Φορολογικοί έλεγχοι με τεχνογνωσία made in USA

Οικονομικές Ειδήσεις

7 Μάρτιος 2006
ΣΧΕΔΙΟ για την άμεση είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων χρεών προς το δημόσιο επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και τη διατήρηση της θετικής πορείας που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του τρέχοντος έτους, οπότε οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,4%..... Taxheaven.gr

ΣΧΕΔΙΟ για την άμεση είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων χρεών προς το δημόσιο επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και τη διατήρηση της θετικής πορείας που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του τρέχοντος έτους, οπότε οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,4%.

Ειδικότερα, τα στελέχη του υπουργείου μελετούν όπως θέσουν άμεσα σε εφαρμογή την αμερικανική «συνταγή» για να εισπράττουν από τους οφειλέτες τα χρέη.

Με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο, οι ελεγκτές πριν ξεκινήσουν τον προσωρινό ή τακτικό έλεγχο στην επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία θα ζητούν από το δικαστικό τμήμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικό σημείωμα για το ύψος των τυχόν βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελεγχόμενου επιτηδευματία, ή αντίγραφο της εικόνας των οφειλών του από το μηχανογραφικό σύστημα συμπληρωμένο και με τις οφειλές του από άλλες Δ.Ο.Υ..

Στη συνέχεια με την έναρξη του ελέγχου ο ελεγκτής θα κοινοποιεί στην επιχείρηση τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη της, ενώ ο επιτηδευματίας θα καλείται να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Αναγκαστικά μέτρα

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στους υπόχρεους που δεν θα προσέρχονται στην Εφορία για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο θα τους επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών, όπως κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων), πλειστηριασμοί ακινήτων, προσωποκράτηση κ.λπ.

Πλαστά και εικονικά τιμολόγια

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έδωσε εντολή σε όλους τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. όπως εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων, αλλά και σε επιτηδευματίες που έστω και σε μια ανέλεγκτη χρήση έχουν δηλώσει ζημίες, καθώς και σε όσους εμφανίζουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα Φ.Π.Α. ή έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών.

Με βάση τις εντολές του υπουργείου οι ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον έλεγχο:

- επιχειρήσεων με διαπιστωμένες παραβάσεις για έκδοση πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων.

- επιτηδευματιών για τους οποίους εκκρεμούν Δελτία Πληροφοριών ή άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που σχετίζονται με πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

- των υπόχρεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις λαθρεμπορίας.

- των επιτηδευματιών που προχωρούν σε οριστική παύση των εργασιών τους.

- όλων των offshore εταιρειών που θεωρούνται επιτηδευματίες.

- επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο.

- επιχειρήσεων που ζητούν επιστροφή Φ.Π.Α. και διαπιστώνεται ότι έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του υπουργείου, θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων του 2000, οι οποίες και παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Τα 16 κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, κυρίως από το 2000 και μετά, θα επιλέγονται για έλεγχο με βάση 16 κριτήρια:

α. όταν έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζημία από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

β. σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους.

γ. όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

δ. όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

ε. όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα Φ.Π.Α. που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

στ. σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

ζ. σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

η. όταν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν μεγάλα ποσά δαπανών.

θ. όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.

ι. όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων Φ.Π.Α.

ια. όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.

ιβ. σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

ιγ. όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με τον συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της.

ιδ. όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για αναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για αμοιβαία συνδρομή.

ιε. σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

ιστ. σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι ποσοστό έως και 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων θα προέρχεται από τυχαίο δείγμα χωρίς να συντρέχουν τα ανωτέρω κριτήρια.

Επαληθεύσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, θα διενεργούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι κατωτέρω επαληθεύσεις:

- εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.

- εάν τα βιβλία τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

- εάν καταχωρήθηκαν ορθά στα βιβλία οι λιανικές πωλήσεις (από τα αθροίσματα «Ζ» των φορολογικών ταμιακών μηχανών), οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, οι χονδρικές πωλήσεις (από τα οικεία τιμολόγια πώλησης) και γενικά τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου.

- εάν εκδόθηκαν αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης και γενικώς φορολογικά στοιχεία αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συμφωνητικά.

- εάν καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά επιστροφές και εκπτώσεις, για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.

- σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε δύο μηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.

- εάν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις.

- εάν υφίστανται υπερτιμολογήσεις - υποτιμολογήσεις.
Πηγή Ναυτεμπορική