Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC εκδίδει Διερμηνεία για την επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων.

4 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία -IFRIC 9 Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων. Η Διερμηνεία διευκρινίζει ορισμένες πλευρές του χειρισμού των ενσωματωμένων παραγώγων υπό το ΔΛΠ (IAS) 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση....

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία -IFRIC 9 Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων. Η Διερμηνεία διευκρινίζει ορισμένες πλευρές του χειρισμού των ενσωματωμένων παραγώγων υπό το ΔΛΠ (IAS) 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση.

Το IAS 39 περιγράφει ένα ενσωματωμένο παράγωγο ως συνθετικό στοιχείο ενός υβριδικού (σύνθετου) μέσου το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα μη-παράγωγο κύριο συμβόλαιο -με αποτέλεσμα κάποιες από τις ταμειακές ροές του σύνθετου μέσου να κυμαίνονται κατά τρόπο όμοιο με ένα αυτοτελές παράγωγο. Με ορισμένες εξαιρέσεις, το IAS 39 απαιτεί τα ενσωματωμένα παράγωγα να αναγνωρίζονται χωριστά και να επιμετρούνται όταν η οικονομική οντότητα γίνεται συμβαλλόμενη για πρώτη φορά στο συμβόλαιο.

Η IFRIC ρωτήθηκε αν ο χειρισμός ενός ενσωματωμένου παραγώγου πρέπει να επανεκτιμηθεί μεταγενέστερα αν προκύψουν ορισμένα γεγονότα. Η IFRIC 9 καταλήγει ότι η επανεκτίμηση απαγορεύεται εκτός αν υπάρξει αλλαγή στους όρους του συμβολαίου η οποία τροποποιεί σημαντικά τις ταμειακές ροές που διαφορετικά θα απαιτούνταν βάσει του συμβολαίου, οπότε η επανεκτίμηση απαιτείται.

Παρουσιάζοντας την IFRIC 9, ο Robert Garnett, μέλος της IASB και Πρόεδρος της IFRIC, είπε:

Η Διερμηνεία θα γίνει θερμά δεκτή από οντότητες που έχουν στην κατοχή τους συμβόλαια με ενσωματωμένα παράγωγα. Φθάνοντας στο συμπέρασμά της η IFRIC αγωνιούσε να αποφύγει μια απόφαση που θα απαιτούσε συνεχή επανεκτίμηση οποτεδήποτε οι τιμές της αγοράς ή άλλα εξωτερικά γεγονότα επηρέαζαν την αξία αυτών των μέσων. Αντίθετα έμεινε πιστή στο πνεύμα του IAS 39 απαγορεύοντας την επαναπροσδιορισμό εκτός κι αν  οι ίδιοι οι όροι του μέσου αλλάξουν σημαντικά.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης