Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

To I.K.A. ξεκινάει άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το κείμενο της σχετικής απόφασης:

Στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της εθνικής μας οικονομίας και με γνωστές τις υφιστάμενες δυσκολίες λόγω της οικονομικής ύφεσης, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επωμίζεται την τεράστια ευθύνη της ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων ενώ ταυτόχρονα, μέσω της μεταφοράς των πόρων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της διασφάλισης των παροχών υγείας.

Μέχρι σήμερα το δύσκολο αυτό έργο το έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία και χρονική συνέπεια. Η συμβολή όλων των συντελεστών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην σταθεροποίηση της δυναμικής των τρεχουσών μηνιαίων εισροών κρίνεται ικανοποιητική και αποτελεσματική.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος αναγνωρίζοντας αυτή τη συμβολή, καλεί όλους τους συντελεστές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους καθώς πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης με στόχο την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του έργου μας.

Στη κατεύθυνση αυτή και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκ/των και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβούν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών & άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι, για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλλει αίτηση υπαγωγής, εντάσσεται στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

Από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.) προκύπτει ότι σε ποσοστό 15% επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις μονάδες του Ιδρύματος, για ένταξη των οφειλών, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, στις διατάξεις του ν. 4038/2012, δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, προκειμένου οι εργοδότες να προσέλθουν στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και να καταβάλλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης.

Για το λόγο αυτό, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, κρίνεται επιτακτική η άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης, με την πραγματοποίηση αποκλειστικά αντίστοιχων ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων, ενώ ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ενημέρωση του «status» των αιτήσεων ρύθμισης στο πεδίο «Διαχείριση Εισερχομένων» και η αλλαγή αυτού σε «Διεκπεραιώθηκε», αμέσως μετά την διεκπεραίωση των ελέγχων, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.

Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών εισφορών με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης, τότε θα λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

Επίσης, σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου ρίσκου, είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής τους είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα κινείται άμεσα η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, για την αντικειμενική και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με έμφαση στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικοί λογαριασμοί, εισοδήματα από ενοίκια, απαιτήσεις στα χέρια πελατών των επιχειρήσεων), στις κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων ελεύθερων βαρών για τα οποία, εφόσον ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών, θα εκδίδεται άμεσα πρόγραμμα πλειστηριασμού (εντός των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεωτικών προθεσμιών).

Τέλος, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μεγάλος αριθμός οφειλετών, με σημαντικό ύψος οφειλής, να προχωρεί στην αλλεπάλληλη υποβολή αιτήσεων ρύθμισης, κυρίως με τις πάγιες διατάξεις του ν.3863/2010, προκειμένου να απολαμβάνουν της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων, τόσο μέχρι την διεκπεραίωση του ελέγχου από τα Τμήματα Εσόδων όσο και μέχρι την παρεχόμενη ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, για την υπαγωγή στη ρύθμιση, συνιστάται για τις περιπτώσεις αυτές η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεκπεραίωσης του ελέγχου.

Συνεπώς, για τους εργοδότες οι οποίοι υποβάλλουν αλλεπάλληλες αιτήσεις ρύθμισης, χωρίς να προχωρούν στη καταβολή της πρώτης δόσης και την ενεργοποίηση της ρύθμισης, θα πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, σε κάθε περίπτωση, στην οποία στο πεδίο «Ρύθμιση Οφειλών Μέχρι» θα αναγράφεται η 5η εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον εργοδότη του αντιγράφου της αίτησης.

Η υλοποίηση των ετήσιων στόχων που σχετίζονται τόσο με την αύξηση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές όσο και με την αύξηση του ποσοστού υπαγωγής των οφειλετών σε ρύθμιση και παραμονής σε αυτήν, στηρίζεται στη προσωπική επιμονή και προσπάθεια κάθε στελέχους του Ιδρύματος.

--
Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description POTEMKIN | Ιουνίου 15, 2012 6:08 μ.μ. | Reply
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ....ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ....ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΟΛΥ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟ ΧΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ....ΝΤΑ ....ΕΝΩ ΟΙ Κ.....ΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ ΤΑ ΔΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΠΟΥ ΦΑΓΑΝΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ....ΚΑΙ ΦΤΑΙΝΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΦΑΓΑΝΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ...ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΑΛΕΝΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΠΑΙΔΙΑ...ΜΗΝ ΧΑΝΕΣΤΕ ΕΔΩ...ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ .....
image description Επισκέπτης | Ιουνίου 16, 2012 1:00 μ.μ. | Reply
ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ. ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΛΛΟΥ. ΟΙ ΟΦΣΟΡ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο