Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτηση του προσωπικού για πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις εταιρειών οι οποίες εμφανίζουν σε εύλογη αξία μερικά ή

11 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) ζητούν στοιχεία από χρήστες οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τις πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα, οι οποίες είναι χρήσιμες σε όσους παίρνουν αποφάσεις για επενδύσεις ή πιστώσεις ή συμβουλεύουν άλλους σχετικά με αποφάσεις για επενδύσεις ή πιστώσεις....

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) ζητούν στοιχεία από χρήστες οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τις πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα, οι οποίες είναι χρήσιμες σε όσους παίρνουν αποφάσεις για επενδύσεις ή πιστώσεις ή συμβουλεύουν άλλους σχετικά με αποφάσεις για επενδύσεις ή πιστώσεις.

Οι ορισμοί των Συμβουλίων για τον όρο χρηματοοικονομικό μέσο περιλαμβάνει όχι μόνο χρεωστικούς τίτλους, μετοχικούς τίτλους και παράγωγα, αλλά και δάνεια, πληρωτέους ή εισπρακτέους λογαριασμούς, και σχεδόν οποιοδήποτε άλλο πληρωτέο ή εισπρακτέο ποσό .

Τα λογιστικά πρότυπα προχώρησαν απαιτώντας ή επιτρέποντας την επιμέτρηση περισσότερων χρηματοοικονομικών μέσων αρχικά ή μεταγενέστερα σε εύλογη αξία (η οποία είναι τρέχουσα τιμή, όπως ορίζεται στο προσάρτημα) στον ισολογισμό. Τα υπάρχοντα λογιστικά πρότυπα τόσο του IASB όσο και του FASB απαιτούν ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα να εμφανίζονται σε εύλογη αξία (π.χ. τα χρεόγραφα για πώληση και τα παράγωγα). Τα υπάρχοντα πρότυπα του IASB δίνουν στις εταιρείες την επιλογή να εμφανίσουν άλλα χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία και το  FASB πρόσφατα εξέδωσε ένα Σχέδιο  Κατάστασης που παρείχε όμοια επιλογή εντός των Αμερικανικών Λογιστικών Αρχών Γενικής Αποδοχής (US-GAAP).

Οι παλαιότερες προσπάθειες επιβολής προτύπων επικεντρώνονταν περισσότερο στην αναγνώριση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων παρά σε ζητήματα παρουσίασης στις οικονομικές καταστάσεις ή στις ανάγκες των χρηστών των πληροφοριών γενικότερα. Έτσι, αυτή η αίτηση σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα Συμβούλια να βελτιώσουν τις υπάρχουσες χρηματοοικονομικές αναφορές θέτοντας το ακόλουθο ζήτημα - αν τα υπάρχοντα πρότυπα παρέχουν τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές και οι πιστωτές για να αναλύσουν εταιρείες που εμφανίζουν μερικά ή όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία.

Για παράδειγμα, τα υπάρχοντα λογιστικά πρότυπα απαιτούν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων άλλαξαν. Επίσης υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις για κοινοποίηση της έκθεσης σε μελλοντικές αλλαγές στις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων. Επομένως, ο χρήστης των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να κατανοήσει τα αίτια των αλλαγών στις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων και να υπολογίσει πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Αυτό το ζήτημα υπάρχει σήμερα για εκείνα τα χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται σε εύλογη αξία, και θα γίνεται πιο σημαντικό καθώς περισσότερα μέσα θα επιμετρώνται σε εύλογη αξία.

Υπάρχουν πολλά είδη πληροφοριών που οι χρήστες μπορεί να βρουν χρήσιμα στις αναλύσεις τους. Ωστόσο, το όφελος για τους χρήστες αυτών των πληροφοριών θα πρέπει να εξισορροπείται από το κόστος για την προετοιμασία αυτών των πληροφοριών. Συνεπώς, τα Συμβούλια ενδιαφέρονται να μάθουν αν η απαίτηση πιο λεπτομερών πληροφοριών θα βελτίωνε τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις αρκετά ώστε να δικαιολογεί το κόστος της και, αν αυτό ισχύει, τι είδους πληροφορίες θα ήταν περισσότερο χρήσιμες.

Παρακαλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μόνο σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται σε εύλογη αξία στον ισολογισμό. Αν σας βοηθά να θέσετε τα πλαίσια της απάντησής σας, χρησιμοποιήστε ένα σενάριο στο οποίο  ζητείται από μια εταιρεία να επιμετρήσει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία. Αυτή η αίτηση δεν έχει σχεδιαστεί για να αναζητήσει πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα με επιμετρήσεις βασισμένες στο ιστορικό κόστος.

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει συνδέσμους (links) στο ερωτηματολόγιο (questionnaire) και σε ένα προσάρτημα (appendix) που περιέχει κάποια πληροφοριακά στοιχεία που μπορεί να βρείτε χρήσιμα για τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.

Παρακαλείσθε να στείλετε τις απαντήσεις σας μέχρι τις 14 Απριλίου 2006 στο [email protected].

Όσοι δεν έχετε email μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας στον Gavin Francis στο IASB, 30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom. Οι απαντήσεις θα αποτελέσουν τμήμα των δημοσίων αρχείων των Συμβουλίων.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης