Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατηγορία ενημέρωσης : Δικαστικά - Φορονομικά

Το ΔΕΕ επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες της Ένωσης που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να υπάγονται στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης ασθενείας του κράτους μέλους υποδοχής
ΔΕΕ - Η ενίσχυση που χορήγησε η Αυστρία στην Austrian Airlines για να την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την ακύρωση ή τον εκ νέου προγραμματισμό των πτήσεών της λόγω της πανδημίας Covid-19 είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά
ΔΕΕ και αγροτικές ενισχύσεις - Το κριτήριο καθορισμού που επιτρέπει την πρόσβαση ενός νέου γεωργού σε ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης συνίσταται στην τυπική ακαθάριστη απόδοση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης και όχι μόνο του μεριδίου που αυτός κατέχει στην εκμετάλλευση
ΔΕΕ - Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η συστηματική καταχώριση διευθύνσεων IP χρηστών και η γνωστοποίηση των ονομάτων και των ταχυδρομικών διευθύνσεών τους στον κάτοχο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή σε τρίτον προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση αγωγής αποζημιώσεως
ΔΕΕ - Ακύρωση απόφασης της Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται ότι η μη είσπραξη εγγύησης για ορισμένες συσκευασίες ποτών που πωλούνται από μεθοριακά εμπορικά καταστήματα στη Γερμανία σε πελάτες που κατοικούν στη Δανία δεν συνιστά κρατική ενίσχυση
ΔΕΕ - Ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών: Η άμεση επίκληση της κατοχυρωμένης στο δίκαιο της Ένωσης αρχής της ισότητας της αμοιβής είναι δυνατή στο πλαίσιο διαφορών μεταξύ ιδιωτών, είτε οι διαφορές αυτές αφορούν την παροχή «όμοιας εργασίας» είτε αφορούν την παροχή «εργασίας της αυτής αξίας»
ΔΕΕ - Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης: Προκειμένου να θεωρηθεί ότι «ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές» της σε ένα κράτος μέλος, πρέπει να ασκεί σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων διάθεσης προσωρινώς απασχολούμενων προς εξυπηρέτηση έμμεσων εργοδοτών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και ασκούν τις δραστηριότητές τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους
+ Φόρτωση περισοτέρων