Ειδήσεις Υπενθυμίσεις

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υπαγωγή στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η προθεσμία για να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών λήγει κανονικά σήμερα, χωρίς να αποκλείεται να δοθεί σιωπηρή παράταση για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Όσοι για άλλη μια φορά «γυρίσουν την πλάτη» στη ρύθμιση θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Οι εφορίες ετοιμάζουν ένα ανελέητο σαφάρι κατά των οφειλετών του Δημοσίου για να εισπράξουν όσο τον δυνατόν περισσότερα έσοδα από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνολικά υπερβαίνουν τα 45 δισ. ευρώ.
Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν μπει στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος του Μνημονίου.

(Σχετικό ρεπορτάζ από την Ημερησία)


Οι διατάξεις που ισχύουν για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.:

--
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Αρθρο 3. Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών


8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ρυθμίζονται και καταβάλλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
αα) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γγ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στις περιπτώσεις δδ', εε' και στστ' οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπόμενη στην περίπτωση η' της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.
γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
ε. αα) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
ββ) Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
i) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.
στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής:
αα) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α' 43), όπως ισχύει.
ββ) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή , εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της , διακόπτεται.
γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2648/1998 (Α' 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.
εε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
ζ. αα) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτο φειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.
ββ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.
γγ) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δδ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτησή της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
εε) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

----
ΠΟΛ 1047
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Στην ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'), όπως ισχύει, δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

2. Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων δδ', εε' και στστ' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012, όπως ισχύει, εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται από τον τελευταίο:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):

i) φορολογίας Εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) ετών,

ii) της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,

iii) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

iv) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών.

γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του Α βαθμού συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.

ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά ή διαζευκτικά για την διαμόρφωση της κρίσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, με εξαίρεση τις δηλώσεις της περίπτωσης 2α', η υποβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

4. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

---


ΠΟΛ.1075/26.3.2012

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως ισχύει.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών», του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1047/24.2.2012 (ΦΕΚ 463 Β) και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

α) Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία:

I. Ρυθμίζονται:

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με το άρθρο 109 του Τελωνειακού Κώδικα. Οι εν λόγω οφειλές δύναται να υπαχθούν και στις ρυθμίσεις του Ν. 3888/2010 και του Ν. 2648/1998 υπό τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις

- οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

- το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του τελωνειακού κώδικα.

II. Δεν ρυθμίζονται:

- οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος

- το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

β) Στη ρύθμιση, με τους παραπάνω γενικούς όρους δύναται να υπαχθούν, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του και:

- Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

- Το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

γ) Επίσης, στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους και:

- τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων (Τελωνείων) με υπόχρεα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές μπορούν να ρυθμισθούν από τους υπόχρεους - ο καθένας να ρυθμίσει, εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο των οφειλών που αφορούν την προσωπική του υποχρέωση - υπό την αίρεση ότι η αλληλέγγυα υποχρέωση του δεν παύει μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών από τους λοιπούς οφειλέτες ή αυτούς τους ίδιους.

- οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

- οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 30/3/2012 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, σύμφωνα και με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/29.2.2012 (ΦΕΚ502Β').

β) Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφληση την ημέρα υποβολής της αίτησης.

γ) Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή (μέχρι 10.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και μέχρι 75.000 ευρώ ανά νομικό πρόσωπο), ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με την φορολογική εικόνα και την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη με βάση τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1047/24.2.2012 (η οποία επισυνάπτεται).

3. Ευεργετήματα του οφειλέτη

α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις {από δύο (2) εως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα (60)}. β) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

i) εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ii) από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

iii) από δεκατρείς (13) μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

iv) από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ν) από τριάντα επτά (37) μέχρι σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

vi) από σαράντα εννέα (49) μέχρι εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β έως στ, λογίζονται σε κάθε περίπτωση, οι αναλογούσες προσαυξήσεις της υπό ρύθμιση βασικής οφειλής, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

4. Απώλεια της ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρείς συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

5. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης

α) Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρακάτω παραγράφου 5β.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση του συνόλου της οφειλής, το οποίο και θα εξοφλήσει το σύνολο της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

β) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 20 ν. 2648/1998, όπως ισχύουν:

- Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή ορίζεται ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.

- Αν πρόκειται για είσπραξη χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας, παρακρατείται μέρος ή το σύνολο της απαίτησης που θα εισπραχθεί το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

- Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν επηρεάζει το συμψηφισμό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, το δε ποσό της απαίτησης αυτής συμψηφίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ολόκληρο και μέχρι το μέρος που καλύπτει την οφειλή.

6. Μέτρα

Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:

- Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα, ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

- Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.

Επίσης δεν αναστέλλεται η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

7. Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

8. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

α) Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου,

β) Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

γ) Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με ένα τοις εκατό (1%) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για κάθε μήνα καθυστέρησης.

δ) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ο αθλιος του ουγκω | Ιουνίου 11, 2012 8:46 π.μ. | Reply
Περιμενω την παραταση γιατι δεν εχω λεφτα. χρωσταω συνολικα 3500 περιπου
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 8:40 π.μ. | Reply
καλημέρα και καλή βδομάδα !! καλό θα ήταν να δωθεί παράταση - πολλοί όντως θέλουν να υπαχθούν και περιμένουν να πληρωθούνε για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να πληρώσουν
image description SOTIRIOS | Ιουνίου 11, 2012 8:34 π.μ. | Reply
1 (ακόμη) παράταση θα μας (τους) σώσει. Έφτασαν κι οι εκλογές..
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 9:09 π.μ. | Reply
ΚΑΛΗΜΕΡΑ .ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 54500 !!! ΑΛΛΑ ΤΑ 51000 ΕΙΝΑΙ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ( ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ) ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΦΕΤΟΣ
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 9:57 π.μ. | Reply
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ........ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 52000 ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΨΙΦΙΖΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 4700 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ!!!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ !!!!!
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 9:31 π.μ. | Reply
Ουκ αν λάβεις από του μη έχοντος ......!!!!
Που να βρώ τα σχεδόν 500 ευρώ για να τους πληρώσω;
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 10:28 π.μ. | Reply
ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ...ΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ...ΕΧΟΥΝΕ ΤΟ ΘΡΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΙ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΟΥΝΕ...ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΦΕΥΓΩ...ΠΑΩ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ Η ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ...ΚΟΙΤΑΕΙ ΑΠΛΑ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ...ΜΕΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ...
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 11:34 π.μ. | Reply
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τπουργείο Οικονομικών μάθαμε ότι αναμένεται η υπογραφή για παράταση της προθεσμίας
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 12:45 μ.μ. | Reply
ΒΡΕ ΣΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΚΥΝΗΓΑΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΝΑ ΠΙΑΣΕΤΕ.ΞΕΝΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΩΝ.(ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ,ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ,ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΤΛ,ΚΤΛ..)
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ.ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΙΣ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ(Π.Χ <60000,00 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ,<2 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΕΩΣ 130 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ 50 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ.).ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ(ΠΧ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ)
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΟΛΟΥΣ.ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΑΛΥΠΗΤ Α ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΥΣ.ΜΗΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ..ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΚΑΦΑΤΟΙ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΒΙΛΛΕΣ,ΕΠΑΥΛΕΙΣ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΩΠΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΜΥΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ.ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ,ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ,ΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟ ΕΛΛΗΝΑ
image description ο αθλιος του ουγκω | Ιουνίου 11, 2012 12:24 μ.μ. | Reply
Κατά τις 2, μάλλον, θα μάθουμε τη νέα παράταση
image description THANOS LARISSA | Ιουνίου 11, 2012 1:28 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ.ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ Ή ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ;ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΩ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 100000,00 ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ.ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΙΛΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΕΣ,ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΚΑΙ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ 5000,00 Ή 10000,00 ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ.
image description GEORGE | Ιουνίου 11, 2012 2:27 μ.μ. | Reply
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΥ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΩ ΟΑΕΕ...)

ΜΕ ΧΡΕΟΣ 8000 (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ 10000+ΚΑΤΙ ΨΙΛΑ) ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ.

ΜΕ ΡΩΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΤΑ ΒΓΑΖΩ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 45 ΧΡΟΝΩΝ ΝΑ ΖΗΤΙΑΝΕΥΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ "ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΙ" ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ;

ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 12ΕΤΙΑΣ

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ.
ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΤΣΙ.
image description gkazan | Ιουνίου 11, 2012 2:27 μ.μ. | Reply
Και παράταση να δοθεί, λεφτά για τα χρέη έτσι ΣΚΑΤΑ που τα έκανα ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ, που θα βρεθούν; Ας πέσει το μαγαζάκι τους, να τους πλακώσει και αυτούς και τον σπόρο τους (γιατί δεν έχουμε όρεξη να φορτωθούμε τα παιδιά τους, όπως έγινε τα τελευταία 60+ χρόνια) και ας ξεκινήσουμε ξανά ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΑΣΑΜΕ... Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, η ασθενής μας μνήμη.
image description Your Name | Ιουνίου 11, 2012 4:43 μ.μ. | Reply
ΣΤΟ CAPITAL.GR ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29/6.
image description 1950 | Ιουνίου 12, 2012 9:15 π.μ. | Reply
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΛΛΟΥΣ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΛΕΦΤΑ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΑΡΚΕΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΕΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ,ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΜΑΓΚΙΑ,ΕΤΣΙ,ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ,ΤΟ ΚΟΛΛΗΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ή ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥΣ...Ή ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ,ΑΥΤΗ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο