Αποτελέσματα live αναζήτησης

To απόσπασμα από το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στον τρόπο χορήγησης Αδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος

17 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτά
  • To απόσπασμα από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην βουλή για τις αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της άδειας ασκήσεως Οικονομικού επαγγέλματος ....

Aρθρο 17

 

Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

1. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α΄154) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

«β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή.

 

γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως.

 

δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως».

 

2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

 

«ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου».

 

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθμείται σε στ΄ και αντικαθίσταται ως εξής:

 

«στ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

Oι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος».

 

4. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθμείται σε ζ.

 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου».

 

6. Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 340/1998, αντί των φράσεων «επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Α του άρθρου 10 του παρόντος», «επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Β του άρθρου 10 του παρόντος», «επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Γ του άρθρου 10 του παρόντος» αντίστοιχα, τίθεται η φράση «παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών».

 

7. Το άρθρο 6 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της αποζημίωσής τους, τη θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων, τη διάρκειά τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μια (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.

 

Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων».

 

8. Το άρθρο 8 του π.δ. 340/1998 αναριθμείται σε άρθρο 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Υποβολή αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

 

Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) αντίγραφο της άδειας την οποία κατέχουν, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται, με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) εξουσιοδότηση προς το Ο.Ε.Ε. για την υπ αυτού αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων».

 

9. Το άρθρο 9 του π.δ. 340/1998 αναριθμείται σε άρθρο 8 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

Αρθρο 8

 

«Επιτροπή Σεμιναρίων

 

1. Με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Ο.Ε.Ε., τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε.

 

2. Η Επιτροπή των σεμιναρίων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά σεμινάρια τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.

 

3. Οι εισηγητές των σεμιναρίων υποβάλλουν στην Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου τις αξιολογήσεις των συμμετασχόντων, προκειμένου αυτή να καταρτίσει πίνακα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

4. Στα μέλη της Επιτροπής σεμιναρίων και στους Γραμματείς χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.».

 

10. Τα άρθρα 7, 10, 11, 12 και 13 του π.δ. 340/1998 καταργούνται και τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 αναριθμούνται σε 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16, αντίστοιχα.

 

11. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ Α΄295), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ Α΄145) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65), δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι έξι ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους.

 

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ δύναται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του».

 

 

 

 

 

 

Aιτιολογικής έκθεση

Άρθρο 17
Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο Eλλάδoς


Με τις ρυθμίσεις του παρόντος τροποποιείται και συμπληρώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998), που αναφέρεται στους όρούς, στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία απόκτησης άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού, κάθε τάξης.
Ειδικότερα:
α) Με την παρ. 1 τροποποιούνται οι περιπτ. α, β και γ της παρ. 2 του Ν. 2515/97 στα εξής σημεία:

- Καταργείται η προϋπόθεση της διετούς άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή για τη χορήγηση άδειας Γ’  τάξης όταν πρόκειται για. πτυχιούχο τμήματος Λογιστικής των T.E.I.

- Μειώνονται, από τρία (3) σε δύο (2) τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ τάξης για τη χορήγηση ανώτερης άδειας (Β τάξης), όταν πρόκειται για μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Αντίθετα, αυξάνονται από τρία (3) σε τέσσερα (4), τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ τάξης για τη χορήγηση άδειας (Β τάξης) όταν πρόκειται για πτυχιούχους τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι.

- Μειώνονται τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Β τάξης, για την απόκτηση άδειας Α τάξης. Για τα μέλη του Ο.Ε.Ε. με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, από τα τέσσερα (4) έτη περιορίζονται στα τρία (3), ενώ, για τους πτυχιούχους τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι από τα, οκτώ (8) έτη περιορίζονται στα τέσσερα. (4).
β) Με την παρ. 2 προστίθεται νέα διάταξη στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2515/97, σύμφωνα με την οποία στον απαιτούμενο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης. συνυπολογίζεται και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική – Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο ή στην Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
γ) Με την παρ. 3 καταργείται η διαδικασία των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού ανώτερης τάξης, πέραν των ετών άσκησης του επαγγέλματος. Αντί αυτής προβλέπεται η διαδικασία της παρακολούθησης σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.
δ) Με τις παραγράφους 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. που προκύπτουν από την αντικατάσταση των εξετάσεων, με την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων.
ε) Τέλος. με την παρ. 11, προβλέπεται ότι τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., που είναι υπάλληλοι φορέων του Δημόσιου Τομέα, δικαιούνται άδετα απουσίας μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, χωρίς περικοπή των αποδοχών, για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα επαναλαμβάνεται η ισχύουσα ρύθμιση για τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. με την προσθήκη ότι στην περίπτωση που είναι υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα μπορεί να παραμείνει στην Υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα και τα καθήκοντα του Προέδρου.

Παράλληλα επαναλαμβάνεται η ισχύουσα ρύθμιση για τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. με την προσθήκη ότι στην περίπτωση που είναι υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα μπορεί να παραμείνει στην Υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα και τα καθήκοντα του Προέδρου.


Με τις ρυθμίσεις του παρόντος τροποποιείται και συμπληρώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998), που αναφέρεται στους όρούς, στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία απόκτησης άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού, κάθε τάξης.
Ειδικότερα:
α) Με την παρ. 1 τροποποιούνται οι περιπτ. α, β και γ της παρ. 2 του Ν. 2515/97 στα εξής σημεία:

- Καταργείται η προϋπόθεση της διετούς άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή για τη χορήγηση άδειας Γ’  τάξης όταν πρόκειται για. πτυχιούχο τμήματος Λογιστικής των T.E.I.

- Μειώνονται, από τρία (3) σε δύο (2) τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ τάξης για τη χορήγηση ανώτερης άδειας (Β τάξης), όταν πρόκειται για μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Αντίθετα, αυξάνονται από τρία (3) σε τέσσερα (4), τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ τάξης για τη χορήγηση άδειας (Β τάξης) όταν πρόκειται για πτυχιούχους τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι.

- Μειώνονται τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Β τάξης, για την απόκτηση άδειας Α τάξης. Για τα μέλη του Ο.Ε.Ε. με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, από τα τέσσερα (4) έτη περιορίζονται στα τρία (3), ενώ, για τους πτυχιούχους τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι από τα, οκτώ (8) έτη περιορίζονται στα τέσσερα. (4).
β) Με την παρ. 2 προστίθεται νέα διάταξη στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2515/97, σύμφωνα με την οποία στον απαιτούμενο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης. συνυπολογίζεται και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική – Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο ή στην Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
γ) Με την παρ. 3 καταργείται η διαδικασία των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού ανώτερης τάξης, πέραν των ετών άσκησης του επαγγέλματος. Αντί αυτής προβλέπεται η διαδικασία της παρακολούθησης σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.
δ) Με τις παραγράφους 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. που προκύπτουν από την αντικατάσταση των εξετάσεων, με την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων.
ε) Τέλος. με την παρ. 11, προβλέπεται ότι τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., που είναι υπάλληλοι φορέων του Δημόσιου Τομέα, δικαιούνται άδετα απουσίας μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, χωρίς περικοπή των αποδοχών, για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα επαναλαμβάνεται η ισχύουσα ρύθμιση για τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. με την προσθήκη ότι στην περίπτωση που είναι υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα μπορεί να παραμείνει στην Υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα και τα καθήκοντα του Προέδρου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης