Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Δικαστικά - Φορονομικά

Δεν αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ,) εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας επιβάλλεται στους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος υποχρέωση υποβολής δήλωσης
ΔΕΕ - Εθνική ρύθμιση η οποία περιορίζει τη χορήγηση συμπληρωματικής παροχής θεσπισθείσας υπέρ ορισμένων αθλητών υψηλού επιπέδου αποκλειστικώς στους πολίτες του οικείου κράτους μέλους παρακωλύει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
ΔΕΕ - Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Ιταλία όφειλε να διασφαλίσει την τήρηση εκ μέρους των δημοσίων αρχών, στις εμπορικές συναλλαγές τους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, προθεσμιών πληρωμής οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 30 ή τις 60 ημέρες
+ Φόρτωση περισοτέρων