Αποτελέσματα live αναζήτησης

1.700+3% το κόστος ένταξης μικρομεσαίων σε ΠΕΠ

3 Μάρτιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στον τρίτο κύκλο ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα επιδοτήσει μεταποιητικές και τουριστικές με το ποσό των 210 εκατ. ευρώ.....

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στον τρίτο κύκλο ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα επιδοτήσει μεταποιητικές και τουριστικές με το ποσό των 210 εκατ. ευρώ.

Ως καταστήματα μιας στάσης (one stop shop) θα λειτουργήσουν στον τρίτο κύκλο ενισχύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ αφού με την ιδιότητά τους ως τελικοί δικαιούχοι θα συλλέγουν θα αξιολογούν θα εγκρίνουν και θα αποδίδουν τις ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Συνολικά, θα διατεθούν ως ενισχύσεις από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους το ποσό των 210 εκατ. ευρώ το οποίο επιμερίζεται σε ενισχύσεις ύψους 138.429.900 ευρώ για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και 71.535.400 εκατ. ευρώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Βασικά κριτήρια για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν είναι να έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ και να απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του καν. 364/2004,άρθρο 3, ΕΠΙΠΛΕΟΝ του παραπάνω κριτηρίου που αφορά το μέγεθος της ίδιας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των οικονομικών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον ανωτέρω κανονισμό.

Στην περίπτωση αυτή:

Α. Ο αριθμός των απασχολουμένων που θα προκύψει δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 και

Β. Ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει συνολικά να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 43 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου αυτού αντίστοιχα επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. Το όριο το ενισχύσεων σε κάθε επενδυτική πρόταση θα είναι κατ ελάχιστο 10.000 ευρώ και δεν θα ξεπερνάει τις 350 χιλιάδες ευρώ.

Η κάθε εγκεκριμένη δαπάνη θα υπόκειται σε έλεγχο από την Τράπεζα που τη χρηματοδοτεί δύο φορές και θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα διάστημα 18 μηνών.

Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων, έτσι και σε αυτή ισχύει η διαβάθμιση των ποσοστών ενίσχυσης ανάλογα με τις περιοχές της χώρας. Για τις ανάγκες τις προκήρυξης η χώρα έχει χωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ενότητες:

Γεωγραφική Ενότητα 1: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Αττικής - πλην των νήσων αυτής και της Επαρχίας Τροιζηνίας, και το Νομό Θεσσαλονίκης. Στις περιοχές αυτές το ποσοστό ανώτερης χρηματοδότησης ορίστηκε στο 43% τόσο για τη μεταποίηση όσο και τον τουρισμό.

Γεωγραφική Ενότητα 2: Περιλαμβάνει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας. Στις περιφέρειες της δεύτερης ενότητας, ορίστηκε ως ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης το 47% για τη μεταποίηση και 48% για τον τουρισμό.

Γεωγραφική Ενότητα 3: Περιλαμβάνει Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής και όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης. Στις περιφέρειες της ενότητας αυτής, ορίστηκε ως ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης το 50% για τη μεταποίηση και 48% για τον τουρισμό.

Επενδύσεις μεταποίησης

Στις ενισχύσεις των επενδύσεων για μεταποιητικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται το σύνολο των επιμέρους κλάδων εκτός από τις ναυπηγικές εργασίες της χαλυβουργία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Μέσω της προκήρυξης θα ενισχυθούν

1. Κτήρια και εγκαταστάσεις: ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 45% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός: προμήθεια καινούργιου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου.

3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: δράσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας, δράσεις για την εξοικονόμηση ύδατος.

5. Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των παραγωγικών και διοικητικών διαδικασιών

6. Δικαιώματα τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σεποσοστό το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επιλέξιμου παραγωγικού εξοπλισμού.

7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. κατά ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ).

Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνον αν, κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

8. Απεγκατάσταση και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι δαπάνες αφορούν στην περίπτωση επιχειρήσεων που μετεγκαθίστανται. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ.

Επενδύσεις τουρισμού

Στις επενδύσεις προς τον τουρισμό εντάσσονται όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του χώρου. Εξαιρούνται μόνο οι μεγάλες τουριστικές μονάδες των τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών:

1. Βελτίωση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός κτηρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού, για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος.

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος.

5. Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.

6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, όπως ISO 9001, ISO 14001 και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ).

Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνον αν, κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

Εμπορικές επιχειρήσεις

Τέταρτο κύκλο ενισχύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ αποκλειστικά για τον τομέα του εμπορίου, προανήγγειλε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης, μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος της υποβολής προτάσεων για το Γ Κύκλο.

Στο νέο αυτό κύκλο θα δοθούν ως ενισχύσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ για δαπάνες που θα αφορούν τη δημιουργία δικτύων και τη μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση αποθηκών.

Ο υπουργός Οικονομίας ανέφερε επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναμένουν μέσα στο χρόνο και το νέο κύκλο για τις ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν δράσεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν με 62,5 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή των τραπεζών

Στη διαδικασία του τρίτου κύκλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα συμμετέχουν 26 από τα συνολικά 29 πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων και το σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών.

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν διεκπεραιώνοντας τον τρίτο κύκλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορίστηκε ως εξής:

Το κόστος για την αξιολόγηση του κάθε φακέλου επενδυτικής πρότασης θα είναι 1.200 ευρώ.

Το κόστος για την έγκριση της κάθε επενδυτικής πρότασης θα είναι 500 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και τον έλεγχο που θα διενεργεί το υπουργείο Οικονομίας θα δίνεται ως αμοιβή το 3% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Αν λοιπόν ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ οι τράπεζες θα έχουν μόνο από αυτή την πηγή έσοδα ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Η αμοιβή των τραπεζών δεν θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους όπως συνέβαινε στο Α και Β κύκλο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά από το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή τα χρήματα που θα δοθούν στις τράπεζες θα περικοπούν από τα 210 εκατ. ευρώ της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης