Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Ανάλωση κεφαλαίου με πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή - Ο φορολογούμενος πρέπει να αποδείξει την εισαγωγή συναλλάγματος δικαιολογώντας την απόκτησή του στην αλλοδαπή, προσκομίζοντας πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα
Μη έκπτωση δαπανών άνω των 500 ευρώ λόγω μη εξόφλησής τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής - Τα τιμολόγια παραμένουν ανεξόφλητα για περίοδο άνω των 5 ετών δίχως να έχει οχληθεί ο οφειλέτης ή να ασκηθεί εναντίον του κάποιο ένδικο μέσο κάτι το οποίο δε συνάδει με τα διδάγματα της κοινής πείρας και εμπορικής πρακτικής.
Ισχυρισμός ελέγχου ότι η καταστροφή αγαθών ήταν πώληση για την οποία δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο - ΣτΕ 4049/2014 - Το έλλειμμα απογραφής δεν αρκεί ελλείψει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων για την στοιχειοθέτηση της παραβάσεως πωλήσεων άνευ εκδόσεως φορολογικών στοιχείων
Στην περίπτωση που εκείνος ο οποίος έχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου δεν παρακράτησε τον οικείο φόρο, ο δικαιούχος όμως δήλωσε στη φορολογική του δήλωση το εισόδημά του και φορολογήθηκε γι' αυτό, δεν τίθεται θέμα καταλογισμού σε βάρος του υπόχρεου σε παρακράτηση για τον μη παρακρατηθέντα φόρο
Τεκμήριο αγοράς ακινήτου - Θερμοκήπια: Εάν οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ακινήτου αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτού και ως εκ τούτου υπάγονται στις διατάξεις περί τεκμηρίου αγοράς ακινήτου, είναι ζήτημα πραγματικό και εναπόκειται στην αρμοδιότητα του ελέγχου
Μη έκδοση ΑΠΥ ιατρικών υπηρεσιών - Χρόνος έκδοσης - Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του ασθενούς και την έξοδο του από το χώρο του ιατρείου, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι ολοκληρώθηκε η παροχή ιατρικής υπηρεσίας
+ Φόρτωση περισοτέρων