Το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε σήμερα σε ένα τόμο τις επίσημες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως αυτές εγκρίθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006....

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

13 Μάρτιος 2006
Το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε σήμερα σε ένα τόμο τις επίσημες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως αυτές εγκρίθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006.... Taxheaven.gr

Το Ίδρυμα της  Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε σήμερα σε ένα τόμο τις επίσημες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως αυτές εγκρίθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006.

Ο International Financial Reporting Standards (IFRSs) Bound Volume 2006 παρέχει το πλήρες ενοποιημένο κείμενο της τελευταίας version των ΔΠΧΠ (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) και των Διερμηνειών) και τα σχετικά έγγραφα που εκδόθηκαν από το IASB - Βάσεις για Συμπεράσματα, Οδηγίες Εφαρμογής και Επεξηγηματικά Παραδείγματα, όπως την 1 Ιανουαρίου 2006. Το νέο υλικό περιλαμβάνει: