Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2005 σύμφωνα με τα ΔΛΠ και των πρόσθετων πληροφοριών βάσει του Κανονισμού του Χ.

  • Από την Τετάρτη 15/3/2006, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων τους για τη χρήση 31.12.2005, σε μητρική και ενοποιημένη βάση, μέσω του συστήματος HERMES, ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία της προγενέστερης υποβολής των τριμηνιαίων περιοδικών καταστάσεων έτους 2005....


Από την Τετάρτη 15/3/2006, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων τους για τη χρήση 31.12.2005, σε μητρική και ενοποιημένη βάση, μέσω του συστήματος HERMES, ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία της προγενέστερης υποβολής των τριμηνιαίων περιοδικών καταστάσεων έτους 2005.

Η νέα έκδοση των πρότυπων αρχείων έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει, εκτός των οριζομένων στην απόφαση 17/336/21.4.2005 της ΕΚ (βάσει της οποίας συντάσσονται και υποβάλλονται οι περιοδικές καταστάσεις 3μηνου, 6μηνου, 9μηνου) και τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης (αρ. 6511/172) «Δημοσιευόμενα Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237Β/23-2-2006 και αφορά τη δημοσίευση και υποβολή συνοπτικών οικονομικών στοιχείων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η νέα έκδοση των πρότυπων αρχείων είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr .

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε: Α) στη Γραμματεία ΕΡΜΗΣ (τηλ. 210 336 6910), όσον αφορά ερωτήματα τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας,
Β) στην αρμόδια Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (τηλ. 210 336 6485), όσον αφορά ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση

Πηγή ASE.gr


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης