Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε σήμερα σε ένα τόμο τις επίσημες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως αυτές εγκρίθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006....

13 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε σήμερα σε ένα τόμο τις επίσημες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως αυτές εγκρίθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006....

Το Ίδρυμα της  Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε σήμερα σε ένα τόμο τις επίσημες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως αυτές εγκρίθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006.

Ο International Financial Reporting Standards (IFRSs) Bound Volume 2006 παρέχει το πλήρες ενοποιημένο κείμενο της τελευταίας version των ΔΠΧΠ (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) και των Διερμηνειών) και τα σχετικά έγγραφα που εκδόθηκαν από το IASB - Βάσεις για Συμπεράσματα, Οδηγίες Εφαρμογής και Επεξηγηματικά Παραδείγματα, όπως την 1 Ιανουαρίου 2006. Το νέο υλικό περιλαμβάνει:

  • το αναθεωρημένο Καταστατικό, που εγκρίθηκε από τους Θεματοφύλακες (Trustees) τον Ιούνιο 2005

  • ένα νέο πρότυπο - IFRS 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Δημοσιοποιήσεις

  • τρεις νέες Διερμηνείες - IFRIC 6-8

  • τροποποιήσεις στα : ΔΠΧΠ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων, και στα ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος, και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Καταχώρηση και Επιμέτρηση

  • τροποποιήσεις σε άλλα ΔΠΧΠ ως αποτέλεσμα αυτών των διακηρύξεων

  • συντακτικές διορθώσεις

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης