Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απλουστεύονται με ν/σχ οι εξαγορές εισηγμένων

13 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΚΑΘΕ πρόσωπο που στο εξής θα αποκτά άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μίας υπό εξαγοράς εταιρείας, που υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, θα υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της....

ΚΑΘΕ πρόσωπο που στο εξής θα αποκτά άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μίας υπό εξαγοράς εταιρείας, που υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, θα υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της.

Αυτή είναι η κυριότερη -αλλά όχι και η μοναδική- αλλαγή που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. Το σ/ν αφορά σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη σχετική Κοινοτική Οδηγία και ήδη βρίσκεται στη φάση διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, στο εξής κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά καθ οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και λόγω της απόκτησης αυτής το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, που κατέχει, υπερβαίνει το όριο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγοράς εταιρείας, υποχρεούται εντός 20 (και όχι πια 30) ημερών, από την απόκτηση αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας.

Την ίδια υποχρέωση υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει ήδη περισσότερο από το 1/3 χωρίς να υπερβαίνει το 1/2 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγοράς εταιρείας και το οποίο αποκτά μέσα σε 12 μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.

Καθορισμός τιμής

Αλλαγές προβλέπονται και όσον αφορά στην τιμή που θα ορισθεί η δημόσια πρόταση. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου, το προσφερόμενο τίμημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο:

α) Από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της υποβολής της δημόσιας πρότασης ούτε

β) Από την υψηλότερη τιμή, στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, απέκτησε, κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.

Επίσης, κάθε ανακοίνωση, που υπόκειται σε υποχρεωτική δημοσίευση, δημοσιεύεται με ταυτόσημο περιεχόμενο:

α) στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου αμέσως,

β) στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στο διαδικτυακό τόπο που τυχόν διατηρεί όποιος προβαίνει στην ανακοίνωση, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση η δημοσιοποίηση της περίπτωσης (α).

Νέα χρονικά περιθώρια δίδονται και στην περίπτωση αποδοχής της δημόσιας πρότασης και υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων, αφού, σύμφωνα με το νέο σ/ν, η περίοδος αποδοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 ούτε μεγαλύτερη των 8 εβδομάδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος, να παρατείνει την περίοδο αποδοχής κατά 2 το πολύ εβδομάδες, εφόσον το αίτημα του προτείνοντος έχει υποβληθεί στην Ε.Κ. τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής.

Ανταγωνιστικές προτάσεις μπορεί να υποβληθούν μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

Για το σύνολο κινητών αξιών

Σημαντικό -και σε πρώτη ανάγνωση υπέρ των επενδυτών- είναι το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το οποίο, όποιος αποκτήσει μετά την υποβολή της δημόσιας πρότασης ποσοστό που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, μπορεί να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός 3 μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, εφόσον είχε συμπεριληφθεί όρος που προέβλεπε τη δυνατότητα άσκησής του στο πληροφοριακό δελτίο. Το τίμημα για την απόκτηση των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της πρότασης.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης