινε φιλαράκο μου να δεις πως βγαίνει το 1 € στην επαρχία σαν αγρότης και μετά έλα να κάνεις κριτική.
Θα βλέπεις φαίνεται τα κανάλια που έχουν άποψη σε όλα και μασάς ότι σου δίνουνε. Για όλα αυτά τα παπάρια που κάθονται με τις γραβάτες και τα μανικετόκουμπα....και κονομάνες βρώμικα λεφτά τσιμουδιά και respect. Οι αγρότες σας φταίνε. Και για να σε προλάβω , αυτές τις μαλακίες που λένε οτι κάθονται στα καφενεία και στέλνουν τους ξένους στα χωράφια είνα μαλακίες. Στα καφενεία κάθονται τα κομματόσκυλα που έπαρναν παράνομα επιδοτήσεις ή είχαν την τύχη να ζούν ....στην Κρήτη επί αειμνήστου !!!!!!!!
Είναι η πιο σκληρή δουλειά του αγρότη και το ξέρω από πρώτο χέρι φίλε μου γιατί έχω κάνει κάμποσες δουλειές στα 30 χρόνι ατου εργασιακού μου βίου και είναι ωραία τώρα που κάθομαι στο ωραίο και καθαρό μου γραφείο με την γραβάτα μου να κάνω κριτική σε όλους τους άλλους εκτός από εμένα
image description THANOS LARISSA | Ιουνίου 25, 2012 8:51 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ Τσε και Βαρα ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΑΦΕ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΕΣ[ΕΙΝΑΙ ΜΟΔΑ].ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ..ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘ,ΔΗΛΩΣΗ.ΟΧΙ ΦΙΛΕ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.ΞΕΡΩ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ .ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ;ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ,ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ;ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΥΤΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΥΣΧΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΛΒΑΝΙΑΣ .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΆΥΤΗ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ .ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ; ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΩΣΟΥΝ ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ EURO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΥΤΑ ΕΞΩ.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ. ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΓΩ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ή ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΟΥΤΕ ΣΕ ΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΣΆΥΤΟΝ.ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ή ΖΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ.ΕΔΩ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΛΕΣ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ EURO ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΑΝ ΑΓΡΟΤΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΠΩΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΕΣΥ ΤΟ ΕΝΑ EURO OTAΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ 30-40-50 EURO ΤΟΝ ΜΗΝΑ.
image description Τσε και Βάρα | Ιουνίου 26, 2012 1:45 μ.μ. | Reply
Δεν μίλησε κανείς για τους αλλοδαπούς που εργάζονται παράνομα και βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
Άλλωστε κάποιος τους το επιτρέπει ναι το κάνουν. Και αυτό γίνεται προκειμένου να κονομάνε οι Τράπεζες και τα κυκλώματα που βρίσκονται και ασχολούνται με την παράνομη και μη εργασία στην Ελλάδα.
Ποιος εχει ελέξγει την πηγή των χρημάτων ;;;; ( για αλλοδαπούς και ημεδαπούς )
Εκείνο που λέω είναι να υπάρχει λογική. Δεν μπορεί να πληρώνει κάποιος μεροκάματα και ασφάλιση και φαγητό / στέγη για εργάτες και τα έσοδά του να είναι λιγότερα από τα έξοδα γιατί κάποιος έχει αποφασίσει να κερδίζουν μόνο οι αεριτζήδες και οι μεσάζοντες και όχι αυτοί που πραγματικά παράγουν.
Αυτό είναι και το πρόβλημα τελικά. Η ( μούφα ) παροχή υπηρεσιών vs της παραγωγής.
Και επιτέλους αυτοί που πραγματικά παράγουν πρέπει να αμοίβονται. Και αφού δεν ανήκεις στο κράτος των Αθηνών θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να ζουν χωρίς περίθαλψη, χωρίς αξιοπρεπή παιδεία και χωρίς καμιά ασφάλεια. Όλα αυτά πάντως δεν γίνονται τυχαία !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο