Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέες διευκρινίσεις για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Νέες διευκρινίσεις δόθηκαν από το Υπ. Ανάπτυξης για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα :
Προκειμένου να υλοποιηθεί το περιεχόμενο αυτή ενιαία από όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους, διευκρινίζονται τα εξής:

Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκύπτει ότι υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες ως εξής:

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Παρ. 2 άρθ. 1: Η διαδικασία της αυτοαπογραφής υλοποιείται ως εξής:

α) Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr ) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ).

β) Την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας. Η ευθύνη ωστόσο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα υποβάλλει την δήλωση για τα στοιχεία της εταιρείας (πχ για τον ΑΦΜ του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας). Οι υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν είναι υποχρεωμένοι πριν την έναρξη της διαδικασίας να αναζητήσουν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που τυχόν τους έχει αποδοθεί παλαιότερα από εσωτερικές διαδικασίες των Υπηρεσιών, αν και για διευκόλυνσή τους, μπορούν να πληροφορηθούν τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. τους από την ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), εισάγοντας τον Α.Φ.Μ. τους στη σελίδα ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, χωρίς να χρειάζονται κωδικό χρήστη και συνθηματικό εισόδου. Ωστόσο, ο ΑρΓ.Ε.ΜΗ. δεν είναι στοιχείο-κλειδί για τη διαδικασία αυτοαπογραφής επομένως είτε τους έχει αποδοθεί είτε όχι, θα ακολουθήσουν κανονικά την διαδικασία αυτοαπογραφής, εισάγοντας τα σχετικά στοιχεία. Στο τέλος της διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση για το συγκεκριμένο υπόχρεο στην οποία αναγράφονται ο οριστικός αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου του Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

γα) Ο υποβάλλων την αίτηση (εφεξής χρήστης) μπαίνει στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., επιλέγει το εικονίδιο «αυτοαπογραφή εταιρειών» και στην οθόνη που ακολουθεί πληκτρολογεί τους σχετικούς κωδικούς TAXIS.

γβ) Το πληροφοριακό σύστημα τον αναγνωρίζει και τον ανακατευθύνει στις σχετικές φόρμες, ανάλογα με την νομική μορφή του απογραφόμενου νομικού προσώπου. Εκεί ορισμένα από τα πεδία θα είναι προσυμπληρωμένα. Ο χρήστης τα ελέγχει, διορθώνει τυχόν ανακριβή και συμπληρώνει όσα από αυτά είναι κενά. Σε ορισμένα από τα πεδία, όπως πχ την επωνυμία της εταιρείας, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα παρεμβολής. Εάν ωστόσο πεδίο από τα μη επιδεχόμενα διόρθωσης πάσχει, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει το πρόβλημα στην Υπηρεσία και κατόπιν να προχωρεί κανονικά στην υπόλοιπη διαδικασία της αυτοαπογραφής.

γγ) Ο χρήστης οφείλει επίσης να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω ενότητα «Παραρτήματα» της παρούσας εγκυκλίου). Για παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρίες απαιτείται το ισχύον καταστατικό, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αναρτώνται σε μορφή κειμένου (.doc, χωρίς εικόνες), και όχι ως σκαναρισμένα αντίγραφα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή pdf, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να αναρτώνται ως Pdf., όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου να προκύπτει ο εκδότης του εγγράφου ή ο επικυρώσας αυτό ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ανάρτησης .doc, το αναρτώμενο έγγραφο δεν θα φέρει τις υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο δηλώνεται από τον υπόχρεο ότι είναι αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια Αρχή. Ο τελικός έλεγχος (αντιπαραβολή) θα γίνει από την αρμόδια για τον υπόχρεο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μόλις παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα από την αρμόδια μέχρι τότε για τον υπόχρεο Αρχή. Η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα είναι επίσης αρμόδια για τυχόν έλεγχο και διόρθωση των πεδίων εκείνων που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει (βλ. αμέσως προηγούμενο βήμα γβ).

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να αναρτηθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, τότε ο υπόχρεος, εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο, συνυποβάλλει επίσης και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αυτών. Προσοχή: Η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./27.4.2012, και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου. Σημειώνεται επίσης ότι εάν πριν την πάροδο της προθεσμίας των 5 μηνών ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων.

γδ) Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που η ανάρτηση των ψηφιακών αντιγράφων στο σύστημα αυτοαπογραφής ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση για αποστολή ή προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε πέντε (5) μήνες (είτε με συστημένη επιστολή είτε από τον υπόχρεο). Προσοχή: Και εδώ, η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./27.4.2012, και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου. Και σ’ αυτή την περίπτωση εάν πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των 5 μηνών, ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων (βλ. και προηγούμενο βήμα γγ)

γε) Στο τέλος της διαδικασίας «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα θα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.


Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 5:49 μ.μ. | Reply
ΡΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΕ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ......καλο
image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 5:17 μ.μ. | Reply
για να υπαρχει υπ.αναπτηξης πρεπει να υπαρχει αναπτυξη εεεε σωστα ????
image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 6:50 μ.μ. | Reply
ΒΡΕ ΑΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΑΚΑ....ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΥ ΕΦΕΥΡΗΝΑΤΟΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΡΘΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ,ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥΣ,ΚΙ ΟΤΙ ΑΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ.ΑΦΟΥ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΞΑΝΑΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ.
image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 6:55 μ.μ. | Reply
Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 7:20 μ.μ. | Reply
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΕ Η ΜΑΡΙΩΡΗ Ο ΦΕΡΕΤΖΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΙΠΕ
image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 8:09 μ.μ. | Reply
το εχω πει και το ξαναλεω δεν ενημερωνω κανενα, δεν λεω τιποτα σε κανενα, να πιασουν τα κατατοπους εμπορικα επιμελητηρια που μονο τις συνδρομες ξερουν να εισπρατουν, να ειδοποιησουν τους επαγγελματιες και να προσλαβουν και καναδυο ατομα να κανουν αυτη τη δουλεια ( να βοηθησουν και στην ανεργια). δεν ειναι δικη μου δουλεια να ειδοποιησω κανενα και σιγουρα δεν ειναι δικη μου δουλεια να το κανω αμισθι. φτανει πια τογαιδουρι να τον φορτωνουμε με οτι του κατεβει του καθενος. εγω ειμαι λογιστης-φοροτεχνικος και πληρωνομαι (λεμε τωρα) για συγκεκριμενες υπηρεσιες και τιποτα παραπανω. για εξτρα δουλεια θελω και εξτρα αμοιβη, οποτε οποιος ερθει και θελει να του κανω την διαδικασια τα χρηματα μπροστα και μετα ευχαριστως. αλλιως ασ πανε μονοι τους λη στο επιμελητηριο τους να τους τα φτιαξει
image description Your Name | Ιουνίου 13, 2012 9:41 μ.μ. | Reply
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ??? ΤΖΑΜΠΑ ΠΛΗΡΩΜΟΥΜΕ .. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ??? ΤΖΑΜΠΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ .. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΖΑΜΠΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ.. ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ .. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΚΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ. ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ , ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΧΤΕΣ , ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ .. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ .ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΒΑΜΕ . ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ!!!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 8:57 π.μ. | Reply
Βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο.....................
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 9:35 π.μ. | Reply
Σχολιάστε
image description alekosmp | Ιουνίου 14, 2012 9:39 π.μ. | Reply
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ <<αυτοαπογραφή εταιρειών>> ΠΟΥΘΕΝΑ?
image description FROUFROU | Ιουνίου 14, 2012 9:30 π.μ. | Reply
μια απο τα ίδια!!!!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 9:56 π.μ. | Reply
kati allo..... nomizw oti mas kakoma8ainoun.....
image description ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ιουνίου 14, 2012 10:43 π.μ. | Reply
Έχουμε καταντήσει πλέον να είμαστε οι ανθρωποι που τα κανουν όλα και συμφέρουν...
Περισότερη δουλειά λιγότερα λεφτά.
Αλλά εμείς φταίμε που τα ανεχόμαστε όλα και δεν αντιδρούμε ποτέ. Το μόνο που κάνουμε είναι να παρακαλάμε για παράταση και να λέμε και ευχαριστώ.
Τα φαρμακεία έμειναν απλήρωτα μερικούς μήνες και δεν δίνουν φάρμακα.
Εμείς γιατί δεν μπορούμε να μην στείλουμε τα ΦΠΑ για 1 μήνα? Και τότε να δω τι θα εισπράξη το κράτος. Και τότε να δώ αν θα μας ακούσουν...
Αλλά που, αφού το οικονομικό επιμελητήριο το μόνο που ξέρει είναι να παίρνει τα λεφτα και να κάνει συνέδρια... και οι σύλλογοι να ζητάνε καμιά παράταση.
Αν δεν καταλάβουμε οι ίδιοι πόσο απαραίτητοι είμαστε πλέον σε όλους και δεν διεκδικήσουμε π΄ραγματα δεν πρόκειτε να λλάξει τίποτα.
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 10:43 π.μ. | Reply
Τα θέλουν και σε αρχεία doc και όχι σκαναρισμενα δλδ να καθίσουμε να γράψουμε και τα καταστατικά αν δεν τα έχουμε σε αρχείο word για να τα έχουν έτοιμα ,αλλά και να τους τα παραδώσουμε και ιδιοχείρως στην υπηρεσία.
Κάτι άλλο?
image description FROUFROU | Ιουνίου 14, 2012 10:52 π.μ. | Reply
ΕΓΩ ΠΗΓΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:
ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ:
Η ΧΡΗΣΗ SSL ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΕΕ

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ.ΑΝΤΕ ΤΡΕΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΜΙΑ ΑΚΡΗ
ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ.
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 10:53 π.μ. | Reply
αι σιχτιρ επιτελουσ τι αλλο θα μασ βαλουν να κανουμε και δεν μιλαει κανεισ?
image description Michael | Ιουνίου 14, 2012 10:46 π.μ. | Reply
Πάλι οι χαμάληδες του Ελληνικού κράτους (λογιστές) θέλετε να βγάλουν το φίδι απο το φίδι από την τρύπα? Γιατί δεν βάζουν κάποιους σπό τουσ δημοσίους υπάλληλους που ξύνονται όλη μέρα να μαζέψουν τα δικαιολογητικά από τις υπηρεσίες που τα εχουμε καταθέσει και καταθέτουμε τόσα χρόνια? Και αυτό πάλι με το .doc τι λαλακία είναι? Περιμένουν ότι θα κάτσουν να γράφουν καταστατικό επε ή αε 40+ σελιδες στο χέρι?. Εχουν πλακα αυτοί οι τύποι τελικά. Αν αυτη τη δουλεία την έδιναν σε δικηγόρους θα πληρωνόταν μια χαρά. Εμείς πάλι στο τσάμπα...
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 10:02 π.μ. | Reply
Εχω πλυθεί και είμαι έτοιμος...Ελάτε!!!
image description VATS | Ιουνίου 14, 2012 10:25 π.μ. | Reply
ΠΟΙΟ "ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ" ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ. Εδω σε ΑΕ με έναρξη 28/06/2011 συμπληρώνω το ΑΦΜ και δεν βγαζει ΓΕΜΗ θα μας τρελάνετε.??

ΟΥΣΤ !
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 10:41 π.μ. | Reply
ΒΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ.ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ,ΜΗΝ ΡΩΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ.
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ,ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ....ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ???
image description ΑΝΕΡΓΟΣ | Ιουνίου 14, 2012 10:07 π.μ. | Reply
ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ SITE ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ.ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ.
image description ΠΥΡ | Ιουνίου 14, 2012 12:53 μ.μ. | Reply
Παράνοια; Όχι, είναι η τιμωρία του λαού για να εξευμενιστεί η κα Μέρκελ.
Λίγο αίμα πίνουν ακόμα, χωρίς λόγο αλλά για να ταίσουν το τέρας της Γερμανίας. Άλλωστε επιτέλους για την Ελλάδα το έκαναν.
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 12:41 μ.μ. | Reply
OXI ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 2:55 μ.μ. | Reply
μην ασχολειστε, μην το ψαχνετε, μην μπαινετε στο site, μην λετε τιποτα στους πελατες σας, δεν ειναι δικη μας δουλεια, να παει το ΥΠ Αναπτυξης που εβγαλε αυτη τη παπαρια να συννενοηθει με τα επιμελητηρια και να κατσουνε να τα φτιαξουνε. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ (θα καταντησετε να την κανετε τσαμπα, να βριζετε και να ανεβαζετε την πιεση σας, τα εγκεφαλικα θεριζουν)
image description ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ | Ιουνίου 14, 2012 2:03 μ.μ. | Reply
ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΧΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΑΝ ΟΧΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΤΕ??????????
image description Michael | Ιουνίου 14, 2012 2:20 μ.μ. | Reply
Συμφωνω μαζί σου!! Πως μπορεί να ξεκινήσει αυτή η συσπείρωση?
Οπως βλέπεις ειμάστε πολλοί αλλά προφανώς δεν μπορούμε να οργανωθούμε.
image description Sotiris | Ιουνίου 14, 2012 2:32 μ.μ. | Reply
Την ευθύνη της υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις.Θα ειδοποιήσω τους (λίγους)
πελάτες μου για την υποχρέωσή τους.Αν μου τα φέρουν όλα έτοιμα για υποβολή
δεν θα χρεώσω τίποτα,αλλά θα τους το "πουλήσω" για μεγάλη χάρη.Αν μου ζητάν
πληκτρολογήσεις κλπ θα ζητήσω αμοιβή.
image description Your Name | Ιουνίου 14, 2012 3:32 μ.μ. | Reply
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑ ΠΟΣΟ ΚΟΡΟΙΔΑ ΕΙΜΑΣΤΕ!!!!!!
image description Elena | Ιουνίου 14, 2012 5:04 μ.μ. | Reply
Που ειναι οι σύλλογοι, που ειναι τα επιμελητηρια να μιλήσουν. ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ-ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ, ΟΤΙ ΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. Ποτε θα μας υπερασπιστει καποιος? δεν ειμαστε δουλάκια! Δεν υπαρχει κανεις να μας υπερασπιστει επιτελους?????
image description BASILHS | Ιουνίου 14, 2012 10:50 μ.μ. | Reply
EIMAI MEΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
image description NIKOS | Ιουνίου 18, 2012 9:46 π.μ. | Reply
Έπειτα από τηλεφώνημα στο ΚΕΕΕ μου είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 2 Ιουλίου για να γίνει η απογραφή... Μέχρι τότε ακόμη κ αν έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ! Βέβαια όπως καταλάβατε το εικονίδιο "αυτοαπογραφή εταιρειών" υπάρχει μόνο στη φαντασία του Υπ.Ανάπτυξης προ το παρόν, οπότε τσάμπα το ψάχνουμε όλοι... Το μόνο βήμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα, είναι μέσα από τη ¨ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ" να βρούμε το Γ.Ε.ΜΗ. (των "παλιών" εταιρειών - δηλαδή αυτών που έχουν συστηθεί πρίν τις 4/4/11)... Άντε και καλή εβδομάδα.... !!!
image description globals | Σεπτεμβρίου 5, 2012 7:02 μ.μ. | Reply
Μην ασχολείστε άλλο με αυτή την λαλακία, δεν καταχωρώ τιποτα, δεν ψάχνω τίποτα. Τόσα χρόνια για όποια αλλαγή ενημέρωνα όλους τους αρμόδιους φορείς(Επιμελητήρια, ΔΟΥ, Πρωτοδικεία, ΦΕΚ, Νομαρχεία), ας αναζητήσουν στα αρχεία τους όλα τα στοιχεία.
image description DIMITRIS | Σεπτεμβρίου 6, 2012 1:12 μ.μ. | Reply
ΕΓΩ Κ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΣΦΑΛΜΑ
image description asta na pane | Σεπτεμβρίου 12, 2012 3:22 μ.μ. | Reply
kai emeis milisame me upallilo tou gemh kai mas eipe oti boroume na anevasoume se pdf ta katastatika.
image description Ερωτηση | Σεπτεμβρίου 19, 2012 8:13 μ.μ. | Reply
Μπορει κανεις να πει με σιγουρια αν μπορουμε να ανεβασουμε με pdf τα καταστατικα; Αν πρεπει να το κανουμε σε .doc οπως λεει στις οδηγιες τοτε θα πρεπει να πληκτρολογησουμε ποσες σελιδες απο χειρογραφα καταστατικα και φυσικα θα είναι ανυπογραφες και χωρις σφραγιδες. Δωστε μου τα φωτα σας παρακαλω γιατι ειμαι νεα στο επαγγελμα κ δεν θελω να κανω λαθη. Ευχαριστω
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο